Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 4/ 2 mei 2019
1. Kind onder kafala is ‘ander familielid’ van Unieburger en heeft soms recht op verblijf
Een kind geplaatst bij een Unieburger onder een stelsel van wettelijke voogdij, zoals de Algerijnse kafala, is géén rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn van de Unieburger, maar wel een ‘ander familielid’. Lidstaten moeten de binnenkomst en het verblijf van dit kind dan ook ‘vergemakkelijken’.

Als na een individuele beoordeling blijkt dat het kind en de EU-voogd daadwerkelijk een gezinsleven zullen leiden en het kind afhankelijk is van zijn voogd, heeft het kind bovendien een recht op binnenkomst en verblijf als ander familielid van de Unieburger. Dat zegt het Hof van Justitie (HvJ) in een arrest van 26 maart 2019 (nr. C-129/18).

Het HvJ zegt in dit arrest ook dat de Burgerschapsrichtlijn een recht op gezinshereniging voorziet voor zowel de biologische als de juridische kinderen van de Unieburger of diens partner.
 
2. Hof van Justitie verduidelijkt het begrip 'onderduiken’ voor asieloverdracht en verbiedt overdracht als leefomstandigheden met beschermingsstatuut mensonterend zijn
In arrest nr. C-163/17 van 19 maart 2019 verduidelijkt het Hof van Justitie, in antwoord op prejudiciële vragen, het begrip ‘onderduiken’ uit de Dublin III-verordening.

De intentie van de verzoeker om internationale bescherming is hierbij belangrijk. De toegekende opvangplaats verlaten, geldt als vermoeden van onderduiken, op voorwaarde dat de verzoeker geïnformeerd is over de plicht een afwezigheid of verhuis te melden.

Verder benadrukt het HvJ het absoluut en algemeen karakter van het verbod op onmenselijke of vernederende behandeling: ook de verwachte leefomstandigheden na asieloverdracht, tijdens de asielprocedure of na toekenning van internationale bescherming, moeten in acht genomen worden.
 
3. Geen intern vluchtalternatief in Kaboel wegens actuele situatie en persoonlijke omstandigheden
In arrest nr. 217.609 van 27 februari 2019 beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op basis van de persoonlijke situatie en de actuele veiligheidsomstandigheden dat er geen intern vluchtalternatief is in de stad Kaboel voor een Afghaanse verzoeker om internationale bescherming. De RvV kent hem subsidiaire bescherming toe.
 
4. EHRM: schending artikel 3 EVRM wegens geen pro-actieve bescherming van 12-jarige NBMV
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt in arrest Khan van 28 februari 2019 Frankrijk omdat het geen opvang en zorg voorzag aan een 12-jarige niet-begeleide minderjarige vreemdeling, die gedurende zes maanden in de ‘jungle’ van Calais heeft gewoond.

 
5. Geen convocatielijst meer voor indiening van verzoeken om internationale bescherming
Sinds 2 april 2019 wordt op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen convocatielijst meer gepubliceerd. Verzoekers om internationale bescherming zullen op de dag van registratie in het Klein Kasteeltje voortaan meteen een datum en uur meekrijgen waarop ze hun verzoek daadwerkelijk kunnen indienen. Dit wordt vermeld op hun bewijs van aanmelding.
 
6. RvV: Minderjarigheid verhoogt risico slachtoffer te worden van willekeurig geweld in Afghanistan
In arrest nr. 216.632 van 12 februari 2019 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen subsidiaire bescherming toe aan vier Afghaanse niet-begeleide minderjarige verzoekers om internationale bescherming, afkomstig uit het district Doshi, provincie Baghlan. Hun minderjarigheid is een persoonlijke omstandigheid die hen kwetsbaarder maakt en het risico verhoogt op ernstige schade door willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict.
 
7. HvJ verduidelijkt onderzoek gezinsband van familie van persoon met internationale bescherming
Een lidstaat mag een aanvraag gezinshereniging van een familielid van een persoon met internationale bescherming niet weigeren om de enige reden dat er geen officiële bewijsstukken overgelegd werden van de gezinsband. Wanneer de lidstaat de uitleg die men geeft waarom men geen officiële stukken kan overmaken niet plausibel vindt, mag dit niet alleen gebaseerd zijn op algemene informatie van het land van herkomst.

De lidstaat moet ook rekening houden met de concrete situatie van het gezin en met de bijzondere problemen waarmee het gezin vóór en na hun vlucht uit het herkomstland te maken kregen. Van zodra het familielid zijn samenwerkingsplicht ten aanzien van de lidstaat nakomt en er kennelijk geen sprake is van fraude, is de lidstaat verplicht om rekening te houden met andere bewijzen van de gezinsband, zelfs al vindt de lidstaat de uitleg voor het ontbreken van officiële documenten niet plausibel (na een beoordeling in concreto).

Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Justitie van 13 maart 2019 (nr. C-635/17).
 
8. Burgerlijke rechtbank kan gemeente opleggen nationaliteitsverklaring door te sturen naar parket als onontvankelijkheidsverklaring onwettig is
De familierechtbank van Brussel bepaalt in een vonnis van 17 april 2018 dat de ambtenaar van de burgerlijke stand een nationaliteitsverklaring waarbij het vereiste voorafgaand wettelijk verblijf met een bijzondere identiteitskaart werd aangetoond, niet als onvolledig en dus onontvankelijk mag afwijzen omdat er geen bewijs van wettelijk verblijf zou voorliggen. De gemeente mag geen inhoudelijke controle doen van het document dat het wettelijk verblijf aantoont, maar moet het dossier voor een beoordeling ten gronde doorsturen naar het parket.
 
9. Verstoting uit Marokko valt niet onder toepassingsgebied van artikel 57 §1 Wetboek IPR
Dat besliste de familierechtbank van Antwerpen in een vonnis van 12 december 2018. De rechtbank volgt hierbij een soepele rechtsleerinterpretatie. Deze stelt dat als de vrouw volgens het toepasselijke recht ook de mogelijkheid heeft op haar initiatief te scheiden, er geen sprake kan zijn van een “eenzijdige wilsverklaring van de man om het huwelijk te ontbinden, zonder dat de vrouw eenzelfde recht heeft” (artikel 57, §1 Wetboek Internationaal Privaatrecht).
 
10. POD MI actualiseert informatiedocument ‘Medische bewijsstukken’ tot begin 2019
De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) werkte het informatiedocument over de 'medische bewijsstukken' die nodig zijn voor federale terugbetaling van OCMW-steun, bij tot begin 2019.

Dit infodocument verwerkt alle reglementeringen, omzendbrieven en FAQ's tot 31 december 2018 en duidt de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (van 2018) aan in het groen. Hierna lichten we de belangrijkste wijzigingen en verduidelijkingen toe.

 
11. Update: Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging - ontwikkelingen in rechtspraak
DVZ moet de tegemoetkoming voor personen met een handicap (TPH) en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) in aanmerking nemen bij de beoordeling van de bestaansmiddelen, zowel bij gezinshereniging met een Belg, als bij gezinshereniging met een derdelands onderdaan. Dat blijkt uit een arrest van de Raad van State van 12 februari 2019 (nr. 243.676).
 
12. Update: Geen Belgische rode reispas meer voor Somaliërs zonder subsidiaire beschermingsstatus
In ons eerder nieuwsbericht lieten we weten dat Somaliërs sinds midden oktober 2018 geen bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (met rode omslag) meer krijgen van de Belgische overheid, behalve als zij een subsidiaire beschermingsstatus hebben.

Sinds 1 april 2019 aanvaardt België wel Somalische diplomatieke paspoorten en Somalische dienstpaspoorten als geldig binnenkomstdocument.
 
13. Update: Schoolreis naar VK gebruik nominatieve lijst nog mogelijk
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) laat via zijn website weten dat nominatieve reizigerslijsten voor geplande schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) opnieuw behandeld worden.

Eerder had DVZ een tijdelijke beslissingsstop afgekondigd voor schoolreizen waarvan het vertrek of de terugkeer voorzien is na 12 april 2019, in afwachting van meer duidelijkheid over de Brexit.
 
Vorming
 
Publicaties
 
Vacatures
Fairwork België zoekt een juridische medewerker, solliciteren kan tot en met 8 mei 2019. Meer informatie over de vacature, vind je hier.
 
Belgisch staatsblad (27 maart - 2 mei 2019)
BS 27 maart 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 28 maart 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 29 maart 2019
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
11 DECEMBER 2018. - Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

BS 1 april 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 2 april 2019
GRONDWETTELIJK HOF

BS 5 april 2019
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 5 april 2019
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 8 april 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 april 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 9 april 2019
GRONDWETTELIJK HOF
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BS 12 april 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 12 april 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 15 april 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 15 april 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 19 april 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 24 april 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

 
Europees publicatieblad (27 maart - 2 mei 2019
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.