Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 4 | 13 mei 2020
1. Termijnen voor Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verlengd wegens Covid-19
Sommige termijnen voor indienen van een beroep en andere proceshandelingen voor de RvV, die in de periode van 9 april tot 3 mei 2020 vervallen zijn, worden nu toch verlengd tot begin juni 2020. Lopende zaken kunnen zonder zitting worden afgehandeld. Dat werd bepaald door KB nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020).
 
2. Asielzoekers krijgen tijdelijk recht op tewerkstelling vanaf de asielaanvraag
Naar aanleiding van de corona crisis mogen asielzoekers die hun aanvraag deden voor 19-03-2020 meteen werken. Tot 30-06-2020 geldt de normale wachttermijn van vier maanden niet. Voorwaarde is wel dat de werkgever voor opvang zorgt.
 
3. Grondwettelijk Hof: Familielid Unieburger kan opschorting/opheffing vragen van een oud MB tot terugwijzing
Een familielid van een Unieburger die nog het voorwerp uitmaakt van een (oud) MB tot Terugwijzing kan zich beroepen op artikel 44decies Verblijfswet om de opschorting, opheffing of intrekking van dat MB te vragen. Het artikel regelt de procedure om de opheffing of intrekking van een inreisverbod te vragen, maar volgens het Hof moet het ook gelden voor een MB tot terugwijzing (GwH 24 oktober 2019, nr. 151/2019).Naar analogie gaat die redenering op voor verschillende situaties
 
4. Raad van State: Voordeel van de twijfel kan enkel worden toegekend aan een asielzoeker als zijn algemene geloofwaardigheid vaststaat
Raad van State arrest nr. 247 140 van 25-02-2020 vernietigt een arrest waarin de RvV subsidiaire bescherming toekende met voordeel van de twijfel, terwijl sommige elementen van de aanvraag ongeloofwaardig waren.
 
5. RvV: Gedogen van het verblijf kan een buitengewone omstandigheid uitmaken in de zin van artikel 9bis Verblijfswet
Als DVZ geen nieuw BGV aflevert nadat een eerder BGV werd vernietigd, kan betrokkene ervan uit gaan dat DVZ het onwettig verblijf bewust gedoogt. Dat kan uitzonderlijk een buitengewone omstandigheid uitmaken in het kader van een humanitaire regularisatie-aanvraag. Dat zegt RvV arrest nr. 234.621 van 30-03-2020.
 
6. Hoger belang van het kind kan uitzonderlijk een weigeringsgrond zijn voor gezinshereniging
Volgens RvV arrest nr. 234.797 van 2-04-2020 laat de Gezinsherenigingsrichtlijn toe gezinshereniging te weigeren wanneer de scheiding tussen ouder en kind noodzakelijk is in het belang van het kind, bijvoorbeeld bij kindhuwelijk. Dit vereist een nauwkeurige belangenafweging, en een zorgvuldig en individueel onderzoek met hoorrecht.
 
7. Nationaliteitsverklaring: Integratie bewezen door werk ondanks periode van ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof geldt niet als bewijs van economische participatie om Belg te worden. Maar rechtbank Brussel 24-02-2020 besliste dat het wel meetelt als werk voor het bewijs van maatschappelijke integratie om Belg te worden.
 
8. Nationaliteitsverklaring: het volgen van drie jaar BSO kan gelden als beroepsopleiding
In een vonnis van 2 maart 2020 stelt de rechtbank van eerste aanleg van Brugge dat het volgen van drie leerjaren beroepssecundair onderwijs beschouwd kan worden als het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur, en op die manier kan gelden als bewijs van maatschappelijke integratie of talenkennis bij de aanvraag van de Belgische nationaliteit.
 
9. Indexering minimum maandinkomen - ondergrens arbeidsmigratie
Sinds 1-03-2020 is dat 1.625,72 euro bruto per maand. Dit geldt voor bepaalde arbeidsmigranten als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen.
 
10. Update: De impact van de Covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen
Dit bericht biedt een overzicht van alle maatregelen die genomen werden naar aanleiding van de Covid-19 pandemie en die betrekking hebben op de rechtspositie van vreemdelingen. Er werden recente wijzigingen aangebracht in de hoofdstukken over:
 • Toegang tot het grondgebied
 • Reizen naar het buitenland
 • Verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten wegens overmacht
 • Vrijwillige terugkeer
 • Detentie
 • Systeem van online registratie voor asielzoekers
 • Tewerkstelling asielzoekers
 • Seizoenarbeid vanuit opvangcentrum
 • Groeipakket
 • Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Beroep bij de Raad van State
 
Vorming
Digitale vorming asielprocedure en sociale rechten: laatste plaatsen!

Tot 13 mei tot 12u kan u nog inschrijven op deze vorming van het Agentschap Integratie en Inburgering. De vorming gaat door in twee dagdelen, telkens van 9.30 tot 12.30 uur:
- op 14 mei over de asielprocedure;
- en op 19 mei over de sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

We bieden deze vorming op digitale wijze aan, via een tool die u gratis kan downloaden. De kostprijs is 50 euro (twee dagdelen).

 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
14 april 2020 tot 20 mei 2020
BS 9 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 17 april 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 17 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 22 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 28 april 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 28 april 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 4 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 mei 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 7 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
14 april 2020 tot 20 mei 2020
Pb. C 17 april 2020, afl. 126, 12
EUROPESE COMMISSIE

Pb. C 27 april 2020, afl. 137, 8
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 27 april 2020, afl. 137, 22
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-836/18: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 27 februari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend doorde Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real/RH (Prejudiciëleverwijzing – Artikel 20 VWEU – Burgerschap van de Europese Unie – Burger van de Unie die nooit gebruik heeft gemaakt van zijnrecht van vrij verkeer – Aanvraag voor een tijdelijke verblijfskaart voor de echtgenoot die onderdaan van een derde land is – Afwijzing – Verplichting om in de behoeften van de echtgenoot te voorzien – Onvoldoende bestaansmiddelen van de Unieburger – Samenwoonverplichting van de echtgenoten – Nationale wettelijke regeling en praktijk – Effectief genot van de belangrijksteaan de Unieburgers toegekende rechten – Verlies daarvan)

Pb. C 28 april 2020, afl. 139, 1
RAAD

Pb. C 28 april 2020, afl. 139, 14
RAAD

Pb. L 5 mei 2020, afl. 142, 5
BESLUITEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.