Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 7 // 13 september 2018


1. Koninklijk Besluit over werking en rechtspleging CGVS is gewijzigd

Het KB tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen is aangepast aan de wijzigingen in de Verblijfswet die sinds 22 maart 2018 van kracht zijn. Dit KB komt tegemoet aan een gedeeltelijke omzetting van de Kwalificatierichtlijn (2011/95/EU) en Procedurerichtlijn (2013/32/EU).

Een aantal bepalingen werden opgeheven omdat zij nu in de Verblijfswet geregeld worden, enkele andere werden aangepast. In dit bericht
worden de voornaamste aanpassingen besproken. Ze zijn in werking getreden op 21 juli 2018.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
2. RvV arrest past taalgebruik aan voor minderjarige asielzoeker

In arrest nr. 206.213 van 28 juni 2018 tracht de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing begrijpelijk te maken voor een 13-jarige Irakese jongen, die een eigen verzoek om internationale bescherming deed nadat dat van zijn ouders afgewezen was.

De taal van het arrest werd in die mate aangepast dat de minderjarige al dan niet met de bijstand van een volwassene het arrest kan begrijpen en volgen. De RvV verwijst hierbij naar ‘De richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa’.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
3. Leefloon verhoogd sinds 1 september 2018

Sinds 1 september 2018 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. Er moet nu 1.505, 78 euro bewezen worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. Grondwettelijk Hof vernietigt invoering gemeenschapsdienst in Leefloonwet

Het Grondwettelijk Hof vernietigt in arrest nr. 86/2018 van 5 juli 2018 de invoering van de gemeenschapsdienst in de Leefloonwet. Volgens het GwH is er sprake van bevoegdheidsoverschrijding door de federale wetgever. De bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen kent de bevoegdheid inzake tewerkstelling van personen die het recht op maatschappelijke integratie of het recht op maatschappelijke hulp genieten immers toe aan de gewesten.

Door dit arrest moeten OCMW's tegen 30 september 2018 alle GPMI's met gemeenschapsdienst herzien.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. RvS: maximale behandelingstermijn gezinshereniging geldt ook bij twijfel over huwelijk

De wettelijke maximale behandelingstermijn voor de visum- of verblijfsprocedure gezinshereniging geldt ook wanneer Dienst Vreemdelingenzaken na het verstrijken van de termijn zou vaststellen dat de huwelijksband niet (afdoende) bewezen is.

De Verblijfswet voorziet geen enkele uitzondering op de verplichting om tijdig een beslissing te nemen, ook niet naargelang het soort van weigeringsgrond. Dat bevestigt de Raad van State in een cassatie-arrest van 13 maart 2018 (nr. 240.997).


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
6. Gezinshereniging en Somalische documenten: RvV verduidelijkt adagium ‘fraus omnia corrumpit’

In arrest nr. 202.121 van 9 april 2018 verduidelijkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat het voorleggen van vervalste documenten bij een aanvraag gezinshereniging niet automatisch fraude inhoudt. De bewijslast ligt in dat geval ook bij Dienst Vreemdelingenzaken.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
7. Gesloten gezinswoningen sinds 11 augustus 2018 operationeel

Sinds 11 augustus 2018 kunnen gezinnen met minderjarige kinderen in afwachting van hun repatriëring worden vastgehouden in gesloten gezinswoningen op het terrein van gesloten centrum 127bis.

Het koninklijk besluit van 22 juli 2018 dat het regime en de werkingsmaatregelen van de gezinswoningen bepaalt, werd op 1 augustus 2018 gepubliceerd. Dat KB wijzigt ook enkele algemeen geldende regels die van toepassing zijn in gesloten centra.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Retributievrijstelling voor verblijfsaanvraag van erkende staatlozen

Door het arrest 18/2018 van het Grondwettelijk Hof van 22 februari 2018 zijn erkende staatlozen vrijgesteld van de bijdrage in de administratieve kost (de zogenaamde “retributie”) voor een verblijfsaanvraag zoals voorzien in art. 1/1 § 2 Verblijfswet.

