Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 5 // 12 juni 2018


1. Gemeentelijk stemrecht niet-Belgen: inschrijven tot 31 juli 2018

Vreemdelingen kunnen zich tot 31 juli 2018 inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Niet-EU vreemdelingen moeten daartoe al 5 jaar onderbroken en wettelijk verblijven; voor Unieburgers geldt deze verblijfsvoorwaarde niet. Wie al ingeschreven was voor vorige gemeenteraadsverkiezingen en aan de voorwaarden bleef voldoen, blijft ingeschreven.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Derdelands student: nieuwe voorwaarden verlenging en beëindiging verblijf

Op 27 mei 2018 wijzigden een aantal voorwaarden voor het verblijf van derdelands studenten. Het gaat om:

  • de termijn voor het aanvragen van de vernieuwing van het tijdelijk verblijfsdocument (A kaart)
  • een procedurewijziging als ontbrekende documenten niet tijdig bezorgd worden: voortaan verklaart de gemeente de vernieuwing onontvankelijk met bijlage 29
  • de mogelijkheid om het verblijf te beëindigen omwille van onvoldoende voortgang in de studies.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
3. EHRM veroordeelt detentie moeder met kinderen in aangepast centrum: alternatieven en risico op onderduiken onvoldoende onderzocht

In het arrest Bistieva tegen Polen van 10 april 2018 veroordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de mens Polen wegens een schending van artikel 8 EVRM (recht op gezinsleven) voor de opsluiting van een moeder met 3 kinderen in een gesloten centrum aangepast voor gezinnen met kinderen.

De detentie duurde 5 maanden en 20 dagen en in de loop daarvan vervoegde de vader hen. Het risico op onderduiken werd niet opnieuw onderzocht, en alternatieven voor detentie werden niet overwogen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
4. EHRM: schending art. 8 EVRM wegens weigering permanent verblijf aan staatloze na 40 jaar verblijf

In de zaak Hoti tegen Kroatië van 28 april 2018, veroordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Kroatië wegens een schending van artikel 8 EVRM (recht op privéleven) omdat het gedurende vele jaren heeft nagelaten de verblijfsstatus van een staatloze man te regulariseren. Opvallend is dat het EHRM zelf bepaalt dat de man staatloos is. Het EHRM kent een morele schadevergoeding van 7.500 euro toe.

In dit arrest doet het EHRM beroep op de relevante VN-verdragen omtrent staatloosheid en houdt het rekening met de wijze waarop de staatloosheid van de verzoeker een invloed had op de toegang tot zijn rechten. Het UNHCR kwam ook tussen in deze zaak.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
5. HvJ: Subsidiaire bescherming wegens risico op verslechtering gezondheid door gebrekkige zorg na foltering

Wie in het verleden gefolterd werd door de autoriteiten van zijn land van herkomst en het risico loopt op een ernstige achteruitgang van zijn lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand in geval van terugkeer, kan in aanmerking komen voor de subsidiaire beschermingsstatus.

Ook wanneer er bij terugkeer geen risico meer is op foltering. Dit is het geval wanneer er een reëel risico bestaat dat de autoriteiten in het land van herkomst opzettelijk aangepaste zorg ontzeggen om de lichamelijke of geestelijke nawerkingen van de foltering te behandelen. Dat oordeelt het Hof van Justitie in een arrest van 24 april 2018 (C-353/16).


Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. RvV: vaststelling van risico op onderduiken vereist individueel onderzoek door DVZ

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen schorste op 29 maart 2018 een bevel om het grondgebied te verlaten met vasthouding met het oog op repatriëring (bijlage 13septies) bij uiterst dringende noodzakelijkheid.

De Dienst Vreemdelingenzaken had nagelaten een individueel onderzoek naar het privé- en gezinsleven te voeren toen hij geen termijn voor vrijwillig vertrek toekende wegens "risico op onderduiken". DVZ mag niet automatisch besluiten tot een risico op onderduiken omdat een of meer feiten van de lijst van artikel 1, §2 Vw aanwezig zijn.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Beslissing tot verlenging van de Dublin-overdrachtstermijn: DVZ moet formeel motiveren

In twee arresten op 8 mei 2018 geveld door de verenigde kamers van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt de RvV dat een impliciete beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken om in het kader van de Dublin III-Verordening de overdrachtstermijn van 6 maanden tot 18 maanden te verlengen een aanvechtbare administratieve rechtshandeling is. Dergelijke beslissing moet gemotiveerd en schriftelijk zijn, zodat een doeltreffende rechterlijke controle mogelijk is.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
8. Geen uiterst dringende noodzakelijkheid in geval van eerste of tweede verzoek om internationale bescherming

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen besluit in een arrest van 28 maart 2018 dat er geen uiterst dringende noodzakelijkheid is wanneer een tweede verzoek om internationale bescherming wordt gedaan vlak voor een geplande repatriëring. Dit omdat volgens de gewijzigde Verblijfswet het bevel om het grondgebied te verlaten dan automatisch opgeschort wordt.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. Nieuwe instructies Fedasil over transfers naar een aangepaste opvangplaats

