Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 4 // 9 mei 2018


1. HvJ: meerderjarig erkend vluchteling heeft recht op gezinshereniging met ouders indien minderjarig op moment van verzoek om internationale bescherming

Om een recht op gezinshereniging te hebben met zijn ouders moet een erkend vluchteling minderjarig zijn op het moment van zijn verzoek om internationale bescherming maar niet (meer) op het moment van de aanvraag gezinshereniging. Dat zegt het Hof van Justitie (HvJ) in een recent arrest van 12 april 2018 (C-550/16).

Wel moet de erkend vluchteling zijn aanvraag gezinshereniging indienen binnen een redelijke termijn na zijn erkenning als vluchteling. De Belgische Verblijfswet (Vw) stelt strengere voorwaarden maar moet nu toegepast worden in overeenstemming met de rechtspraak van het HvJ.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. RvV: bij verzoek tot terugname is Dublin III-verordening van toepassing en niet de Terugkeerrichtlijn

In drie arresten van 8 en 9 maart 2018 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in verenigde kamers dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de Dublin III-verordening en alle daarin vervatte procedures en waarborgen moet toepassen bij overdracht van een vreemdeling in onwettig verblijf aan de Europese lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag.

Dit geldt ook wanneer de vreemdeling in België geen verzoek om internationale bescherming indient. Het is onwettig om in dit geval een terugkeerbesluit, in toepassing van de Terugkeerrichtlijn, te nemen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. RvV gebruikt het WIPR om “gezinslid” in het kader van de Dublinverordening te definiëren

Op 10 oktober 2017 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van de Dublin III-verordening (Europese verordening 604/2013 van 26 juni 2013) omwille van de interpretatie van het begrip “gezinslid” uit die verordening. De RvV doet beroep op het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) om de wettigheid van een huwelijk vast te stellen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. RvV kent subsidiaire bescherming toe aan Irakees uit Bagdad: persoonlijke omstandigheden belangrijk element bij beoordeling willekeurig geweld

In arrest nr. 201.900 van 29 maart 2018 hervormt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Het CGVS weigerde een meervoudige asielaanvraag van een Iraakse man afkomstig uit Bagdad in overweging te nemen.

De RvV oordeelde dat het willekeurig geweld in Bagdad niet dermate hoog is dat elke burger louter door zijn aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt op ernstige schade. Maar omdat de verzoekers persoonlijke omstandigheden aanvoeren die de ernst van de bedreiging die voortvloeit uit het willekeurig geweld dermate verhogen, is de RvV van oordeel dat zij wel degelijk een reëel risico lopen op ernstige schade in geval van terugkeer. Dit is zelfs het geval wanneer het geweld hen niet meer dan een ander persoon specifiek viseert.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. Annulatie administratieve geldboete wegens schending hoorrecht

In een vonnis van 5 maart 2018 annuleert de rechtbank van eerste aanleg te Luik een administratieve geldboete van 200 euro, opgelegd aan een Guinese vrouw die tijdens haar verblijf in België zonder paspoort of identiteitskaart, gezinshereniging vroeg als moeder van een Belgisch kind.

De rechter verwijt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat zij de vrouw niet gehoord heeft over de oorzaak van de inbreuk. Daarenboven oordeelt de rechtbank dat het opportuniteitsbeginsel moet nageleefd worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Nieuwe algemene omzendbrief over recht op maatschappelijke integratie

Op 27 maart 2018 bracht de POD Maatschappelijke Integratie een geactualiseerde versie uit van de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De nieuwe omzendbrief bevat de wijzigingen aan het juridisch kader van het recht op maatschappelijke integratie sinds 2015.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Aflevering van E-apostilles en E-legalisaties

De FOD Buitenlandse Zaken levert sinds 1 maart 2018 elektronische apostilles en legalisaties af. Deze e-apostilles en e-legalisaties worden beveiligd ondertekend door middel van een certificaat op naam van de FOD Buitenlandse Zaken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Update: Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: ontwikkelingen in rechtspraak

Voor gezinshereniging stelt de Verblijfswet vaak als voorwaarde dat de persoon die zich laat vervoegen beschikt over “stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen”. In dit geüpdatet bericht bespreken we een aantal arresten die dit begrip verduidelijken.

Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Update: Inreisverbod en gezinshereniging of humanitaire regularisatie

In het arrest Ouhrami verduidelijkte het Hof van Justitie de draagwijdte van een inreisverbod opgelegd in uitvoering van de Terugkeerrichtlijn. Volgens dat arrest gaat de looptijd van een inreisverbod pas in vanaf de datum waarop de vreemdeling het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaten heeft.

Aangezien een inreisverbod volgens het Hof niet in werking kan treden bij blijvende aanwezigheid op het Belgisch grondgebied kan DVZ een niet-uitgevoerd BGV met inreisverbod nog moeilijk inroepen als motief om een latere verblijfsaanvraag niet in aanmerking te nemen of ten gronde te weigeren.

Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering

In het arrest K.A. tegen de Belgische Staat van 8 mei 2018 sprak het HvJ zich uit over een aantal prejudiciële vragen die de RvV stelde in het kader van aanvragen gezinshereniging van derdelanders met een inreisverbod.

Lees meer in een persbericht van het Hof van Justitie

ruler^TOP
ruler
10. Vormingen en studiedagen

Vormingen door Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:

ruler^TOP
ruler
11. Publicaties

ruler^TOP
ruler
12. Belgisch Staatsblad (30 maart- 8 mei 2018)

BS 4 april 2018

VLAAMSE OVERHEID

23 MAART 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfs-vergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten


BS 5 april 2018

VLAAMSE OVERHEID

16 MAART 2018. - DECREET houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen


BS 19 april 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

11 APRIL 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2017 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven


BS 24 april 2018

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

19 APRIL 2018. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duits-talige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfs-vergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten


BS 30 april 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

23 APRIL 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, gedaan te Brussel op 2 februari 2018


BS 3 mei 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

4 MAART 2018. - Wet houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te straatsburg op 24 juni 2013

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht