Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 1 // 21 februari 2018


1. Cassatie: Dublin III-verordening van toepassing ook zonder asielaanvraag in België

In een arrest van 20 december 2017 beslist het Hof van Cassatie dat de Dublin III-verordening van toepassing is op de detentie van een asielzoeker wanneer deze het voorwerp uitmaakt van een terugnameverzoek, ook al heeft die persoon geen asiel aangevraagd in België. De man had wel al asiel aangevraagd in Italië.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. Soedan rapport: aanbevelingen CGVS

Op 22 december 2017 heeft vice-premier Jan Jambon in naam van de regering aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen gevraagd te onderzoeken of personen na hun verwijdering of terugkeer naar Soedan in het najaar van 2017 slachtoffer zijn geworden van feiten van foltering, mishandeling of onmenselijke behandeling en of het non refoulement principe zoals vastgelegd in art. 3 EVRM al dan niet geschonden werd.

Op 8 februari 2018 leverde het CGVS haar rapport af. Dit bericht
geeft de belangrijkste aanbevelingen en conclusies van CGVS weer.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. KI bevestigt: detentie is onwettig wegens gebrek aan onderzoek mogelijke schending artikel 3 EVRM

Op 4 januari 2018 beval de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) de vrijlating van een Soedanese man. De KI stelde dat zijn detentie onwettig is omdat de Belgische staat geen grondig onderzoek heeft gevoerd naar het risico dat een terugkeer naar Soedan zou meebrengen in het licht van artikel 3 EVRM (verbod op foltering of op onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing).

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. Vernietiging niet-inoverwegingname meervoudige asielaanvraag wegens verwestersing en veiligheidssituatie Kaboel

In de arresten nr. 196.023 en nr. 196.024 van 30 november 2017 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen tot niet-inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag.

Aanvankelijk besloot de RvV tot een schriftelijke procedure maar de asielzoekers vroegen om gehoord te worden. De RvV oordeelt dat de aangebrachte landeninformatie rond verwestersing en de veiligheidssituatie rond Kabul, in combinatie met de persoonlijke kenmerken van de asielzoeker, een onderzoek ten gronde noodzakelijk maken.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Cassatie: verval Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk heeft geen terugwerkende kracht

In een arrest van 23 november 2017 spreekt het Hof van Cassatie zich uit over de gevolgen van de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit na schijnhuwelijk.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Gewaarborgde gezinsbijslag: problematiek niet-geregistreerde afstammingsband in het Rijksregister

Agentschap Integratie en Inburgering ontving verschillende signalen uit het werkveld dat er onduidelijkheid bestaat over het recht op gewaarborgde gezinsbijslag van derdelanders bij wie de afstammingsband tussen ouder en kind niet geregistreerd is in het Rijksregister. De niet-registratie kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van afwezigheid van authentieke aktes, het gebrek aan legalisatie van authentieke aktes,...

In verschillende situaties kunnen deze vreemdelingen toch recht hebben op gewaarborgde gezinsbijslag. We zetten daarom de verblijfsrechtelijke voorwaarden van het recht op gewaarborgde gezinsbijslag op een rijtje.

Lees meer in een bericht van Agenschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. POD MI actualiseert infodocument medische bewijsstukken tot begin 2018

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) werkte het informatiedocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, bij tot begin 2018.

Dit infodocument verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2017 en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van 2017) aan in het groen. Ook de structuur van het document werd verduidelijkt. In dit bericht bespreken we enkele elementen van het Informatiedocument.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Fedasil licht terugbetaling medische kosten asielzoekers toe

Medimmigrant, Atlas en Agentschap Integratie en Inburgering overlegden in december 2017 met de Cel medische kosten van Fedasil over de betaling van medische kosten van asielzoekers. Dit ter opvolging van het overleg met dezelfde partners in 2016.

Fedasil staat in voor de medische kosten van asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven en voor asielzoekers met een code 207 ‘no show’, dit laatste via de Cel medische kosten. Het bevoegde OCMW betaalt de medische kosten van asielzoekers die in een LOI verblijven. Deze vallen buiten dit overleg. In dit bericht vind je de belangrijkste punten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. POT POURRI V: toepassingsmodaliteiten wetswijzigingen IPR over de naam

De vijfde Pot Pourri-wet hield een aantal belangrijke wijzigingen in van het Wetboek Internationaal Privaatrecht die we in een eerder nieuwsbericht overliepen. In het bijzonder wordt nu de keuzemogelijkheid voorzien om de naam-wetgeving te kiezen bij dubbele nationaliteit en is er ook erkenning mogelijk van een in het buitenland gemaakte naamkeuze. Deze bepalingen traden in werking op 1 januari 2018.

Ondertussen verscheen op 13 december 2017 een omzendbrief bij deze wet waarin de toepassingsmodaliteiten worden vastgelegd van deze wijzigingen. In dit bericht gaan we dieper in op deze modaliteiten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetenen

Wie de status van langdurig ingezeten derdelander in België wil bekomen, moet in 2018 een maandelijks minimuminkomen hebben van 826 euro, plus 276 euro per persoon ten laste.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. Studiedag wetswijziging in de asielprocedure en opvang van asielzoekers

Agentschap Integratie en Inburgering organiseert samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen een studiedag op twee data en locaties, over de aankomende grote wetswijzigingen in de asielprocedure en de opvang van asielzoekers. De wijzigingen treden heel binnenkort in werking.

Op de studiedag belichten verschillende betrokken diensten de belangrijkste wijzigingen, op juridisch en praktisch vlak. We staan ook stil bij enkele knelpunten. Er zijn sprekers van Dienst Vreemdelingenzaken, Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, Fedasil, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Nansen vzw.

Schrijf in voor de Studiedag wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers op een van de volgende twee data en locaties:

ruler^TOP
ruler
14. Belgisch Staatsblad (19 december 2017 - 20 februari 2018)

BS 20 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

9 MAART 2017. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015


BS 20 december 2017

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

26 JUNI 2017. - Decreet betreffende de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs


BS 20 december 2017

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

11 DECEMBER 2017. - Decreet betreffende integratie en samenleven in diversiteit


BS 22 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

26 DECEMBER 2015. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010


BS 27 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

17 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van veilige landen van herkomst


BS 29 december 2017

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens, houdende diverse bepalingen betreffende de Passagiersinformatie-eenheid en de functionaris voor de gegevensbescherming


BS 2 januari 2018

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

15 DECEMBER 2017. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven


BS 5 januari 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

21 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitzonderlijke en tijdelijke subsidie aan de verenigingen waarmee de Dienst Voogdij protocolakkoorden heeft afgesloten in uitvoering van de artikelen 7bis, § 3 en 13, § 3 van het koninklijk besluit van 22 december 2003, en laatst gewijzigd bij besluit van 13 oktober 2015


BS 12 januari 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017


BS 15 januari 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

13 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie


BS 18 januari 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

22 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft asiel en migratie


BS 22 januari 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 26 januari 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 120/2017 van 12 oktober 2017


BS 12 februari 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

ruler^TOP
ruler
15. Europees Publicatieblad (19 december 2017 - 20 februari 2018)

Pb. C 22 december 2017, afl. 443, 75

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over Pakistan: recente gevallen van vervolging (2014/2694(RSP))


Pb. C 22 december 2017, afl. 443, 79

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 17 april 2014 over Syrië: situatie van bepaalde kwetsbare gemeenschappen (2014/2695(RSP))


Pb. C 22 december 2017, afl. 443, 219

EUROPEES PARLEMENT

P7_TA(2014)0369

Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 april 2014 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (COM(2010)0378 — C7-0179/2010 — 2010/0209(COD))

P7_TC1-COD(2010)0209

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2014/…/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming


Pb. L 6 januari 2018, afl. 3, 5

BESLUITEN

Besluit (EU) 2018/8 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de huidige met migratie, vluchtelingeninstroom en veiligheid verband houdende problemen


Pb. C 20 januari 2018, afl. 21, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 22 januari 2018, afl. 22

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-165/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 november 2017 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) — Verenigd Koninkrijk] — Toufik Lounes / Secretary of State for the Home Department (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 21 VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Begunstigden — Dubbele nationaliteit — Burger van de Unie die de nationaliteit van de gastlidstaat heeft verkregen met behoud van zijn oorspronkelijke nationaliteit — Verblijfsrecht, in deze lidstaat, van een staatsburger van een derde staat die familielid van de burger van de Unie is)


Pb. L 23 januari 2018, afl. 17, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


Pb. C 27 januari 2018, afl. 31, 12

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 31 januari 2018, afl. 35, 152

EUROPEES PARLEMENT

P8_TA(2016)0025

Overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 2 februari 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (gecodificeerde tekst) (COM(2015)0008 — C8-0008/2015 — 2015/0006(COD))

P8_TC1-COD(2015)0006

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 2 februari 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)


Pb. C 9 februari 2018, afl. 50, 25

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 8 maart 2016 over de situatie van vrouwelijke vluchtelingen en asielzoekers in de EU (2015/2325(INI))


Pb. L 10 februari 2018, afl. 38, 13

BESLUITEN

Besluit (EU) 2018/201 van de Raad van 23 januari 2018 inzake het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité visumversoepeling opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa, wat betreft de vaststelling van zijn reglement van orde


Pb. C 12 februari 2018, afl. 52, 8

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-403/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 13 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Soufiane El Hassani / Minister Spraw Zagranicznych [Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EG) nr. 810/2009 — Artikel 32, lid 3 — Gemeenschappelijke visumcode — Beslissing tot weigering van een visum — Recht van de aanvrager om tegen die beslissing beroep in te stellen — Verplichting van een lidstaat om een voorziening in rechte te waarborgen]


Pb. C 13 februari 2018, afl. 54, 76

ADVIEZEN

Advies van het Europees Comité van de Regio's — Bescherming van migrerende kinderen


Pb. C 15 februari 2018, afl. 58, 9

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 12 april 2016 over de situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI))


Pb. C 17 februari 2018, afl. 62, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden, zoals bedoeld in artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht