Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 12 // 18 december 2017


1. Ook ascendenten van Unieburgers kunnen gezinshereniging vragen als ‘ander familielid’

Bloedverwanten in opgaande lijn van een Unieburger kunnen niet op algemene wijze uitgesloten worden van de categorie ‘ander familielid’ in artikel 47/1, 2° Verblijfswet. Een ascendent die in het herkomstland niet ten laste is van de Unieburger, maar wel deel uitmaakte van het gezin van de Unieburger, kan wel degelijk een aanvraag gezinshereniging indienen als ‘ander familielid’.

Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in arrest
nr. 186.142 van 27 april 2017. Het arrest heeft ook gevolgen voor andere categorieën familieleden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Belg worden: talenkennis ook bewezen door kortstondig onderbroken tewerkstelling

Om Belg te worden moet je in sommige gevallen je kennis van een van de drie landstalen van niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen bewijzen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 somt 8 mogelijke bewijzen van talenkennis op. Talenkennis kan onder meer bewezen worden door vijf jaar ononderbroken tewerkstelling.

Kortstondige onderbrekingen door de omschakeling van het statuut van zelfstandige naar werknemer en omgekeerd, staan deze taalkundige integratie niet in de weg, oordeelt de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in een vonnis van 7 maart 2017.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Brusselse Rechtbank van eerste aanleg stelt medisch expert aan in 9ter-procedure

De Brusselse rechtbank van eerste aanleg beveelt in een vonnis van 30 juni 2017 een medische expertise voor een Guinese HIV-patiënt wiens beroepsprocedure tegen een 9ter-weigering hangende is.

De medisch expert moet zich uitspreken over de concrete beschikbaarheid en toegankelijkheid van de behandeling voor verzoeker en de mogelijke psychologische schade die de verschillende 9ter-beslissingen bij verzoeker teweeg brachten. De Belgische Staat tekende beroep aan tegen het vonnis.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Gewaarborgde kinderbijslag met attest van immatriculatie? Tegenstrijdige rechtspraak Brussels Arbeidshof

Het Brusselse Arbeidshof gaat in tegen de visie van het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag (FAMIFED) dat vreemdelingen met een attest van immatriculatie geen recht hebben op gewaarborgde gezinsbijslag. Dit blijkt uit arrest nr. 2016/AB/19 van 14 augustus 2017. FAMIFED diende cassatieberoep in.

Eerder dit jaar bevestigde het Brusselse Arbeidshof nog de visie van FAMIFED in arrest nr. 2015/AB/867 van 12 januari 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. RvV asiel: persoonlijke omstandigheden belangrijk element bij beoordeling willekeurig geweld in Bagdad

In arrest nr. 195.228 van 20 november 2017 bevestigt de Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen die het statuut van vluchteling en subsidiaire bescherming weigerde aan een Iraakse man afkomstig uit Bagdad.

De RvV oordeelde dat het willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog is om aan te nemen dat de Iraakse man, louter door zijn aanwezigheid in Irak, een reëel risico zou lopen op ernstige schade. Er zijn geen persoonlijke omstandigheden van de man die tot gevolg hebben dat hij, in vergelijking met een ander persoon, een verhoogd risico zou lopen om slachtoffer te worden van willekeurig geweld.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Dublin: België moet overgedragen asielzoeker terugnemen na vernietiging weigeringsbeslissing DVZ

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt in haar arrest nr. 185.950 van 27 april 2017 de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten afgeleverd door de Dienst Vreemdelingenzaken in het kader van de Dublin III-verordening.

De vernietiging vond plaats nadat een Georgische asielzoeker reeds aan Nederland werd overgedragen. DVZ heeft haar weigeringsbeslissing onvoldoende gemotiveerd door niet te antwoorden op de argumenten in de brieven van een Georgische asielzoeker.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Vanaf 1 januari 2018 worden gemeenten bevoegd voor afgifte van bijzondere reisdocumenten voor niet-Belgen

Erkende vluchtelingen, erkende staatlozen en bepaalde andere categorieën vreemdelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument verkrijgen van de Belgische overheid, aangezien zij geen nationaal paspoort kunnen verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd. Vanaf dan zijn het de gemeenten die de aanvragen voor bijzondere reisdocumenten voor niet-Belgen registreren en de reisdocumenten uitreiken. Voor aanvragen voor bijzondere reisdocumenten voor vreemdelingen (rode omslag) is een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de FOD Buitenlandse Zaken vereist.

Anderlecht en Brussel gaan als pilootgemeenten van start vanaf 11 december. De bevoegdheidsoverheveling naar de gemeenten brengt alleen procedurele wijzigingen met zich mee.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Nieuwe tarieven verblijfskaarten vanaf 1 januari 2018

De tarieven voor biometrische verblijfskaarten voor veemdelingen worden op 1 januari 2018 verhoogd. De elektronische vreemdelingenkaarten A, B, C, D, en H kosten dan 19,20 euro.

