Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 1 | 8 februari 2022
1. RvV: beëindiging verblijf gevestigde vreemdeling op grond van rapporten inlichtingendiensten zonder voldoende feitelijke basis en bijkomend onderzoek is onzorgvuldig
RvV arrest nr. 265.593 van 16-12-2021 oordeelt dat DVZ onzorgvuldig handelt door het verblijf van een gevestigde vreemdeling te beëindigen op grond van rapporten van de inlichtingendiensten zonder voldoende verifieerbare of geverifieerde feitelijke grondslag.
 
2. RvV: hoger belang van het kind primaire overweging bij beëindiging verblijfsrecht ouder
RvV arrest nr. 265.069 van 7-12-2021 vernietigt de beëindiging van het verblijfsrecht van een mama waarbij DVZ onvoldoende rekening hield met het hoger belang van haar 14-jarige zoon die in België geboren en opgegroeid is.
 
3. Grondwettelijk Hof vernietigt maximumtermijn acht maanden vasthouding voor Unieburgers en familieleden
GwH arrest 187/2021 van 23-12-2021 brengt de maximumtermijn voor administratieve detentie voor repatriëring van Unieburgers of hun familieleden omwille van openbare orde of nationale veiligheid, terug tot 5 maanden. Voor preventieve maatregelen tegen het risico op onderduiken tijdens de uitvoering van het terugkeerbesluit legt het GwH enkele voorwaarden op.
 
4. Weigering van verblijf volstaat volgens RvV niet voor nationale SIS-signalering: ook weigering van toegang nodig
RvV arrest nr 253.382 van 22 april 2021 vernietigt een beslissing tot signalering in het Schengeninformatiesysteem (SIS) terwijl er slechts een weigering van gecombineerde vergunning was genomen, en nog geen weigering van toegang.
 
5. HvJ: Unierecht kan lidstaat verplichten afstammingsband van twee personen van hetzelfde geslacht te erkennen voor uitoefening vrij verkeer
Hof van Justitie arrest nr. C-490/20 van 14-12-2021 verplicht Bulgarije om een identiteitskaart of paspoort af te leveren voor een kind geboren uit twee moeders (een Bulgaarse en een Britse) in Spanje, zodat het kind haar rechten als Unieburger of bloedverwant kan uitoefenen. Dat moet op basis van de Spaanse geboorteakte, zelfs zonder Bulgaarse geboorteakte.
 
6. Nieuw KB verduidelijkt bevoegdheden veiligheidsmedewerkers-chauffeurs DVZ
Op 3-1-2022 trad het KB van 30-11-2021 in werking. Dit wijzigingsbesluit verduidelijkt de bevoegdheden van de veiligheidsmedewerkers-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken.
 
7. Aanpassingen criteria en steun bij vrijwillige terugkeer
Fedasil past de criteria en de steunverlening bij vrijwillige terugkeer aan. De aanpassingen gelden voor alle terugkeerders met vertrekdatum vanaf 1 januari 2022. Het vrijwillige terugkeer-programma wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds is er sprake van een verhoging van het re-integratiebudget voor de terugkeerder en de service fee voor de lokale partner.
 
8. RvV: student met visum lang verblijf geen automatisch recht op binnenkomst
RvV arrest nr. 261.181 van 27 september 2021 oordeelt dat de toegang tot het grondgebied aan een derdelander met geldig studentenvisum kan worden geweigerd als hij zijn reisdoel en verblijfsomstandigheden niet voldoende kan aantonen door stukken en verklaringen. De grenscontrole-instanties kunnen de student daarbij verregaand ondervragen. Dit RvV arrest roept enkele kritische bedenkingen op.
 
9. RvV: intrekking F kaart bij laattijdige kennisgeving van tijdig genomen weigeringsbeslissing schendt vertrouwensbeginsel
RvV arrest nr. 256.555 van 16-06-2021 oordeelt dat het vertrouwensbeginsel is geschonden wanneer het stadsbestuur eerst een F kaart aflevert aan het familielid van een Belg na de wettelijke voorziene termijn van zes maanden, en vervolgens deze kaart een half jaar later weer intrekt en een beslissing tot weigering van de aanvraag ter kennis geeft, ook al was deze beslissing tijdig genomen door DVZ.
 
10. Nieuwe webpagina's beroepskaart zelfstandigen online
Om in België te werken als zelfstandige heb je een beroepskaart nodig, tenzij je hiervan bent vrijgesteld. De voorwaarden en aanvraagprocedure voor een beroepskaart verschillen per gewest. Hierover publiceerden we in januari nieuwe, informatieve webpagina's naar aanleiding van de gewijzigde regelgeving in Vlaanderen sinds januari 2022. Zie ook NB nr. 9 / 2021 voor meer info.
 
Vorming
Vormingen door de dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering:​

Andere vormingen en studiedagen:

 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
22 december 2021 tot 8 februari 2022
BS 22 december 2021
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 24 december 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 30 december 2021
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 4 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 13 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 januari 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 21 januari 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 21 januari 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 25 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 27 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 27 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 januari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

 
Pb. L 30 december 2021, afl. 468, 1

Pb. C 3 januari 20222, afl. 2, 11
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-462/20: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 28 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Milano — Italië) — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti/Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze [Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2003/109/EG – Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen – Artikel 11 – Richtlijn 2011/98/EU – Rechten van werknemers uit derde landen met een gecombineerde vergunning – Artikel 12 – Richtlijn 2009/50/EG – Rechten van onderdanen van derde landen met een Europese blauwe kaart – Artikel 14 – Richtlijn 2011/95/EU – Rechten van personen die internationale bescherming genieten – Artikel 29 – Gelijke behandeling – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Coördinatie van socialezekerheidsstelsels – Artikel 3 – Gezinsbijslagen – Sociale bijstand – Sociale bescherming – Toegang tot goederen en diensten – Regeling van een lidstaat die onderdanen van derde landen uitsluit van het recht op een “gezinskaart”]

Pb. C 10 januari 2022n afl. 11, 6
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-91/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 9 november 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht — Duitsland) — LW / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming – Normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten – Richtlijn 2011/95/EU – Artikelen 3 en 23 – Gunstiger normen die door de lidstaten kunnen worden gehandhaafd of vastgesteld om het recht op asiel of subsidiaire bescherming uit te breiden tot de gezinsleden van de persoon die internationale bescherming geniet – Toekenning aan een minderjarig kind van de vluchtelingenstatus die is afgeleid van die van een van zijn ouders – Instandhouding van het gezin – Belang van het kind)

Pb. C 12 januari 2022, afl. 15, 196
RESOLUTIES

Pb. L 17 januari 2022, afl. 10, 79
BESLUITEN

Pb. C 17 januari 2022, afl. 24, 4
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 18 januari 2022, afl. 11, 52
AANBEVELINGEN

Pb. L 26 januari 2022, afl. 17, 59
BESLUITEN

Pb. L 27 januari 2022, afl. 18, 110
AANBEVELINGEN

Pb. L 27 januari 2022, afl. 18, 124
AANBEVELINGEN

Pb. L 4 februari 2022, afl. 25, 11
BESLUITEN

Pb. C 7 februari 2022, afl. 63, 6
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
 
XXX
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.