Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 1 | 2 februari 2021
1. Verbod op niet-essentiële reizen van en naar België (COVID-19)
Gezien de huidige epidemiologische situatie hebben de Federale Regering en de Regeringen van de deelstaten beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op:

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een geactualiseerd overzicht van alle reisbeperkingen, uitzonderingen en maatregelen.
 
2. Tijdelijke verlenging adviestermijnen parket bij onderzoek schijnrelaties, frauduleuze erkenningen, attest geen huwelijksbeletsel en nationaliteitsverwerving
De wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorziet een tijdelijke verlenging van de termijn die het parket heeft om advies uit te brengen in het kader van een onderzoek schijnrelatie, frauduleuze erkenning, attest huwelijksbeletsel en een aanvraag nationaliteit. Justitie neemt deze maatregel omwille van het hoge absenteïsme bij parketten en politiediensten als gevolg van de COVID-19-pandemie. Hierdoor kunnen deze diensten hun wettelijke opdracht immers nog moeilijk of onmogelijk uitoefenen binnen de normale wettelijke termijnen.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor meer informatie over deze tijdelijke verlenging van de adviestermijnen van het parket.
 
3. Update: De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden
Dit nieuwsbericht gaf reeds een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht en doelgroepbepaling Vlaamse inburgering. De volgende titels werden toegevoegd:
Dit bericht zal later aangevuld worden met de gevolgen voor sociale rechten, asielaanvragen,... We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren.
 
4. RvS schorst videogehoren van CGVS in open opvangcentra
Raad van State arrest nr. 249.163 van 7 december 2020 schorst de beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) van midden november 2020 om bepaalde gehoren van verzoekers om internationale bescherming die in open opvangcentra verblijven via videoconferentie te organiseren. Het CGVS is namelijk niet bevoegd daarvoor, aangezien de omstandigheden van het persoonlijk onderhoud bij Koninklijk Besluit (KB) geregeld zijn en bijgevolg enkel bij KB of bij wet gewijzigd kunnen worden.
 
5. HvC: verblijfsrecht vreemdeling vervalt op moment dat hij of zij Belg wordt
Hof van Cassatie arrest nr. P.19.0428.N van 21 mei 2019 stelt dat het verblijfsrecht van een vreemdeling die Belg wordt vervalt, ook al koppelt de Verblijfswet zelf geen gevolgen aan het verwerven van de Belgische nationaliteit.
 
6. RvV: tweede inreisverbod met langere duurtijd impliceert intrekking van voorgaand inreisverbod ondanks andere feitelijke en wettelijke grondslag
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 236.125 van 28 mei 2020 oordeelt dat Dienst Vreemdelingenzaken wettig handelt wanneer hij, na nieuw onderzoek en ditmaal rekening houdend met alle openbare orde-elementen van het geval, een tweede inreisverbod met een langere duurtijd oplegt. Het tweede inreisverbod vervangt daarbij het eerste inreisverbod, als een nieuwe uiting van de wil van de overheid.
 
7. RvV: Intrekking vluchtelingenstatus om redenen van nationale veiligheid vereist individueel onderzoek waaruit actueel en werkelijk gevaar blijkt
RvV arrest nr. 235.914 van 19 mei 2020 hervormt een beslissing van het CGVS tot intrekking van de vluchtelingenstatus om redenen van nationale veiligheid. De RvV oordeelt dat het CGVS steeds op basis van een eigen individueel onderzoek moet nagaan of er afdoende actuele, concrete, voldoende geobjectiveerde, consistente en zwaarwichtige gegevens zijn die aantonen dat de betrokkene een actueel en werkelijk gevaar vormt voor de nationale veiligheid.
 
8. RvV: Persoonlijk onderhoud van zes uur bij psychisch kwetsbare asielzoeker te lang voor adequate feitenvinding
RvV arrest nr. 242.762 van 22 oktober 2020 vernietigt een beslissing tot weigering van vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus van een Guineese vrouw. Het persoonlijk onderhoud van de verzoekster nam langer dan zes uur in beslag, ondanks haar onbetwiste psychologische problematiek die bijzondere procedurele noden met zich meebracht.
 
9. Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd
Het Koninklijk Besluit van 14 december 2020 bevestigt de lijst van veilige herkomstlanden voor de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.
 
10. Betaling registratierecht nationaliteitsaanvraag kan nu ook via myminfin.be
Sinds 23 december 2020 kan het registratierecht voor nationaliteitsverklaring of naturalisatieverzoek niet meer alleen bij het kantoor Rechtszekerheid betaald worden, maar ook via het online platform van de FOD Financiën, www.myminfin.be.
 
11. Leefloon verhoogd sinds 1 januari 2021
Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 januari 2021:
  • 656,45 euro voor een samenwonende persoon
  • 984,68 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.330,74 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste
In die gevallen waar er bij gezinshereniging een voorwaarde van ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ geldt, wordt er nu rekening gehouden met 1.596,89 euro (120%).
 
12. Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetenen
Voor de status van langdurig ingezeten derdelander in België moet in 2021 een maandelijks minimuminkomen bewezen worden van 862 euro, plus 288 euro per persoon ten laste.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
18 december 2020 - 2 februari 2021
BS 20 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 december 2020
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 23 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 23 december 2020
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 24 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 24 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 28 december 2020
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 29 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 29 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BS 29 december 2020
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

BS 31 december 2020
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE OPVANG VAN ASIELZOEKERS

BS 31 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 31 december 2020
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 15 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 15 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BS 15 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BS 18 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 26 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 26 januari 2021
SELOR. - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

BS 29 januari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
18 december 2020 - 2 februari 2021
Pb. L 21 december 2020, afl. 43, 75
AANBEVELINGEN

Pb. L 31 december 2020, afl. 444, 14
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 11 januari 2021, afl. 10, 1
ADVIEZEN

Pb. L 14 januari 2021, afl. 11, 19
BESLUIITEN

Pb. C 25 januari 2021, afl. 28, 5
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-238/19: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Hannover — Duitsland) — EZ / Bundesrepublik Deutschland [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Asielbeleid – Richtlijn 2011/95/EU – Voorwaarden voor toekenning van de vluchtelingenstatus – Weigering militaire dienst te vervullen – Artikel 9, lid 2, onder e) – Recht van het land van herkomst waarin niet is voorzien in het recht op dienstweigering op grond van gewetensbezwaren – Bescherming van personen die hun land van herkomst zijn ontvlucht na het verstrijken van de termijn voor uitstel van militaire dienst – Artikel 9, lid 3 – Verband tussen de in artikel 10 van deze richtlijn genoemde gronden en de in artikel 9, lid 2, onder e), van deze richtlijn bedoelde vervolging en bestraffing – Bewijs]

Pb. L 28 januari 2021, afl. 30, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 29 januari 2021, afl. 33, 1
AANBEVELINGEN

Pb. C 1 februari 2021, afl. 35, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 1 februari 2021, afl. 35, 10
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-225/19 en C-226/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 24 november 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Nederland) — R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19)/Minister van Buitenlandse Zaken [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijke visumcode – Verordening (EG) nr. 810/2009 – Artikel 32, leden 1 tot en met 3 – Beslissing tot weigering van een visum – Bijlage VI – Standaardformulier – Motivering – Gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, of voor de internationale betrekkingen van een of meer lidstaten – Artikel 22 – Procedure van voorafgaande raadpleging van de centrale autoriteiten van andere lidstaten – Bezwaar tegen de afgifte van een visum – Beroep tegen een beslissing tot weigering van een visum – Omvang van de rechterlijke toetsing – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Recht op een doeltreffende voorziening in rechte]

Pb. C 1 februari 2021, afl. 35, 11
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 1 februari 2021, afl. 35, 12
HOF VAN JUSTITIE
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.