De tarieven voor niet-biometrische verblijfskaarten voor vreemdelingen (de elektronische vreemdelingenkaarten E, E+, F, en F+) en voor identiteitskaarten voor Belgen zullen dan 16 euro bedragen. De tarieven die gelden voor spoedprocedures liggen hoger.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Indexatie minimumloon voor arbeidskaart B hooggeschoolden, leidinggevenden, schouwspelartiesten en voor Europese Blauwe kaart

Hooggeschoolden, leidinggevenden en schouwspelartiesten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een arbeidskaart B, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Dat minimumbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook het minimum bruto jaarloon voor een Europese blauwe kaart wordt geïndexeerd.

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe bedragen, die gevoelig hoger liggen dan die van 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Update: basisbankdienst

Op 16 oktober 2017 trad de nieuwe Antiwitwaswetgeving in werking. Deze wetgeving brengt een aantal wijzigingen met zich mee in het kader van de identificatieplicht bij basisbankdienst.

In november 2017 werd ook de maximumkostprijs voor de basisbankdienst geïndexeerd. De maximum kostprijs werd vastgelegd op 15,76 euro.

Lees meer op de webpagina 'Basisbankdienst' van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Vrijwillige terugkeer: medische ondersteuning op maat

Bij vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst is voortaan gepersonaliseerde medische ondersteuning mogelijk. Het project AMAAR (Adapted Medical Assistance After Return) biedt extra ondersteuning aan mensen met een complexe medische problematiek, voor wie het algemeen programma van vrijwillige terugkeer niet volstaat voor een duurzame re-integratie in het land van herkomst.

De ondersteuning is op maat en wordt berekend op basis van de reële medische noden van de migrant in het land van herkomst. Deze ondersteuning wordt voorzien voor een periode van 6 maand.

Lees meer in de nieuwsbrief vrijwillige terugkeer van Fedasil

ruler^TOP
ruler
13. Vormingen en studiedagen

Vormingen door de Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen:

ruler^TOP
ruler
14. Belgisch Staatsblad (22 november - 18 december 2017)

BS 24 november 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

30 MAART 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014


BS 8 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

1 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 12, 16, 2°, en 18 van het koninklijk besluit van 9 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering van de gegevens die op elektronische wijze opgeslagen zijn op de identiteitskaart en van de informatiegegevens die zijn opgenomen in de bevolkingsregisters of in het Rijksregister van de natuurlijke personen, het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatie-gegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 waarbij de naamloze vennootschap IDOC wordt aangewezen als onderneming belast met de aanmaak en het drukken van de identiteitskaarten en waarbij machtiging wordt verleend tot mededeling aan die vennootschap van sommige informaties die bij het Rijksregister worden bewaard


BS 8 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoerings-maatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst


BS 11 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2017 tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 3


BS 13 december 2017

VLAAMSE OVERHEID

17 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de bedragen van het gezinsinkomen die niet in aanmerking worden genomen bij de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden


BS 13 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Omzendbrief van 7 december 2017 betreffende het op de naam en de voornamen toepasselijk recht en de erkenning van buitenlandse beslissingen en akten hieromtrent, tot wijziging van de omzendbrief van 23 september 2004 betreffende de aspecten van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht die betrekking hebben op het personeelsstatuut, en betreffende artikel 335quater van het Burgerlijk Wetboek dat een eventuele naams-verandering toelaat in geval van erkenning van buitenlandse akten en beslissingen inzake de naam


BS 15 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

5 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2017 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven


BS 18 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

5 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

ruler^TOP
ruler
15. Europees Publicatieblad (22 november - 18 december 2017)

Pb. L 21 november 2017, afl. 304, 50

BESLUITEN

Besluit (GBVB) 2017/2162 van de Raad van 20 november 2017 tot wijziging van Besluit 2013/233/GBVB tot instelling van een missie van de Europese Unie voor bijstandsverlening inzake geïntegreerd grensbeheer in Libië (EUBAM Libië)


Pb. C 24 november 2017, afl. 399, 2

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 2 december 2015 over het speciaal verslag van de Europese Ombudsman betreffende het onderzoek op eigen initiatief naar Frontex (OI/5/2012/BEH-MHZ) (2014/2215(INI))


Pb. C 2 december 2017, afl. 411, 10

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, lid 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 9 december 2017, afl. 327, 1

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/2225 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES)


Pb. L 9 december 2017, afl. 327, 20

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2017/2226 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2017 tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandhavingsdoeleinden en tot wijziging van de overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten akkoord en Verordeningen (EG) nr. 767/2008 en (EU) nr. 1077/2011


Pb. C 11 december 2017, afl. 424, 24

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-582/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 4 oktober 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tegen H.


Pb. C 11 december 2017, afl. 424, 25

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-583/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad van State (Nederland) op 4 oktober 2017 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tegen R.


Pb. C 18 december 2017, afl. 437, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-201/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Majid Shiri, tevens bekend onder de naam Madzhdi Shiri [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een derdelander bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing — Artikel 29 — Termijn voor overdracht — Geen uitvoering van de overdracht binnen de gestelde termijn — Verplichtingen van de verantwoordelijke lidstaat — Overgang van de verantwoordelijkheid — Vereiste van een besluit van de verantwoordelijke lidstaat]


ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht