Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 3 | 14 april 2021
Vacature
Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een jurist vreemdelingenrecht (voltijds en voor onbepaalde duur).

Solliciteren kan tot 25 april 2021, via mail met cv en motivatiebrief naar vacatures@integratie-inburgering.be met vermelding van de referentie "jurist vreemdelingenrecht".

 
1. GwH verduidelijkt en vernietigt bepalingen uit nieuwe asielwetgeving sinds 22 maart 2018
Op 25 februari 2021 velde het Grondwettelijk Hof (GwH) een arrest nr. 23/2021 over de wet van 21 november 2017 tot wijziging van de Verblijfswet en van de Opvangwet, die in werking trad op 22 maart 2018. In het arrest verduidelijkt en vernietigt het GwH een aantal bepalingen van deze wet over:
 • de strafrechtelijke vervolging tegen vluchtelingen wegens onregelmatige binnenkomst of onregelmatig verblijf;
 • de neerlegging, bewaring en teruggave van de identiteitsdocumenten;
 • de overlegging van elementen die essentieel zijn voor de beoordeling van het verzoek zoals elektronische informatiedrager;
 • het vasthouden van de verzoeker om internationale bescherming;
 • de organisatie van een medisch onderzoek, de mededeling van de opmerkingen over de notities van het persoonlijk onderhoud;
 • de vertrouwelijkheid van de bronnen gebruikt door het CGVS;
 • de beoordeling van het risico op onderduiken van de vreemdeling;
 • de inkorting van de beroepstermijnen;
 • het al dan niet opschortend karakter van het beroep;
 • de toepassing van het begrip ‘veilig derde land’ zonder terugnameakkoord;
 • de toepassing van de versnelde procedure;
 • elementen die in het kader van een volgend verzoek te laat zijn voorgelegd.
 
2. UPDATE Tijdelijke verlenging adviestermijnen parket bij onderzoek schijnrelaties, frauduleuze erkenningen, attest geen huwelijksbeletsel en nationaliteitsverwerving
De wet van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 voorziet een tijdelijke verlenging van de termijn die het parket heeft om advies uit te brengen in het kader van een onderzoek schijnrelatie, frauduleuze erkenning, attest huwelijksbeletsel en een aanvraag nationaliteit. Het Koninklijk Besluit van 29 maart 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 verlengt de duurtijd van deze maatregelen tot en met 30 juni 2021.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor meer informatie over deze tijdelijke verlenging van de adviestermijnen van het parket.
 
3. Digitaal loket voor aanvraag gecombineerde vergunning
Op 3 mei 2021 gaat het digitale loket ‘Working in Belgium’ van start. Via dit online loket zullen werkgevers of hun mandatarissen aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen kunnen indienen, ongeacht of het gaat om een gecombineerde vergunning met of zonder arbeidsmarktonderzoek.
 
4. Vier nieuwe beroepen op Vlaamse knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolden
Sinds 1 april 2021 geldt een nieuwe knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolde beroepen in Vlaanderen. Er vallen geen beroepen weg en er komen vier nieuwe knelpuntberoepen bij: rigger/monteerder; monteur elektrische en elektronische producten; insteller-bediener CNC werktuigmachines; en bakker en/of patissier.
 
5. HvC: bijzondere identiteitskaart Unieburger is wettelijk verblijf voorafgaand aan nationaliteitsaanvraag
Hof van Cassatie arrest nr. C.20.0024.N van 7 december 2020 bepaalt dat het wettelijk verblijf voorafgaand aan een nationaliteitsaanvraag voor Unieburgers met elk bewijsmiddel kan aangetoond worden. Unieburgers, en bepaalde familieleden, ontlenen hun verblijfsrecht namelijk rechtstreeks aan het Unierecht.
 
6. RvS: ‘liefdesrelatie’ niet noodzakelijk voor gezinshereniging met wettelijke partner
Raad van State arrest nr. 247.555 van 15 mei 2020 oordeelde dat de weigering van een aanvraag gezinshereniging met een wettelijke partner, louter omdat dit partnerschap geen ‘liefdesrelatie’ zou inhouden, onterecht een extra voorwaarde toevoegt aan de Verblijfswet. Er moet wel een één-op-één relatie zijn. Het daarop aansluitende Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 248.812 van 9 februari 2021 verwijst niet meer naar het begrip ‘liefdesrelatie’, maar naar een ‘samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten’. De RvV verwijst daarvoor naar Grondwettelijk Hof arrest nr. 13/2021 van 28 januari 2021.
 
7. HvJ: terugkeerbesluit tegen vader minderjarig kind met legaal verblijf moet rekening houden met hoger belang van het kind
In arrest nr. C-112/20 van 11 maart 2021 oordeelt het Hof van Justitie dat lidstaten rekening moeten houden met het belang van het kind vóór zij een met een inreisverbod gepaard gaand terugkeerbesluit vaststellen, ook al is dit besluit niet gericht tegen een minderjarige, maar tegen de vader van deze minderjarige.
 
8. Restrictieve interpretatie wetsontduiking vereist: laattijdige registratie buitenlandse geboorteakte is geen zelfstandige weigeringsgrond
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 246.433 van 18 december 2020 oordeelt dat een laattijdige registratie van een buitenlandse geboorteakte op zich niet volstaat om te besluiten dat er sprake is van wetsontduiking zonder te motiveren waarom er sprake is van een schending van het door het Wetboek van internationaal privaatrecht aangewezen toepasselijk recht.
 
