Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 7 / 11 oktober 2019
 
Vacatures
Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt:
Solliciteren kan tot 20 oktober 2019, via mail met cv en motivatiebrief naar vacatures@integratie-inburgering.be met vermelding van de functie(s) waarvoor je solliciteert.
 
1. Raad van State vernietigt retributie verblijfsaanvragen
In twee arresten van 11-09-2019 vernietigt de Raad van State (RvS) de retributie die voor heel wat verblijfsaanvragen betaald moest worden (RvS nrs 245.403 en 245.404). Volgens de RvS heeft de Belgische staat niet aangetoond dat het bedrag van de retributie in een redelijke verhouding staat tot de kostprijs van de geleverde dienst.

Bovendien is de bevoegdheid van DVZ, gemeenten en consulaire posten om verblijfsaanvragen onontvankelijk te verklaren wegens de niet-betaling van een retributie, ook vernietigd.

Er bestonden en bestaan dus geen wettige uitvoeringsregels om retributies te vragen voor het indienen van een verblijfsaanvraag.
 
2. RvV: Standaardformulering op bijlage 19ter volstaat niet voor onderzoek behoefteanalyse
Een van de voorwaarden voor gezinshereniging met een Belg (of derdelander) is dat de referentiepersoon over voldoende, stabiele en regelmatige bestaansmiddelen moet beschikken, om niet ten laste te vallen van de Belgische sociale bijstand.

DVZ gebruikt(e) bij beoordeling daarvan een standaardvermelding op de bijlage 19ter dat “voor zover de bestaansmiddelen niet ter waarde zijn van 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast […] de bewijzen van bestaansmiddelen vergezeld [dienen] te zijn van bewijzen van de vaste en variabele kosten van de Belg en zijn gezinsleden”. Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen voldoet deze standaardvermelding niet aan de onderzoeksplicht van DVZ zoals opgelegd door artikel 42 §1, tweede lid Verblijfswet (RvV arrest nr. 220.295 van 25 april 2019). De RvV bevestigt hiermee een principe dat eerder al gesteld was door de Raad van State (RvS 5 juni 2018, nr. 12.881 (c)).
 
3. Beoordeling buitengewone omstandigheden gezinshereniging vereist concrete afweging hoger belang van het kind
Om vanuit België een aanvraag gezinshereniging met een derdelander te kunnen indienen, moeten buitengewone omstandigheden aangetoond worden die het familielid verhinderen om de aanvraag vanuit het herkomstland in te dienen. Bij de beoordeling van die buitengewone omstandigheden moet DVZ een afdoende belangenafweging maken in overeenstemming met artikel 12bis §7 Verblijfswet, zoals Handvest- en richtlijnconform uitgelegd, en in overeenstemming met artikel 8 EVRM.

Dat betekent dat DVZ een concrete, evenwichtige en redelijke beoordeling moet maken van de belangen van de betrokken kinderen tegenover de belangen van de Belgische staat. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 23 april 2019.
 
4. Gecombineerde vergunningsprocedure ook van toepassing op Europese Blauwe kaart en seizoenarbeiders
Op 2 september 2019 trad het Samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 gedeeltelijk in werking. Hierdoor moeten sinds 2 september 2019 hooggeschoolde werknemers die een Europese blauwe kaart aanvragen en seizoensarbeiders die voor meer dan 90 dagen tewerkgesteld worden, de gecombineerde vergunningsprocedure volgen.

Hoewel de procedure hetzelfde verloopt als de aanvraag voor een gecombineerde vergunning, bestaan er voor deze categorieën afwijkende termijnen.
 
5. Fedasil actualiseert instructie over transfers naar individuele opvangplaatsen voor personen met een hoge beschermingsgraad
In een instructie van 14 augustus 2019 actualiseert Fedasil de lijst met nationaliteiten met een hoge beschermingsgraad.

Bewoners met een nationaliteit vermeld op deze lijst en hun procedure hangende voor het CGVS kunnen na twee maanden verblijf in een collectief centrum een transfer naar een individuele opvangplaats vragen. Door de actualisatie staan Burundi, Palestina, Jemen en Venezuela niet langer op de lijst. Wel nog El Salvador, Eritrea, Libië en Syrië.
 
6. RvV vernietigt beslissingen van CGVS wegens het niet tijdig overmaken van de notities van het persoonlijk onderhoud en het administratief dossier
In arrest nr. 217.481 van 26 februari 2019 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen omdat de notities van het persoonlijk onderhoud zonder aantoonbare reden pas samen met de beslissing waren overgemaakt aan de verzoeker om internationale bescherming. Verzoekster kon daardoor geen opmerkingen formuleren op het onderhoud voor het CGVS haar beslissing nam.
 
7. Nieuwe verblijfsaanvraag schorst de termijn voor vrijwillig vertrek van eerder afgeleverd BGV tot aan de weigering verblijfsaanvraag
In arrest nr. 221.504 van 21 mei 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet op wettige wijze een inreisverbod kan opleggen wegens het niet uitvoeren van een eerder afgeleverd uitwijzingsbevel zolang de termijn voor vrijwillig vertrek die voorzien was in dat uitwijzingsbevel niet verstreken is.

Omdat het indienen van een nieuwe verblijfsaanvraag de termijn voor vrijwillig vertrek schorst tot op het moment dat die verblijfsaanvraag wordt geweigerd, kan DVZ pas overgaan tot het opleggen van een inreisverbod nadat de termijn voor vrijwillig vertrek die door de weigering van de nieuwe verblijfsaanvraag opnieuw is beginnen lopen, verstreken is.
 
8. Belang bij beroep tegen BGV blijft ook na afgifte attest van immatriculatie behouden
In arrest nr. 220.509 van 30 april 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat een vreemdeling die een attest van immatriculatie kreeg in het kader van een gezinsherenigingsaanvraag nog steeds een belang heeft bij een eerder ingesteld annulatie- en schorsingsberoep tegen een uitwijzingsbevel.
 
9. RvV: voorbereidend taaljaar zonder toelatingsbewijs voor opleiding hoger onderwijs volstaat niet voor verblijf als derdelands student
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt in arrest nr. 222.049 van 28 mei 2019 dat een voorbereidend taaljaar niet volstaat voor het verlengen van een verblijfsrecht als derdelands student. De derdelands student moet aantonen toegelaten te zijn tot het volgen van een voltijdse opleiding aan een hogere onderwijsinstelling.

Een voorbereidend (taal)jaar kan enkel leiden tot een verblijfsrecht als derdelands student wanneer een bewijs van toelating voorligt voor het volgen van een opleiding aan een hogere onderwijsinstelling waarvoor het de voorbereiding is.
 
10. DVZ heeft geen beoordelingsbevoegdheid over de erkenning van een Belgische huwelijksakte
In arrest nr. 220.414 van 26 april 2019 besluit de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de Dienst Vreemdelingenzaken niet de bevoegdheid heeft om de rechtsgeldigheid van een in België afgesloten huwelijk te beoordelen.
 
11. OCMW Antwerpen veroordeeld tot tussenkomst in de bevallingskosten van toeriste
Het arbeidshof van Antwerpen vernietigt in een arrest van 25 juni 2019 een vonnis van de Antwerpse arbeidsrechtbank van 21 juni 2018. Het arbeidshof veroordeelde het OCMW tot tussenkomst in de medische kosten van een spoedbevalling van een Marokkaanse vrouw die tijdens haar toeristisch verblijf beviel van een premature baby.
 
12. Nieuwe webpagina Inkomensgarantie voor ouderen
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een financiële tegemoetkoming voor 65+ers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om het recht te openen moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Op onze nieuwe webpagina gaan we dieper in op de nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden.
Vorming
 
13. Update: Webpagina werkloosheid
Als vreemdeling heb je soms recht op een werkloosheidsuitkering. Je moet voldoen aan de verblijfswetgeving en de wetgeving op tewerkstelling van vreemdelingen. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden die ook voor Belgen gelden.
 
Vorming


 
Publicaties
 
Belgisch staatsblad (10 juli- 3 oktober 2019)
BS 9 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 9 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 juli 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 26 juli 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 augustus 2019
GRONDWETTELIJK HOF

BS 22 augustus 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 22 augustus 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 22 augustus 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 26 augustus 2019
GRONDWETTELIJK HOF

BS 28 augustus 2019
VLAAMSE OVERHEID

BS 28 augustus 2019
WAALSE OVERHEID

BS 28 augustus 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 13 september 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 13 september 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 25 september 2019
GRONDWETTELIJK HOF
 
Europees publicatieblad (10 juli - 3 oktober 2019)

Pb. L 12 juli 2019, afl. 188, 25
VERORDENING

Pb. L 12 juli 2019, afl. 188, 67
VERORDENING

Pb. L 25 juli 2019, afl. 198, 88
VERORDENING

Pb. C 5 augustus 2019, afl. 263, 9
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 9 september 2019, afl. 305, 13
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 23 september 2019, afl. 319, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-556/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juli 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door dePécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Alekszij Torubarov/Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Prejudiciëleverwijzing — Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming — Gemeenschappelijke procedures voor de toekenningvan de internationale bescherming — Richtlijn 2013/32/EU — Artikel 46, lid 3 — Volledig en ex nunc onderzoek — Artikel 47van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel — Omvang van de bevoegdhedenvan de rechter in eerste aanleg — Geen wijzigingsbevoegdheid — Weigering van het bevoegde semirechterlijke of administratieveorgaan om zich te schikken naar een beslissing van deze rechter)

Pb. C 23 september 2019, afl. 319, 13
HOF VAN JUSTITIE

 

Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​


Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.