Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 4 | 1 juni 2021
1. HvJ: ex nunc onderzoek vereist bij beroep tegen Dublin-overdrachtsbesluit
Hof van Justitie arrest H.A. t. België (nr. C-194/19) van 15 april 2021 oordeelt dat, om een toereikende rechterlijke bescherming te verzekeren, de EU-lidstaten in een rechtsmiddel tegen een overdrachtsbesluit op basis van de Dublin III-Verordening (bijlage 26quater) moeten voorzien waarbij er rekening gehouden kan worden met gegevens die dateren van na dit besluit.
 
2. GwH: onmogelijkheid materiële opvang in individuele opvangstructuur voor onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen in geval van medische redenen schendt grondwet
In arrest nr. 58/2021 van 22 april 2021 spreekt het Grondwettelijk Hof (GwH) zich uit over artikel 60 Opvangwet dat de onmogelijkheid inhoudt om onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen materiële hulp toe te kennen in een individuele opvangstructuur. Het GwH oordeelt dat dit strijdig is met het grondwettelijke gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel en het Kinderrechtenverdrag, als de materiële hulp in een collectieve opvangstructuur absoluut onmogelijk is omwille van medische redenen.
 
3. RvV: richtlijnbepaling over zoekjaar voor onderzoekers en studenten heeft rechtstreekse werking
Het zogenaamde zoekjaar voor onderzoekers met gastovereenkomst en studenten uit artikel 25 van Richtlijn (EU) 2016/801 heeft rechtstreekse werking. Dat stelt de RvV in twee arresten van begin februari 2021 (nrs. 248.519 en 248.551).
 
4. HvC verbreekt arrest dat naar Palestijnse nationaliteitswetgeving verwijst
Hof van Cassatie (HvC) arrest nr. C.20.0428.N van 26 februari 2021 vernietigt een arrest van het hof van beroep van Gent dat stelt dat de verzoekers Palestijnse onderdanen zijn. Het hof van beroep legde geen nationaliteitswetgeving voor om te staven waarop het zich baseerde, waardoor het HvC de wettigheid van de beslissing niet kan beoordelen.
 
5. RvV bevoegd voor beroep tegen aanwijzing verplichte verblijfplaats in afwachting van repatriëring
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 250.009 van 25 februari 2021 oordeelt dat een beroep tegen een vrijheidsbeperkende maatregel onder zijn rechtsmacht valt, in tegenstelling tot een beroep tegen een vrijheidsberovende maatregel. De mogelijkheid waarover een vreemdeling beschikt om de opheffing van een vrijheidsbeperkende maatregel aan de bevoegde minister te vragen, sluit niet uit dat de RvV alsnog de wettigheid van zo'n maatregel onderzoekt. Verder oordeelt de RvV dat een maatregel tot aanwijzing van een verplichte verblijfplaats niet gehandhaafd kan worden zonder perspectief op een daadwerkelijke repatriëring naar het herkomstland binnen een redelijke termijn.
 
6. RvV verduidelijkt weigeringsgronden gezinshereniging als gezinsband niet bewezen wordt met ‘officiële documenten’
In arrest nr. 250.070 van 26 februari 2021 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) het volgende:
  • Als men een niet-gelegaliseerde buitenlandse huwelijksakte voorlegt als bewijs van verwantschap bij een aanvraag gezinshereniging, kan Dienst Vreemdelingenzaken de erkenning daarvan enkel weigeren op grond van (artikel 11, §1 van) de Verblijfswet (Vw), niet op basis van het internationaal privaatrecht.
  • De alternatieve regeling voor het bewijs van de gezinsband, voorzien in artikel 12bis, §§5 en 6 Vw, geeft uitsluitsel over het al dan niet bestaan van de verwantschapsband.
  • De RvV heeft rechtsmacht om een weigering van gezinshereniging waar géén gelegaliseerde buitenlandse akte als bewijs van verwantschap voorgelegd werd, te toetsen. Dit zonder de bevoegdheidsverdeling tussen de gewone hoven en rechtbanken en de administratieve rechtscolleges te schenden.
 
7. HvB Brussel: Registratie genetisch vastgestelde afstammingsband moet worden getoetst aan belang van het kind
Het hof van beroep van Brussel oordeelt in arrest nr. 2020/FA/366 van 30 maart 2021 dat het vaststaan van het genetische vaderschap van de man tegen wie een onderzoek naar het vaderschap wordt gevoerd, geen wettelijk beletsel vormt om een onderzoek te doen naar het belang van het kind om de vaderlijke afstammingsband effectief juridisch vast te stellen.
 
8. RvS: uitsluiting beschermingsstatus vereist geen voorafgaande beoordeling over insluiting asielzoekers
Raad van State (RvS) arrest nr. 249.122 van 3 december 2020 oordeelt dat het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) niet voorafgaand moet oordelen of een verzoeker om internationale bescherming voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een beschermingsstatus als het op basis van ernstige redenen diezelfde verzoeker kan uitsluiten. Daarnaast oordeelt de RvS dat het advies dat het CGVS in het kader van deze beslissing moet verstrekken over de verenigbaarheid van de verwijderingsmaatregel met het non-refoulementbeginsel, geen aparte beslissing uitmaakt waartegen een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mogelijk is.
 
9. RvV: toekenning vluchtelingenstatus aan UNRWA-geregistreerde Palestijnen uit Gaza en Libanon omwille van beperkte bijstand en bescherming UNRWA
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) oordeelt in verschillende arresten (o.a. arrest nr. 249.784 van 24 februari 2021, nr. 249.930 van 25 februari 2021 en nr. 250.868 van 11 maart 2021) dat UNRWA als gevolg van ernstige financiële problemen en van de Covid-19-pandemie, niet langer in staat is om aan Palestijnse vluchtelingen in Gaza effectieve bescherming of bijstand te bieden. De RvV komt tot dezelfde conclusie voor wat betreft de bescherming en bijstand van UNRWA aan Palestijnse vluchtelingen in Libanon (o.a. arrest nr. 251 654 van 25 maart 2021).
 
10. RvV: toekenning vluchtelingenstatus omwille van onvoldoende bescherming tegen femicide en gender gerelateerd geweld in Turkije
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 253.776 van 30 april 2021 vernietigt een weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen van een vrouw uit Turkije. De vrouw heeft een gegronde vrees voor vervolging door haar ex-man en -schoonfamilie, en Turkije slaagt er niet voldoende in om vrouwen te beschermen tegen femicide en gender gerelateerd geweld.
 
11. Nieuwe elektronische vreemdelingenkaarten voor Unieburgers
Vanaf 10 mei 2021 worden de E en E+ kaarten vervangen door EU en EU+ kaarten. Dat bepaalt het Ministerieel Besluit van 27 april 2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan Unieburgers uitgereikt worden. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met wettig verblijf, door het koninklijk besluit van 12 juni 2020 tot wijziging van het Verblijfsbesluit, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels.
 
12. UPDATE: Sinds 31 mei 2021 is het digitale loket ‘Working in Belgium' beschikbaar
In onze nieuwsbrief van 14 april 2021 communiceerden we dat dit van start zou gaan op 3 mei 2021, maar deze datum werd met enkele weken uitgesteld. Via dit loket moeten werkgevers of hun mandatarissen aanvragen voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen kunnen indienen, ongeacht of het gaat om een gecombineerde vergunning met of zonder arbeidsmarktonderzoek. Het platform wijst de aanvraag automatisch toe aan het bevoegde gewest. Voorlopig kunnen enkel gecombineerde vergunningen van bepaalde duur worden aangevraagd via 'Working in Belgium'. Arbeidskaarten en gecombineerde vergunningen van onbepaalde duur worden in een latere fase in het platform geïntegreerd.
 
13. Bedragen onwettige retributie voor verblijfsaanvragen opnieuw geïndexeerd
Vanaf 1 juni 2021 worden de bedragen van de retributie voor verblijfsaanvragen opnieuw geïndexeerd. Nochtans verklaarde zowel de Raad van State als de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de huidige bedragen van de retributie onwettig, omdat ze niet in redelijke verhouding staan tot de kostprijs van de geleverde dienst.
 
14. Minimuminkomen beroepssporters en -trainers in Brussels gewest en Duitstalige gemeenschap geïndexeerd vanaf 1 juli 2021
Beroepssporters en -trainers die een gecombineerde vergunning aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest of de Duitstalige gemeenschap zijn vanaf 1 juli 2021 vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek indien zij minimaal 86.592 euro bruto op jaarbasis verdienen.
 
15. Aanpassingen in het overzicht 'De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen'​
Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een geactualiseerd overzicht van de concrete gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen. De volgende titels werden laatst geactualiseerd:
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
15 april 2021 - 1 juni 2021
BS 15 april 2021
WERK EN SOCIALE ECONOMIE

BS 16 april 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 april 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 20 april 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 23 april 2021
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 28 april 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 6 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 mei 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 25 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 26 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 27 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 27 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 31 mei 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
 
15 april 2021 - 1 juni 2021
Pb. L 16 april 2021, afl. 131, 187
BESLUITEN

Pb. C 19 april 2021, afl. 138, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 21 april 2021, afl. 140, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 22 april 2021, afl. 141, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 28 april 2021, afl. 150, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 3 mei 2021, afl. 163, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-193/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 4 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrät i Malmö — Zweden) — A/Migrationsverket [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Raadpleging van het Schengeninformatiesysteem (SIS) bij de behandeling van een verblijfsaanvraag die is ingediend door een onderdaan van een derde land die in dat systeem is gesignaleerd ter fine van weigering van toegang – Artikel 25, lid 1 – Schengengrenscode – Toegangsvoorwaarden voor onderdanen van derde landen – Artikel 6, leden 1 en 5 – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 en artikel 24, lid 2 – Weigering om een verblijfstitel met het oog op gezinshereniging te verlengen omdat de identiteit van de aanvrager niet ondubbelzinnig is aangetoond]

Pb. C 7 mei 2021, afl. 175, 32
ADVIEZEN

Pb. C 10 mei 2021, afl. 182, 18
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 10 mei 2021, afl. 182, 20
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 10 mei 2021, afl. 182, 22
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 11 mei 2021, afl. 165I, 66
AANBEVELINGEN

Pb. C 12 mei 2021, afl. 184, 8
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 21 mei 2021, afl. 182, 1
AANBEVELINGEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.