Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 10 | 26 november 2020
1. Aanvraag gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart nu al mogelijk voor Britten
Vanaf 1 januari 2021 worden Britten die een verblijfsaanvraag indienen niet langer als Unieburger beschouwd. Britten die na 2020 als arbeidsmigrant in België willen komen werken zullen bijgevolg, afhankelijk van het geval, over een gecombineerde vergunning, arbeidskaart of beroepskaart moeten beschikken om te werken. Deze aanvragen kunnen nu al worden ingediend. Daarnaast kunnen Britten die al voor eind 2020 verhuizen nog genieten van de voordeliger regels voor Unieburgers.
 
2. Statuutswijziging naar arbeidsmigrant enkel nog mogelijk vanuit wettig kort verblijf, verblijf als student of verblijf als onderzoeker
Sinds 1 september 2020 is het enkel nog mogelijk om vanuit België een gecombineerde vergunning aan te vragen vanuit een wettig kort verblijf, een verblijf als student of een verblijf als onderzoeker: dat bepaalt een wetswijziging van artikel 61/25-2, §2 Verblijfswet. Het is dus niet langer mogelijk om vanuit eender welk lang verblijf een statuutswijziging naar arbeidsmigrant te vragen.
 
3. RvV: bestaansmiddelen bij gezinshereniging moeten toch niet afkomstig zijn van Belg zelf
Op basis van rechtspraak van de Raad van State (arresten nr. 243.676 van 12 februari 2019 en nr. 245.601 van 1 oktober 2019) en het Hof van Justitie (arrest nr. C-302/18, X/ Belgische staat van 3 oktober 2019), concludeert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arrest nr. 243.504 van 30 oktober 2020 dat de herkomst van de bestaansmiddelen bij gezinshereniging met een Belg géén beslissend criterium is. Hiermee geeft de RvV een andere lezing aan artikel 40ter Verblijfswet dan het Grondwettelijk Hof (GwH) in arrest nr. 149/2019 van 24 oktober 2019.
 
4. HvJ verduidelijkt Abdida-rechtspraak over (familie van) ernstig zieke vreemdeling met beroep tegen terugkeerbesluit: wanneer is er recht op steun omdat het beroep als van rechtswege schorsend beschouwd moet worden?
In twee arresten van 30 september 2020 (nrs. C-402/19 en C-233/19) bevestigt het Hof van Justitie (HvJ) zijn Abdida-arrest van 18 december 2014, in antwoord op prejudiciële vragen van het arbeidshof van Luik. Een derdelander die moet terugkeren maar wiens gezondheid (of die van zijn kind, zelfs meerderjarig als dat volledig afhankelijk is) daardoor ernstig en onomkeerbaar kan verslechteren, moet een van rechtswege schorsend beroep kunnen instellen tegen het terugkeerbesluit en moet ook in zijn elementaire levensbehoeften kunnen voorzien.

De Belgische wetgeving voldoet niet aan deze Europese rechtspraak. Het HvJ stelt daarom dat in de Belgische context het schorsings- en annulatieberoep bij de RvV tegen het terugkeerbesluit als van rechtswege schorsend moet beschouwd worden, en dat behoeftige personen dan een recht hebben op medische zorgen en op sociale bijstand.
 
5. RvS: hoorrecht bij beëindiging verblijf impliceert geen proactieve houding vreemdeling maar uitnodiging om gehoord te worden
Raad van State (RvS) arrest nr. 245.427 van 12 september 2019 vernietigt RvV arrest nr. 202.022 van 30-03-2018 waarbij een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van een derdelands student werd bevestigd, wegens schending van het hoorrecht. Volgens de RvS moet Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bij een mogelijke beslissing tot uitwijzing de vreemdeling hierover informeren en hem uitnodigen om relevante informatie over te maken die deze beslissing kan beïnvloeden. De vreemdeling mag niet verondersteld worden deze informatie op eigen initiatief over te maken.
 
6. 9ter-aanvraag tijdens Dublinprocedure vereist ook medische beoordeling ten opzichte van herkomstland
RvV arrest nr. 239.137 van 29 juli 2020 vernietigt een ongegrondheidsbeslissing over een medische verblijfsaanvraag (9ter) die werd ingediend tijdens een hangende Dublinprocedure (asiel), omdat DVZ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen enkel had beoordeeld ten opzichte van het land van asielovername en niet in functie van het land van herkomst. Volgens de RvV moet DVZ, ook in ondergeschikte orde, een medische beoordeling maken ten opzichte van het herkomstland.
 
7. Aanmeldcentrum heropend: asielaanvragen niet langer online
Sinds 30 oktober 2020 kan een verzoek om internationale bescherming (IB) terug aan het aanmeldcentrum, Klein Kasteeltje, gedaan worden. Het online formulier om een afspraak aan te vragen is niet langer in gebruik. Die wijziging is er gekomen naar aanleiding van een arrest van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dat de Belgische staat veroordeelde om binnen de dertig dagen de procedure aan te passen, zodat verzoekers die het online formulier van DVZ invullen zich meteen kunnen aanbieden voor opvang.

Verzoekers worden in bubbels van ongeveer veertig binnengelaten, afhankelijk van de capaciteit van DVZ en Fedasil. Personen die niet onmiddellijk kunnen binnenkomen, krijgen een document dat aangeeft op welk tijdstip zij zich op diezelfde dag kunnen aanbieden.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een geactualiseerd overzicht van de asielprocedure.
 
8. Autonome NBMV-plaatsen
De overbezetting van de opvangplaatsen voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in eerste en tweede fase, spoorde Fedasil aan tot het doen van tijdelijke aanpassingen aan het opvangtraject dat NBMV doorlopen. De Instructie van 29 oktober 2020, leidt ertoe dat elk federaal opvangcentrum met NBMV-plaatsen ook ‘autonome NBMV-plaatsen’ moet inrichten. Jongens met de zelfverklaarde leeftijd van zeventien jaar die voldoen aan minimumnormen betreffende autonomie, worden aan die plaatsen toegewezen.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een actueel overzicht van de aanpassingen aan het opvangtraject dat NBMV doorlopen.
 
9. Internationale gegevensoverdracht in strijd tegen belastingontduiking niet meer toegepast op asielzoekers
In de strijd tegen belastingontduiking zijn banken verplicht om gegevens van hun klanten door te geven aan de FOD Financiën. Die geeft de informatie op haar beurt door aan het land van de fiscale woonplaats. In dit verband werden ook gegevens van sommige verzoekers om internationale bescherming doorgestuurd naar hun land van herkomst. Na tussenkomst van de Ombudsman is deze praktijk stopgezet.
 
10. RvV: gebrek aan inhoudelijk onderzoek naar kopieën van bewijsstukken schendt zorgvuldigheidsplicht
Volgens RvV arrest nr. 234.588 van 27 maart 2020 schendt het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zijn zorgvuldigheidsplicht wanneer het kopieën van bewijsstukken geen enkele bewijswaarde toekent zonder eerst de inhoud ervan te bestuderen.
 
11. Familielid Belg nog steeds recht op F kaart na zes maanden zonder beslissing
Het familielid van een Belg heeft nog steeds recht op een F kaart als DVZ geen enkele beslissing neemt binnen de zes maanden na de aanvraag gezinshereniging. Het Diallo-arrest, waarin het Hof van Justitie oordeelde dat de ambtshalve afgifte van een F kaart na het verstrijken van een bepaalde termijn in strijd is met de Burgerschapsrichtlijn, is immers niet van toepassing op de familie van een statische Belg. Dat bevestigt de RvV in arrest nr. 244.323 van 17 november 2020. Op hen blijft de vervaltermijn in artikel 52 §4 Verblijfsbesluit dus integraal van toepassing.

Eerder oordeelde de RvV al dat er, ten gevolge van de Diallo-rechtspraak, géén ambtshalve F kaarten meer afgegeven mogen worden aan familieleden van Unieburgers. Dat standpunt is echter vatbaar voor discussie aangezien een richtlijnconforme interpretatie van het nationale recht er nooit toe kan leiden dat aan een burger rechten ontzegd worden die voortkomen uit een niet- of foutieve omzetting van een richtlijn. Hierover lees je meer in ons nieuwsbericht 'RvV: na Diallo-arrest geen ambtshalve afgifte F kaart meer' van 11 juni 2019.
 
12. Uitsluiting 9ter-aanvraag: proportionaliteitsonderzoek noodzakelijk
In arrest nr. 241.656 van 29 september 2020 vernietigt de RvV een uitsluitingsbeslissing van een 9ter-aanvraag omdat DVZ geen individuele proportionaliteitstoets deed.
 
13. RvV: asielaanvraag omwille van het behoren tot een subcultuur moet individueel beoordeeld worden
Volgens RvV arresten nr. 227.764 en nr. 227.765 van 22 oktober 2019 moet het CGVS de eigen, afwijkende identiteit van de subcultuur ten aanzien van de dominante cultuur in het land van herkomst beoordelen, en ook de wijze waarop de verzoeker om internationale bescherming de subcultuur persoonlijk beleeft.
 
14. Aanpassingen in het overzicht "De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen"​
Naast de hogervermelde berichten werden ook onder de volgende titels aanpassingen gedaan in het bericht "De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen":
 
Vorming
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
Jesuit Refugee Service Belgium, voltijdse advocacy officer
 
Belgisch staatsblad
14 oktober 2020 - 26 november 2020
 
14 oktober 2020 - 26 november 2020
Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 110
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 111
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 112
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 113
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 114
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 16 oktober 2020, afl. 345, 115
EUROPEES PARLEMENT

Pb. L 26 oktober 2020, afl. 354, 19
AANBEVELINGEN

Pb. L 4 november 2020, afl. 366, 25
AANBEVELINGEN

Pb. C 9 november 2020, afl. 378, 13
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 9 november 2020, afl. 378, 15
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 13 november 2020, afl. 388, 11
RESOLUTIES

Pb. C 13 november 2020, afl. 388, 18
RESOLUTIES

Pb. C 16 november 2020, afl. 390, 5
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 19 november 2020, afl. 387, 22
BESLUITEN

Pb. C 23 november 2020, afl. 399, 13
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 23 november 2020, afl. 399, 17
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-402/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 september 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de cour du travail de Liège — België) — LM/Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Seraing (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Terugkeer van illegaal verblijvende derdelanders – Ouder van een meerderjarig kind dat aan een ernstige ziekte lijdt – Terugkeerbesluit – Beroep in rechte – Schorsende werking van rechtswege – Waarborgen in afwachting van terugkeer – Elementaire levensbehoeften – Artikelen 7, 19 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie)
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.