Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 7 | 25 oktober 2021
Opname 'informatiesessie over Afghanistan'
Op 20 oktober 2021 organiseerde de Dienst Vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van het Agentschap Integratie en Inburgering in samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een informatiesessie over Afghanistan. Je kan de opname van deze infosessie bekijken, met de verschillende onderdelen op de volgende tijdstippen:
Opstart: 2’10’’ welkomstwoord; 6’30’’ praktische intro en opzet
Deel 1: Belgen en Afghanen met verblijfstitel in Afghanistan: 11’45’’ evacuatie; en bijstand in Afghanistan
Deel 2: Afghanen die naar België willen komen: 19’10’’ welke visa; stappenplan visumaanvraag; 44’45’’ visum gezinshereniging; 1h14’16’ humanitair visum
Deel 3: Afghanen in België: 1h24’15’’ intro; internationale bescherming
 
1. Nieuwe elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen
Vanaf 11 oktober 2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6 oktober 2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.
 
2. RvS: uitvoeringsbesluit over vasthouding van gezinnen met kinderen gedeeltelijk onwettig
Raad van State (RvS) arrest nr. 251.051 van 24 juni 2021 spreekt zich verder uit (na RvS nr. 248.424 van 1-10-2020) over het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 houdende het regime en de werkingsmaatregelen van de gesloten gezinswoningen. De RvS vernietigt de voordien reeds onwettig bevonden bepalingen, maar verklaart de andere middelen onontvankelijk. Dit maakt de detentie van onwettig verblijvende gezinnen met minderjarige kinderen in principe weer mogelijk, indien de vernietigde bepalingen gerespecteerd worden. Maar dat zou niet de bedoeling zijn: het federale regeerakkoord stelt dat minderjarigen niet vastgehouden kunnen worden in gesloten centra.
 
3. RvV erkent Ivoriaanse vrouw met hiv en kwetsbaar profiel als vluchteling
In arrest nr. 258.932 van 2 augustus 2021 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de vluchtelingenstatus toe aan een Ivoriaanse vrouw die hiv-positief is. De RvV is van oordeel dat zij omwille van haar kwetsbaar profiel en hiv-positieve status, op basis waarvan zij in Ivoorkust deel uitmaakt van ‘sociale groep’ zoals bedoeld in het Verdrag van Genève, een gegronde vrees heeft voor vervolging.
 
4. RvV verduidelijkt personeel toepassingsgebied van artikel 1D VN-Vluchtelingenverdrag
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt in twee arresten (RvV arrest nr. 243.508 van 30 oktober 2020 en RvV arrest nr. 244.492 van 20 november 2020) dat er drie categorieën Palestijnse vluchtelingen bestaan die door UNRWA geregistreerd zijn. Zij worden in principe uitgesloten van bescherming onder het Vluchtelingenverdrag (volgens artikel 1D) maar omdat UNRWA hen nu geen bijstand en bescherming kan geven, vallen zij automatisch onder het Vluchtelingenverdrag.

Het verzoek om internationale bescherming van een Palestijn die niet onder die categorieën valt, moet onderzocht worden.
 
5. RvV: schijnhuwelijk op grond van artikel 146bis BW enkel mogelijk als een van de echtgenoten Belg is
In zijn arrest nr. 250.273 van 2 maart 2021 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat Dienst Vreemdelingenzaken geen gebruik mag maken van artikel 146bis Burgerlijk Wetboek om de erkenning van een buitenlandse huwelijksakte te weigeren als geen van de echtgenoten de Belgische nationaliteit heeft.
 
6. RvV: verwantschapsband moeder-kind staat vast ondanks verschillende naam in voorgelegde documenten
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest van 25 maart 2021 (nr. 251.631) oordeelt dat de verwantschap tussen een moeder en haar kind voldoende wordt bewezen door het samenlezen van de geboorteakte van het kind met de gegevens uit het rijksregister, ook al is de naam van de moeder op de geboorteakte van haar kind anders dan op haar eigen identiteitsdocument en in het rijksregister.
 
7. Gunstige gezinsbijslagen in bilaterale socialezekerheidsakkoord met Marokko gelden niet voor werknemer met dubbele nationaliteit België-Marokko
Het Gentse Arbeidshof oordeelt in arrest nr. 2019/AR/178 op 10 september 2020 dat personen met de dubbele nationaliteit België-Marokko zich niet kunnen beroepen op het bilateraal sociale zekerheidsverdrag tussen België en Marokko dat Marokkaanse werknemers in België het recht op kinderbijslag in België geeft wanneer hun kinderen in Marokko opgevoed worden. Bij dubbele nationaliteit België-Marokko primeert de Belgische wetgeving volgens dewelke kinderen die opgevoed worden of lessen volgen buiten België geen recht hebben op gezinsbijslagen.
 
8. RvV weigert asielaanvraag moeder en minderjarige dochter omwille van risico op besnijdenis om redenen van culturele aard in zowel Ethiopië als Europa
In arrest nr. 249.026 van 15 februari 2021 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen om een Ethiopische moeder en haar minderjarige dochter een vluchtelingenstatus of een subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen. De vrouw vreest voor de besnijdenis van haar dochter bij terugkeer, door de sociale druk van de gemeenschap en haar familie. Volgens de RvV kan de besnijdenis vermeden worden door zich te verzetten tegen de sociale druk, en zijn de problemen die de dochter zou ondervinden door het feit dat zij niet besneden is niet geografisch gebonden.
 
9. Arbeidsrechtbank Luik: toewijzing open terugkeerplaats na beroep tegen Dublin-overdrachtsbeslissing schendt fundamentele rechten op woonst, bijstand en beroep
In beschikking nr. 21/12/K van 19 april 2021 oordeelt de voorzitter van de arbeidsrechtbank van Luik (afdeling Namen) dat de organisatie van het verblijf in een open terugkeerplaats, zoals geregeld door de Fedasil-omzendbrief van 22 september 2020, verzoekers om internationale bescherming die een bijlage 26quater ontvingen en hiertegen annulatieberoep aantekenden bij de RvV, blootstelt aan een schending van het principe van de onschendbaarheid van de woonst, van het recht op juridische bijstand en van het recht op een effectief beroep.
 
10. HvJ: nieuwe elementen bij een volgend asielverzoek kunnen zich ook hebben voorgedaan voor beëindiging eerste verzoek
In arrest X.Y. tegen Oostenrijk (nr. C-18/20) van 9 september 2021 verduidelijkt het Hof van Justitie (HvJ) de definitie van ‘nieuwe elementen’ voor het indienen van een volgend verzoek om internationale bescherming (IB). Het betreft nieuwe elementen die zich voordoen na de definitieve beëindiging van het vorige verzoek om IB alsook nieuwe elementen die reeds bestonden vóór de beëindiging van de procedure, maar waarop de verzoeker zich niet heeft beroepen.
 
11. RvV: fragmentarisch gebruik van landeninformatie bij onderzoek 9ter schendt zorgvuldigheidsbeginsel
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 248.617 van 2 februari 2021 aanvaardt dat het onderzoek van een 9ter-aanvraag gebeurt ten aanzien van de verantwoordelijke lidstaat onder de Dublin III-Verordening. De RvV stelt evenwel vast dat de ambtenaar-geneesheer van Dienst Vreemdelingenzaken de relevante landeninformatie fragmentarisch gebruikte en geen deugdelijk onderzoek voerde naar de toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers.
 
12. Gevolgen inreisverbod voor aanvraag gezinshereniging: een stand van zaken
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) verklaart aanvragen gezinshereniging na inreisverbod nog steeds 'onbestaande' of neemt ze niet in overweging. Volgens de Raad van State (RvS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kan dat op voorwaarde dat DVZ eerst de onderlinge afhankelijkheid onderzoekt tussen het familielid en de Belg, en dit onderzoek negatief is. Tegen de beslissing van DVZ staat wel steeds een automatisch schorsend beroep open, welke benaming de beslissing ook heeft. De rechtspraak van de RvS en RvV staat op gespannen voet met rechtspraak van het Hof van Justitie.

In deze update van ons nieuwsbericht van 10 juli 2018 geven we een overzicht, analyse en laatste stand van zaken.
 
13. Nieuwe verblijfskaarten begunstigden terugtrekkingsakkoord bewijzen wettig verblijf voor nationaliteitsaanvraag
De M kaart en de M kaart met vermelding duurzaam verblijf, worden allebei opgenomen in artikel 3 en 4 van het koninklijk besluit (KB) van 14 januari 2013 tot uitvoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. Zij worden bijgevolg aanvaard als bewijs van een wettelijk verblijf voorafgaand en op het moment van de nationaliteitsaanvraag, in de zin van artikel 7bis WBN. Ook de bijlage 56 wordt opgenomen in artikel 4 van het KB van 14 januari 2013, en wordt dus aanvaard als bewijs van wettelijk verblijf voorafgaand aan de nationaliteitsaanvraag.
 
14. Indexering gewaarborgd minimum maandinkomen – ondergrens voor arbeidsmigratie
Sinds 1 september 2021 is dat 1.658,23 euro bruto per maand. Dit geldt voor bepaalde arbeidsmigranten als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen.
 
15. Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor hooggeschoolden, leidinggevenden, Europese Blauwe kaart, beroepssporters en schouwspelartiesten
De nieuwe bedragen voor deze categorieën van arbeidsmigranten die zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, zijn aanzienlijk hoger, en gelden voor elke tewerkstelling die start op of na 1 januari 2022.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:

Andere vormingen en studiedagen:

 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
28 augustus 2021 - 21 oktober 2021
BS 1 september 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 3 september 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 10 september 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 13 september 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 15 september 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 17 september 2021
GRONDWETTELIJK HOF

BS 28 september 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 11 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
BS 11 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 19 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de studenten
 
28 augustus 2021 - 21 oktober 2021
Pb. C 30 augustus 2021, afl. 349, 4
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-535/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) — Letland) — A [Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van personen – Burgerschap van de Unie – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikel 3, lid 1, onder a) – Prestaties bij ziekte – Begrip – Artikel 4 en artikel 11, lid 3, onder e) – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 7, lid 1, onder b) – Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden – Voorwaarde van het beschikken over een verzekering die de ziektekosten volledig dekt – Artikel 24 – Gelijke behandeling – Economisch niet-actieve onderdaan van een lidstaat die legaal op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft – Weigering van het gastland om die persoon toe te laten tot zijn openbare zorgverzekeringsstelsel]

Pb. C 30 augustus 2021, afl. 349, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-709/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 juli 2021 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Appeal Tribunal (Northern Ireland) — Verenigd Koninkrijk] — CG / The Department for Communities in Northern Ireland (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Onderdaan van een lidstaat die geen economische activiteit uitoefent en op het grondgebied van een andere lidstaat verblijft op basis van het nationale recht – Artikel 18, eerste alinea, VWEU – Verbod van discriminatie op grond van nationaliteit – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 7 – Voorwaarden voor het verkrijgen van een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden – Artikel 24 – Sociale bijstand – Begrip – Gelijke behandeling – Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland – Overgangsperiode – Nationale bepaling waarbij de Unieburgers die krachtens het nationale recht over een verblijfsrecht voor bepaalde tijd beschikken, worden uitgesloten van sociale bijstand – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 1, 7 en 24)

Pb. L 31 augustus 2021, afl. 306, 4
AANBEVELINGEN

Pb. C 6 september 2021, afl. 357, 5
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-186/21 PPU: Beschikking van het Hof (Eerste kamer) van 3 juni 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingedienddoor de Upravno sodišče Republike Slovenije — Slovenië) — J.A. / Republika Slovenija [Prejudiciële verwijzing – Artikel 99van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Immigratie- en asielbeleid – Internationale bescherming – Richtlijn2013/33/EU – Artikel 8, lid 3, eerste alinea, onder d) – Bewaring van personen die om internationale bescherming verzoeken – Verzoeker die in bewaring wordt gehouden in het kader van een terugkeerprocedure uit hoofde van richtlijn 2008/115/EG enten aanzien van wie er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat hij het verzoek om internationale bescherming louter heeftingediend om de uitvoering van het terugkeerbesluit uit te stellen of te verijdelen – Objectieve criteria voor het vaststellenvan dergelijke gronden – Verzoeker die reeds de mogelijkheid heeft gehad om toegang tot de asielprocedure te krijgen]

Pb. C 8 september 2021, afl. 362, 77
RESOLUTIES

Pb. L 10 september 2021, afl. 320, 1
AANBEVELINGEN

Pb. C 10 september 2021, afl. 365, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 20 september 2021, afl. 380, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 20 september 2021, afl. 382, 4
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-262/21: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 augustus 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein oikeus — Finland) — A / B [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Toepassingsgebied – Artikel 2, punt 11 – Begrip “ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van een kind” – Verdrag van ’s-Gravenhage van 25 oktober 1980 – Verzoek tot terugkeer van een jong kind over wie de ouders gezamenlijk het gezag uitoefenen – Derdelanders – Overdracht van het kind en zijn moeder aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming overeenkomstig verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III)]

Pb. L 23 september 2021, afl. 336, 47
RECTIFICATIES

Pb. L 24 september 2021, afl. 341, 1
AANBEVELINGEN

Pb. L 11 oktober 2021, afl. 360, 128
AANBEVELINGEN

Pb. L 19 oktober 2021, afl. 317, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 19 oktober 2021, afl. 317, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 19 oktober 2021, afl. 317, 5
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 20 oktober 2021, afl. 425, 7
EUROPEES PARLEMENT
Resolutie van het Europees Parlement van 24 november 2020 over het Schengensysteem en de maatregelen die zijn genomen tijdens de COVID-19-crisis (2020/2801(RSP))
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.