Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 5 | 20 juli 2021
1. HvJ: maximale detentie van acht maanden voor Unieburgers en familieleden strijdig met Unierecht
Het Hof van Justitie oordeelt in arrest nr. C-718/19 van 22 juni 2021, in antwoord op een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof in het kader van een vernietigingsberoep tegen de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Verblijfswet, dat:
  • de maximale duur van vasthouding van acht maanden met het oog op verwijdering van Unieburgers en hun familieleden, die identiek is aan de maximale detentietermijn voor derdelanders, strijdig is met het Unierecht;
  • preventieve maatregelen die aan Unieburgers en hun familieleden opgelegd kunnen worden om een risico op onderduiken te vermijden tijdens de duur van het bevel om het grondgebied te verlaten toegelaten zijn, voor zover ze niet ongunstiger zijn dan de preventieve maatregelen die opgelegd kunnen worden aan derdelanders;
  • DVZ de voorkeur moet geven aan de minst beperkende preventieve maatregel.
 
2. GwH: wettelijk verblijf voor nationaliteitsaanvraag wordt niet onderbroken door AI bij statuutswissel
In arrest nr. 77/2021 van 27 mei 2021 beslist het Grondwettelijk Hof dat het attest van immatriculatie dat afgegeven wordt aan het familielid van een Belg tijdens de aanvraagprocedure gezinshereniging, toch als wettig verblijf beschouwd moet worden, als het afgeleverd wordt tussen twee verschillende verblijfsstatuten.
 
3. GwH: Openbaar Ministerie kan veroordeeld worden tot betaling kosten beroepsprocedure in het kader van nationaliteitsaanvraag
In een arrest nr. 72/2021 van 20 mei 2021 bepaalt het Grondwettelijk Hof dat het Openbaar Ministerie (OM) veroordeeld kan worden tot betaling van de kosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, wanneer de rechtbank het negatief advies van het OM in het kader van een nationaliteitsverklaring ongegrond verklaart.
 
4. HvJ: tenuitvoerlegging uitwijzingsbevel vereist naast fysiek verlaten van grondgebied lidstaat ook daadwerkelijke en effectieve beëindiging verblijf Unieburger
Het Hof van Justitie oordeelt in arrest nr. C-719/19 van 22 juni 2021 dat een Unieburger ten aanzien van wie een uitwijzingsbevel is genomen, niet voldoet aan dit bevel door zijn enkele fysieke vertrek van het grondgebied van de gastlidstaat. Om na zijn vertrek opnieuw een verblijfsrecht te kunnen verkrijgen in diezelfde lidstaat op grond van de Burgerschapsrichtlijn, moet hij zijn verblijf op dat grondgebied vooreerst daadwerkelijk en effectief hebben beëindigd. Indien hij terugkeert naar de gastlidstaat, mag zijn verblijf namelijk geen voortzetting zijn van zijn eerdere verblijf op dat grondgebied.
 
5. HvJ verduidelijkt omvang motiveringsplicht en rechterlijke toetsing bij weigering Schengenvisum ingevolge bezwaar andere lidstaat
In zijn arrest over de gevoegde zaken C-225/19 en C-226/19 van 24 november 2020 oordeelt de Grote Kamer van het Hof van Justitie (HvJ) dat de lidstaat die een beslissing tot weigering van afgifte van een Schengenvisum heeft genomen omdat een andere lidstaat bezwaar had gemaakt tegen die afgifte, in die beslissing moet vermelden:
  • welke lidstaat een dergelijk bezwaar heeft gemaakt;
  • de specifieke weigeringsgrond die op dit bezwaar is gebaseerd met een korte weergave van de redenen voor dat bezwaar;
  • tot welke autoriteit de visumaanvrager zich kan wenden om te vernemen welke beroepsmogelijkheden in die andere lidstaat beschikbaar zijn.
Wanneer een beroep wordt ingesteld tegen een beslissing tot weigering van afgifte van een visum, kunnen de gerechten van de lidstaat die deze beslissing heeft genomen niet de gegrondheid onderzoeken van het door een andere lidstaat gemaakte bezwaar tegen de afgifte van het visum.
 
6. De Covid-vaccinatie van personen in een precaire verblijfssituatie: een stand van zaken
In het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ vind je een overzicht van het verloop van de vaccinaties van verzoekers om internationale bescherming, mensen zonder wettig verblijf en seizoenarbeiders. Ook de rol van de populatiemanager voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen om de vaccinatiegraad van 70% bij alle delen van de populatie te behalen, komt aan bod.
 
