Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 9 | 21 december 2021
Vacature
Het Agentschap Integratie en Inburgering zoekt een jurist vreemdelingenrecht met focus op webredactie (voltijds contract voor 1 jaar).

Wil je de complexe rechtspositie van vreemdelingen heerlijk helder weergeven op onze website www.vreemdelingenrecht.be, ter ondersteuning van het brede werkveld?

Solliciteren kan tot 10 januari 2022.
 
1. Nieuw arbeidsmarktbeleid voor zelfstandigen in Vlaams gewest vanaf 1 januari 2022
Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe arbeidsmarktbeleid voor zelfstandigen in het Vlaams gewest van start. Vanaf dan gelden in het Vlaams gewest nieuwe voorwaarden voor het bekomen van een beroepskaart als zelfstandige. Deze worden ingevoerd door het nieuwe Vlaams decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen van 15 oktober 2021.

Ook de aanvraagprocedure voor een beroepskaart in het Vlaams gewest wijzigt, maar het uitvoerend besluit hierover is nog niet in het Belgisch staatsblad verschenen. Dit bericht zal worden aangevuld wanneer het uitvoerend besluit gepubliceerd is.
 
2. Intra-Corporate Transferee-richtlijn in werking: Vlaamse en Brusselse voorwaarden en nieuwe verblijfskaarten
De mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart als Intra-Corporate Transferee of ‘binnen een onderneming overgeplaatste persoon’ is op 16 december 2021 in werking getreden. Het gaat om een omzetting van richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming.
 
3. Wijziging procedure RvV: louter schriftelijke procedure op verzoek van partijen en elektronische communicatie van procedurestukken
De wet van 30 juli 2021 tot wijziging van de Verblijfswet, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), en het koninklijk besluit (KB) van 21 november 2021 tot wijziging van het Procedurereglement (PR) van de RvV, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken, voeren een aantal belangrijke wijzigingen door in de procedure voor de RvV:
  • Sinds 10 december 2021 werd de mogelijkheid tot het gebruik van een louter schriftelijke procedure aanzienlijk uitgebreid.
  • Vanaf 22 maart 2022 wordt de langverwachte elektronische communicatie van procedurestukken ingevoerd.
 
4. Unierecht geeft verblijfsrecht aan derdelands familielid ‘afhankelijk’ van statische Belg als niet voldaan is aan nationale voorwaarden gezinshereniging
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelt in arrest nr. 255.139 van 27 mei 2021, op basis van rechtspraak van het Hof van Justitie (HvJ 27-02-2020, nr. C-836/18), dat een derdelands familielid van een statische Unieburger bij het bestaan van een zodanige afhankelijkheidsband dat de statische Unieburger de EU zou moeten verlaten mocht zijn familielid geen verblijfsrecht krijgen, toch op grond van artikel 20 VWEU een verblijfsrecht kan krijgen in de lidstaat waarvan de Unieburger onderdaan is, hoewel niet voldaan is aan de nationale voorwaarden voor gezinshereniging.
 
5. Brexit: verblijfsaanvraag als begunstigde terugtrekkingsakkoord ten laatste op 31 december 2021
Aanvragen van Britten en/of hun familieleden voor een M of N kaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord moeten uiterlijk op 31 december 2021 gebeuren. Na 31 december 2021 is de aanvraag enkel nog mogelijk als kan worden aangetoond dat de aanvraag niet eerder kon worden ingediend. Britten en/of hun familieleden die niet tijdig een (afspraak voor een) aanvraag hebben ingediend, verliezen op 1 januari 2022 hun verblijfsrecht.

Raadpleeg ons nieuwsbericht 'De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden' voor meer informatie over de aanvraagprocedure.
 
6. Vlaams gewest past praktijk arbeidsmarktonderzoek aan na arrest Raad van State
In een arrest van 22 september 2021 oordeelt de Raad van State dat de verplichting in het Vlaams gewest om bij een aanvraag gecombineerde vergunning of arbeidskaart met arbeidsmarktonderzoek een vacature gedurende minstens zes weken open te stellen via de website van de VDAB, onwettig is. Het Vlaams gewest paste zijn praktijk intussen aan.
 
7. HvB Gent aanvaardt inburgeringsattest met vermelding taalniveau A1 niet als bewijs van talenkennis voor Belgische nationaliteit
Op 14 oktober 2021 beslist het hof van beroep van Gent in arrest nr. 2020/FA/311 om een inburgeringsattest waaruit blijkt dat taalniveau A1 behaald is, niet te aanvaarden als bewijs van talenkennis in het kader van een nationaliteitsaanvraag.
 
8. Fedasil actualiseert instructie over transfer naar individuele opvangplaatsen voor nationaliteiten met hoge beschermingsgraad
Vanaf 6 december 2021 komen verzoekers om internationale bescherming uit Burundi, Eritrea, Jemen, Syrië en Libië in aanmerking voor transfer naar een individuele opvangplaats. Dit zijn de actuele landen van herkomst met een beschermingsgraad van meer dan 80%. De instructie treedt gefaseerd in werking.
 
9. Arbeidsrechtbank Brussel veroordeelt Fedasil tot het opvangen van asielzoekers die door opvangcrisis geen toegang krijgen tot het opvangnetwerk
In verschillende beschikkingen veroordeelt de arbeidsrechtbank van Brussel Fedasil tot opvang van verzoekers om internationale bescherming die als gevolg van de opvangcrisis geen toegang krijgen tot het opvangnetwerk (nr. 21/633/K van 5 november 2021, nr. 21/51/K van 9 november 2021, nr. 21/767/K van 18 november 2021). Dit enkel op voorwaarde dat de asielaanvraag werd geregistreerd. Indien dit niet het geval is, verklaart de arbeidsrechtbank zich onbevoegd (nr. 21/803/K van 23 november 2021, nr. 21/881/K van 10 december 2021). Dit staat in schril contrast met rechtspraak ten tijde van het online aanmeldformulier, en lijkt niet in overeenstemming met rechtspraak van het Hof van Justitie (C-36/20 van 25 juni 2020).
 
10. Arbeidshof Brussel: intrekking materiële opvangvoorzieningen wegens inbreuk op regels opvangcentra of geweld in strijd met Opvangrichtlijn
Het Nederlandstalig arbeidshof van Brussel oordeelt in arrest nr. 2017/AB/277 van 7 oktober 2021 conform het prejudicieel arrest van het Hof van Justitie dat de (zelfs tijdelijke) intrekking van materiële opvangvoorzieningen niet als sanctie kan worden opgelegd (HvJ nr. C-233/18 van 12 november 2019, Zubair Haqbin t. Fedasil).
 
11. Schorsings- en annulatieprocedure RvV geen effectief rechtsmiddel tegen een weigeringsbeslissing van een studentenvisum
In vonnis nr. 21/86/C van 23 augustus 2021 oordeelde de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel dat een vreemdeling geen effectief rechtsmiddel heeft tegen een weigering van een studentenvisum aangezien hij geen schorsingsprocedure in uiterst dringende noodzakelijkheid kan instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen én de gewone schorsings- en annulatieprocedure in de praktijk niet wordt behandeld voor het begin van het schooljaar.
 
12. RvV: Psychische kwetsbaarheid van verzoekers met beschermingsstatuut in Griekenland vormt nieuw element bij volgend verzoek
In drie arresten (nr. 259.842 van 31 augustus 2021; nr. 260.134 van 3 september 2021; nr. 260.192 van 6 september 2021) oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat nieuwe elementen in verband met de psychische kwetsbaarheid van verzoekers met een beschermingsstatuut in Griekenland, neergelegd in het kader van een volgend verzoek om internationale bescherming in België, grondig onderzocht moeten worden.

We bespreken voornoemde arresten beknopt in ons geactualiseerd nieuwsbericht ‘RvV vernietigt niet-ontvankelijkheid asielaanvraag van verzoekers met beschermingsstatus in Griekenland wegens onvoldoende onderzoek’ van 13 mei 2020
 
13. RvV: schending rechten van verdediging bij weigeren toegang advocaat tot CGVS bij laattijdige aanmelding
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) arrest nr. 253.598 van 28 april 2021 vernietigt een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen nadat de advocaat van de verzoeker de toegang tot het persoonlijk onderhoud van zijn cliënt werd geweigerd omdat hij zich laattijdig had aangemeld. De RvV oordeelt dat deze praktijk een schending inhoudt van de rechten van verdediging, en meer bepaald van het recht op bijstand van een advocaat.
 
14. RvV: geen willekeurig geweld in de stad Goma (DRC)
In arrest nr. 256.214 van 11 juni 2021 analyseert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de veiligheidssituatie in de stad Goma (Noord-Kivu, Democratische Republiek Congo) in het licht van artikel 48/4, §2, c) van de Verblijfswet (Vw). De RvV oordeelt dat er weliswaar sprake is van een binnenlands gewapend conflict en van een veiligheidssituatie die tot een voorzichtige beoordeling noopt, maar dat er geen sprake is van een situatie van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2, c) Vw.
 
15. RvV: BGV moet rekening houden met niet-terugleidingsclausule
In een arrest nr. 260.995 van 23 september 2021 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat een bevel om het grondgebied te verlaten rekening moet houden met een niet-terugleidingsclausule, opgenomen in een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen na een verzoek om internationale bescherming.
 
16. Verhoging leefloon vanaf 1 januari 2022
Vanaf 1 januari 2022 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.704,92 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

Opgelet! Mogelijks wordt de spilindex nog overschreden, waardoor deze bedragen nog eens geïndexeerd zullen worden.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:​
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
30 november 2021 - 21 december 2021
BS 30 november 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 30 november 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 1 december 2021
VLAAMSE OVERHEID

BS 4 december 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 december 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 6 december 2021
MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

BS 17 december 2021
VLAAMSE OVERHEID
26 NOVEMBER 2021. - Decreet tot instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Oekraïne inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 10 februari 2021
 
30 november 2021 - 21 december 2021
Pb. C 1 december 2021, afl. 483, 19
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 3 december 2021, afl. 486, 26
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 6 december 2021, afl. 434, 8
AANBEVELINGEN

Pb. C 7 december 2021, afl. 491, 5
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 14 december 2021, afl. 446, 40
BESLUITEN

Pb. L 14 december 2021, afl. 446, 42
BESLUITEN

Pb. C 17 december 2021, afl. 509, 10
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.