Sinds 14 mei 2018 zijn nieuwe instructies van Fedasil in werking over transfers naar een aangepaste opvangplaats. Het gaat om twee instructies van 7 mei 2018:

  • Instructie transfer aangepaste plaats omwille van medische redenen
  • Instructie transfer aangepaste plaats omwille van andere redenen

Zij vervangen alle vorige instructies en nota’s betreffende transfers aangepaste plaats in het kader van de materiële opvang van asielzoekers en andere begunstigden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. Materiële opvang: Arbeidshof stelt prejudiciële vragen over uitsluitingssanctie en het recht op menswaardige levensstandaard

Het Arbeidshof van Brussel stelt in een arrest van 22 maart 2018 drie prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de interpretatie van de Opvangrichtlijn (Richtlijn 2013/33/EU) omtrent de sanctie tot uitsluiting van het recht op opvang die aan een niet-begeleide minderjarige werd opgelegd.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. Minimuminkomen beroepssporters en -trainers blijft ongewijzigd voor seizoen 2018-2019

Beroepssporters en -trainers die langer dan drie maanden in België willen blijven en werken bij een Belgische werkgever zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een arbeidskaart B.

Bij KB van 25 mei 2018 werd het maandelijks minimuminkomen voor beroepssporters voor de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 vastgelegd op 10.200 euro. Dit bedrag is gelijk aan het bedrag voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Om van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek te genieten moeten buitenlandse beroepssporters en -trainers dus minimaal 81.600 euro bruto op jaarbasis verdienen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Belgisch staatsblad (9 mei - 11 juni 2018)

BS 9 mei 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

31 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de informatiegegevens bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen


BS 9 mei 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 14/2018 van 7 februari 2018


BS 17 mei 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

23 APRIL 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 101 en 103/2 en tot vervanging van de bijlage 29 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 22 mei 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

3 SEPTEMBER 2017. - Wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Georgië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Tbilisi op 5 september 2013


BS 29 mei 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 16/2018 van 7 februari 2018


BS 1 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

9 MEI 2018. - Wet tot wijziging van het Consulair Wetboek


BS 4 juni 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

24 MEI 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude


BS 6 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

25 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd


BS 6 juni 2018

VLAAMSE OVERHEID

18 MEI 2018. - Decreet tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag


BS 8 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

9 MEI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers


BS 8 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

9 MEI 2018. - Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden


BS 8 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
9 MEI 2018. - Wet tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek

ruler^TOP
ruler
15. Europees Publicatieblad (9 mei - 11 juni 2018)

Pb. C 22 mei 2018, afl. 173, 6

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 23 mei 2018, afl. 126, 8

BESLUITEN

Besluit (EU) 2018/753 van de Commissie van 22 mei 2018 houdende bevestiging van de deelname van Ierland aan Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming


Pb. C 31 mei 2018, afl. 186, 10

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 11 juni 2018, afl. 200, 2

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-191/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 10 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Berlin — Duitsland) — Romano Pisciotti / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikelen 18 en 21 VWEU — Uitlevering aan de Verenigde Staten van Amerika van een onderdaan van een lidstaat die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer — Uitleveringsovereenkomst tussen de Europese Unie en die derde staat — Werkingssfeer van het Unierecht — Verbod van uitlevering dat alleen wordt toegepast wanneer het eigen onderdanen betreft — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid — Op de hoogte brengen van de lidstaat van herkomst van de burger van de Unie)


Pb. C 11 juni 2018, afl. 200, 4

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-316/16 en C-424/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 17 april 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg en de Supreme Court of the United Kingdom — Duitsland, Verenigd Koninkrijk) — B / Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department / Franco Vomero (C-424/16) [Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 28, lid 3, onder a) — Verhoogde bescherming tegen verwijdering — Voorwaarden — Duurzaam verblijfsrecht — Verblijf in het gastland gedurende de tien jaar voorafgaande aan het besluit tot verwijdering van het grondgebied van de betrokken lidstaat — Periode van gevangenschap — Gevolgen met betrekking tot het ononderbroken karakter van het verblijf van tien jaar — Verband met de algehele beoordeling van een band van integratie — Tijdstip waarop die beoordeling plaatsvindt en de criteria waarmee daarbij rekening moet worden gehouden]


Pb. C 11 juni 2018, afl. 200, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-550/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 12 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag — Nederland) — A, S / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [Prejudiciële verwijzing — Recht op gezinshereniging — Richtlijn 2003/86/EG — Artikel 2, aanhef en onder f) — Begrip „alleenstaande minderjarige” — Artikel 10, lid 3, onder a) — Recht van een vluchteling op gezinshereniging met zijn ouders — Vluchteling die jonger dan 18 jaar is op het tijdstip van zijn aankomst op het grondgebied van de lidstaat en van indiening van zijn asielverzoek, maar meerderjarig op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld om hem asiel te verlenen en waarop hij zijn verzoek om gezinshereniging indient — Datum die bepalend is voor de beoordeling of de betrokkene een „minderjarige” is]

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht