Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 2 | 8 maart 2021
1. Wijzigingen Vlaams arbeidsmarktbeleid vanaf 1 maart 2021
Een besluit van 8 januari 2021 wijzigt het Vlaamse arbeidsmarktbeleid op vlak van:
  • de berekening van 90 dagen voor de arbeidskaart;
  • de mogelijkheid om de gecombineerde vergunning aan te vragen vanuit België;
  • de procedure hernieuwing van de gecombineerde vergunning;
  • de aanvraag bij wijzigingen aan de arbeidsvoorwaarden;
  • een nieuwe categorie ‘internationaal docent’;
  • het gewaarborgd minimumloon bij internationale docenten en seizoenarbeiders;
  • de vrijstelling van een arbeidskaart voor onderzoekers;
  • de afschaffing van de categorie ‘navorsers’.
De wijzigingen aan het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 treden in werking op 1 maart 2021.
 
2. HvC: inschrijving op referentieadres OCMW toch niet mogelijk voor vreemdelingen zonder wettig verblijf
Hof van Cassatie (HvC) arrest nr. S.18.0065 van 12 oktober 2020 stelt dat vreemdelingen enkel aanspraak kunnen maken op een referentieadres bij een OCMW indien zij toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden, gemachtigd zijn om zich te vestigen of overeenkomstig de Verblijfswet om een andere reden zijn ingeschreven. Hiermee verbreekt het HvC een arrest nr. 2018/1698 van 13 juni 2018 van Arbeidshof Brussel. Daarin oordeelde de arbeidsrechter op grond van een alternatieve interpretatie van artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 dat ook onwettig verblijvende vreemdelingen beroep kunnen doen op een referentieadres bij een OCMW.
 
3. UPDATE: De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden
Dit nieuwsbericht gaf reeds een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht, doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, internationaal familierecht en andere domeinen (toegang tot het Vlaamse onderwijs en Britse rijbewijzen). De volgende titels werden toegevoegd:
We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht aanvullen en actualiseren.​
 
4. Arbeidsrechtbank Luik: toewijzing open terugkeerplaats na beroep tegen Dublin-overdrachtsbeslissing schendt recht op effectief beroep
In beschikking nr. 21/1/C van 3 februari 2021 stelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank Luik (afdeling Namen) dat een beslissing tot toewijzing van een open terugkeerplaats ten onrechte gebaseerd is op het bestaan van een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten, wanneer er nog een annulatieberoep hangende is bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen een bijlage 26quater waarin een schending van artikel 3 EVRM wordt ingeroepen. Zo een beroep moet opschortende werking hebben. Het recht op opvang is beter gewaarborgd in het oorspronkelijke opvangcentrum.
 
5. EHRM zet standaard voor onderzoek potentiële schending refoulementverbod
In zijn arrest M.A. t. België (nr. 19656/18) van 27 oktober 2020 beoordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de gedwongen terugkeer van een Soedanees naar zijn herkomstland ondanks een rechterlijk tijdelijk repatrieerverbod, na een samenwerking tussen de Belgische overheid en een Soedanese identificatiemissie. Door het gebrek aan een voorafgaand onderzoek van de risico's op foltering en het gebrek aan een reële kans voor betrokkene om zijn vrees en risico's toe te lichten, stelt het EHRM schendingen van artikel 3 en 13 EVRM vast.
 
6. HvJ verduidelijkt strafbaarstelling onwettig verblijf in het licht van Ouhrami-arrest
Hof van Justitie (HvJ) arrest JZ (nr. C-806/18) van 17 september 2020 stelt dat de omschrijving van het strafbaar gestelde gedrag voor een situatie waarin een derdelander in onwettig verblijf het grondgebied van de lidstaten ondanks een inreisverbod nooit heeft verlaten, niet zodanig kan worden verwoord dat een schending van het inreisverbod er een bestanddeel van uitmaakt. Verwijzend naar zijn arrest Ouhrami oordeelt het HvJ dat het onwettig verblijf van de betrokkene tot op het tijdstip van de vrijwillige of gedwongen uitvoering van de terugkeerverplichting, beheerst wordt door het terugkeerbesluit en niet door het inreisverbod. Een inreisverbod heeft immers pas rechtsgevolgen vanaf het tijdstip dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaat.
 
7. UPDATE: IGO is uitgesloten bestaansmiddel bij gezinshereniging volgens RvS
De Raad van State (RvS) herhaalt in een arrest in verenigde kamers van 16 februari 2021 dat de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gekwalificeerd moet worden als een vorm van financiële maatschappelijke dienstverlening die uitgesloten is als bestaansmiddel bij gezinshereniging met een Belg (RvS 16 februari 2021, nr. 249.844). De RvS bevestigt daarmee eerdere rechtspraak in dezelfde zin van zijn Franstalige resp. Nederlandstalige kamers (RvS nrs. 245.187, 249.263 en 249.264). De IGO komt evenmin in aanmerking voor gezinshereniging met een derdelander.
 
8. RvV vernietigt weigeringsbeslissing CGVS wegens gebruik videogehoor
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 247.396 van 14 januari 2021 verwijst naar Raad van State (RvS) arrest nr. 249.163 van 7 december 2020 dat een videogehoor niet toelaat omdat de omstandigheden van het gehoor bij KB bepaald worden en enkel bij KB gewijzigd kunnen worden.
 
9. RvV vernietigt niet-ontvankelijkheid asielaanvraag wegens beschermingsstatus in Griekenland wegens onvoldoende onderzoek
In het arrest nr. 245.948 van 10 december 2020 benadrukt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) rekening moet houden met de individuele leefomstandigheden van de verzoeker om internationale bescherming na het verkrijgen van het internationale beschermingsstatuut in Griekenland. De RvV oordeelde eerder ook al dat ook de algemene situatie in Griekenland in rekening moet worden gebracht, zoals blijkt uit voorgelegde landenrapporten en objectieve informatiebronnen, en verwees in het kader hiervan naar Hof van Justitie (HvJ) arrest Ibrahim van 19 maart 2019 (RvV arrest nr. 234.963 van 8 april 2020). Dit laatste benadrukt de RvV opnieuw in het arrest nr. 241.571 van 29 september 2020.
 
10. Berekening kort verblijf ook voor onderdanen Bahama’s volgens 90 dagen binnen 180 dagen
Op 1 juni 2021 treedt een wijziging van 25 april 2018 in werking van de overeenkomst van 28 mei 2009 tussen de EU en de Bahama’s inzake de vrijstelling van visumplicht voor kort verblijf. Vanaf dan gelden de berekeningsregels van kort verblijf volgens de Schengengrenscode ook voor onderdanen van de Bahama's.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
3 februari 2021 - 8 maart 2021
BS 7 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 februari 2021
VLAAMSE OVERHEID

BS 10 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 16 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 17 februari 2021
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 18 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 februari 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 25 februari 2021
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

BS 7 maart 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
3 februari 2021 - 8 maart 2021
Pb. L 4 februari 2021, afl. 41, 1
AANBEVELINGEN

Pb. C 8 februari 2021, afl. 44, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 8 februari 2021, afl. 44, 9
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 8 februari 2021, afl. 45, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Lijst van bevoegde autoriteiten die aan de Commissie zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel 43 van Verordening (EU) nr. 603/2012 betreffende de instelling van “Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht

Pb. C 15 februari 2021, afl. 53, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 22 februari 2021, afl. 62, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-710/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 december 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — G. M. A. / Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Artikel 45 VWEU – Burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden – Artikel 14, lid 4, onder b) – Werkzoekenden – Redelijke termijn om kennis te nemen van mogelijkerwijs voor de werkzoekende geschikte vacatures en om maatregelen te nemen die hem in staat stellen te worden aangesteld – Verplichtingen die het gastland gedurende deze termijn aan de werkzoekende oplegt – Voorwaarden voor het verblijfsrecht – Verplichting om nog immer werk te zoeken en een reële kans te maken te worden aangesteld]

Pb. C 1 maart 2021, afl. 72, 5
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-322/19 en C-385/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 januari 2021 (verzoeken om een prejudiciëlebeslissing ingediend door de High Court (Ierland), International Protection Appeals Tribunal (Ierland)) — K.S., M.H.K. / TheInternational Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland en The Attorney General (C-322/19),R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19) (Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Internationale bescherming – Normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming – Richtlijn 2013/33/EU – Onderdaan van een derde land die zich van een lidstaat van de Europese Unie naar een andere lidstaat heeft begeven, maar enkelin die laatste lidstaat om internationale bescherming heeft verzocht – Besluit tot overdracht aan de eerste lidstaat – Verordening(EU) nr. 604/2013 – Toegang tot de arbeidsmarkt als aanvrager van internationale bescherming)

Pb. C 1 maart 2021, afl. 72, 6
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 3 maart 2021, afl. 74, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 8 maart 2021, afl. 79, 4
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 8 maart 2021, afl. 79, 10
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-441/19: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 14 januari 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch — Nederland) — TQ / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 5, onder a), artikel 6, leden 1 en 4, artikel 8, lid 1, en artikel 10 – Terugkeerbesluit dat wordt uitgevaardigd tegen een niet-begeleide minderjarige – Belang van het kind – Verplichting voor de betrokken lidstaat om zich vóór de vaststelling van een terugkeerbesluit ervan te overtuigen dat die minderjarige wordt teruggestuurd naar een familielid, een aangewezen voogd of adequate opvangfaciliteiten in het land van terugkeer – Louter op de leeftijd van de minderjarige gebaseerd onderscheid voor de toekenning van een verblijfsrecht – Terugkeerbesluit waarop geen verwijderingsmaatregelen zijn gevolgd]
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.