9. UPDATE HvJ: vrijstelling voorwaarden gezinshereniging met vluchteling of subsidiair beschermde geldt ook bij laattijdige aanvraag die objectief verschoonbaar is
Het eerste jaar na toekenning van de beschermingsstatus kan gezinshereniging zonder de normale vereisten van bestaansmiddelen, huisvesting, en ziekteverzekering. Hof van Justitie (HvJ) arrest nr. C-380/17 van 7 november 2018 stelt dat deze vrijstelling ook geldt bij een laattijdige indiening van de aanvraag als die objectief verschoonbaar is op grond van bijzondere omstandigheden. Op basis van dit arrest oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arrest nr. 242.087 van 12 oktober 2020:
 • Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) mag de vrijstellingstermijn van één jaar in artikel 10 Verblijfswet niet op automatische wijze toepassen, maar moet elke bijzondere omstandigheid die een laattijdige aanvraag kan verschonen, onderzoeken.
 • Dat geldt zelfs wanneer de aanvrager deze bijzondere omstandigheden en verschoonbaarheid niet aanhaalde in zijn aanvraag maar DVZ hiervan op de hoogte moest zijn omdat de omstandigheden algemeen gekend waren.
 • DVZ mag de bewijslast niet verzwaren door te eisen dat de aanvrager ‘overmacht’ moet bewijzen, terwijl het HvJ de minder restrictieve termen 'bijzondere omstandigheden' en 'verschoonbaar' gebruikt.
In het geactualiseerde bericht ‘HvJ: vrijstelling voorwaarden gezinshereniging met vluchteling of subsidiair beschermde geldt ook bij laattijdige aanvraag die objectief verschoonbaar is’ lees je meer over dit RvV arrest.
 
10. UPDATE RvV verduidelijkt toepassing arrest HvJ over gezinshereniging van ouders met meerderjarig geworden erkend vluchteling
In arrest nr. 241.134 van 17 september 2020 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn formele motiveringsplicht schendt door niet te motiveren waarom het de ingeroepen overmacht voor een laattijdige aanvraag gezinshereniging met een meerderjarig geworden erkend vluchteling niet aanvaardt. Verwijzend naar het Hof van Justitie (HvJ) arrest nr. C-550/16 van 12 april 2018, stelde de RvV eerder in arrest nr. 225.451 van 30 augustus 2019 dat DVZ in elk dossier concreet de redelijke termijn moet beoordelen om de aanvraag gezinshereniging in te dienen en dat deze termijn langer kan zijn dan drie maanden na de erkenningsbeslissing.

In het geactualiseerde bericht ‘RvV verduidelijkt toepassing arrest HvJ over gezinshereniging van ouders met meerderjarig geworden erkend vluchteling’ lees je meer over deze RvV arresten.
 
11. UPDATE RvV spreekt zich principieel uit over aantal cruciale aspecten van de asielbeoordeling voor verzoekers uit El Salvador en Venezuela
In drie arresten van 25 januari 2021, nrs. 248.102, 248.104 en 248.105, verduidelijkt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen steeds op voldoende concrete wijze de precieze risico’s moet inschatten die Salvadoraanse verzoekers om internationale bescherming, die omwille van afpersing door bendeleden naar het buitenland gevlucht zijn, bij terugkeer naar El Salvador lopen.

Raadpleeg het nieuwsbericht ‘RvV spreekt zich principieel uit over aantal cruciale aspecten van de asielbeoordeling voor verzoekers uit El Salvador en Venezuela’ voor meer informatie over deze verdere verfijning van de rechtspraak van de RvV.
 
12. RvV: verklaringen van biseksualiteit na bekomen van vluchtelingenstatus omwille van homoseksualiteit impliceren geen fraude
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 242.059 van 9 oktober 2020 bevestigt de vluchtelingenstatus van een homoseksuele man die na zijn erkenning als vluchteling zijn biseksuele gevoelens tegenover vrouwen ontdekte en wettelijk samenwoont met de moeder van zijn kind. De RvV is van oordeel dat seksuele geaardheid een complex gegeven is met een evolutief karakter en dat de verklaringen van de man over zijn biseksualiteit geen afbreuk doen aan zijn homoseksualiteit.
 
13. RvV: verklaringen over reisroute maken geen kernelementen uit van vluchtverhaal die algehele geloofwaardigheid ervan kunnen aantasten
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 240.518 van 7 september 2020 oordeelt dat tegenstrijdige verklaringen over de reisroute van een verzoeker om internationale bescherming geen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van zijn vluchtverhaal, aangezien deze geen kernelementen uitmaken van het vluchtverhaal.
 
14. UPDATE Brochure 'Juridische afbakening van de doelgroep van inburgering in Vlaanderen en Brussel'
Onder meer de gevolgen van de Brexit op de doelgroepbepaling van inburgering werden verwerkt in de brochure ‘Juridische afbakening van de doelgroep van inburgering in Vlaanderen en Brussel’.

Je vindt de laatste versie steeds terug op onze website Vreemdelingenrecht.be
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
9 maart 2021 - 14 april 2021
BS 16 maart 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 maart 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 april 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 12 april 2021
VLAAMSE OVERHEID

BS 12 april 2021
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 12 april 2021
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 12 april 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
2 APRIL 2021 - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België
 
9 maart 2021 - 14 april 2021
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.