Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 8 / 20 november 2019
1. Update: RvV kent subsidiaire bescherming toe wegens actuele veiligheidssituatie in Gaza
In het arrest nr. 220 287 van 26 april 2019 kent de RvV subsidiaire bescherming toe aan een Palestijnse vrouw afkomstig uit de Gazastrook. Gezien de actuele veiligheidssituatie loopt zij als Palestijnse in de Gazastrook een reëel risico op ernstige schade, bestaande uit onmenselijke of vernederende behandeling in de zin van artikel 48/4 §2, b).
 
2. RvV: medisch attest conform Istanbulprotocol kan nieuw element zijn voor volgend verzoek om internationale bescherming
In arrest nr. 219.732 van 12 april 2019 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een niet-ontvankelijkheidsbeslissing van een volgend verzoek van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Het CGVS houdt onder meer onvoldoende rekening met een medisch attest. Dat attest omschrijft gedetailleerd en conform het Istanbul-protocol elk letsel en de graad van consistentie tussen de letsels en de verklaringen van verzoekster. De RvV wijst erop dat het CGVS een tegenexpertise kon doen indien nodig.
 
3. Eerste attest van immatriculatie verzoekers om internationale bescherming start vanaf de indiening van het verzoek
Sinds 1 september 2019 is het eerste attest van immatriculatie (AI) afgegeven aan een verzoeker om internationale bescherming vier maanden geldig vanaf de datum van indiening van het verzoek en niet pas vanaf de afgifte van het AI. Dat volgt uit een wijziging van artikel 74 en 75 van het Verblijfsbesluit.
 
4. Soedanees in Frankrijk erkend als vluchteling omwille van identificatiemissie door Soedanese autoriteiten in België
In een beslissing van 26 juli 2019 erkent de Franse Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) een Soedanese verzoeker om internationale bescherming als vluchteling omdat tijdens een identificatiemissie georganiseerd door de Belgische autoriteiten gegevens over hem bekend waren geraakt bij de Soedanese autoriteiten.
 
5. RvV vraagt CGVS informatie te verzamelen over personen met subsidiaire bescherming in Italië ondanks gebrek aan medewerking van de Italiaanse autoriteiten
In arrest nr. 218.336 van 15 maart 2019 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) omdat het CGVS een eerder vernietigingsarrest niet respecteerde. In dat arrest vroeg de RvV het CGVS om uitgebreide en actuele informatie over de situatie van personen met subsidiaire bescherming in Italië. Ook over de mogelijkheid om terug te keren naar Italië en een hernieuwing van een intussen verlopen verblijfstitel te verkrijgen, vroeg de RvV actuele informatie. Het CGVS oordeelde dat het niet dienstig is vragen te stellen aan de Italiaanse autoriteiten omdat zij niet antwoorden. Om die reden nam het CGVS opnieuw een weigeringsbeslissing.
 
6. Inreisverbod is onverenigbaar met overdrachtsbesluit in het kader van Dublinprocedure
In arrest nr. 226 710 van 26 september 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat een inreisverbod voor alle EU-lidstaten overeenkomstig de Terugkeerrichtlijn onverenigbaar is met een overdrachtsbesluit aan een EU-lidstaat op basis van de Dublin III-Verordening.
 
7. Onwettig verblijf tijdens minderjarigheid geen valabel argument bij opleggen inreisverbod
In zijn arrest nr. 222.975 van 20 juni 2019 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een inreisverbod. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) had bij de bepaling van de duur ervan geen rekening gehouden met de omstandigheid dat de betrokkene minderjarig was op het moment dat DVZ twee eerdere uitwijzingsbevelen had genomen. Onwettig verblijf tijdens de minderjarigheid kan de betrokkene niet aangerekend worden.
 
8. Art. 3 EVRM is niet de norm voor de buitengewone omstandigheden in 9bis
In arrest nr. 226 086 van 13 september 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de betekenis van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van artikel 9bis Verblijfswet (Vw) niet mag verengen tot omstandigheden die een gevaar voor het leven uitmaken of een schending van artikel 3 EVRM.
 
9. Taalniveau A1 op inburgeringsattest moet aanvaard worden voor nationaliteitsverklaring
Om Belg te worden moet je in een aantal gevallen je talenkennis bewijzen. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) bepaalt dat je kennis van één van de drie landstalen minimaal gelijk moet zijn aan niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Het uitvoeringsbesluit somt hiervoor de bewijsstukken op. Omwille van dit ‘documentair systeem’ voldoet iemand die het juiste bewijsstuk voorlegt aan de taalvereiste, ook als uit dit document blijkt dat het vereiste niveau (A2) niet behaald werd. Tot deze conclusie komt de rechtbank van eerste aanleg van Gent in een beschikking van 17 oktober 2019.
 
10. Taalkennisvereiste in sociale huisvesting schendt het standstill-beginsel niet
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de taalkennisvereiste in de sociale huisvesting het niveau van bescherming van het recht op huisvesting niet vermindert (GwH nr. 136/2019 van 17 oktober 2019)
 
11. Update: Bestaansmiddelenvoorwaarde bij gezinshereniging: ontwikkelingen in rechtspraak
DVZ neemt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) niet langer in overweging bij de beoordeling van de bestaansmiddelen bij gezinshereniging met een Belg of derdelander. Dat bevestigde DVZ aan het AgII. DVZ wijzigde zijn beleid (opnieuw) ten gevolge van een arrest van de Raad van State van 16 juli 2019 (nr. 245.187). Dit arrest lijkt in te gaan tegen de tekst van art. 40ter Vw en de wil van de wetgever, zoals toegelicht in een eerder arrest van de RvS van 12 februari 2019 (nr. 243.676).
 
12. Update: RvS bevestigt: DVZ mag visum aan imam van niet-erkende moskee weigeren
Op 10 maart 2017 besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in vier principearresten dat deze weigering geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel of het recht op godsdienstvrijheid. Deze rechtspraak wordt nu door de Raad van State in verschillende arresten in Verenigde Kamers bevestigd (vb arrest RvS 244.142 van 3 april 2019).
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:

 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
4 oktober - 8 november 2019
BS 14 oktober 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 november 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 november 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 november 2019
GRONDWETTELIJK HOF

BS 8 november 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 

Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​


Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.