Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 9 // 5 december 2018


1. GwH: geen UDN-schorsing mogelijk tegen inreisverbod

Het Grondwettelijk Hof oordeelt op 18 oktober 2018 in arrest nr. 6690 dat het onderscheid in behandeling tussen vreemdelingen met een UDN-vordering tegen een verwijderings- of terugdrijvingsmaatregel en vreemdelingen met een UDN-vordering tegen een inreisverbod redelijk verantwoord is.

Dit heeft tot gevolg dat geen UDN-schorsing mogelijk is tegen een inreisverbod. Hiermee beslecht het Hof gedeeltelijk de controverse over het toepassingsgebied van artikel 39/82 Verblijfswet.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. GwH beoordeelt integratie-inspanningen in kader van verblijf

Sinds 26 januari 2017 moeten vreemdelingen voor bepaalde verblijfsaanvragen en -statuten integratie-inspanningen bewijzen om hun verblijfsrecht te behouden. In arrest nr. 126/2018 van 4 oktober 2018 vernietigt het Grondwettelijk Hof het strafrechtelijk verleden als één van de wettelijke criteria om integratie-inspanningen te bewijzen en geeft het ook enkele interpretaties mee.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. Personen geboren uit Congolese ouders in “Belgisch-Congo” waren Belg

Het Hof van Beroep van Brussel beslist in een arrest van 10 augustus 2018 dat personen geboren uit “Congolese” ouders in Belgisch-Congo, dus vóór de Congolese onafhankelijkheid in 1960, wel degelijk de Belgische nationaliteit bezaten. Door de annexatie van Congo bij België in 1908 hadden die ouders immers, net als alle Congolezen, de Belgische nationaliteit gekregen.

Op het moment van de onafhankelijkheid van Congo, op 30 juni 1960, verloren zij, en ook hun kinderen, de Belgische nationaliteit. Maar als zij voldoen aan de voorwaarden van artikel 24 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) kunnen zij de Belgische nationaliteit herkrijgen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
4. RvS: Dienst Voogdij is niet bevoegd om verklaarde leeftijd NBMV te wijzigen

In arrest nr. 241.990 van 28 juni 2018 oordeelt de Raad van State dat de Dienst Voogdij haar bevoegdheid tot identificatie en verificatie van de leeftijd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) overschrijdt wanneer ze een NBMV een andere leeftijd toekent dan diegene die de NBMV zelf verklaarde. De Raad van State bevestigt dit standpunt in arrest nr. 242.623 van 11 oktober 2018.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
5. RvV schorst asieloverdracht naar Griekenland wegens kwetsbaar profiel van alleenstaande vrouw

In arrest nr. 210.384 van 1 oktober 2018 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. Deze beslissing hield de asieloverdracht van een alleenstaande vrouw met kwetsbaar profiel naar Griekenland in.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. Gebrek aan bewijs recent verblijf ontslaat CGVS niet van onderzoek naar reëel risico op ernstige schade

In arrest nummer 206.172 van 28 juni 2018 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) omdat het CGVS geen onderzoek gedaan had naar het risico op ernstige schade dat een Irakees zou lopen in geval van terugkeer. Het CGVS oordeelde dat hij onvoldoende meewerkte om zijn recent verblijf in zijn herkomstregio aan te tonen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Geen Belgische rode reispas meer voor Somaliërs zonder subsidiaire beschermingsstatus

Somaliërs krijgen sinds midden oktober 2018 geen bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (met rode omslag) meer van de Belgische overheid, behalve als zij een subsidiaire beschermingsstatus hebben.

Verwacht wordt dat België nog dit jaar Somalische paspoorten zal erkennen waardoor Somaliërs zich voor een paspoort kunnen wenden tot hun eigen overheid. Dat laat de FOD Buitenlandse Zaken weten via zijn website.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. HvJ: interpretatie begrip gewone verblijfplaats kind inzake ouderlijke verantwoordelijkheid in Brussel IIbis Verordening

Het Hof van Justitie sprak zich op 28 juni 2018 uit over het begrip ‘gewone verblijfplaats’ van een kind in de zin van artikel 8, lid 1 van de Brussel IIbis Verordening en in het bijzonder over welke factoren al dan niet beslissend (kunnen) zijn voor het bepalen van de gewone verblijfplaats van een zuigeling.

Artikel 8, lid 1 van de Verordening bepaalt dat de rechterlijke instanties van een lidstaat op het grondgebied waarvan een kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak wordt ingeleid, bevoegd zijn inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. RvV: intrekking verblijfsrecht omdat gemeente buitenlandse huwelijksakte niet erkent, is kennelijk onredelijk

Dienst Vreemdelingenzaken kan zich niet beroepen op de niet-erkenning van een buitenlandse huwelijksakte door de ambtenaar van burgerlijke stand om het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging van de buitenlandse partner in te trekken.

In arrest nr. 206.607 van 6 juli 2018 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat het kennelijk onredelijk is dat DVZ overgaat tot intrekking van het verblijfsrecht terwijl DVZ zelf eerder de huwelijksakte erkende zonder het oordeel van de rechtbank van eerste aanleg inzake het schijnhuwelijk af te wachten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. 9bis: onwettig verblijf ouders ontslaat DVZ niet van onderzoek buitengewone omstandigheden

Dienst Vreemdelingenzaken moet concreet nagaan of een langdurig (onwettig) verblijf in België een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Verblijfswet, ook wanneer dit verblijf te wijten is aan de keuze van de ouders van verzoeker. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 9 juli 2018.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. RvV: artikel 9bis Vw is ‘geijkte procedure’ voor aanvraag verblijfsmachtiging

Dienst Vreemdelingenzaken mag niet louter verwijzen naar de gezinsherenigingsprocedure op basis van artikel 10 Verblijfswet als ‘geijkte procedure’ om niet te onderzoeken of een relatie een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw.

Artikel 9bis is ook een ‘geijkte procedure’ om een verblijfsmachtiging in België aan te vragen en het is niet uitgesloten dat een prangende gezinsomstandigheid een aanvraag in het herkomstland verhindert. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 17 oktober 2018.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. Update: Medisch geregulariseerden vrijgesteld van voorwaarden gezinshereniging tijdens eerste jaar

In een nieuswbericht van 27-10-2015 informeerden we dat de Dienst Vreemdelingenzaken vreemdelingen met een verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter Verblijfswet niet vrijstelt van de materiële voorwaarden voor gezinshereniging tijdens het eerste jaar na hun verblijfsmachtiging tengevolge het arrest M’Bodj van het Hof van Justitie van 18-12-2014.

In een arrest van 22 februari 2018 (nr. 200.115) oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen evenwel dat het M'Bodj-arrest geen afbreuk doet aan de vaststelling dat het de wil was van de Belgische wetgever om zowel familie van subsidiair beschermden, als familie van medisch geregulariseerden vrij te stellen van de voorwaarden voor gezinshereniging.

Lees meer in een update van het Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Verhuisbeweging: DVZ - CGVS - Vrijwillig Terugkeerloket Brussel

De nieuwe adresgegevens:

 • Dienst Vreemdelingenzaken
  - Briefwisseling: Pachecolaan 44, 1000 Brussel
  - Registratie van een verzoek om internationale bescherming: Klein Kasteeltje, Passendalestraat 2, 1000 Brussel
  - Indienen van een verzoek om internationale bescherming (na afspraak): Pachecolaan 44 (Kubus 44), 1000 Brussel
 • Commissariaat-Generaal voor vluchtelingen en Staatlozen vanaf 10 december 2018: Eurostation, Ernest Blerotstraat 39, 1070 Brussel
 • Vrijwillig Terugkeerloket van Fedasil te Brussel: Timmerhoutkaai 7A, 1000 Brussel
ruler^TOP
ruler
14. Eindejaarssluiting juridische helpdesk Agentschap Integratie en Inburgering

Tijdens de eindejaarsperiode is de juridische helpdesk van het Agentschap Integratie en Inburgering gesloten als volgt:

 • De helpdesklijn vreemdelingenrecht sluit van 24/12/2018 tot en met 1/1/2019
 • De helpdesklijn internationaal familierecht en de helpdesklijn asielrecht sluiten van 24/12/2018 tot en met 2/1/2019

Bekijk hier onze openingsuren

ruler^TOP
ruler
15. Vormingen en studiedagen

Vorming door Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:

ruler^TOP
ruler
16. Publicaties

17. Belgisch Staatsblad (23 oktober - 4 december 2018)

BS 16 november 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

22 JULI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

30 JULI 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen


BS 23 november 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

19 NOVEMBER 2018. - Omzendbrief betreffende de inschrijving van de burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die in België verblijven, als kiezers en, in voorkomend geval, als kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019


BS 26 november 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

19 NOVEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2017


BS 28 november 2018

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

15 NOVEMBER 2018. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Pretoria op 14 januari 2016


BS 28 november 2018

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

15 NOVEMBER 2018. - Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017


BS 29 november 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

8 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten


BS 29 november 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

8 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen


BS 29 november 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen


BS 30 november 2018

VLAAMSE OVERHEID

26 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 betreffende de voorwaarden en de procedure tot de erkenning van buitenlandse studiebewijzen uitgereikt in het hoger onderwijs, ter uitvoering van de Benelux Beschikking M (2018) 1 van 25 januari 2018

ruler^TOP
ruler
18. Europees Publicatieblad (23 oktober - 4 december 2018)

Pb. C 12 november 2018, afl. 408, 9

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-618/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 september 2018 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Verenigd Koninkrijk] — Rafal Prefeta / Secretary of State for Work and Pensions [Prejudiciële verwijzing — Vrij verkeer van personen — Artikel 45 VWEU — Toetredingsakte van 2003 — Bijlage XII, hoofdstuk 2 — Mogelijkheid voor een lidstaat om af te wijken van artikel 7, lid 2, van verordening (EU) nr. 492/2011 en artikel 7, lid 3, van richtlijn 2004/38/EG — Poolse onderdaan die niet gedurende twaalf maanden geregistreerd werk heeft verricht in het gastland]


Pb. C 12 november 2018, afl. 408, 21

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-180/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — X, Y / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 46 — Richtlijn 2008/115/EG — Artikel 13 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Beginsel van non-refoulement — Besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming en tot oplegging van een terugkeerverplichting — Nationale regeling die voorziet in rechtspraak in tweede aanleg — Schorsende werking van rechtswege die tot het beroep in eerste aanleg is beperkt)


Pb. C 12 november 2018, afl. 408, 25

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-369/17: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Shajin Ahmed/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Grenzen, asiel en immigratie — Vluchtelingenstatus of subsidiairebeschermingsstatus — Richtlijn 2011/95/EU — Artikel 17 — Uitsluiting van de subsidiairebeschermingsstatus — Gronden — Veroordeling voor een ernstig misdrijf — Bepaling van de ernst aan de hand van de naar nationaal recht op het misdrijf gestelde straf — Toelaatbaarheid — Vereiste dat een individuele beoordeling plaatsvindt)


Pb. C 12 november 2018, afl. 408, 32

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-325/18 en C-375/18 PPU: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 september 2018 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Hampshire County Council / C.E., N.E. [Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid — Internationale ontvoering van kinderen — Verordening (EG) nr. 2201/2003 — Artikel 11 — Verzoek om terugkeer — Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 — Verzoek om uitvoerbaarverklaring — Beroep — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Termijn voor het instellen van een rechtsmiddel — Uitvoerbaarverklaring — Tenuitvoerlegging vóór de betekening ervan]


Pb. C 15 november 2018, afl. 414, 5

REKENKAMER

Speciaal verslag nr. 27/2018 — „De Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije: de ondersteuning is nuttig, maar er zijn verbeteringen nodig om de kosteneffectiviteit te vergroten”


Pb. C 16 november 2018, afl. 417, 26

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Kennisgeving van Roemenië aan de Europese Commissie krachtens artikel 42 van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 16 november 2018, afl. 417, 27

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Kennisgeving van Roemenië aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 39 van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. C 16 november 2018, afl. 417, 28

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Kennisgeving van Roemenië aan de Europese Commissie overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


Pb. L 28 november 2018, afl. 303, 39

VERORDENING

Verordening (EU) 2018/1806 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld


Pb. L 30 november 2018, afl. 306, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2018/1869 van de Raad van 26 november 2018 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort


Pb. L 30 november 2018, afl. 306, 4

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2018/1870 van de Raad van 26 november 2018 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf voor houders van een gewoon paspoort


Pb. C 3 december 2018, afl. 436, 4

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-652/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 4 oktober 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova, Rauf Emin Ogla Ahmedbekov / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming — Normen voor de erkenning van derdelanders of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten — Richtlijn 2011/95/EU — Artikelen 3, 4, 10 en 23 — Verzoeken om internationale bescherming die afzonderlijk zijn ingediend door leden van hetzelfde gezin — Individuele beoordeling — In aanmerking nemen van bedreigingen jegens het ene gezinslid in het kader van de individuele beoordeling van het verzoek van een ander gezinslid — Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld teneinde asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van degene die internationale bescherming geniet — Beoordeling van de gronden van vervolging — Deelname van een Azerbeidzjaans staatsburger aan het indienen van een klacht tegen zijn land bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens — Gemeenschappelijke procedureregels — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 46 — Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel — Volledig en ex nunc onderzoek — Gronden van vervolging of feitelijke gegevens die zijn verzwegen voor de beslissingsautoriteit maar zijn aangevoerd in het kader van het rechtsmiddel tegen de door die autoriteit gegeven beslissing)

ruler^TOP
ruler

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:


© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht