Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 8 | 29 november 2021
1. HvJ: slachtoffers van huiselijk geweld in procedure gezinshereniging worden niet ongelijk behandeld
In arrest X t. Belgische staat, C-930/19 van 2 september 2021:

  • oordeelt het Hof van Justitie (HvJ) dat derdelands echtgenoten van Unieburgers en van derdelanders, die slachtoffer waren van huiselijk geweld, zich ten aanzien van het behoud van hun verblijfsrecht in een EU-lidstaat niet in een vergelijkbare situatie bevinden;
  • herinnert het HvJ eraan dat een derdelands echtgenoot van een Unieburger zijn afgeleid verblijfsrecht in het gastland behoudt zolang hij gehuwd is, ongeacht een feitelijke scheiding;
  • komt het HvJ terug op eerdere rechtspraak en stelt het nu dat een derdelands echtgenoot van een Unieburger als slachtoffer van huiselijk geweld zijn verblijfsrecht krachtens artikel 13, lid 2, eerste alinea, sub c) Burgerschapsrichtlijn ook nog kan behouden na vertrek van de Unieburger uit het gastland, op voorwaarde dat het slachtoffer een echtscheidingsprocedure opstart binnen een ‘redelijke termijn’ na het vertrek.
 
2. HvJ: geen ‘ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren’ van kind indien ouder gevolg geeft aan Dublin-overdrachtsbeslissing
Hof van Justitie arrest C-262/21 van 2 augustus 2021 oordeelt dat er geen 'ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van het kind' kan zijn in de situatie waarin een ouder zijn kind, zonder instemming van de andere ouder, uit de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats meeneemt naar een andere lidstaat ter uitvoering van een Dublin-overdrachtsbeslissing, en vervolgens in deze lidstaat blijft nadat deze overdrachtsbeslissing nietig is verklaard zonder dat de doorverwijzende lidstaat evenwel heeft besloten hen terug te nemen of hun verblijf toe te staan. Het gaat in dat geval niet om een onwettige handeling, maar om het gevolg geven aan een beslissing die bindend is.
 
3. Wijziging Verblijfsbesluit voor studenten
Op 19 oktober 2021 werd het Koninklijk besluit (KB) van 13 oktober 2021 tot wijziging van het Verblijfsbesluit van 8 oktober 1981 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB vervangt het hoofdstuk IV van Titel II van het Verblijfsbesluit, een noodzakelijke aanpassing na de eerdere aanpassing van hoofdstuk III (‘Studenten’) van titel II van de Verblijfswet via de wet van 11 juli 2021.

Het KB trad onmiddellijk in werking voor de vernieuwing van het verblijf als student. Voor de allereerste verblijfsaanvraag als derdelands student treden de nieuwe bepalingen in werking voor studies die aanvatten in het academiejaar 2022 – 2023. Door de late publicatie van het KB zijn ook voor de huidige vernieuwing van het verblijf nog niet alle bepalingen toepasbaar voor huidig academiejaar 2021 – 2022. Het betreft onder meer de verhoging van de bestaansmiddelen, het profiel van de garant en de afgifte van een ontvangstbewijs met opstart onderzoekstermijn. Wel meteen van toepassing zijn de extra criteria voor weigering van de vernieuwing van dit verblijf of intrekking van het verblijf.
 
4. Nieuwe instructie Fedasil over transitie naar maatschappelijke dienstverlening voor familie van minderjarige die lang verblijf toegekend krijgt
Deze instructie is van toepassing als een begeleide minderjarige in een materiële opvangstructuur een verblijfsvergunning verkrijgt en de ouders en/of broers en zussen niet. Fedasil verduidelijkt in deze instructie dat het kind uitstel van vertrek uit de opvang kan krijgen zodat de familie samen kan blijven op basis van de familiale eenheid. De duur van het uitstel is afhankelijk van de verblijfprocedure van de ouders, broers of zussen. Deze instructie van 20 april 2021 geldt sinds 18 oktober 2021.
 
5. Franstalige Arbeidsrechtbank Brussel: beslissing tot beperking materiële opvangvoorzieningen bij volgend asielverzoek vereist steeds individuele motivering en inachtname specifieke situatie
In een beschikking nr. 21/538/K van 31 augustus 2021 benadrukt de voorzitster van de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel dat een beslissing tot beperking van materiële hulp aan een verzoeker om internationale bescherming (IB), ook in het kader van een vijfde verzoek om IB, de uitzondering is, die door Fedasil individueel gemotiveerd moet worden en die de specifieke situatie van de verzoeker om IB in acht moet nemen. Het loutere feit dat het een vijfde verzoek om IB betreft, laat niet toe te concluderen dat het verzoek werd ingediend met als enige doel materiële hulp te bekomen.
 
6. Inreisverbod aan ‘gewone derdelander’ géén obstakel voor latere gezinshereniging met Unieburger
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 260.227 van 6 september 2021 stelt dat Dienst Vreemdelingenzaken een aanvraag gezinshereniging van een derdelands familielid van een Unieburger die gebruik maakte van het vrij verkeer, niet ‘onbestaande’ kan verklaren of kan weigeren omwille van een eerder inreisverbod aan deze derdelander nog voor hij familielid werd van de Unieburger. De K.A.-rechtspraak van het Hof van Justitie die dat volgens de Raad van State toch zou toelaten tenzij bij 'onderlinge afhankelijkheid' is ook niet van toepassing op familie van Unieburgers die gebruik maken van hun vrij verkeer.
 
7. RvS: 9ter-aanvraag mogelijk bij hangend MB tot terugwijzing
Raad van State arrest nr. 252.002 van 28 oktober 2021 oordeelt dat een hangend ministerieel besluit tot terugwijzing gelijk staat aan een inreisverbod, waardoor het geen beletsel vormt voor het indienen van een medische regularisatie-aanvraag. Er anders over oordelen, zou een schending van artikel 74/11, §3 Verblijfswet inhouden.
 
8. RvV: ontbreken schending recht op vrij verkeer Unieburger geen grond voor weigering verblijfsaanvraag ‘ander familielid’ ten laste
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 250.751 van 10 maart 2021 oordeelt dat een ‘ander familielid’ zich moet kunnen vervoegen bij een Unieburger in een gastland omdat het in het land van herkomst ten laste is van deze laatste, ook als de afhankelijkheidsband pas ontstond nadat de Unieburger al meerdere jaren in België verbleef.
 
9. RvV: minderjarige verzoeker vereist wettelijke vertegenwoordiging door beide ouders bij instellen beroep
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) oordeelt op 3 mei 2021 in arrest nr. 253.881 dat beide ouders als wettelijke vertegenwoordiger moeten optreden bij het instellen van een beroep in naam van hun minderjarig kind dat in België verblijft. Een beroep ingesteld door één van beide ouders is onontvankelijk. De RvV verklaart de proceshandelingen gesteld buiten de vereiste wettelijke vertegenwoordiging van onwaarde.
 
10. RvV: bijzondere verblijfsprocedure staat ook hereniging tussen NBMV en ouders toe in land van precair legaal verblijf
In arrest nr. 256.569 van 16 juni 2021 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat de duurzame oplossing voor een niet-begeleide minderjarige vreemdeling een hereniging is met de moeder, ook al heeft zij geen verblijfsrecht van meer dan drie maanden. Het volstaat volgens de RvV dat de moeder een precair tijdelijk verblijfsrecht heeft in afwachting van de beslissing omtrent de verblijfsaanvraag die zij indiende.
 
11. Hof van Beroep Antwerpen: Ahmadi huwelijk uit Pakistan kan wel erkend worden
In arrest nr. 2020/FE/49 van 9 maart 2021 erkent het hof van beroep van Antwerpen een Ahmadi huwelijk uit Pakistan, ook al voldoet zo'n huwelijk niet aan de Pakistaanse regelgeving, aangezien de Pakistaanse overheid in de praktijk toch rechtsgevolgen verbindt aan Ahmadi huwelijken en zo impliciet dit huwelijk erkent.
 
12. RvV kent vluchtelingenstatus toe aan Turkse man omwille van banden met de Gülen beweging en onvoorzichtig gedrag CGVS
In arrest nr. 254.893 van 28 april 2021 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan een Turkse man. De man loopt niet alleen omwille van zijn banden met de Gülen beweging een risico op vervolging, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft ook onvoorzichtig gehandeld door contact op te nemen met de Turkse autoriteiten.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:
Andere vormingen en studiedagen:
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
22 oktober 2021- 29 november 2021
BS 26 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 29 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 29 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 29 oktober 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 november 2021
VLAAMSE OVERHEID
 
22 oktober 2021 - 29 november 2021
Pb. C 25 oktober 2021, afl. 431, 24
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-930/19: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 2 september 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — België) — X / Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2004/38/EG – Artikel 13, lid 2 – Verblijfsrecht van familieleden van een Unieburger – Huwelijk tussen een Unieburger en een derdelander – Behoud, in geval van scheiding, van het verblijfsrecht van een derdelander die het slachtoffer is van huiselijk geweld door zijn echtgenoot – Verplichting om het bestaan van toereikende bestaansmiddelen aan te tonen – Geen dergelijke verplichting in richtlijn 2003/86/EG – Geldigheid – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 20 en 21 – Gelijke behandeling – Verschil in behandeling naargelang de gezinshereniger Unieburger dan wel derdelander is – Geen vergelijkbare situaties)

Pb. L 28 oktober 2021, afl. 382, 1
RICHTLIJNEN

Pb. L 3 november 2021, afl. 388, 1
AANBEVELINGEN

Pb. L 10 november 2021, afl. 396, 58
BESLUITEN

Pb. L 10 november 2021, afl. 397, 28
AANBEVELINGEN

Pb. C 15 november 2021, afl. 462, 8
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 15 november 2021, afl. 462, 14
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 15 november 2021, afl. 462, 22
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 17 november 2021, afl. 465, 30
RESOLUTIES

Pb. L 19 november 2021, afl. 413, 37
AANBEVELINGEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.