Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
2018 nr. 2 // 30 maart 2018


1. Inwerkingtreding wet schijnerkenningen

Op 1 april 2018 treedt de nieuwe Wet frauduleuze erkenningen in werking. Deze wet is ook gekend als de Wet schijnerkenningen, en wil vermijden dat erkenningen van een kind gebeuren enkel en alleen met het doel om een verblijfsrecht te bekomen voor één van de betrokkenen (het kind of de erkenner of toestemmende persoon).


Vóór de inwerkingtreding van de wet was het wettelijk enkel mogelijk om achteraf op te treden tegen een schijnerkenning. Enkel nadat de erkenning reeds werd opgemaakt in een erkenningsakte, kon het parket eventueel de vernietiging vragen.

Voortaan is het voor de gemeenteambtenaar ook mogelijk om preventief op te treden: bij vermoeden van het beogen van een verblijfsrechtelijk voordeel kan hij de opmaak van die erkenningsakte uitstellen. Indien hij na een onderzoek en eventueel advies van het parket, overtuigd is van de schijnerkenning kan hij in de toekomst ook weigeren de erkenning op te maken. Vindt er toch een frauduleuze erkenning plaats, dan kan alsnog de vernietiging gevorderd worden.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. HvC: geen detentie mogelijk op grond van frauduleus gebruik asielprocedure wanneer asielaanvraag in overweging werd genomen

In arrest P.18.0002.N van 16 januari 2018 oordeelt het Hof van Cassatie (HvC) dat er geen sprake kan zijn van fraude of oneigenlijk gebruik van de asielprocedure op grond van artikel 74/6, §1bis, 9° en 12° van de Verblijfswet na inoverwegingname van een meervoudige asielaanvraag. Bijgevolg oordeelde het HvC dat ook de beslissing tot vasthouding op basis van dit wetsartikel ongegrond is.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Raad van State behoudt Albanië en Georgië als veilige herkomstlanden

Op 20 februari 2018 oordeelde de Raad van State (RvS) dat Albanië terecht op de lijst van veilige landen staat. In het verleden besliste de RvS nochtans tot vier keer toe dat Albanië van deze lijst geschrapt moest worden. Ook voor Georgië, dat in 2016 werd toegevoegd aan de lijst, ziet de RvS geen problemen. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen (CGVS) had tot voorzichtigheid aangemaand in haar advies.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt grote voorzichtigheid aan bij de beoordeling van asielaanvragen van asielzoekers uit Burundi

In een arrest van 23 november 2017 geveld door drie rechters besluit de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat asielaanvragen van Burundese asielzoekers met de nodige voorzichtigheid moeten behandeld worden.

In een later arrest van 8 januari 2018 vestigt de RvV de aandacht op een verslag van de onderzoekscommissie inzake Burundi van de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Dit verslag werd bekend gemaakt op 18 september 2017 en beschrijft de situatie in Burundi sinds 2015. De commissie beveelt de lidstaten om prima facie de vluchtelingenstatus te erkennen van Burundese asielzoekers en om strikt het non-refoulementbeginsel te respecteren.

De RvV zegt zich aan te sluiten bij de aanbevelingen van dit rapport.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Veroordeling Fedasil tot opvang bij meervoudige asielaanvraag van gezin: hoger belang van het kind primeert

In een vonnis van 8 februari 2018 veroordeelt de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Fedasil tot verdere opvang van een Afghaans gezin met twee minderjarige kinderen. Zij kregen geen opvang na hun tweede asielaanvraag, maar Fedasil motiveerde deze beslissing niet individueel en hield ook geen rekening met het hoogste belang van het kind.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. HvJ: inreisverbod gaat niet samen met verblijfsrecht in andere lidstaat

In arrest E. van 16 januari 2018 verduidelijkt het Europese Hof van Justitie (HvJ) in antwoord op prejudiciële vragen wat moet gebeuren wanneer een lidstaat een vreemdeling met verblijfsrecht in een andere lidstaat signaleert in het Schengeninformatiesysteem (SIS).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. RvV: beslissing tot terugleiding naar de grens vatbaar voor annulatie- en schorsingsberoep

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in verenigde kamers oordeelt in arrest nr. 199 329 van 8 februari 2018 dat een beslissing tot terugleiding naar de grens een individuele beslissing is waartegen een annulatie- en/of schorsingsberoep kan worden ingesteld.

Hierdoor komt een einde aan de rechtsonzekerheid over dit thema. Dit is ook het geval wanneer de beslissing tot terugleiding niet vergezeld is van een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Verlenging tijdelijke bijstand bij vrijwillige terugkeer naar visumvrij Georgië en Oekraïne

Personen die vrijwillig terugkeren naar Georgië of Oekraïne, kunnen tijdelijk nog aanspraak maken op een terugkeerpremie en re-integratiesteun (enkel voor uitgeprocedeerde asielzoekers).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Consulaat van Hongarije levert voortaan ook afschriften, uittreksels en attesten van burgerlijke stand af

Sinds 1 januari 2018 is het Hongaarse consulaat bevoegd om zelf afschriften en uittreksels van de akten van de burgerlijke stand af te leveren.

Deze bevoegdheid is gebaseerd op het feit dat het consulaat voortaan ook toegang heeft tot het centrale Hongaarse register.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Nieuwe rechtspraak over erkenning van Palestijnse nationaliteit of van staatloosheid van personen uit Palestijnse gebieden

In een eerder nieuwsbericht over de toekenning van staatloosheid voor Palestijnen bespraken we de rechtspraak van het Gentse hof van beroep van 20 april 2017. In dat arrest oordeelde het hof dat aan de vier voorwaarden van de Conventie van Montevideo voldaan is om van een staat te kunnen spreken. Het hof weigerde daardoor de betrokkene te erkennen als staatloze.

In een recent vonnis volgt de rechtbank van eerste aanleg van Brugge deze redenering niet. Het vonnis van 5 februari 2018 stelt dat voor Palestina de vier voormelde criteria van de Montevideo Conventie niet ondubbelzinnig zijn aangetoond en betrokkene dus wel erkend wordt als staatloze.

Lees meer in een update van het bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
11. Wetswijzigingen in de asielprocedure en opvang van asielzoekers: wet en presentaties studiedag gepubliceerd

Op 22 maart 2018 traden grote wetswijzigingen van de Belgische asielprocedure en de opvang van asielzoekers in werking. De Europese procedure- en opvangrichtlijnen werden verder omgezet en de Belgische wetgever maakt enkele nieuwe keuzes daarin. Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseerde samen met Vluchtelingenwerk Vlaanderen twee studiedagen hierover.

Onze volgende nieuwsbrief (volgende week) zal volledig gewijd zijn aan deze wetswijzigingen. De komende weken zullen we ook onze vaste webpagina's over asiel aanpassen. In afwachting hiervan publiceren we alle presentaties van de verschillende asielinstanties en organisaties tijdens de studiedagen.

Bekijk de wetswijzigingen asiel en de presentaties van asielinstanties en organisaties

ruler^TOP
ruler
12. Vacature jurist vreemdelingenrecht bij Agentschap Integratie en Inburgering

Het Agentschap Integratie en Inburgering is op zoek naar een jurist vreemdelingenrecht. Er is een voltijdse functie vacant, met een contract van onbepaalde duur. Solliciteren kan tot en met 19 april 2018.

Bekijk de vacature voor jurist vreemdelingenrecht bij Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Belgisch Staatsblad (21 februari - 29 maart 2018)

BS 28 februari 2018

VLAAMSE OVERHEID

2 FEBRUARI 2018. - Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezins-leden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017


BS 6 maart 2018

VLAAMSE OVERHEID

6 OKTOBER 2017. - Ontslag en aanstelling de voorzitter en onafhankelijke leden van de raad van bestuur van het Agentschap Integratie en Inburgering


BS 8 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

11 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" en "relocatie van asielzoekers"


BS 12 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

21 NOVEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen


BS 12 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

17 DECEMBER 2017. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 12 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheers-comité van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten


BS 12 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

26 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister


BS 21 maart 2018

WERK EN SOCIALE ECONOMIE

7 MAART 2018. - Wijziging van het ministerieel besluit van 4 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Economische Migratie


BS 22 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

20 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 23 maart 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 18/2018 van 22 februari 2018


BS 26 maart 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

21 MAART 2018. - Omzendbrief bij de wet van 19 september 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning


BS 26 maart 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST
15 MAART 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten te Brussel op 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van arbeidsvergunningen en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers

ruler^TOP
ruler
16. Europees Publicatieblad (21 februari - 29 maart 2018)

