Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt. Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nieuwsbrief
nr. 2 // 31 januari 2019
   

1. DVZ licht diverse praktijken toe in overleg met AgII

Op 23 augustus 2018 had het Agentschap Integratie en Inburgering een overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Ons verslag van dit overleg werd nagekeken en goedgekeurd door DVZ. 

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
2. HvJ: vrijstelling voorwaarden gezinshereniging met vluchteling of subsidiair beschermde geldt ook bij laattijdige aanvraag die objectief verschoonbaar is

Als het familielid van een erkend vluchteling of subsidiair beschermde een aanvraag gezinshereniging indient tijdens het eerste jaar na de toekenning van de beschermingsstatus, is het vrijgesteld van de materiële voorwaarden voor gezinshereniging. Het familielid moet dan niet bewijzen dat de vluchteling of subsidiair beschermde stabiele en voldoende bestaansmiddelen heeft, een ziekteverzekering en een behoorlijke huisvesting.

Zo'n termijn om te genieten van de vrijstelling mag strikt toegepast worden, tenzij de late indiening van de aanvraag gezinshereniging objectief verschoonbaar is op grond van bijzondere omstandigheden. Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Justitie van 7 november 2018, nr. C-380/17.


Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
3. HvJ: erkende vluchtelingen met tijdelijk verblijf hebben recht op dezelfde sociale bijstandsprestaties als eigen onderdanen

In het Ayubi-arrest (C-713/17) van 21 november 2018 oordeelt het Hof van Justitie (HvJ) in een antwoord op een prejudiciële vraag van een Oostenrijkse rechter dat de lidstaten ook aan erkende vluchtelingen met een beperkt verblijfsrecht dezelfde sociale bijstandsprestaties moeten toekennen als aan de eigen onderdanen.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering
 

ruler^TOP
ruler
4. Raad van State beveelt onmiddellijke schorsing limiet op aantal verzoeken om internationale bescherming

Bij arrest nr. 243.306 van 20 december 2018 beveelt de Raad van State de onmiddellijke schorsing van de beperking van 50 verzoeken om internationale bescherming per dag. De voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie had daartoe sinds 22 november 2018 instructie gegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

De RvS oordeelt dat deze beperking het overdreven moeilijk maakt voor personen die een verzoek om internationale bescherming wensen te doen om hun grondrechten uit te oefenen, namelijk de daadwerkelijke mogelijkheid gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden of om subsidiaire bescherming te verkrijgen.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

ruler^TOP
ruler
5. RvV erkent Guinees slachtoffer van vrouwelijke genitale verminking als vluchteling

In arrest nr. 213.146 van 29 november 2018 erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een vrouw uit Guinee die vrouwelijke genitale verminking type drie, of infibulatie, onderging. De RvV oordeelt dat het gebrek aan geloofwaardigheid omtrent de identiteit van verzoekster geen afbreuk doet aan het objectieve risico dat zij opnieuw zal worden blootgesteld aan vervolging ingeval van terugkeer naar Guinee. Voor wie al slachtoffer was, geldt een vermoeden van gegronde vrees voor vervolging of reëel risico op ernstige schade.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
6. RvV erkent Koerd als vluchteling omwille van weigering dienstplicht

In arrest nr. 211.533 van 25 oktober 2018 erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een Koerd met Turkse nationaliteit als vluchteling omdat hij vervolging riskeert vanwege zijn weigering de dienstplicht te vervullen. De man is sinds lange tijd actief voor verschillende Koerdische partijen en verenigingen en weigert de dienstplicht uit angst te worden ingezet in militaire acties tegen Koerden.

Lees meer in een bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

ruler^TOP
ruler
7. Gezinsbijslag wordt Groeipakket in Vlaanderen: wat verandert er voor vreemdelingen?

Sinds 1 januari 2019 is de bevoegdheid inzake gezinsbijslag geregionaliseerd. Dit betekent dat Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap elk een eigen gezinsbijslagregeling hebben. De woonplaats van het rechtgevend kind bepaalt onder welk systeem het kind valt.

De nieuwe gezinsbijslagregeling in Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap trad op 1 januari 2019 in werking. In Brussel blijft de bestaande (gewone en gewaarborgde) federale gezinsbijslag nog gelden tot 1 januari 2020. Pas dan oefent Brussel haar eigen bevoegdheid inzake gezinsbijslag uit.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
8. Wijzigingen in de toegang tot bankdiensten

Nieuwe regelgeving over antiwitwaswetgeving en de basisbankdienst leidt tot een aantal veranderingen voor wie een rekening wil openen of gebruik wil maken van de basisdankdienst.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
9. HvB Brussel: uitstel verklaring wettelijke samenwoning tot na woonstcontrole en ontvangst gegevens DVZ is onwettig

In twee gelijkaardige arresten veroordeelt het Hof van Beroep van Brussel de praktijk van ambtenaren van de burgerlijke stand om de ondertekening van een verklaring van wettelijke samenwoning en de afgifte van het ontvangstbewijs, uit te stellen tot na een positieve woonstcontrole door de wijkagent. Ook het contacteren van DVZ en het afwachten van informatie van DVZ alvorens de verklaring te laten ondertekenen tegen ontvangstbewijs, is onwettig.

Volgens het Hof vertragen gemeenten op die manier op artificiële wijze de datum van de verklaring van wettelijke samenwoning en schenden zij de wettelijke termijnen voorgeschreven door artikel 1476quater Burgerlijk Wetboek (BW). Het Hof van Beroep Brussel sprak zich zo uit in arresten Brussel nr. 2017/FA/747 van 6 december 2018, en Brussel nr. 2017/FA/545 van 22 november 2018.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
10. DVZ mag aanvraag gezinshereniging niet gedeeltelijk actualiseren

Wanneer Dienst Vreemdelingenzaken zelf het initiatief neemt om een aanvraag gezinshereniging te actualiseren, mag hij zich niet beperken tot een gedeeltelijke actualisatie. Ook moet DVZ de aanvrager de mogelijkheid bieden om zijn standpunt kenbaar te maken. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 22 augustus 2018 (RvV nr. 208.014).

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
11. DVZ moet concrete garanties nagaan wanneer duurzame oplossing voor NBMV uit terugkeer bestaat

In arrest nr. 208.029 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken. DVZ oordeelde dat de duurzame oplossing voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling bestond uit een hereniging met zijn familie in Congo.

De RvV oordeelde dat DVZ het zorgvuldigheidsbeginsel schond door zich te baseren op het vermoeden dat de ouders of de oom en tante de minderjarige kunnen opvangen zonder concreet de garantie op een adequate opvang na te gaan.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
12. DVZ moet ook recht op privéleven betrekken in belangenafweging artikel 8 EVRM

Een bevel om het grondgebied te verlaten dat Dienst Vreemdelingenzaken aflevert aan een langdurig (legaal) verblijvende vreemdeling vormt een inmenging in zijn recht op eerbiediging van zijn privéleven, beschermd door artikel 8 EVRM. In dat geval moet DVZ een zorgvuldige afweging maken tussen enerzijds, het belang van betrokkene bij de uitoefening van zijn privéleven in België en, anderzijds, het algemeen belang van de Belgische staat bij het voeren van een migratiebeleid en het handhaven van de openbare orde.

DVZ mag zich bij die belangenafweging niet beperken tot het gezinsleven van de betrokkene, maar moet ook rekening houden met het privéleven. Dat stelt de RvV in een arrest van 7 juni 2018 (RvV nr. 205.020) met verwijzing naar vaste rechtspraak van het EHRM.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
13. Samentellen beroepsopleidingen mogelijk als bewijs maatschappelijke integratie bij nationaliteitsverklaring

Eén van de mogelijkheden om maatschappelijke integratie en talenkennis te bewijzen bij een nationaliteitsverklaring, is het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur, erkend door een bevoegde overheid. Dat volgt uit artikel 12bis WBN en artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De vraag stelt zich of het moet gaan om één beroepsopleiding van 400 uur of dat verschillende opleidingen van minder dan 400 uur mogen samen geteld worden. Het hof van beroep Gent stelt in een arrest van 29 oktober 2018 dat verschillende opleidingen samengeteld mogen worden voor de gevraagde 400 uur. 

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
14. Beroepstermijn nationaliteitsverklaring start na ontvangst van negatief advies

In een arrest van 22 oktober 2018 oordeelt het Hof van Cassatie dat de termijn om in beroep te gaan tegen een negatief advies van het openbaar ministerie op een nationaliteitsverklaring, start bij ontvangst van dat negatieve advies. Het openbaar ministerie meende dat de beroepstermijn start na de kennisgeving, maar dat wordt dus niet gevolgd door het Hof van Cassatie.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
15. Erkenning kind zonder toestemming moeder is niet per se strijdig met internationale openbare orde

In het Belgische recht is de voorafgaande toestemming van de moeder nodig om een kind te erkennen. De familierechtbank van Brussel oordeelde in een vonnis van 30 april 2018 dat een buitenlands recht dat niet voorziet in de toestemming van de moeder om een kind te erkennen, niet per se strijdig is met de Belgische internationale openbare orde. De rechter hield wel rekening met het feit dat het toepasselijke recht toelaat om de erkenning te betwisten.

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
16. Berekening kort verblijf nu ook voor Brazilianen volgens 90 dagen binnen 180 dagen

De overeenkomsten tussen de EU en Brazilië van 8 november 2010 inzake de vrijstelling van de visumplicht voor houders van een gewoon paspoort en voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort werden op 31 oktober 2017 aangepast.

Dit om overeenstemming te brengen met de gewijzigde definitie van het begrip kort verblijf en de gewijzigde berekeningsregels die de Verordening nr. 610/2013 van 26 juni 2013 invoerde in de Schengengrenscode (Verordening nr. 562/2006). Beide overeenkomsten traden op 26 november 2018 in werking. 

Lees meer in een bericht van Agentschap Integratie en Inburgering

ruler^TOP
ruler
19. Vacatures

  • Intact vzw is op zoek naar een directrice en juriste.  Meer informatie over de vacatures, vind je hier.
  • Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat zoekt een gedreven kinderrechtencommissaris. Meer informatie over de vacature, vind je hier.
ruler^TOP
ruler
20. Belgisch Staatsblad (5 december 2018 - 31 januari 2019)

BS 7 december 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

8 NOVEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van boek II van het tweede deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de integratie van vreemdelingen of personen van buitenlandse herkomst


 

BS 10 december 2018

GRONDWETTELIJK HOF

Uittreksel uit arrest nr. 93/2018 van 19 juli 2018


 

BS 11 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

16 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen


 

BS 11 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

16 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit


 

BS 12 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van de programma's "Hervestiging van vluchtelingen" en "Relocatie van asielzoekers"


 

BS 12 december 2018

WAALSE OVERHEIDSDIENST

22 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Zuid-Afrika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door partners van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Pretoria op 14 januari 2016


 

BS 12 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

Bericht. - Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst


 

BS 13 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

25 NOVEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters


 

BS 14 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

6 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de Programmawet van 24 december 2002


 

BS 14 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

19 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit


 

BS 14 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

19 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 6 september 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen


 

BS 14 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

19 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 juli 2018 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de verwerking van de regularisaties inzake gezinsbijslagen


 

BS 14 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

19 NOVEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het Interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen


 

BS 17 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

4 OKTOBER 2018. - Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit


 

BS 18 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

5 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de diverse hoedanigheden van het rechtgevend kind en betreffende de vrijstellingen van de toekenningsvoorwaarden voor de gezinsbijslagen, de startbedragen geboorte en adoptie en de universele participatietoeslagen


 

BS 20 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

29 NOVEMBER 2018. - Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 14 januari 2015 houdende instructies inzake legalisatie en onderzoek van vreemde documenten


 

BS 21 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

7 DECEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


 

BS 24 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

22 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


 

BS 24 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

12 NOVEMBER 2018. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten


 

BS 24 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

12 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk


 

BS 24 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

2 FEBRUARI 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten


 

BS 24 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

26 NOVEMBER 2018. - Wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000


 

BS 27 december 2018

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

29 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 23 april 2018 betreffende de gezinsbijslagen


 

BS 28 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen


 

BS 28 december 2018

VLAAMSE OVERHEID

30 NOVEMBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming


 

BS 31 december 2018

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

21 DECEMBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie


 

BS 2 januari 2019

WAALSE OVERHEIDSDIENST

20 DECEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juli 2008 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de behandeling van de regularisaties inzake gezinsbijslagen


 

BS 2 januari 2019

WAALSE OVERHEIDSDIENST

20 DECEMBER 2018. - Decreet tot wijziging van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen


 

BS 11 januari 2019

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

Bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken met betrekking tot de indexering van verschillende bedragen die voorzien wordt door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


 

BS 22 januari 2019

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

21 DECEMBER 2018. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten


 

BS 22 januari 2019

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

21 DECEMBER 2018. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit


 

BS 24 januari 2019

VLAAMSE OVERHEID

21 DECEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten


 

BS 29 januari 2019

WERK EN SOCIALE ECONOMIE

19 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de lijst met middengeschoolde functies waarvoor een structureel tekort aan arbeidskrachten bestaat

ruler^TOP
ruler
21. Europees Publicatieblad (5 december 2018 -31 januari 2019)

Pb. L 7 december 2018, afl. 312, 1

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2018/1860 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende het gebruik van het Schengeninformatiesysteem voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen


 

Pb. L 7 december 2018, afl. 312, 14

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2018/1861 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006


 

Pb. L 7 december 2018, afl. 312, 56

VERORDENINGEN

Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie


 

Pb. C 7 december 2018, afl. 441, 5

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

De rol van jeugdwerk in de context van migratie- en vluchtelingenaangelegenheden — Conclusies van de Raad


 

Pb. C 17 december 2018, afl. 455, 17

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-662/17: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 18 oktober 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — E. G. / Republika Slovenija (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk Europees asielstelsel — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 46, lid 2 — Rechtsmiddel tegen een beslissing waarbij is geweigerd de vluchtelingenstatus te verlenen, maar waarbij wel de subsidiairebeschermingsstatus is verleend — Ontvankelijkheid — Geen voldoende belang wanneer de door een lidstaat verleende subsidiairebeschermingsstatus dezelfde rechten en voordelen biedt als die welke krachtens het Unierecht en het nationale recht worden geboden uit hoofde van de vluchtelingenstatus — Relevantie van de individuele situatie van de verzoeker voor het onderzoek van de gelijkheid van die rechten en voordelen)


 

Pb. C 17 december 2018, afl. 455, 18

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-422/18 PPU: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 27 september 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano — Italië) — FR / Ministero dell’interno — Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura U.T.G. di Milano (Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 46 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 18, artikel 19, lid 2, en artikel 47 — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Besluit tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming — Nationale regeling die voorziet in rechtsgang in tweede aanleg — Schorsende werking van rechtswege beperkt tot het beroep in eerste aanleg)


 

Pb. C 19 december 2018, afl. 458, 499

EUROPEES PARLEMENT

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 18 januari 2018 over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale ontvoering van kinderen (herschikking) (COM(2016)0411 — C8-0322/2016 — 2016/0190(CNS))


 

Pb. C 20 december 2018, afl. 459, 38

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van de richtbedragen voor het overschrijden van de buitengrenzen bedoeld in artikel 6, punt 4, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


 

Pb. C 20 december 2018, afl. 459, 40

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


 

Pb. C 21 december 2018, afl. 463, 65

EUROPEES PARLEMENT

Resolutie van het Europees Parlement van 8 februari 2018 over de situatie van de UNRWA (Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten) (2018/2553(RSP))


 

Pb. L 9 januari 2019, afl. 6, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Tuvalu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf

Pb. L 9 januari 2019, afl. 6, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Informatie betreffende de inwerkingtreding van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. C 14 januari 2019, afl. 16, 7

HOF VAN JUSTITIE

Gevoegde zaken C-47/17 en C-48/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Nederland) — X (C-47/17), X (C-48/17) / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Verordening (EG) nr. 1560/2003 — Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming — Criteria en instrumenten om dit te bepalen — Verzoek tot over- of terugname van een asielzoeker — Negatief antwoord van de aangezochte lidstaat — Verzoek tot heroverweging — Artikel 5, lid 2, van verordening nr. 1560/2003 — Antwoordtermijn — Verstrijken — Gevolgen)


 

Pb. C 14 januari 2019, afl. 16, 11

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-247/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 13 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — procedure aangaande de uitlevering van Denis Raugevicius (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Artikelen 18 en 21 VWEU — Door een derde land aan een lidstaat gericht verzoek tot uitlevering van een Unieburger die onderdaan is van een andere lidstaat en die in eerstgenoemde lidstaat zijn recht van vrij verkeer heeft uitgeoefend — Verzoek dat is ingediend met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf en niet met het oog op strafvervolging — Uitleveringsverbod dat alleen geldt voor eigen staatsburgers — Beperking van het vrije verkeer — Rechtvaardiging op grond van de voorkoming van straffeloosheid — Evenredigheid)


 

Pb. C 14 januari 2019, afl. 16, 12

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-257/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — C, A / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Bevoegdheid van het Hof — Richtlijn 2003/86/EG — Recht op gezinshereniging — Artikel 15 — Weigering om een autonome verblijfstitel te verlenen — Nationale regeling op grond waarvan een inburgeringsexamen moet worden behaald)


 

Pb. C 14 januari 2019, afl. 16, 18

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-380/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — K, B / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Bevoegdheid van het Hof — Richtlijn 2003/86/EG — Recht op gezinshereniging — Artikel 12 — Niet-inachtneming van de termijn van drie maanden na de toekenning van internationale bescherming — Subsidiair beschermde persoon — Afwijzing van een visumaanvraag)


 

Pb. C 14 januari 2019, afl. 16, 22

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-484/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 7 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Raad van State — Nederland) — K / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2003/86/EG — Recht op gezinshereniging — Artikel 15 — Weigering om een autonome verblijfstitel te verlenen — Nationale regeling op grond waarvan een inburgeringsexamen moet worden behaald)


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 1

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/75 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 4

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 8

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/76 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 11

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 15

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/77 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 18

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama's tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama's inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 22

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/78 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 25

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 29

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/79 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 32

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 36

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Besluit (EU) 2019/80 van de Raad van 20 december 2018 betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. L 21 januari 2019, afl. 18, 39

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf


 

Pb. C 21 januari 2019, afl. 25, 13

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-713/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 21 november 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Oberösterreich — Oostenrijk) — Ahmad Shah Ayubi / Bezirkshauptmannschaft Linz-Land (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2011/95/EU — Normen voor de inhoud van de internationale bescherming — Vluchtelingenstatus — Artikel 29 — Sociale voorzieningen — Verschil in behandeling — Vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht)


 

Pb. C 22 januari 2019, afl. 27, 8

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


 

Pb. C 25 januari 2019, afl. 31, 5

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


 

Pb. C 28 januari 2019, afl. 34, 4

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Bijwerking van de lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)


 

Pb. C 28 januari 2019, afl. 35, 11

HOF VAN JUSTITIE

Zaak C-706/18: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (België) op 14 november 2018 — X tegen Belgische Staat

ruler^TOP
ruler
   
 
Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vind je:

 
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Samenstelling en eindredactie:
Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht