Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 7 | 13 augustus 2020
Reizen en reisbeperkingen wegens COVID-19: Stand van zaken
Enkele bepalingen inzake reizen van en naar België werden gewijzigd:
-Het "Passenger Locator Form" moet sinds 1 augustus 2020 ingevuld worden bij terugkeer uit elk land, niet enkel bij terugkeer uit een 'rode zone'.
-Het is nu ook mogelijk om met een zgn. 'Covid-document' doorheen een ander Schengenland naar huis terug te keren.
Voor een geactualiseerd overzicht van alle reisbeperkingen en maatregelen:
 
Hervatting afgifte visa gezinshereniging
Sinds 6 augustus kunnen visa gezinshereniging (C-visum en D-visum) weer worden afgegeven, afhankelijk van de werking van de verantwoordelijke outsourcingspartner.
 
EHRM: Vasthouding moet op wettigheid getoetst kunnen worden, ook al is er een nieuwe beslissing tot vasthouding
Een arrest van het EHRM van 30 juni 2020 veroordeelt België omdat de vasthouding aan de grens van een man uit Bangladesh tijdens de asielprocedure gedurende bepaalde periodes onwettig was, en dat betrokkene die onwettigheid niet met een effectief rechtsmiddel kon laten vaststellen.
 
EHRM: Gebrekkige leefomstandigheden van nog niet geregistreerde verzoekers om internationale bescherming in Frankrijk zijn een schending van artikel 3 EVRM
Een arrest van het EHRM van 2 juli 2020 oordeelt dat Frankrijk artikel 3 van het EVRM schendt vanwege de leefomstandigheden van verzoekers om internationale bescherming die langdurig wachten op de registratie van hun verzoek. Dit arrest is ook van belang voor België, waar sinds het online afsprakensysteem sinds april ook geen opvang voorzien wordt in afwachting van de toekenning van een afspraak (wat door de arbeidsrechtbank veroordeeld wordt).
 
HvJ: Minderjarigheid bij procedures van gezinshereniging moet bepaald worden op het moment van de aanvraag
Het Hof van Justitie oordeelt in een arrest van 16 juli 2020 dat bij een aanvraag gezinshereniging, het vaststellen van de minderjarigheid moet gebeuren op de datum waarop het verzoek is ingediend, en niet op de datum waarop de bevoegde instanties over dit verzoek beslissen.
 
RvV verduidelijkt bewijs van identiteit van ouder die gezinshereniging aanvraagt met minderjarig Belgisch kind
De ouder van een minderjarig Belgisch kind moet voor gezinshereniging een ‘geldig identiteitsdocument’ voorleggen. Dat begrip beperkt zich niet tot een geldig paspoort. Zo oordeelt een RvV arrest van 3 december 2019.
 
RvV: Een betwisting van verwantschap door DVZ is kennelijk onredelijk, wanneer die die eerder door CGVS en RVV was erkend.
Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen iemand erkent als vluchteling bij die erkenning de verwantschap tussen de referentiepersoon en zijn familieleden als feit aanneemt, dan kan DVZ die verwantschap bij een latere aanvraag gezinshereniging niet zonder meer betwisten (RvV arrest van 26 mei 2020).
 
RvV: Het niet ondertekenen van een verklaring van vrijwillige terugkeer, is geen indicatie van 'onderduiken' bij het verlengen van de termijn van een Dublin-overdracht.
Een ‘verklaring vrijwillige terugkeer’ is geen beslissing waartegen beroep open staat, maar een beslissing om de overdrachtstermijn te verlengen kan wel vernietigd worden als ze louter steunt op de weigering om dergelijke verklaring te ondertekenen. De RvV deed deze uitspraak bij verenigde kamers op 2 juli 2020.
 
Fedasil actualiseert instructie inzake transfert van collectieve opvang naar LOI
Fedasil voegt Burundi, Jemen, China en Somalië toe aan de landenlijst waarvan de nationaliteit het recht geeft om een transfer te vragen naar een individuele opvangplaats. Eritrea en Syrië staan ook nog op de lijst. El Salvador en Libië zijn geschrapt.
 
Vorming
 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
5 juli 2020 tot 12 augustus 2020
BS 8 juli 2020
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 9 juli 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 9 juli 2020
VLAAMSE OVERHEID

BS 10 juli 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 juli 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 22 juli 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 24 juli 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 3 augustus 2020
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 6 augustus 2020
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 10 augustus 2020
 
5 juli 2020 tot 12 augustus 2020
Pb. C 6 juli 2020, afl. 222, 3
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-715/17, C-718/17 en C-719/17: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 2 april 2020 — Europese Commissie / Republiek Polen, Commissie / Hongarije, Commissie / Tsjechische Republiek [Niet-nakoming – Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 – Artikel 5, leden 2 en 4 tot en met 11, van deze besluiten – Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van de Helleense Republiek en de Italiaanse Republiek – Noodsituatie ten gevolge van een plotselinge toestroom van onderdanen van derde landen op het grondgebied van bepaalde lidstaten – Herplaatsing van die onderdanen op het grondgebied van de andere lidstaten – Herplaatsingsprocedure – Verplichting van de lidstaten om op gezette tijden en ten minste om de drie maanden mee te delen hoeveel aanvragers van internationale bescherming snel op hun grondgebied konden worden herplaatst – Daaropvolgende verplichtingen tot daadwerkelijke herplaatsing – Belangen van de lidstaten inzake nationale veiligheid en openbare orde – Mogelijkheid voor een lidstaat om artikel 72 VWEU in te roepen om bindende handelingen van Unierecht niet uit te voeren]

Pb. C 6 juli 2020, afl. 222, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-406/18: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — PG / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 46, lid 3 – Volledig en ex-nunconderzoek – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Bevoegdheden en verplichtingen van de rechter in eerste aanleg – Geen bevoegdheid tot wijziging van de besluiten van de op het gebied van internationale bescherming bevoegde autoriteit – Nationale regeling die voorziet in een procestermijn van zestig dagen)

Pb. C 6 juli 2020, afl. 222, 16
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-897/19 PPU: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 2 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovni sud — Kroatië) — Strafzaak tegen I.N. (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – EER-Overeenkomst – Non-discriminatie – Artikel 36 – Vrij verrichten van diensten – Werkingssfeer – Overeenkomst tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis – Overeenkomst betreffende de procedures voor overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie enerzijds en IJsland en Noorwegen anderzijds – Uitlevering van een IJslands staatsburger aan een derde staat – Bescherming van de onderdanen van een lidstaat tegen uitlevering – Geen gelijkwaardige bescherming van onderdanen van een andere lidstaat – IJslands staatsburger die krachtens het nationale recht asiel heeft gekregen alvorens de IJslandse nationaliteit te verwerven – Beperking van het vrije verkeer – Rechtvaardiging gebaseerd op de voorkoming van straffeloosheid – Evenredigheid – Controle of is voldaan aan de waarborgen van artikel 19, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)

Pb. C 14 juli 2020, afl. 231, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 17 juli 2020, afl. 230, 26
AANBEVELINGEN

Pb. C 17 juli 2020, afl. 235I, 1
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Pb. C 20 juli 2020, afl. 240, 5
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-584/18: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 30 april 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Eparchiako Dikastirio Larnakas — Cyprus) — D. Z. / Blue Air — Airline Management Solutions SRL e.a. [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Besluit nr. 565/2014/EU – Vereenvoudigde regeling voor de controle van personen aan de buitengrenzen – Derdelander die in het bezit is van een door een lidstaat verleende tijdelijke verblijfstitel – Artikel 3 – Erkenning door Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië van bepaalde documenten als gelijkwaardig met hun nationale visa – Inroepbaarheid van een besluit tegen een staat – Rechtstreekse werking – Erkenning van een privaatrechtelijke entiteit als orgaan van de staat – Voorwaarden – Verordening (EG) nr. 562/2006 – Schengengrenscode – Artikel 13 – Weigering van toegang tot het grondgebied van een lidstaat – Motiveringsplicht – Verordening (EG) nr. 261/2004 – Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering – Artikel 2, onder j) – Instapweigering op grond van de vermeende ontoereikendheid van de reisdocumenten – Artikel 15 – Verplichtingen van luchtvaartmaatschappijen ten aanzien van passagiers – Uitsluiting van in de vervoerovereenkomst of in andere documenten opgenomen ontheffingsclausules]

Pb. L 31 juli 2020, afl. 248, 26
AANBEVELINGEN 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.