Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 1 | 14 februari 2020
1. Fedasil beperkt opvang van twee categorieën van verzoekers om internationale bescherming
Met een instructie beperkt Fedasil sinds 7 januari 2020 de materiële opvang tot medische hulp van 1) asielzoekers met bijlage 26quater die niet tijdig konden overgedragen worden, en 2) asielzoekers in België die al internationale bescherming in een andere EU-lidstaat hebben. Nochtans hebben deze categorieën in principe recht op gewone materiële opvang. In kort geding op 22 januari 2020 veroordeelt de arbeidsrechtbank Brussel in een dergelijk geval Fedasil tot opvang.
 
2. Brexit: welke rechtspositie tijdens overgangsfase tot eind 2020?
Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) geen EU-lid meer, maar tot eind 2020 verandert er voorlopig niets op vlak van verblijfsrecht en andere rechten voor Britten en hun familie in België, en vice versa. Voor verblijfsaanvragen vanaf 1 januari 2021 is het nog niet duidelijk welke regels van toepassing zullen zijn.
We overlopen de praktische situatie tijdens de transitiefase:
  • voor Britten in België op vlak van kort verblijf, lang verblijf en verblijfskaarten, werk, sociale zekerheid, en vrijstelling van verplichte inburgering
  • voor Belgen in het VK
  • voor schoolreizen met derdelanders naar het VK
 
3. GwH: Onmogelijkheid ex nunc toetsing bij annulatieberoep tegen 9ter-beslissing is geen schending van gelijkheidsbeginsel
GwH arresten nr. 186/2019 en nr. 206/2019 stellen dat het annulatieberoep tegen een weigering van medische regularisatie artikel 9ter Verblijfswet (zonder ex nunc beoordeling) niet moet vergeleken worden met het beroep in volle rechtsmacht tegen een weigering van internationale bescherming (met ex nunc beoordeling). Bij wijziging van de medische situatie na 9ter-weigering is het annulatieberoep geen daadwerkelijk beroep, maar er zijn nog andere, daadwerkelijke beroepen mogelijk.
 
4. RvV verduidelijkt toepassing arrest HvJ over gezinshereniging van ouders met meerderjarig geworden erkend vluchteling
Het recht op gezinshereniging van ouders van een meerderjarig geworden verzoeker om internationale bescherming die het land binnenkwam als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV), is niet altijd beperkt tot drie maanden na de erkenningsbeslissing. De ‘redelijke termijn’ moet door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in elk dossier concreet beoordeeld worden. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 30 augustus 2019 (nr. 225.451). Dit geldt ook voor gezinshereniging met een verzoeker om internationale bescherming die nog minderjarig was op het moment van zijn erkenning als vluchteling. Volgens DVZ was het recht op gezinshereniging in dat laatste geval beperkt tot de resterende duur van de minderjarigheid, ook wanneer dit minder dan drie maanden was.
 
5. Behoud belang bij beroep tegen eerdere weigering gezinshereniging na afgifte F kaart
In het arrest nr. 225.152 van 23 augustus 2019 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat een familielid die reeds een F kaart heeft, toch zijn belang behoudt bij een beroep tegen een weigering van een eerdere aanvraag gezinshereniging. Het beroep kan er immers toe leiden dat het familielid sneller een onvoorwaardelijk verblijfsrecht krijgt, gezien de eerste aanvraagdatum. De RvV herhaalt in dit arrest ook dat ascendenten van Unieburgers niet op algemene wijze uitgesloten kunnen worden als 'ander familielid' van een Unieburger.
 
6. Update: DVZ past praktijk aan voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld
In arrest nummer 17/2019 van 7 februari 2019 verklaarde het Grondwettelijk Hof de ongelijke behandeling tussen de ex-echtgeno(o)t(e) van een Belg resp. een derdelander, die tijdens het huwelijk slachtoffer was van geweld, ongrondwettig. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) paste zijn beleid aan en vraagt niet langer om bewijzen van bestaansmiddelen en ziekteverzekering. Dat liet DVZ weten aan het Agentschap Integratie en Inburgering.
 
7. Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor hooggeschoolden, leidinggevenden, Europese Blauwe kaart, beroepssporters en schouwspelartiesten
Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe bedragen, die aanzienlijk hoger zijn dan die van 2019.
 
8. Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd
Het Koninklijk Besluit van 15 december 2019 bevestigt de lijst van veilige herkomstlanden voor asiel: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.
 
9. Update: Opvang voor ouders en kind als het kind erkend wordt als vluchteling omwille van genitale verminking
Fedasil verleent aan het kind uitstel om de opvang te verlaten en aan de ouders een verlenging van het recht op opvang, als de ouders een bewijs van hun humanitaire regularisatieaanvraag (artikel 9bis Verblijfswet) bij DVZ voorleggen. De opvang wordt verlengd in afwachting van de beslissing van DVZ over de regularisatie. Fedasil is zich ervan bewust dat het onmogelijk is om huisvesting te vinden als de ouders geen verblijfsvergunning hebben.
 
10. Leefloon verhoogd sinds 1 januari 2020
Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 januari 2020:
  • 626,74 euro voor een samenwonende persoon
  • 940,11 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.270,51 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste
In die gevallen waar er in gezinshereniging een voorwaarde van ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ geldt, wordt er nu rekening gehouden met 1.524,61 euro (120%).
 
Vorming tweede kwartaal 2020
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
19 december 2019 - 13 februari 2020
BS 20 december 2019
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 januari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 13 januari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 13 januari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 januari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 3 februari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 3 februari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

 
19 december 2019 - 13 februari 2020
Pb. L 27 december 2019, afl. 333, 141
BESLUITEN

Pb. C 13 januari 2020, afl. 10, 8
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 15 januari 2020, afl. 14, 24
ADVIEZEN

Pb. C 27 januari 2020, afl. 27, 8
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 27 januari 2020, afl. 28, 80
RESOLUTIES

Pb. C 27 januari2020, afl. 28, 159
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 31 januari 2020, afl. 34, 1
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Pb. L 4 februari 2020, afl. 32, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 4 februari 2020, afl. 32, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 6 februari 2020, afl. 41, 41
RESOLUTIES

Pb. C 10 februari 2020, afl. 45, 9
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-540/17 en C-541/17: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 13 november 2019 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht - Duitsland) – Bondsrepubliek Duitsland/Adel Hamed (C-540/17), Amar Omar (C-541/17) (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/29/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Afwijzing door de autoriteiten van een lidstaat van een asielverzoek als niet-ontvankelijk op grond van het feit dat de vluchtelingenstatus eerder in een andere lidstaat is toegekend – Artikel 4 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Reëel en bewezen risico van onmenselijke of vernederende behandeling – Levensomstandigheden van de personen met een vluchtelingenstatus in die andere lidstaat)
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.