De vrijstelling geldt zowel voor een verblijfsaanvraag op basis van artikel 9bis Verblijfswet als voor andere verblijfsaanvragen, zoals gezinshereniging.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. Update: Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: ontwikkelingen in rechtspraak

In een (Nederlandstalig) cassatie-arrest van 23 mei 2018 stelt de Raad van State dat een art. 60-tewerkstelling wel degelijk een vorm is van maatschappelijke dienstverlening die gefinancierd wordt als een aanvullend bijstandsstelsel. Middelen uit de aanvullende bijstand mogen volgens artikel 10 § 5 Verblijfswet niet in aanmerking genomen worden bij het beoordelen van de bestaansmiddelen. Dit in tegenstelling tot eerdere RvV-rechtspraak waarover we berichtten.

Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. Update: DVZ moet artikel 3 EVRM toetsen bij het nemen van een uitwijzingsbevel

In een voorgaand nieuwsbericht informeerden we dat de Franstalige Raad van State oordeelde dat DVZ art. 3 EVRM moet toetsen, zowel bij het uitvoeren van een uitwijzingsmaatregel alsook op het moment van het nemen van een uitwijzingsbevel.

Met arrest nr. 241.623 van 29 mei 2018 volgt de Nederlandstalige Raad van State nu ook dit standpunt. Deze eenheid in rechtspraak verplicht DVZ zijn praktijk en de motivering van de uitwijzingsbevelen aan te passen.

Lees meer in een update van Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
11. Update: Sluiting Maison Schengen en Belgisch consulaat in Congo: gevolgen voor visumaanvragen?

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we dat het Schengenhuis sinds februari 2018 en het Belgisch consulaat in Congo voor onbepaalde tijd gesloten zijn.

Buitenlandse Zaken liet via een mededeling van 8 augustus 2018 op zijn website weten welke visa lang verblijf kunnen aangevraagd worden bij de Belgische ambassade in Kinshasa. De toegang tot de Belgische ambassade in Kinshasa is enkel mogelijk op afspraak.

Lees meer in een update van het Agentschap Integratie en Inburgering
ruler^TOP
ruler
12. Vernieuwde werking Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht

Vanaf 3 september 2018 centraliseert onze telefonische juridische helpdesk. Hierbij verduidelijken wij wat verandert en wat behouden blijft in onze werking.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Vormingen en studiedagen

Vormingen door Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:

ruler^TOP
ruler
14. Publicaties

15. Belgisch Staatsblad (13 juli -13 september 2018)

BS 18 juli 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 77/2018 van 21 juni 2018


BS 24 juli 2018

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

12 JULI 2018. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen


BS 31 juli 2018

VLAAMSE OVERHEID

27 APRIL 2018. - Decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid


BS 1 augustus 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

22 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de plaatsen gelegen op het Belgisch grondgebied, beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, waar een vreemdeling wordt opgesloten, ter beschikking gesteld van de regering of vastgehouden, overeenkomstig de bepalingen vermeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


BS 17 augustus 2018

VLAAMSE OVERHEID

18 MEI 2018. - Decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming


BS 20 augustus 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

20 JULI 2018. - Ministerieel Besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van legalisatie


BS 20 augustus 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

20 JULI 2018. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie belast met de behandeling van de individuele klachten van de bewoners van de gesloten centra


BS 12 september 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 92/2018 van 19 juli 2018

ruler^TOP
ruler
16. Europees Publicatieblad (13 juli -13 september 2018)

Pb. C 16 juli 2018, afl. 248, 4

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 18 juli 2018, afl. 252, 14

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement met 2 februari 2017 met aanbevelingen aan de Commissie over grensoverschrijdende aspecten van adopties (2015/2086(INL))


Pb. C 23 juli 2018, afl. 259, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-647/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 31 mei 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal administratif de Lille — Frankrijk) — Adil Hassan / Préfet du Pas-de-Calais [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een onderdaan van een derde land — Over- en terugnameprocedures — Artikel 26, lid 1 — Vaststelling en kennisgeving van het overdrachtsbesluit voordat de aangezochte lidstaat het verzoek tot terugname heeft aanvaard]


Pb. C 25 juli 2018, afl. 261, 6

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 25 juli 2018, afl. 263, 2

RESOLUTIES

Resolutie van het Europees Parlement van 2 maart 2017 over de verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP))


Pb. C 26 juli 2018, afl. 264, 6

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 26 juli 2018, afl. 264, 8

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 30 juli 2018, afl. 268, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-673/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Curte Constituţională — Roemenië) — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept / Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne [Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 21 VWEU — Recht van de burgers van de Unie op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 3 — Begunstigden — Familieleden van de burger van de Unie — Artikel 2, punt 2, onder a) — Begrip „echtgenoot” — Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht — Artikel 7 — Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden — Grondrechten]


Pb. C 31 juli 2018, afl. 269, 27

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 6 augustus 2018, afl. 276, 20

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-302/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 4 mei 2018 — X tegen Belgische Staat


Pb. C 8 augustus 2018, afl. 278, 3

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Besluit van de Commissie van 24 juli 2018 betreffende de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije, tot wijziging van Besluit C(2015) 9500 van de Commissie wat betreft de bijdrage aan de faciliteit voor vluchtelingen in Turkije


Pb. C 10 augustus 2018, afl. 283, 48

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226 (COM(2017) 793 final — 2017/0351 (COD)) en het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) (COM(2017) 794 final — 2017/0352 (COD))


Pb. C 13 augustus 2018, afl. 285, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-181/16: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 juni 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Sadikou Gnandi / Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 3, punt 2 — Begrip „illegaal verblijf” — Artikel 6 — Vaststelling van een terugkeerbesluit zonder de uitkomst van het beroep tegen de afwijzing van het verzoek om internationale bescherming door de beslissingsautoriteit af te wachten — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 — Beginsel van non-refoulement — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Toestemming om in een lidstaat te blijven)


Pb. C 20 augustus 2018, afl. 294, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-230/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 27 juni 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — Erdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn / Udlændingestyrelsen (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Artikel 21, lid 1, VWEU — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Verblijfsrecht van een derdelander die familielid is van een burger van de Unie, in de lidstaat waarvan die burger de nationaliteit bezit — Binnenkomst van dit familielid op het grondgebied van de lidstaat in kwestie nadat de burger van de Unie naar deze lidstaat is teruggekeerd)


Pb. C 20 augustus 2018, afl. 294, 10

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-246/17: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 27 juni 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Ibrahima Diallo / Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van Europese Unie — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 10, lid 1 — Aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie — Afgifte — Termijn — Vaststelling en kennisgeving van het besluit — Gevolgen van niet-naleving van de termijn van zes maanden — Procedurele autonomie van de lidstaten — Doeltreffendheidsbeginsel)


Pb. C 23 augustus 2018, afl. 298, 320

EUROPEES PARLEMENT

P8_TA(2017)0129

Derde landen waarvan de onderdanen onderworpen zijn aan of vrijgesteld zijn van de visumplicht: Oekraïne ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 6 april 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne) (COM(2016)0236 — C8-0150/2016 — 2016/0125(COD))

P8_TC1-COD(2016)0125

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 6 april 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (Oekraïne)


Pb. C 27 augustus 2018, afl. 301, 7

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-213/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 juli 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam — Nederland) — X/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land bij een van de lidstaten wordt ingediend — Artikelen 17, 18, 23 en 24 — Eerder ingeleide, nog lopende procedure voor internationale bescherming in een lidstaat — Nieuw verzoek in een andere lidstaat — Geen terugnameverzoek binnen de gestelde termijnen — Overlevering van de betrokken persoon met het oog op strafrechtelijke vervolging)


Pb. C 30 augustus 2017, afl. 307, 220

EUROPEES PARLEMENT

P8_TA(2017)0237

Uniform visummodel ***I

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 juni 2017 over het voorstel voor een verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (COM(2015)0303 — C8-0164/2015 — 2015/0134(COD))

P8_TC1-COD(2015)0134

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 1 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel


Pb. C 10 september 2018, afl. 319, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-89/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 juli 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London — Verenigd Koninkrijk) — Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger (Prejudiciële verwijzing — EU-burgerschap — Artikel 21 VWEU — Recht van Unieburgers op vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de Unie — Richtlijn 2004/38/EG — Artikel 3, lid 2, eerste alinea, onder b) — Partner met wie de Unieburger een deugdelijk bewezen duurzame relatie heeft — Terugkeer naar de lidstaat waarvan de Unieburger de nationaliteit bezit — Aanvraag van een verblijfsvergunning — Nauwkeurig onderzoek van de persoonlijke situatie van de aanvrager — Artikelen 15 en 31 — Effectieve rechtsbescherming — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht