Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 6 | 9 juli 2019
1. Nieuw arbeidsmarktbeleid in Waals gewest sinds 1 juni 2019 van kracht
Op 3 januari 2019 werd de Single Permit-richtlijn omgezet in Belgische regelgeving. Arbeidsmigranten die meer dan 90 dagen willen werken in België, moeten sindsdien een gecombineerde vergunning aanvragen. Sinds 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de toelating tot arbeid van buitenlandse werknemers op hun grondgebied.

Het Vlaamse gewest voerde begin dit jaar samen met de omzetting van de Single Permit-richtlijn al een eigen arbeidsmarktbeleid in. Sinds 1 juni 2019 heeft ook het Waals gewest een eigen arbeidsmarktbeleid.
 
2. Ambtshalve afgifte arbeidskaart in Vlaams gewest om stopzetting tewerkstelling te vermijden
Sinds 17 juni 2019 levert de Vlaamse Dienst Economische Migratie onder bepaalde voorwaarden ambtshalve een arbeidskaart en een arbeidsvergunning af. Dit om te vermijden dat de tewerkstelling van een arbeidsmigrant wiens arbeidskaart B verstrijkt tijdelijk wordt stopgezet in afwachting van het toekennen van een gecombineerde vergunning.
 
3. Hof van Justitie: bepalingen rond intrekking en weigering van internationale beschermingsstatus zijn niet in strijd met artikel 18 EU-Handvest van de grondrechten en met VN-Vluchtelingenverdrag
In arrest nr. C-391/16, C-77/17 en C-78/17 van 14 mei 2019 verduidelijkt het Europees Hof van Justitie, in antwoord op prejudiciële vragen in drie gevoegde zaken, dat de intrekkings- en weigeringsgronden om redenen van gevaar voor de samenleving (wegens definitieve veroordeling voor een bijzonder ernstig misdrijf) of veiligheid van de staat (artikel 14, leden 4 en 5, van de Kwalificatierichtlijn 2011/95) in lijn zijn met artikel 18 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat uitdrukkelijk verwijst naar het VN-Vluchtelingenverdrag.
 
4. Vrouwelijke genitale verminking: wijziging beleid CGVS inzake beslissingen voor ouders van minderjarige meisjes
Op 12 april 2019 heeft het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen een beleidswijziging aangekondigd in de behandeling van verzoeken om internationale bescherming die ouders doen op basis van hun kind dat vrouwelijke genitale verminking vreest.
 
5. RvV erkent Marokkaanse man als vluchteling omwille van seksuele geaardheid
In arrest nummer 220.190 van 24 april 2019 erkent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een Marokkaanse man als vluchteling omdat hij vervolging vreest omwille van zijn homoseksuele geaardheid. De RvV stelt vast dat er in Marokko een repressief beleid en een extreem vijandig sociaal klimaat heerst ten aanzien van homoseksuelen.

Bij het onderzoek van een verzoek om internationale bescherming in die context is dus grote voorzichtigheid geboden. Het voordeel van de twijfel moet ruim worden toegekend vooral omdat de man minderjarig was toen hij vluchtte en het verzoek om internationale bescherming deed.
 
6. Medisch geregulariseerden opnieuw vrijgesteld van voorwaarden gezinshereniging tijdens eerste jaar
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stelt vreemdelingen met een verblijfsmachtiging op basis van artikel 9ter Verblijfswet opnieuw vrij van de materiële voorwaarden voor gezinshereniging tijdens het eerste jaar na hun verblijfsmachtiging. Dat bevestigde DVZ aan het AgII.
 
7. Hernieuwing verblijfskaart soms oplossing voor vreemdelingen met bijlage 15 die willen reizen
Met het oog op de zomervakantie brengen we enkele regels in herinnering waarmee rekening moet worden gehouden wanneer een vreemdeling met wettig verblijf wenst te reizen naar het buitenland.
 
8. Geen Belgische reispas meer voor vreemdelingen op basis van individuele onmogelijkheid
Vreemdelingen kunnen niet langer een bijzonder reisdocument van de Belgische overheid bekomen op basis van een individuele onmogelijkheid om aan een nationaal paspoort te geraken. Dat laat de FOD Buitenlandse Zaken weten via zijn website.
 
9. Verstrenging controle hoofdverblijfplaats IGO
Op 1 juli 2019 trad een KB in werking dat het KB tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen wijzigt. De controle op de hoofdverblijfplaats van personen die een Inkomensgarantie ouderen (IGO) genieten, verstrengt.
 
10. Arbeidshof Brussel: referentieadres OCMW ook mogelijk voor vreemdelingen in onwettig verblijf
In zijn arrest nr. 2018/1698 van 13 juni 2018 oordeelt het arbeidshof van Brussel dat ook vreemdelingen in onwettig verblijf aanspraak kunnen maken op een referentieadres bij het OCMW.
 
11. Ontvankelijke 9ter-aanvraag is buitengewone omstandigheid in de zin van art. 9bis Vw
De Raad Van State bevestigt in haar arrest nr 244.688 van 4 juni 2019 dat een legaal verblijf op basis van een ontvankelijke 9ter-aanvraag een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Verblijfswet.

Dat geldt ook voor een ontvankelijke 9ter-aanvraag die retroactief van toepassing was op het moment van de 9bis-onontvankelijkheidsbeslissing, omdat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de 9ter-ongegrondheidsbeslissing van Dienst Vreemdelingenzaken vernietigde.
 
12. Minimuminkomen beroepssporters en -trainers in Brussels gewest en Duitstalige gemeenschap geïndexeerd vanaf 1 juli 2019
Beroepssporters en -trainers die een gecombineerde vergunning aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest of de Duitstalige gemeenschap zijn vanaf 1 juli 2019 vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek indien zij minimaal 84.896 euro bruto op jaarbasis verdienen.
 
13. Update - HvJ en RvV: DVZ moet aanvraag gezinshereniging met Belg na inreisverbod wél in aanmerking nemen​
Eerder berichtten wij al dat een aanvraag gezinshereniging met een Belg, ingediend door een derdelander die het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod, die niet in aanmerking genomen wordt door DVZ, strijdig is met artikel 20 van het Verdrag met betrekking tot de werking van de EU (VWEU).

Dat oordeelde het Hof van Justitie in het arrest K.A. e.a. tegen België van 8 mei 2018 naar aanleiding van een aantal prejudiciële vragen van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Na het arrest K.A. e.a. tegen België bleef DVZ aanvragen gezinshereniging na inreisverbod als 'onbestaande' beschouwen, weliswaar na een (negatief) onderzoek naar de afhankelijkheidsverhouding tussen het familielid en de Belg. Maar ook die praktijk werd vernietigd door de RvV omdat het niet in overeenstemming is met de Belgische verblijfswetgeving, de Europese regelgeving en het arrest K.A. e.a. tegen België.
 
14. Wat konden we in 2018 voor jou betekenen?
In 2018 beantwoordde de juridische helpdesk 10.202 vragen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. We verzamelden 27.558 tolk-en vertaalopdrachten. Onze vormingen hadden samen 11.731 deelnemers van verschillende organisaties en lokale besturen. Wie zijn die mensen die gebruik maken van onze dienstverlening? Wat hebben onze collega's hierover te vertellen? Ontdek de verhalen en cijfers in ons online jaarverslag!
 
Vorming

Vormingen door Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen:

Artevelde Hogeschool, Vluchtelingen en vrijwilligerswerk, Gent (12 september 2019)

Atlas:
 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
BS 17 juni 2019
VERENIGDE VERGADERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

BS 19 juni 2019
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 21 juni 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 juni 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 21 juni 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

BS 3 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 3 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 5 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 juli 2019
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP
23 MEI 2019. - Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 
Pb. C 17 juni 2019, afl. 206, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-483/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 11 april 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Neculai Tarola/Minister for Social Protection (Prejudiciële verwijzing — Burgerschap van de Unie — Vrij verkeer van personen — Richtlijn 2004/38/EG — Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten — Artikel 7, lid 1, onder a) — Werknemers en zelfstandigen — Artikel 7, lid 3, onder c) — Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden — Onderdaan van een lidstaat die in andere lidstaat werknemer is geweest gedurende een periode van veertien dagen — Onvrijwillige werkloosheid — Behoud van de hoedanigheid van werknemer gedurende ten minste zes maanden — Recht op een uitkering voor werkzoekenden (jobseeker’s allowance))

Pb. C 17 juni 2019, afl. 206, 5
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 2 juli 2019, afl. 178, 1
VERORDENINGEN

Pb. C 2 juli 2019, afl. 222, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 2 juli 2019, afl. 222, 173
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN


 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.