Pb. C 26 februari 2018, afl. 72, 20

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-442/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Florea Gusa / Minister for Social Protection, Ierland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd — Behoud van de status van zelfstandige — Recht van verblijf — Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben)


Pb. C 28 februari 2018, afl. 76, 61

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 12 mei 2016 over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan vanuit een genderperspectief (2015/2118(INI))


Pb. C 28 februari 2018, afl. 76, 141

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 mei 2016 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (herschikking) (14958/2/2015 — C8-0131/2016 — 2013/0081(COD))


Pb. C 28 februari 2018, afl. 76, 166

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 26 mei 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Zweden overeenkomstig artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1523 van de Raad en artikel 9 van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië en Griekenland (COM(2015)0677 — C8-0017/2016 — 2015/0314(NLE))


Pb. L 2 maart 2018, afl. 60, 23

BESLUITEN

Besluit (EU) 2018/311 van de Raad van 27 februari 2018 tot vaststelling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité opgericht bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan inzake de versoepeling van de afgifte van visa, betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering van deze overeenkomst


Pb. C 5 maart 2018, afl. 83, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-240/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 16 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto-oikeus — Finland) — E (Prejudiciële verwijzing — Onderdaan van een derde land die illegaal verblijft op het grondgebied van een lidstaat — Gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 6, lid 2 — Terugkeerbesluit — Inreisverbod dat geldt voor het grondgebied van de lidstaten — Signalering ter fine van weigering van toegang tot het Schengengebied — Onderdaan met een door een andere lidstaat afgegeven geldige verblijfstitel — Schengenuitvoeringsovereenkomst — Artikel 25, lid 2 — Overlegprocedure tussen de lidstaat die de signalering verricht en de lidstaat die de verblijfstitel heeft afgegeven — Termijn — Geen standpuntbepaling van de geraadpleegde overeenkomstsluitende staat — Gevolgen voor de tenuitvoerlegging van het terugkeerbesluit en het inreisverbod)


Pb. C 6 maart 2018, afl. 86, 159

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12080/2015 — C8-0400/2015 — 2015/0193(NLE))


Pb. C 6 maart 2018, afl. 86, 160

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Tonga inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12089/2015 — C8-0374/2015 — 2015/0196(NLE))


Pb. C 6 maart 2018, afl. 86, 161

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juni 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Colombia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12095/2015 — C8-0390/2015 — 2015/0201(NLE))


Pb. L 12 maart 2018, af. 68, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie over de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020


Pb. C 12 maart 2018, afl. 93, 4

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 15 maart 2018, afl. 72, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2018/398 van de Raad van 12 juni 2017 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020


Pb. L 15 maart 2018, afl. 72, 3

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020


Pb. L 16 maart 2018, afl. 74, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2018/404 van de Raad van 13 maart 2018 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014-2020


Pb. C 16 maart 2018, afl. 100, 25

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (codificatie)


Pb. C 16 maart 2018, afl. 101, 2

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2016 over vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt (2015/2321(INI))


Pb. C 16 maart 2018, afl. 101, 47

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2016 over de bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (2015/2340(INI))


Pb. C 16 maart 2018, afl. 101, 176

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 juli 2016 over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Peru inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12099/2015 — C8-0143/2016 — 2015/0199(NLE))


Pb. C 19 maart 2018, afl. 104, 5

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-360/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bundesrepublik Deutschland / Aziz Hasan [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend — Werkwijzen en termijnen voor het indienen van een terugnameverzoek — Illegale terugkeer van een onderdaan van een derde land naar een lidstaat die hem had overgedragen — Artikel 24 — Terugnameprocedure — Artikel 27 — Rechtsmiddelen — Omvang van de rechterlijke toetsing — Omstandigheden die dateren van na de overdracht]


Pb. C 19 maart 2018, afl. 104, 8

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-473/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 25 januari 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 7 — Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven — Richtlijn 2011/95/EU — Normen voor erkenning als vluchteling of als persoon die voor subsidiaire bescherming in aanmerking komt — Vrees voor vervolging wegens seksuele gerichtheid — Artikel 4 — Beoordeling van de feiten en omstandigheden — Beroep op een deskundigenonderzoek — Psychologische testen)


Pb. C 21 maart 2018, afl. 106, 4

EUROPESE COMMISSIE

Besluit van de Commissie van 14 maart 2018 betreffende de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 van de Commissie, wat betreft de bijdrage aan de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht