Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 5 | 13 juni 2019
Indexering bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 1 juni 2019
Sinds 2 maart 2015 moeten personen die een bepaalde soort verblijfsaanvragen willen indienen, vooraf een retributie betalen: dat is een bijdrage in de administratieve kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken voor behandeling van de aanvraag. Het betalen van deze bijdrage is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België.

Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.
 
RvS: ongeloofwaardig vluchtverhaal is niet voldoende om medisch attest buiten beschouwing te laten
In arrest nummer 244.033 van 26 maart 2019 oordeelt de Raad van State dat een gebrek aan geloofwaardigheid omwille van een vaag en weinig onderbouwd vluchtverhaal niet voldoende is om medische attesten, die opgelopen letsels objectief aantonen, niet in overweging te nemen in de beoordeling van een risico op schending van artikel 3 en 4 EVRM.
 
RvV: actuele toestand in de Gazastrook verhindert Palestijnen de bijstand van UNRWA te genieten
In arrest nummer 219.546 van 8 april 2019 erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een Palestijn uit de Gazastrook als vluchteling, omwille van de voortdurende toestand van geweld en onveiligheid, systematische schendingen van fundamentele mensenrechten, en de onmenselijke en vernederende behandeling van de burgerbevolking van Gaza.

Daardoor bevindt de betrokkene zich in een situatie van ernstige onveiligheid, die hem verhindert de bijstand van UNRWA te genieten. UNRWA kan hem er onmogelijk de levensomstandigheden bieden die stroken met haar opdracht.
 
RvV kent de vluchtelingenstatus toe aan een alleenstaande, gescheiden moeder uit Irak
In arrest nr. 214.045 van 14 december 2018 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan een alleenstaande Iraakse vrouw en haar twee minderjarige kinderen die Irak verlaten had nadat zij een buitenechtelijke relatie startte.

De RvV verwijst daarbij naar de richtlijnen van UNHCR over Irak en besluit dat vrouwen die sociale zeden of religieuze normen hebben overtreden ernstige risico’s lopen.
 
RvV hervormt beslissing tot intrekking van subsidiaire bescherming omwille van ernstig misdrijf
In arrest nummer 214.315 van 19 december 2018 verduidelijkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het begrip 'ernstig misdrijf' ingeval van uitsluiting van de subsidiaire beschermingsstatus. De RvV beslist dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen onterecht de subsidiaire beschermingsstatus introk van een Afghaanse man die in België veroordeeld was voor diefstal met geweld.
 
RvV kent subsidiaire bescherming toe omwille van verhoogde kwetsbaarheid door traumatische ervaringen
In arrest nummer 214.242 van 19 december 2019 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen subsidiaire bescherming toe aan een kwetsbaar Irakees koppel, omdat zij een groter risico lopen dan andere burgers op een ernstige bedreiging van het leven of de persoon als gevolg van het in Bagdad aanwezige willekeurige geweld. De ernstige bedreiging van het leven of de persoon kan ook ernstige geestelijke trauma’s omvatten.
 
Geen vasthouding meer van onwettig verblijvende gezinnen in gesloten gezinswoningen 127bis
De Raad van State schorst in zijn arrest nr. 244.190 van 4 april 2019 gedeeltelijk de uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juli 2018 dat het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten gezinswoningen bepaalt. Hierdoor kunnen onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen in principe niet meer worden vastgehouden in de gesloten gezinswoningen op het terrein van het gesloten centrum 127bis.

De RvS zal zich later nog uitspreken over het hangende vernietigingsberoep tegen hetzelfde KB. Volgens de media gaat DVZ de gezinswoningen aanpassen door onder meer geluiddempende ventilatieroosters te plaatsen. Of DVZ hiermee voldoende tegemoet komt aan de kritiek van de Raad van State zal nog moeten blijken.
 
Tegemoetkomingen voor personen met handicap ook voor subsidiair beschermden
Het Brusselse arbeidshof beslist in arrest nr. 2018/AB/223 van 15 april 2019 dat subsidiair beschermden recht hebben op de federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap. De Kwalificatierichtlijn voorziet dat lidstaten de sociale bijstand voor personen met subsidiaire beschermingsstatus kunnen beperken tot fundamentele prestaties.

Het arbeidshof stelt vast dat de wetgever geen gebruik heeft willen maken van deze mogelijkheid. Bovendien zijn de tegemoetkomingen voor personen met een handicap fundamentele prestaties in de zin van de Kwalificatierichtlijn, die niet beperkt kunnen worden.
 
DVZ wijzigt termijn voor vrijstelling voorwaarden gezinshereniging met persoon met internationale bescherming
Tot voor kort gaf Dienst Vreemdelingenzaken in de praktijk gedurende 13 maanden een vrijstelling van de materiële voorwaarden voor gezinshereniging aan familieleden van personen met internationale bescherming.

Volgens de Verblijfswet geldt maar een vrijstelling gedurende een jaar (of 12 maanden) na de beslissing tot toekenning van de vluchtelingenstatus of subsidiaire beschermingsstatus. DVZ gaf dus één maand extra vrijstelling van de voorwaarden bestaansmiddelen, ziekteverzekering en behoorlijke huisvesting.

Daar stapt DVZ nu vanaf: voortaan past DVZ strikt de wettelijke termijn toe van 12 maanden.
 
RvV: na Diallo-arrest geen ambtshalve afgifte F kaart meer
Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet er niet langer ambtshalve een F kaart afgeleverd worden aan familie van een Unieburger als Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt binnen zes maanden na de aanvraag gezinshereniging.

De RvV laat de Belgische verblijfswetgeving buiten toepassing en baseert zich rechtstreeks op artikel 10 Richtlijn 2004/38/EG (Burgerschapsrichtlijn), zoals geïnterpreteerd door het Hof van Justitie in het Diallo-arrest. Hiermee geeft de RvV verticale directe werking aan de Burgerschapsrichtlijn. Maar dat is in strijd met vaste rechtspraak van het HvJ.
 
2000 euro morele schadevergoeding voor lange beroepsprocedure
Op 28 maart 2019 kende de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel 2000 euro morele schadevergoeding toe wegens overschrijding van de redelijke termijn. De behandeling van het schorsings- en annulatieberoep tegen een weigeringsbeslissing regularisatie (artikel 9bis Verblijfswet) bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) sleepte meer dan 3 jaar aan.
 
Vlaamse gezinsbijslag: MB voorziet gelijkstellingen aan de verblijfsvoorwaarden voor het rechtgevend kind
Het ministerieel besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 13 maart 2019 (MB Rechtgevend kind) voegt enkele categorieën van rechtgevende kinderen toe voor de gezinsbijslag in Vlaanderen.

Verder bepaalt het MB Rechtgevend kind ook dat Unieburgers, EER-onderdanen en hun derdelands kinderen retroactief gezinsbijslag krijgen vanaf de aanvraag tot inschrijving in het vreemdelingenregister.
 
Vorming
Vormingen door Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:

ERA, Annual Conference on European Family Law, Trier (26-27 september 2019)
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
• Fairwork Belgium zoekt een juridisch-sociaal medewerker. Solliciteren kan tot en met 16 juni 2019. Meer info vind je hier.

• Medimmigrant zoekt een juridisch medewerker. Solliciteren kan tot en met 25 juni 2019. Meer info vind je hier.
 
Belgisch staatsblad
3 mei tot en met 11 juni 2019
BS 3 mei 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 8 mei 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 9 mei 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 16 mei 2019
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BS 17 mei 2019
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BS 20 mei 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 31 mei 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 31 mei 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 4 juni 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 4 juni 2019
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 4 juni 2019
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
16 MEI 2019. - Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad, en tot wijziging van de ordonnantie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 
3 mei tot en met 11 juni 2019
Pb. L 22 mei 2019, afl. 135, 1
VERORDENING

Pb. L 22 mei 2019, afl. 135, 27
VERORDENING

Pb. L 22 mei 2019, afl. 135, 85
VERORDENING

Pb. L 24 mei 2019, afl. 138, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 24 mei 2019, afl. 138, 5
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 24 mei 2019, afl. 138, 30
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 3 juni 2019, afl. 187, 7
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-163/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Duitsland) — Abubacarr Jawo/Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Dublin-systeem — Verordening (EU) nr. 604/2013 — Overdracht van de asielzoeker aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van het verzoek om internationale bescherming — Begrip „onderduiken” — Bepalingen inzake verlenging van de overdrachtstermijn — Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Ernstig risico op onmenselijke of vernederende behandeling na afloop van de asielprocedure — Levensomstandigheden in die lidstaat van personen die internationale bescherming genieten)

Pb. C 3 juni 2019, afl. 187, 11
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-297/17, C-318/17, C-319/17 en C-438/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — Bashar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim e.a. (C-318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C-319/17)/Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland/Taus Magamadov (C-438/17) (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 33, lid 2, onder a) — Afwijzing door de autoriteiten van een lidstaat van een asielverzoek wegens niet-ontvankelijkheid op grond dat in een andere lidstaat reeds subsidiaire bescherming is toegekend — Artikel 52 — Werkingssfeer ratione temporis van deze richtlijn — Artikelen 4 en 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Structurele tekortkomingen in de asielprocedure in die andere lidstaat — Systematische afwijzing van de asielverzoeken — Reëel en bewezen risico op onmenselijke of vernederende behandeling — Levensomstandigheden van personen die subsidiaire bescherming in laatstgenoemde staat genieten)

Pb. C 3 juni 2019, afl. 187, 15
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 3 juni 2019, afl. 187, 26
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-129/18: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 maart 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom — Verenigd Koninkrijk) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Europese Unie — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de Unieburgers en hun familieleden — Richtlijn 2004/38/EG — Familieleden van de Unieburger — Artikel 2, punt 2, onder c) — Begrip „rechtstreekse bloedverwant in neergaande lijn” — Kind dat uit hoofde van het Algerijnse kafala-stelsel (zorgverstrekking) onder vaste wettelijke voogdij staat — Artikel 3, lid 2, onder a) — Andere familieleden — Artikel 7 en artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Familie- en gezinsleven — Belangen van het kind)

Pb. L 7 juni 2019, afl. 151, 143
RICHTLIJN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.