Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 5 | 11 juni 2020
EHRM: België niet verplicht tot afgifte humanitair visum kort verblijf met het oog op asiel
Op 5 mei 2020 verklaarde de grote kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in zijn arrest nr. 3599/18 de vordering van een Syrisch gezin tegen de weigering door België van een ‘humanitair visum’ ontoelaatbaar. Het Hof oordeelde dat de verzoekers en hun vorderingen niet binnen de rechtsmacht van België vielen.
 
HvJ verduidelijkt begrip "openbare orde" in Gezinsherenigingsrichtlijn
Een weigering of beëindiging van verblijf van een familielid van een derdelander ‘om redenen van openbare orde’, moet niet aantonen dat diens persoonlijk gedrag een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. De feiten moeten wel voldoende ernstig zijn en de uitsluiting moet nodig zijn om de openbare orde te vrijwaren (HvJ 12 december 2019, C-381/18 en C-382/18).
 
Grondwettelijk Hof vernietigt een aspect van de wet frauduleuze erkenningen
Het Grondwettelijk Hof vernietigt een deel van de wet van 19 september 2017 ter bestrijding van frauduleuze erkenningen. Het gaat om artikel 330/2 §§ 5 en 6 BW mbt de beroepsprocedure tegen de weigering om een akte op te stellen. De huidige mogelijkheid tot vaststelling vaderschap voldoet niet, met name omdat ze niet open staat voor de socio-affectieve vader (GwH 58/2020, 7 mei 2020).
 
Nationaliteitsverklaring: Valse identiteit als gewichtig feit eigen aan de persoon?
Een nationaliteitsverklaring kan geweigerd worden vanwege een gewichtig feit eigen aan de persoon. Het Hof van Cassatie stelt dat een arrest van het Hof van Beroep van Gent een eerdere identiteitsfraude in aanmerking kan nemen als zo'n gewichtig feit (HvCass C.19.0159.N, 24 oktober 2019)
 
RvV: Het beginsel 'eenheid van gezin' omvat op zich geen recht op internationale bescherming voor familieleden
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt inzake het principe van eenheid van gezin, dat noch de Europese kwalificatierichtlijn, noch een andere rechtsregel voorschrijft dat aan familieleden van iemand met internationale bescherming, hetzelfde statuut moet toegekend worden (RvV nr. 230 067 en nr. 230 068, AV, 11 december 2019).
 
RvV: CGVS moet begeleide minderjarige horen als deze een apart verzoek indient
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt een beslissing van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die het verzoek in eigen naam van een minderjarige, met wie het interview niet kon doorgaan, weigerde op basis van het interview met de ouders (RvV nr. 225 595 van 2 september 2019).
 
RvV: 'Family Assessment' voor terugkeer van NBMV moet eventueel intra-familiaal geweld effectief onderzoeken
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt een bevel tot terugbrenging (bijlage 38), tav de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling, omdat het Family Assessment zich beperkte tot de socio-economische situatie van het gezin in Marokko, zonder in te gaan op verklaringen omtrent intra-familiaal geweld.
 
RvV vernietigt beslissing van niet-ontvankelijkheid wegens erkenning in Griekenland - onvoldoende onderzoek landenrapporten
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt een beslissing van onontvankelijkheid die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nam omdat verzoekers al erkend werden in Griekenland. Het CGVS diende de situatie in Griekenland te onderzoeken (RvV nr. 234.963, 8 april 2020)
 
RvV: wil om kind te erkennen is begin van bewijs van gezinsleven bij overweging verwijderingsbeslissing
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt een bevel om het grondgebied te verlaten afgegeven aan een onwettig verblijvende Ghanees, die op het stadhuis zijn kind wou komen erkennen. Bij de beslissing was onvoldoende rekening gehouden met het belang van het kind en recht op gezinsleven (RvV nr. 230 498, 18 december 2019
 
RvV: Visum met het oog op wettelijke samenwoonst/huwelijk mag niet geweigerd worden wegens niet vervullen voorwaarden gezinshereniging
Dienst Vreemdelingenzaken kan een visum C met het oog op wettelijke samenwoning/huwelijk in België niet weigeren omdat niet voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Criteria voor een C-visum worden bepaald in de Visumcode en moeten onderscheiden worden van de nationale criteria voor gezinshereniging (RvV nr. 232.233, 4 februari 2020).
 
RvV: Een inreisverbod moet samengaan met een bevel om het grondgebied te verlaten
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt de beslissing tot opleggen van een inreisverbod, omdat dit aan een derdelander betekend werd nadat deze het Rijk al had verlaten, en dus zonder dat er een beslissing genomen was tot bevel om het grondgebied te verlaten.
 
Arbeidshof: Fedasil moet asielzoeker met volgend verzoek of met Dublinweigering toch opvangen wegens Covid-19 maatregelen
In twee arresten veroordeelt het Arbeidshof Brussel Fedasil tot de opvang van een verzoeker om internationale bescherming wegens de Covid-19 maatregelen: arrest 2020/888 van 20 mei 2020 betrof een volgend verzoek, arrest 2020/756 van 24 april 2020 betrof een Dublinweigering.
 
Besluit Vlaamse Regering: Groeipakket voor erkend vluchtelingen niet langer retroactief toegekend
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2020 schaft de retroactieve toekenning van het Groeipakket voor erkend vluchtelingen af, en dit vanaf de inwerkingtreding van het Besluit op 4 juni 2020.
 
Update van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 met impact op de rechtspositie van vreemdelingen (wijzigingen 5 juni 2020)
In het overzicht van alle maatregelen werden recent wijzigingen aangebracht onder de titels:
  • Essentiële dienstverlening
  • Reizen
 
Vorming
Turks Familierecht in de Belgische praktijk, Online te volgen studiemiddag op 18 november 2020, info en inschrijvingen via www.turksrecht.be
Leerstoel Migratie en Migrantenrecht:
Ontwikkelingen inzake verblijfsreglementering (sessie 2) van 17 maart 2020 en Ontwikkelingen inzake diverse thema's (sessie 3) van april 2020 werden verplaatst naar 27 oktober 2020
Vormingen AGII
Ook van het open vormingsaanbod van AgII over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht werden een aantal vormingen wegens Covid-19 verplaatst.
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is op zoek naar vertalers-tolken Nederlands/Frans naar
-Spaans (Latijns Amerika),
-Koerdisch-Surani (Irak)
-Koerdisch-Badini (Irak)
-Koerdisch-Urmanji (Syrië)
-Igbo (Nigeria)
 
Belgisch staatsblad
14 mei 2020 tot 8 juni 2020
BS 14 mei 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 14 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

BS 14 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

BS 18 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 mei 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 25 mei 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 27 mei 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 mei 2020
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 28 mei 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 5 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 juni 2020
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS
19 MEI 2020. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de managementfunctie van directeur netwerkbeheer -en controle bij het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers
 
14 mei 2020 tot 8 juni 2020
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.