7. RvS: beëindiging verblijf in bepaalde gevallen slechts mogelijk bij terrorisme en zeer ernstige criminaliteit
In zijn arrest nr. 249.488 van 14 januari 2021 vernietigt de Raad van State een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) waarin de RvV een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken tot beëindiging van het verblijfsrecht op grond van ‘ernstige redenen van openbare orde’ bevestigt. De RvV had moeten vaststellen dat die redenen zich beperken tot terrorisme en zeer ernstige criminaliteit in het geval van een gevestigde vreemdeling die vóór de leeftijd van twaalf jaar in België was aangekomen. Door dit na te laten heeft de RvV de interpretatie die het Grondwettelijk Hof heeft gegeven aan artikel 22 Verblijfswet miskend (GwH, arrest nr. 112/2019 van 18 juli 2019).
 
8. HvC: huwelijksvoltrekking verplicht bij overschrijden beslissingstermijn
Het Hof van Cassatie bevestigt in arrest nr. C.18.0055.N/3 van 21 januari 2021 dat de ambtenaar van burgerlijke stand verplicht is om onverwijld het huwelijk te voltrekken als hij nog geen definitieve beslissing heeft genomen over de huwelijksvoltrekking binnen de door hem verlengde termijn van maximum twee maanden vanaf de huwelijksdatum. Deze verplichting geldt ook in het geval dat de wettelijke termijn van zes maanden en veertien dagen (art. 165, §3 Burgerlijk Wetboek), waarbinnen de huwelijksvoltrekking moet plaatsvinden na het opmaken van de akte van huwelijksaangifte, is verstreken.
 
9. Hof van Beroep Brussel: Onderdak en hulp verlenen aan mensen zonder wettig verblijf is geen mensensmokkel
Het Hof van Beroep van Brussel schept in arrest nr. COR/798/2021 van 26 mei 2021 duidelijkheid over het misdrijf mensensmokkel, omschreven in artikel 77bis Vw. Het Hof van Beroep oordeelt dat het verlenen van onderdak, het uitlenen van een gsm, of toegang geven tot een laptop aan een persoon zonder wettig verblijf of in een precaire verblijfssituatie niet betekent dat de betrokken persoon zich schuldig maakt aan mensensmokkel als dader of medeplichtige.
 
10. Brief Schengenstaten aan Europese Commissie: behandeling in strijd met EU-Handvest van personen met internationale bescherming in Griekenland verhindert terugsturen secundaire migranten
Zes Schengenlidstaten, waaronder België, stellen in een brief naar de Europese Commissie van 01 juni 2021 vast dat het aantal secundaire migranten met internationale bescherming in Griekenland in hun landen toeneemt. Doordat deze migranten in Griekenland ondermaats behandeld worden, kunnen de Schengenlidstaten waar zij later opnieuw een verzoek om internationale bescherming doen hen niet terugsturen. Volgens de zes Schengenlidstaten ondermijnt dat het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem.
 
11. HvJ: Asielaanvragen in Noorwegen en IJsland kunnen niet beschouwd worden als ‘eerste verzoek’ binnen de EU
In het arrest L.R. tegen Duitsland (nr. C-8/20) van 20 mei 2021 oordeelt het Hof van Justitie dat een bij een lidstaat ingediend verzoek om internationale bescherming niet kan worden aangemerkt als een ‘volgend verzoek’ indien het verzoek is ingediend nadat aan verzoeker de vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus werd geweigerd door een derde land. In dit verband wijst het Hof erop dat Noorwegen en IJsland ook beschouwd moeten worden als derde landen, ondanks hun deelname aan het gemeenschappelijk Europees Asielbeleid krachtens de Overeenkomst tussen de Unie, IJsland en Noorwegen, en hun vergelijkbaar asielstelsel.
 
12. RvV: seksueel misbruik buiten land van herkomst speelt rol bij beoordeling asielaanvraag
In arrest 251.246 van 19 maart 2021 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen waarbij het statuut van vluchteling en subsidiaire bescherming geweigerd werd aan een Congolese vrouw die het slachtoffer werd van seksueel misbruik in Spanje. De RvV is van oordeel dat het seksueel misbruik een bijzonder ernstig element uitmaakt waarmee rekening gehouden moet worden bij de beoordeling van de risico’s waaraan zij blootgesteld kan worden bij terugkeer naar Congo. Haar extra kwetsbaarheid omwille van het seksueel misbruik moet bovendien onderzocht worden in het licht van de in Afrika heersende stigmatiserende sociale normen ten aanzien van vrouwen die het slachtoffer werden van seksueel misbruik.
 
13. RvV: risico’s op reisroute bij terugkeer NBMV verhogen kans om slachtoffer te worden van willekeurig geweld
In arrest nr. 249.489 van 22 februari 2021 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) subsidiaire bescherming toe aan een niet-begeleide minderjarige verzoekster om internationale bescherming uit het district Doshi, provincie Baghlan. De RvV oordeelt dat naast de jonge leeftijd en beperkte scholingsgraad van het meisje, ook de reisroute die zij alleen zal moeten afleggen bij haar terugkeer naar haar herkomstregio in Afghanistan bijdraagt tot de persoonlijke omstandigheden die haar kwetsbaarder maken.
 
14. Leefloon verhoogd sinds 1 juli 2021
Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 juli 2021:
  • 669,58 euro voor een samenwonende persoon
  • 1.004,37 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.357,36 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste
In die gevallen waar er bij gezinshereniging een voorwaarde van ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ geldt, wordt er nu rekening gehouden met 1.628,83 euro (120%).
 
15. Aanpassingen in het overzicht 'De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen'​​
Raadpleeg het nieuwsbericht ‘De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen’ voor een geactualiseerd overzicht van de concrete gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen. De volgende titels werden laatst geactualiseerd:
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
2 juni 2021 - 20 juli 2021
BS 3 juni 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 4 juni 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

BS 9 juni 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 10 juni 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 14 juni 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

BS 24 juni 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 1 juli 2021
MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 8 juli 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 8 juli 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 13 juli 2021
 
2 juni 2021 - 20 juli 2021
Pb. C 2 juni 2021, afl. 209, 11
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 4 juni 2021, afl. 198, 1
AANBEVELINGEN

Pb. C 7 juni 2021, afl. 217, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 8 juni 2021, afl. 201, 1
VERORDENINGEN

Pb. C 9 juni 2021, afl. 219, 9
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 14 juni 2021, afl. 227, 20
RAAD

Pb. C 14 juni 2021, afl. 227, 29
RAAD

Pb. L 15 juni 2021, afl. 211, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 15 juni 2021, afl. 211, 24
VERORDENINGEN

Pb. L 16 juni 2021, afl. 213I, 1
AANBEVELINGEN

Pb. L 21 juni 2021, afl. 219, 37
BESLUITEN

Pb. L 21 juni 2021, afl. 221, 12
AANBEVELINGEN

Pb. L 2 juni 2021, afl. 235, 27
AANBEVELINGEN

Pb. C 2 juli 2021, afl. 259, 1
RAAD

Pb. C 2 juli 2021, afl. 259, 50
RAAD

Pb. C 7 juli 2021, afl. 270, 25
RESOLUTIES

Pb. C 7 juli 2021, afl. 270, 119
EUROPEES PARLEMENT

Pb. L 9 juli 2021, afl. 243, 49
BESLUITEN

Pb. C 12 juli 2021, afl. 278, 16
GERECHTELIJKE PROCEDURES

Pb. L 13 juli 2021, afl. 247, 91
BESLUITEN

Pb. L 13 juli 2021, afl. 248, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 13 juli 2021, afl. 248, 11
VERORDENINGEN

Pb. C 13 juli 2021, afl. 279, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 14 juli 2021, afl. 249, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 14 juli 2021, afl. 249, 7
VERORDENINGEN

Pb. L 14 juli 2021, afl. 249, 15
VERORDENINGEN

Pb. L 15 juli 2021, afl. 251, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 16 juli 2021, afl. 255, 3
AANBEVELINGEN

Pb. C 19 juli 2021, afl. 289, 5
GERECHTELIJKE PROCEDURES

Pb. C 19 juli 2021, afl. 289, 20
GERECHTELIJKE PROCEDURES
Zaak C-92/21: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 26 maart 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal du travail de Liège — België) — VW / Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) [Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Artikel 27 – Rechtsmiddelen tegen het overdrachtsbesluit – Opschortende karakter van het beroep – Artikel 29 – Werkwijzen en termijnen voor de overdracht – Normen voor de opvang van personen die om internationale bescherming verzoeken – Richtlijn 2013/33/EU – Artikel 18 – Nationale maatregel waarbij aan een asielzoeker ten aanzien van wie een overdrachtsbesluit is genomen, een plaats wordt toegewezen in een specifieke opvangstructuur waar de opgevangen personen worden begeleid bij de voorbereiding van hun overdracht]

Pb. C 20 juli 2021, afl. 290, 10
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.