Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 6 | 27 augustus 2021
1. Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen
Naar aanleiding van de onveilige situatie in Afghanistan door de recente machtsovername van de radicaalislamitische Taliban rijzen er heel wat vragen over de evacuatiemissie van de Belgische overheid en de impact op de verblijfsaanvragen en -procedures van Afghanen in Afghanistan en België. In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van de (praktische) informatie die wij hierover ter beschikking hebben.

Aangezien de situatie in Afghanistan zodanig onderhevig is aan verandering is deze informatie beperkt en zijn er nog veel onduidelijkheden. We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren. We raden dan ook aan om dit nieuwsbericht, alsook de websites van de bevoegde instanties (CGVS, DVZ, FOD Buitenlandse Zaken) en hulporganisaties (Myria, UNHCR), regelmatig te raadplegen.
 
2. Wijziging Verblijfswet voor studenten
De wet van 11 juli 2021 vervangt het volledige hoofdstuk III (‘Studenten’) van titel II van de Verblijfswet. Het aangepaste hoofdstuk bevat nu drie afdelingen: algemene bepalingen, mobiliteit en zoekjaar. Directe aanleiding is de omzetting van Richtlijn (EU) 2016/801 voor wat betreft de mobiliteit voor studenten en het zoekjaar voor afgestudeerden. Tegelijkertijd wijzigen ook andere bepalingen voor studenten, waaronder de afschaffing van een schorsend beroep, de voorwaarden voor een verbintenis tot tenlasteneming en de uitbreiding van een aantal weigerings- of intrekkingsgronden.

In dit nieuwsbericht worden de voornaamste wijzigingen besproken.
 
3. Hoger belang van het kind primeert: kind behoudt Belgische nationaliteit ondanks onrechtmatige toekenning
In het vonnis nr. 20/1603/A van 03 juni 2021 beslist de familierechtbank van Leuven dat een kind dat ten onrechte door de gemeente als Belg werd ingeschreven toch Belg blijft, wanneer na meer dan vier jaar wordt vastgesteld dat er geen toekenning van de Belgische nationaliteit had mogen plaatsvinden. De rechter oordeelt dat het hoger belang van het kind primeert.
 
4. Nederlandse RvS trekt interstatelijk vertrouwen in Griekenland in twijfel wat betreft verslechterde situatie van personen met internationale beschermingsstatus
In twee principearresten van 28 juli 2021 oordeelt de Nederlandse Raad van State (RvS) dat, sinds de Griekse wetswijziging van maart 2020 inzake statushouders, het interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Griekenland niet zonder meer toegepast kan worden. De Nederlandse RvS wijst op structurele en zwaarwegende tekortkomingen waardoor de Griekse instanties in de praktijk vaak niet kunnen voorkomen dat statushouders in een onmenselijke situatie terechtkomen. Deze bevindingen kunnen ook van belang zijn voor de Belgische praktijk rond verzoeken om internationale bescherming afkomstig van statushouders in Griekenland.
 
5. RvV: Inreisverbod van 6 jaar omwille van ‘criminele ingesteldheid’ van derdelander die wanbedrijf begaat is disproportioneel
In zijn arrest nr. 245.378 van 02 december 2020 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat een inreisverbod van zes jaar niet naar recht gemotiveerd is wanneer het is gegrond op de vermeende ‘criminele ingesteldheid’ van de betrokkene, terwijl deze zich enkel heeft schuldig gemaakt aan misdrijven strafbaar met een correctionele straf, niet een criminele straf.
 
6. RvV: zonder bijkomend onderzoek geen weigering (humanitair) visum bij twijfel over leeftijd
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 256.552 van 16 juni 2021 oordeelt dat twijfels over de leeftijd aan de hand van foto’s onvoldoende zijn om een (humanitair) visum te weigeren, en vereist een zorgvuldig onderzoek van het nationaal paspoort. Het is kennelijk onredelijk en disproportioneel om niet de mogelijkheid te bieden een DNA-test te ondergaan, temeer omdat andere gezinsleden deze mogelijkheid wel wordt geboden. Door de identiteit in vraag te stellen, wordt ook de verwantschap in vraag gesteld.
 
7. Nieuwe webpagina’s op website Vreemdelingenrecht.be
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
21 juli 2021 - 27 augustus 2021
BS 23 juli 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

BS 23 juli 2021

BS 23 juli 2021

BS 23 juli 2021
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

BS 23 juli 2021
FRANSE GEMEENSCHAP

BS 23 juli 2021
DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 23 juli 2021
WAALS GEWEST

BS 23 juli 2021
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 23 juli 2021
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 27 juli 2021
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

BS 27 juli 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 27 juli 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 28 juli 2021
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

BS 29 juli 2021

BS 3 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 4 augustus 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 5 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 5 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 11 augustus 2021
VLAAMSE OVERHEID

BS 12 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 12 augustus 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 23 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 23 augustus 2021
PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE

BS 27 augustus 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
21 juli 2021 - 27 augustus 2021
Pb. L 23 juli 2021, afl. 263, 32
BESLUITEN

Pb. C 26 juli 2021, afl. 297, 9
GERECHTELIJKE PROCEDURES

Pb. C 26 juli 2021, afl. 297, 10
GERECHTELIJKE PROCEDURES
Zaak C-921/19: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch — Nederland) — LH / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Grenstoezicht, asiel en immigratie – Asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 40, lid 2 – Volgend verzoek – Nieuwe elementen of bevindingen – Begrip – Documenten waarvan de authenticiteit niet kan worden vastgesteld of waarvan de bron niet objectief verifieerbaar is – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 4, leden 1 en 2 – Beoordeling van het bewijsmateriaal – Verplichting tot samenwerking van de betrokken lidstaat)

Pb. C 26 juli 2021, afl. 297, 12
GERECHTELIJKE PROCEDURES
Zaak C-94/20: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht Linz — Oostenrijk) — Land Oberösterreich/KV (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten derdelanders – Artikel 11 – Recht op gelijke behandeling wat de sociale zekerheid, sociale bijstand en sociale bescherming betreft – Afwijking van het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van sociale bijstand en sociale bescherming – Begrip ‚belangrijkste prestaties’ – Richtlijn 2000/43/EG – Beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras en etnische afstamming – Artikel 2 – Begrip ‚discriminatie’ – Artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Regeling van een lidstaat waarbij de toekenning van een woonkostentoeslag aan langdurig ingezeten derdelanders afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze derdelanders op een door deze regeling bepaalde wijze aantonen dat zij over een basiskennis van de taal van die lidstaat beschikken)
Pb. C 27 juli 2021, afl. 300, 4
RESOLUTIES

Pb. C 2 augustus 2021, afl. 310, 8
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 9 augustus 2021, afl. 320, 6
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-719/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — FS / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden – Artikel 15 – Einde van het tijdelijke verblijf van een burger van de Unie op het grondgebied van het gastland – Verwijderingsbesluit – Fysiek vertrek van die burger van de Unie van dat grondgebied – Werking in de tijd van dat verwijderingsbesluit – Artikel 6 – Mogelijkheid voor die burger van de Unie om bij terugkeer naar dat grondgebied opnieuw een verblijfsrecht te genieten)

Pb. C 11 augustus 2021, afl. 323, 25
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 11 augustus 2021, afl. 323, 26
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 12 augustus 2021, afl. 324
EVA-HOF

Pb. C 16 augustus 2021, afl. 329, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-718/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Grondwettelijk Hof — België) — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Association pour le droit des Étrangers ASBL, Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers ASBL, Ligue des Droits de l’Homme ASBL, Vluchtelingenwerk Vlaanderen vzw/ Ministerraad (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Richtlijn 2004/38/EG – Recht van Unieburgers en hun familieleden om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Beslissing tot beëindiging van het verblijf van de betrokkene om redenen van openbare orde – Preventieve maatregelen ter voorkoming van het risico dat de betrokkene onderduikt gedurende de termijn waarbinnen hij het grondgebied van de gastlidstaat moet verlaten – Nationale bepalingen die vergelijkbaar zijn met de bepalingen die krachtens artikel 7, lid 3, van richtlijn 2008/115/EG van toepassing zijn op derdelanders – Maximale duur van bewaring met het oog op verwijdering – Nationale bepaling die identiek is aan de bepaling die van toepassing is op derdelanders)

Pb. C 23 augustus 2021, afl. 339, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 24 augustus 2021, afl. 300, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.