Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 6 | 7 juli 2020
DVZ: Nieuw document verlenging kort verblijf wegens overmacht (Covid-19)
Derdelanders met een kort verblijf die België niet tijdig kunnen verlaten om redenen van overmacht (quarantaine, annulering van een vlucht, sluiting van een grens,…) krijgen bij verlenging van hun verblijf een nieuw "Covid-document".
 
ArbRb Brussel: Recht op opvang in afwachting van afspraak bij DVZ
In verschillende beschikkingen stelt de arbeidsrechtbank van Brussel dat Fedasil tijdens de Covid-19 pandemie ook gehouden is tot opvang van een verzoeker om internationale bescherming wanneer deze nog wacht op de eerste afspraak bij DVZ.
 
Aangepaste regeling internationale reizen
De Europese Commissie heeft op 30 juni een lijst opgesteld van 15 derde landen waarvoor de beperking op niet-essentiële reizen kan worden opgeheven. De Belgische regering besliste echter om het inreisverbod ook voor onderdanen van die landen te handhaven.
 
Gezinsbijslag in Brussel: wat verandert er voor vreemdelingen?
Sinds 1 januari 2019 is de bevoegdheid inzake gezinsbijslag geregionaliseerd. Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap hebben nu een eigen gezinsbijslagregeling. De woonplaats van het rechtgevend kind bepaalt onder welk systeem het kind valt. Eind april werd de regeling voor Brussel verduidelijkt inzake de verblijfssituatie van vreemdelingen.
 
Koninklijk Besluit gepubliceerd met lijst van documenten voor toekenning Belgische nationaliteit op basis van artikel 11bis WBN
Een Koninklijk Besluit van 6 mei 2020 somt de documenten op die voorgelegd worden wanneer de ouders van een kind dat in België geboren is, voor hun kind de Belgische nationaliteit willen aanvragen op grond van artikel 11bis van het Wetboek Belgische Nationaliteit (WBN)
 
Koninklijk Besluit gepubliceerd met diverse bepalingen ivm het aanvragen van de Belgische nationaliteit
Het KB van 6 mei 2020 brengt het KB van 14 januari 2013 ter uitvoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) in overeenstemming met de wijzigingen die de wet van 18 juni 2018 aan het WBN aanbracht, onder meer wat betreft het bewijs van taalkennis, bewijs van wettelijk verblijf en documenten nodig voor de aanvraag.
 
Kamer van Inbeschuldigingstelling: Detentie mogelijk onwettig bij onzekerheid heropening van de grenzen / Hof van Cassatie - Tijdelijke sluiting van de grens verhindert vasthouding niet
De Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) van het Hof van Beroep van Brussel beveelt de vrijlating van een Marokkaanse onderdaan bij gebrek aan duidelijkheid wanneer de grenzen opnieuw zullen opengaan.
Het Hof van Cassatie besliste anderzijds dat de tijdelijke sluiting van de grenzen op zich de uitvoering van een terugkeerbeslissing binnen een redelijke termijn niet uitsluit.
 
RVV: Vordering tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid niet mogelijk tegen weigering visum
In arrest nr. 237 408 van 24 juni 2020 bepaalt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat de schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) enkel mogelijk is bij een beslissing van gedwongen terugkeer waarvan de tenuitvoerlegging imminent is, en niet bij een visumweigering.
 
DVZ: Bedragen onwettige retributie voor verblijfsaanvragen geïndexeerd
Vanaf 1 augustus 2020 worden de bedragen geïndexeerd van de retributie voor verblijfsaanvragen. Nochtans verklaarde zowel de Raad van State als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de huidige bedragen van de retributie onwettig omdat ze niet in redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde dienst.
 
Overeenkomsten tussen EU en Belarus tot versoepeling afgifte visa en overname onderdanen zonder wettig verblijf
Vanaf 1 juli 2020 geldt er een versoepeling van de afgifte van visa kort verblijf voor onderdanen van Belarus (Wit-Rusland) die naar het Schengengebied reizen en EU-onderdanen die naar Belarus reizen. Tegelijk wordt ook een overeenkomst van kracht tot overname van personen zonder wettig verblijf.
 
Aanpassingen in het overzicht "impact corona op de rechtspositie van vreemdelingen"
Naast de hogervermelde berichten werden ook onder volgende titels aanpassingen gedaan in het bericht "Impact corona op de rechtspositie van vreemdelingen"
 
Vorming
Vormingen AGII - (bekijk hier het volledige aanbod):
Die Keure (19 september 2020): Migratie en recht op sociale zekerheid
Die Keure: Leerstoel Migratie- en migrantenrecht
Sessie 3 (29 oktober 2020) Ontwikkelingen inzake diverse thema's
Fairwork & PAG-ASA: 15 oktober 2020 Studiedag economische uitbuiting en mensenhandel. Meer info via jan.knockaert@fairworkbelgium.be
 
Publicaties
Publicaties
EASO Asylum Report 2020, jaarraport van EASO ivm de trends in het asielrecht in Europa, voorzien van een Nederlandse samenvatting.
Europees Parlement: Evaluatierapport van de Terugkeerichtlijn
met aparte data beschikbaar per lidstaat
 
Vacatures
Vacatures
Jesuit Refugee Service Belgium (ism meerdere organisaties) zoekt:
Agentschap Integratie en Inburgering zoekt:
Federaal Migratiecentrum Myria zoekt:
 
Belgisch staatsblad
BS 9 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 9 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 10 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 10 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 11 juni 2020
GRONDWETTELIJK HOF

BS 18 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 22 juni 2020
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

BS 23 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 25 juni 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 29 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 30 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 30 juni 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
Pb. L 9 juni 2020, afl. 180, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 9 juni 2020, afl. 180, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L. 9 juni 2020, afl. 181, 1
NTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 9 juni 2020, afl. 181, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L. 10 juni 2020, alf. 182, 1
NTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 10 juni 2020, afl. 182, 2
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 22 juni 2020, afl. 198, 1
VERORDENINGEN

Pb. L1 juli 2020, afl. 208I, 1
AANBEVELINGEN
Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad van 30 juni 2020 over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.