Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 6 // 12 juli 2018


1. HvJ: België moet aanvraag gezinshereniging met Belg na inreisverbod wél in aanmerking nemen (K.A. e.a. t. België)

De Belgische praktijk, waarbij Dienst Vreemdelingenzaken een aanvraag gezinshereniging met een Belg, ingediend door een derdelander die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, niet in aanmerking neemt, is strijdig met artikel 20 van het Verdrag met betrekking tot de werking van de EU (VWEU).

Dat oordeelt het Hof van Justitie in het arrest K.A. e.a. tegen België van 8 mei 2018 naar aanleiding van een aantal prejudiciële vragen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Lees meer in een bericht van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. Beleid DVZ na HvJ-arrest K.A. e.a. tegen België

DVZ communiceerde tot nu toe (nog) niet over de gevolgen van het arrest K.A. e.a. t. België voor het Belgische beleid.

Op basis van praktijkdossiers kunnen we wel al enkele conclusies, kritische bedenkingen en het praktisch verloop van de procedure schetsen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Wijziging van het Wetboek Belgische nationaliteit

De Wet diverse bepalingen inzake burgerlijk recht van 18 juni 2018 wijzigt het Wetboek van de Belgische nationaliteit op een aantal vlakken. De wijzigingen gelden vanaf 12 juli 2018. In dit bericht bespreken we de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Hof van beroep Brussel: Palestina is een staat, dus Palestijnen kunnen niet erkend worden als staatloze

Op 16 juni 2016 oordeelde het hof van beroep van Gent dat Palestina geen functionerende staat is, ook al zijn de vier criteria van de Conventie van Montevideo om van ‘een staat’ te kunnen spreken vervuld.

Het Hof van Cassatie vernietigde dit arrest omwille van een tegenstrijdige motivering en verwees de zaak door naar het hof van beroep van Brussel voor een nieuwe uitspraak. Het hof van beroep van Brussel meent in arrest nr. 2017/FA/707 van 5 juni 2018 dat er wel sprake is van ‘een Palestijnse staat’ en de betrokkene dus niet als staatloze kan erkend worden.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. Voornaamswijziging: vanaf 1 augustus 2018 bevoegdheid voor ambtenaar burgerlijke stand

Vanaf 1 augustus 2018 wordt de bevoegdheid van de minister van Justitie om een voornaamswijziging te doen, overgedragen aan de ambtenaar van burgerlijke stand. De bevoegdheid om een familienaam te wijzigen, blijft wel bij de minister van Justitie.

ruler^TOP
ruler
6. Leefloon persoon met gezinslast verhoogd vanaf 1 juli 2018

Vanaf 1 juli 2018 bedraagt het leefloon voor een persoon met een gezin ten laste (categorie 3) 1.230,27 euro. Dit is een verhoging met 40 euro ten opzichte van het vroegere bedrag.

Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat bedraagt nu dus 1.476,32 euro.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Grondwettelijk Hof: betaling van een forfaitaire bijdrage aan pro-deo advocaat is ongrondwettelijk

In arrest nr. 77/2018 van 21 juni 2018, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verplichting voor personen die juridische bijstand genieten, om een forfaitaire bijdrage (=remgeld) te betalen aan hun pro deo-advocaat, ongrondwettig is.

Het GwH vernietigt die wetsbepaling omdat dergelijke verplichting een ‘aanzienlijke vermindering inhoudt van de bescherming van het recht op juridische bijstand’ zoals gewaarborgd in artikel 23 van de Grondwet,

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Fedasil actualiseert instructie transfer naar individuele opvangplaats voor personen met een hoge beschermingsgraad

Sinds 13 juni 2018 geldt een nieuwe instructie van Fedasil voor de aanvraag van transfer naar individuele opvang door personen die een nationaliteit hebben met een hoge beschermingsgraad. Hierdoor wordt de voorgaande instructie van 13 oktober 2016 geactualiseerd. Deze instructie maakt deel uit van het opvangmodel waarin enkel bepaalde categorieën van verzoekers om internationale bescherming naar individuele opvang kunnen overgaan.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
9. HvJ: uitsluiting vluchtelingenstatus leidt niet tot automatische weigering verblijfsaanvraag om redenen openbare orde

Het Hof van Justitie sprak zich op 2 mei 2018 in de zaken C-331/16 en C-366/16 uit over de gevolgen voor een persoon die in het verleden uitgesloten werd van de vluchtelingenstatus.

De loutere aanwezigheid op het grondgebied van een lidstaat van deze persoon houdt niet automatisch een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving in. Het HvJ vereist dat dit geval per geval beoordeeld wordt en bepaalt met welke omstandigheden rekening gehouden kan worden om het bestaan van een dergelijke bedreiging vast te stellen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
10. RvV bevestigt mogelijkheid tot Dublinoverdracht naar Griekenland onder bepaalde voorwaarden

In arrest nr. 205.104 van 8 juni 2018 verwerpt de Algemene Vergadering van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vordering tot schorsing tegen een overdrachtbesluit naar Griekenland onder de Dublin III-verordening.

De verzoeker in kwestie kon geen bijzondere kwetsbaarheid aantonen en kreeg volgens de Raad voldoende garanties van de Griekse autoriteiten over de toegang tot de asielprocedure en opvang.


Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
11. RvV: weigering van publieke gezondheidszorg om religieuze redenen is grond voor erkenning vluchtelingenstatus

In arrest nr. 200.895 van 8 maart 2018 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan Koptische christenen uit Egypte omdat de toegang tot de publieke gezondheidszorg aan hun ernstig zieke dochter ontzegd werd om religieuze redenen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
12. RvV bevestigt vluchtelingenstatus van homoseksuele man na intrekking status door het CGVS

In arrest nr. 202.2017 van 10 april 2018 hervormt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van het Commissariaat- generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen tot intrekking van de vluchtelingenstatus van een homoseksuele man die een relatie heeft met de moeder van zijn twee kinderen.

De RvV is van oordeel dat seksuele oriëntatie een complex gegeven is met een evolutief karakter en dat de verklaringen van de man over zijn relatie en gevoelens ten aanzien van vrouwen geen verkeerde voorstelling van de feiten inhielden.


Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
13. RvV: inreisverbod vereist grondig onderzoek feitelijk gezinsleven ook na afstand huwelijksaangifte

In zijn arrest nr. 200.059 van 22 februari 2018 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een inreisverbod omdat de Dienst Vreemdelingenzaken op onzorgvuldige wijze had besloten dat er geen sprake was van een gezinsleven in de zin van artikel 8 EVRM.

Uit het loutere feit dat een van de partners terugkomt op de intentie om te huwen kan niet automatisch afgeleid worden dat er geen sprake (meer) is van een gezinssituatie of dat deze partner de partnerrelatie wenst te beëindigen of heeft beëindigd.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. DVZ kan 9bis-aanvraag niet meer onontvankelijk verklaren na vernietiging ongegrondheidsbeslissing

Dienst Vreemdelingenzaken kan geen ononvankelijkheidsbeslissing nemen nadat een eerdere ongegrondheidsbeslissing in dezelfde zaak vernietigd werd. Doordat de ontvankelijkheid van de aanvraag niet betwist wordt, heeft deze beslissing gezag van gewijsde verworven. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 6 december 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Sluiting Maison Schengen en Belgisch consulaat in Congo: gevolgen voor visumaanvragen?

Sinds februari 2018 is het Schengenhuis en het Belgisch consulaat in Congo voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting is het gevolg van een beslissing van de Congolese autoriteiten. Door de sluiting kunnen sinds februari 2018 in principe geen nieuwe visa in Congo meer aangevraagd worden en dit voor onbepaalde tijd.

Visumaanvragen die werden ingediend voor 1 februari 2018 worden wel nog behandeld. In uitzonderlijke gevallen aanvaardt de Belgische ambassade te Kinshasasa de visumaanvraag.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Buitenlands huwelijk tijdens wettelijke samenwoning is geen polygamie

In arrest nr. 194.841 van 10 november 2017 spreekt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen zich uit over een aanvraag gezinshereniging waar de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde dat het in Guinea afgesloten huwelijk van betrokkenen polygaam was.

De RvV herhaalt zijn gevestigde rechtspraak dat zij niet bevoegd is om zich over de erkenning van de buitenlandse huwelijksakte uit te spreken. De RvV gaat wel na of de beoordeling van de erkenning door de administratieve overheid, namelijk DVZ, correct gebeurd is.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
17. Bestaansmiddelen voor verblijfsstatuut als niet-EU student in 2017-2018

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2018-2019 over een maandelijks bedrag van 654 euro (vroeger 642 euro) kunnen beschikken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering


ruler^TOP
ruler
18. Geen re-integratiesteun meer voor Georgiërs en Oekraïners

Fedasil laat in zijn nieuwsbrief Vrijwillige Terugkeer van juni 2018 weten dat Georgiërs en Oekraïners die vrijwillig willen terugkeren naar hun herkomstland vanaf 1 juli 2018 geen aanspraak meer kunnen maken op re-integratiesteun. Hiermee komt een einde aan de overgangsregeling die voor hen gold sinds hun visumvrijstelling in 2017.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
20. Belgisch Staatsblad (12 juni - 12 juli 2018)

BS 26 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

14 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het standaardformulier zoals bedoeld in artikel 101, § 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 26 juni 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen


BS 27 juni 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

7 JUNI 2018. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

BS 2 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

18 JUNI 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing


BS 2 juli 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

14 JUNI 2018. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van één enkele procedure en een gecombineerde vergunning


BS 4 juli 2018

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon en tot verhoging van de toelage verleend aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn als tegemoetkoming in de personeelskosten zoals bedoeld in artikel 40 van de wet betreffende het recht op de maatschappelijke integratie

BS 5 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

27 JUNI 2018. - Wet inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten


BS 5 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

22 JUNI 2018. - Koninklijk besluit betreffende het verlenen van erkenning aan de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden

BS 6 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

4 MEI 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1


BS 9 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

20 JUNI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 2017 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2016


BS 9 juli 2018

VLAAMSE OVERHEID

1 JUNI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wat betreft de invoering van de gecombineerde procedure, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de regels voor het indienen van de aanvragen en het afleveren van voorlopige arbeidsvergunning in het kader van de aanvraag door een buitenlandse werknemer ter verkrijgen van een "Europese blauwe kaart"


BS 9 juli 2018

VLAAMSE OVERHEID, WAALSE OVERHEIDSDIENST, GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD EN MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

30 MEI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

BS 11 juli 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

27 JUNI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

ruler^TOP
ruler
21. Europees Publicatieblad (12 juni - 12 juli 2018)

Pb. C 13 juni 2016, afl. 204, 226

EUROPEES PARLEMENT

P8_TA(2016)0352

Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 september 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (COM(2015)0668 — C8-0405/2015 — 2015/0306(COD))

P8_TC1-COD(2015)0306

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 september 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van een Europees reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen en tot intrekking van de aanbeveling van de Raad van 30 november 1994


Pb. C 18 juni 2018, afl. 211, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-353/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 april 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom — Verenigd Koninkrijk) — MP / Secretary of State for the Home Department (Prejudiciële verwijzing — Asielbeleid — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 4 — Richtlijn 2004/83/EG — Artikel 2, onder e) — Voorwaarden om voor de subsidiairebeschermingsstatus in aanmerking te komen — Artikel 15, onder b) — Risico op ernstige schade aan de geestelijke gezondheid van verzoeker indien hij wordt teruggestuurd naar zijn land van herkomst — Persoon die in zijn land van herkomst aan foltering is blootgesteld)


Pb. C 19 juni 2018, afl. 215, 111

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2016 over mensenrechten en migratie in derde landen (2015/2316(INI))

Pb. C 19 juni 2018, afl. 215, 268

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek paspoort (15470/2015 — C8-0110/2016 — 2015/0293(NLE))


Pb. C 26 juni 2018, afl. 222, 12

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 27 juni 2018, afl. 224, 96

EUROPEES PARLEMENT

Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2016 over de toetreding van de EU tot het Verdrag van Istanbul inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen (2016/2966(RSP))


Pb. C 27 juni 2018, afl. 224, 222

EUROPEES PARLEMENT

Resolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de aanhoudende migratie-, vluchtelingen-, en veiligheidscrisis (COM(2016)0313 — C8-0246/2016 — 2016/2120(BUD))


Pb. C 28 juni 2018, afl. 226, 1

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Lijst van de tot directe bevraging van de in het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) opgenomen gegevens overeenkomstig artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad, en artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)


Pb. C 28 juni 2018, afl. 226, 170

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Lijst van N.SIS II-instanties en nationale Sirene-bureaus


Pb. C 28 juni 2018, afl. 227, 20

ADVIEZEN

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol van Turkije in de vluchtelingencrisis (initiatiefadvies)


Pb. L 2 juli 2018, afl. 165, 37

BESLUITEN

Besluit (EU) 2018/934 van de Raad van 25 juni 2018 betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië


Pb. C 2 juli 2018, afl. 231, 3

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-82/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — België) — K.A. e.a./Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Grenscontroles, asiel en immigratie — Artikel 20 VWEU — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikelen 7 en 24 — Richtlijn 2008/115/EG — Artikelen 5 en 11 — Derdelander tegen wie een inreisverbod is uitgevaardigd — Verblijfsaanvraag met het oog op gezinshereniging met een burger van de Europese Unie die zijn recht op vrij verkeer nooit heeft uitgeoefend — Weigering de aanvraag te behandelen)


Pb. C 2 juli 2018, afl. 231, 4

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-331/16 en 366/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 2 mei 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Nederland, België) — K. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F. / Belgische Staat (C-366/16) [Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 27, lid 2, tweede alinea — Beperking van het inreisrecht en van het verblijfsrecht om redenen van openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid — Verwijdering van het grondgebied om redenen van openbare orde of openbare veiligheid — Gedrag dat een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormt — Persoon van wie de asielaanvraag is afgewezen om redenen vallend onder artikel 1, afdeling F, van het Verdrag van Genève of onder artikel 12, lid 2, van richtlijn 2011/95/EU — Artikel 28, lid 1 — Artikel 28, lid 3, onder a) — Bescherming tegen verwijdering — Verblijf in de lidstaat van ontvangst gedurende de laatste tien jaar — Dwingende redenen van openbare veiligheid — Begrip]


Pb. C 6 juli 2018, afl. 238, 416

EUROPEES PARLEMENT

P8_TA(2016)0508

Visumplichtige en niet-visumplichtige derde landen: herziening van het opschortingsmechanisme ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 december 2016 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme) (COM(2016)0290 — C8-0176/2016 — 2016/0142(COD))

P8_TC1-COD(2016)0142

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 15 december 2016 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (herziening van het opschortingsmechanisme)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht