Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 3 | 14 april 2020
1. RvV: niet betalen retributie kan niet meer leiden tot onontvankelijkheid verblijfsaanvraag
DVZ is niet meer bevoegd om een verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren omdat de aanvrager geen retributie betaalde. Ook het bedrag van de retributie is onwettig en kan daarom niet toegepast worden. Dat zegt RvV arrest nr. 228.858 van 18-11-2019.
 
2. Update: IGO komt wel in aanmerking als bestaansmiddel bij gezinshereniging
In twee arresten in verenigde kamers concludeert de RvV dat de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) toch in aanmerking komt als bestaansmiddel bij gezinshereniging (RvV 21-02-2020, nrs. 232.987 en 232.988). Hiermee gaat de RvV in tegen een eerder cassatie-arrest van de RvS waarin het oordeelde dat de IGO financiële maatschappelijke dienstverlening is die niet in aanmerking komt.
 
3. Vlaams gewest digitaliseert aanvraag gecombineerde vergunning verblijf-werk en arbeidskaarten
Sinds 1-03-2020 kunnen aanvragen voor gecombineerde vergunningen en arbeidskaarten in het Vlaams gewest via e-mail ingediend worden. Tot 30-06-2020 kan een aanvraag ook per post, mits motivatie. Vanaf 1-07-2020 kan het enkel nog per e-mail.
 
4. Tewerkstelling met bijlage 49 bij hernieuwingsaanvraag gecombineerde vergunning mogelijk na ‘groen licht’ gewest
Sinds 29-01-2020 kan je (blijven) werken zodra het gewest de toelating tot arbeid geeft, ook als DVZ nog geen beslissing nam over het verblijf. De gemeente moet dan een bijlage 49 met vermelding ‘Arbeidsmarkt – beperkt’ geven.
 
5. DVZ vraagt asielzoekers met bijlage 26quater om vrijwillig vertrek te ondertekenen en verlengt anders de overdrachtstermijn
Sinds einde januari 2020 werd bekend dat DVZ bij een negatieve Dublinbeslissing aan de verzoeker om internationale bescherming vraagt om binnen de tien dagen een “Verklaring vrijwillige terugkeer” te ondertekenen en terug te sturen. Zoniet beschouwt DVZ dit als een risico op onderduiken en verlengt DVZ de overdrachtstermijn tot 18 maanden.
 
6. RvS: leeftijdsbeslissing vermeende NBMV schendt motiveringsplicht
RvS arrest nr. 246.340 vernietigt de leeftijdsbeslissing van een verklaarde NBMV wegens gebrekkige motivering. Het was niet mogelijk te begrijpen hoe de dokter uit de uitéénlopende resultaten van de drie scans het eindresultaat heeft afgeleid.
 
7. Grondwettelijk Hof vernietigt verblijfsduurvoorwaarde voor tegemoetkoming personen met handicap
GwH arrest nr. 41/2020 van 12-03-2020 vernietigt de verblijfsduurvoorwaarden voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, die waren ingevoerd op 26-03-2018: een vereiste van 10 jaar verblijf in België waarvan 5 ononderbroken schendt het standstill beginsel van artikel 23 Grondwet, en EU verordening 883/2004.
 
8. HvJ: loutere verdenking van ernstig misdrijf voldoende om derdelander in kort verblijf uit te wijzen wegens gevaar voor openbare orde
HvJ arrest C-380/18 van 12-12-2019 verduidelijkt het begrip ‘bedreiging voor de openbare orde’ in het licht van de Schengengrenscode.
 
9. KB legt modaliteiten voor elektronische legalisatie en weigering van legalisatie vast
Het KB van 8-03-2020 specifieert hoe voortaan buitenlandse documenten bestemd voor gebruik in België zullen worden gelegaliseerd. Legalisatie kan nu ook geweigerd worden als een document inhoudelijk niet authentiek is.
 
10. Leefloon verhoogd sinds 1 maart 2020
Er moet nu 1.555,09 euro bewezen worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ heeft.
 
11. Nationaliteitsverklaring: niet nader gepreciseerde geboortedatum van vluchteling is geen gewichtig feit eigen aan de persoon
Het feit dat de geboortedatum van een erkend vluchteling niet kan worden gepreciseerd, betekent niet dat zijn identiteit die erkend is door CGVS ongeloofwaardig is. Het verhindert dus niet om de Belgische nationaliteit te krijgen. Dat besluit de rechtbank van Kortrijk op 6-2-2020.
 
12. Welke certificaten Nederlands zijn geldig voor een nationaliteitsverklaring?
Wie de Belgische nationaliteit aanvraagt, moet soms de kennis van één van de drie landstalen bewijzen. Eén van de acht mogelijke bewijzen is een taalcertificaat van minimum niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen.
Lees meer en raadpleeg (onder extra info) ons overzicht van geldige (deel-) certificaten Nederlands.
 
13. Historisch overzicht van officiële bewijzen van inburgering
Bij aanvragen van de Belgische nationaliteit kunnen bewijzen van inburgering een rol spelen als bewijs van maatschappelijke integratie en als één van de acht mogelijke bewijzen van talenkennis.
Lees meer en raadpleeg (onder extra info) ons overzicht van officiële documenten die bewijzen dat aan de Vlaamse regelgeving op inburgering voldaan werd.
 
14. De impact van de covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen
Op 31-03-2020 publiceerden we een overzicht van de concrete inhoud en gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen. Dit bericht wordt constant geactualiseerd.
 
Vorming
Update - Die Keure, Leerstoel Migratie-en Migrantenrecht

Onder voorbehoud van de meest recente covid-19 maatregelen van de overheid en normalisering van de situatie, werden sessie 2 en 3 ingepland op de volgende nieuwe data:
Via deze pagina kan je op de hoogte blijven van de uitgestelde opleidingen en hun nieuwe datum.
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
Federale Ombudsman, klachtenbehandelaar (m/v/x) met kennis van het vreemdelingenrecht, deadline 30 april 2020
 
Belgisch staatsblad
14 februari 2020 - 14 april 2020
BS 14 februari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 februari 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 26 februari 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 4 maart 2020
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 13 maart 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 3 april 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 9 april 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 9 april 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 14 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
18 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot verlening van de toegang tot de DABS aan de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken
 
14 februari 2020 - 14 april 2020
Pb. C 17 februari 2020, afl. 54, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 17 februari 2020, afl. 54, 4
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 17 februari 2020, afl. 54, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 februari 2020, afl. 61, 2
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 27 februari 2020, afl. 64, 17
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 3 maart 2020, afl. 64, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 3 maart 2020, afl. 64, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 27 maart 2020, afl. 94, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 27 maart 2020, afl. 94, 3
VERORDENINGEN

Pb. C 30 maart 2020, afl. 102I, 3
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Pb. C 30 maart 2020, afl. 102I, 12
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.