Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
Nr. 8 | 15 september 2020
1. Essentiële reizen naar België vanuit een derde land (COVID-19)
DVZ heeft op zijn website het begrip ‘essentiële reizen’ verduidelijkt.

Worden ook beschouwd als essentiële reizen naar België:
  • alle vormen van arbeidsmigratie
  • bezoeken aan de feitelijke partner
Daarnaast geeft DVZ meer duiding over de manier waarop het essentiële karakter van een reis bewezen moet worden. In bepaalde gevallen is er een attest van essentiële reis vereist.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een geactualiseerd overzicht van alle reisbeperkingen en maatregelen.
 
2. DNA-procedure bij gezinshereniging (COVID-19)
DVZ heeft naar aanleiding van de aanhoudende COVID-19 pandemie uitzonderlijk besloten alle personen toe te staan om hun DNA-procedure per e-mail voort te zetten. Op die manier kan er in de continuïteit van de DNA-procedures voorzien worden.
 
3. RvV: Terugkeer is duurzame oplossing voor NBMV ondanks betere socio-economische omstandigheden in België
RvV arrest nr. 235.459 van 21 april 2020 stelt dat de duurzame oplossing voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) bestaat in een terugkeer naar de ouders, als de ouders opvang en verzorging kunnen voorzien, en er geen risico is voor de veiligheid, verwaarlozing of een schending van de fundamentele mensenrechten van de NBMV. Het feit dat de socio-economische omstandigheden in België beter zouden zijn dan in het herkomstland verhinderen het bevel tot terugbrenging niet.
 
4. Beroepsprocedure inzake frauduleuze erkenningen wettelijk verankerd
De wet van 31 juli 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie regelt de beroepsmogelijkheid van de persoon die een kind wil erkennen tegen de weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand om een erkenningsakte op te maken.
 
5. Modernisering burgerlijke stand
De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.
 
6. Wijzigingen arbeidsmarktbeleid in Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2020 voert een aantal wijzigingen door aan hun arbeidsmarktbeleid. De voorwaarde van internationale tewerkstellingsovereenkomst voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart wordt afgeschaft. Er zijn ook wijzigingen aan de voorwaarden voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur.
 
7. RvV: Niet-erkende adoptieband betekent niet automatisch afwezigheid van familieband
RvV arrest nr. 237.597 van 30 juni 2020 stelt dat een in België niet-erkende adoptieband niet volstaat om aan te tonen dat er geen sprake is van een familieband in het licht van art. 8 EVRM. In het kader van een humanitaire visumaanvraag moet DVZ dat zorgvuldig onderzoeken.
 
8. RvV: bij gebrek aan geldig visum mag gemeente aanvraag gezinshereniging 'ander familielid' Unieburger weigeren
Twee RvV arresten (RvV 17 april 2020, nr. 235.273 en RvV 9 juli 2019, nr. 223.830) stellen dat een gemeente een aanvraag gezinshereniging van een 'ander familielid' van een Unieburger, mag weigeren wanneer het familielid visumplichtig is en geen paspoort met geldig visum voorlegt binnen de drie maanden na de aanvraag. Deze zienswijze wijkt af van de gevestigde praktijk, en staat mogelijk op gespannen voet met rechtspraak van het HvJ. Bovendien bestaat er geen duidelijke verblijfsprocedure voor ‘andere familieleden’ van Unieburgers.
 
9. RvS: asielinstanties moeten de oorzaak en risico’s nagaan wanneer uit medische attesten ernstige letsels blijken
RvS arrest nr. 247.156 van 27 februari 2020 oordeelt dat een gebrek aan geloofwaardigheid niet voldoende is om medische attesten die opgelopen letsels objectief aantonen, niet in overweging te nemen voor internationale bescherming. Hiermee bevestigt de RvS eerdere rechtspraak (RvS nr. 244.033 van 26 maart 2019).
 
10. RvS wijst verzet tegen opvangcentrum voor asielzoekers in Zoutleeuw af
RvS arrest nr. 247.151 van 27 februari 2020 verwerpt een vordering tot schorsing ingediend door buurtbewoners tegen de beslissing om eind oktober 2019 een open opvangcentrum voor 130 verzoekers om internationale bescherming te openen in Zoutleeuw.
 
Vorming
 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
13 augustus 2020 - 14 september 2020
BS 22 augustus 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 augustus 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 augustus 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 3 september 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 14 september 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 14 september 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
 
13 augustus 2020 - 14 september 2020
Pb. C 17 augustus 2020, afl. 271, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 augustus 2020, afl. 279, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 augustus 2020, afl. 279, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-36/20: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door deJuzgado de Instrucción n° 3 de San Bartolomé de Tirajana — Spanje) — procedure betreffende VL (Prejudiciële verwijzing – Prejudiciëlespoedprocedure – Asiel- en immigratiebeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationalebescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 6 – Toegang tot de procedure – Verzoek om internationale bescherming dat wordtgedaan bij een autoriteit die krachtens het nationale recht bevoegd is om dergelijke verzoeken te registreren – Verzoek datwordt gedaan bij andere autoriteiten die wellicht dergelijke verzoeken ontvangen, maar krachtens nationaal recht niet voorde registratie ervan bevoegd zijn – Begrip “andere autoriteiten” – Artikel 26 – Bewaring – Normen voor de opvang van personendie om internationale bescherming verzoeken – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 8 – Bewaring van de verzoeker – Redenen voorbewaring – Beslissing waarbij een verzoeker in bewaring is gesteld vanwege het gebrek aan huisvestingscapaciteit in een humanitairopvangcentrum)

Pb. C 27 augustus 2020, afl. 283, 3
EVA-HOF

Pb. C 7 september 2020, afl. 297, 14
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-133/19, C-136/19 en C-137/19: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juli 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — B. M. M. (C-133-19 en C-136/19), B. S. (C-133/19), B. M. (C-136/19), B. M. O. (C-137/19) / Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 1 – Begrip “minderjarig kind” – Artikel 24, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belangen van het kind – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte – Kinderen van de gezinshereniger die meerderjarig zijn geworden tijdens de beslissingsprocedure of de gerechtelijke procedure tegen de beslissing tot afwijzing van het verzoek om gezinshereniging)

Pb. L 8 september 2020, afl. 294, 1
BESLUITEN

Pb. L 11 september 2020, afl. 298, 21
BESLUITEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.