Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 2 | 2 maart 2022
Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
In dit nieuwsbericht geven we een overzicht van informatie over de reis- en verblijfsmogelijkheden en de rechtspositie van personen uit Oekraïne in België. De informatie is nog beperkt. De situatie in en maatregelen met betrekking tot Oekraïne veranderen veel en snel. We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren. We raden aan om dit nieuwsbericht en de websites van bevoegde instanties regelmatig te raadplegen.
 
Wijziging Vlaams inburgeringsdecreet: wat verandert
Vanaf 1 maart 2022 wijzigt de doelgroep van inburgering, de inhoud van het inburgeringstraject, de inhoud van de inburgeringsplicht en de sanctionering. Inburgeraars die een contract ondertekenen (in Vlaanderen) moeten een verklaring van rechten en plichten ondertekenen. De cursus maatschappelijke oriëntatie wordt voortaan afgerond met een test. Later volgen nog wijzigingen, wellicht vanaf september 2022 zullen cursussen en testen volgend op cursussen MO en NT2 betalend worden.
 
Procedure RvV: elektronische communicatie procedurestukken vanaf 1 maart 2022
Procedurestukken aan en door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) kunnen voortaan digitaal verstuurd worden via het systeem DPA-Jbox. UDN-procedures kunnen niet meer per fax worden ingediend. De vraag rijst echter of in alle situaties het recht op toegang tot de rechter verzekerd blijft.
 
Rechtbank eerste aanleg verplicht Belgische staat en Fedasil op straffe van dwangsom om zonder uitstel asielaanvragen te registreren en recht op opvang te respecteren
De rechtbank van eerste aanleg van Brussel veroordeelt op 19-01-2022 de Belgische staat en Fedasil en legt hen dwangsommen op. Verzoekers om internationale bescherming moeten zonder uitstel een verzoek kunnen indienen en hun recht op opvang kunnen uitoefenen. De staat en Fedasil moeten alle noodzakelijke maatregelen nemen om dit mogelijk te maken.
 
RvV: erkenning als vluchteling door andere EU-lidstaat niet bindend voor CGVS
Ondanks een eerdere erkenning als vluchting in een andere EU-lidstaat mag het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) op basis van een eigen gegrondheidsonderzoek toch besluiten dat niet (langer) voldaan is aan de voorwaarden voor internationale bescherming. Zo oordeelt RvV arrest nr. 252.141 van 2 april 2021.
 
RvV: recht op terugkeer bij minder dan een jaar afwezigheid ondanks ambtshalve afvoering van vreemdelingenregister
RvV arrest nr. 264.217 van 24 november 2021 oordeelt dat een vreemdeling met een geldige verblijfskaart die België minder dan een jaar verlaat, een recht op terugkeer behoudt, ook na ambtshalve afvoering van het vreemdelingenregister en supprimatie van de verblijfskaart. Artikel 3 van de Verblijfswet is niet van toepassing op een persoon die gemachtigd is tot verblijf, zoals verzoeker.
 
RvV: DVZ onderzoekt onzorgvuldig de verschoonbaarheid van laattijdige aanvraag gezinshereniging familieleden van vluchteling en bewijs familiebanden
RvV arrest nr. 263.741 van 16 november 2021 stelt dat de DVZ een aanvraag gezinshereniging met een erkend vluchteling niet alleen mag weigeren omdat gelegaliseerde, officiële bewijsstukken over de verwantschap ontbreken. Bovendien had de DVZ niet zorgvuldig onderzocht of de laattijdige vraag tot vrijstelling van materiële voorwaarden (zoals bestaansmiddelen) verschoonbaar was. De RvV past voor beide conclusies rechtspraak van het Hof van Justitie toe.
 
RvV: vrees vervolging door Senegalese autoriteiten wegens abortus kan toekenning vluchtelingenstatus rechtvaardigen
RvV arrest nr. 262.192 van 13 oktober 2021 kende de vluchtelingenstatus toe aan een Senegalese vrouw die een abortus had ondergaan. Hierdoor vreesde zij voor vervolging door de Senegalese autoriteiten en voor geweldpleging door haar partner. Daarmee kwam de RvV terug op haar eerdere uitspraak in dezelfde zaak, waarin zij het eerste verzoek om internationale bescherming van de verzoekster had afgewezen.
 
Versoepeling visumvoorwaarden kort verblijf via overeenkomst EU en Kaapverdië
Tussen de Europese Unie en Kaapverdië bestond al sinds 2014 een overeenkomst die de visumvoorwaarden voor een kort verblijf versoepelde. Recent werden aan deze bestaande overeenkomst enkele wijzigingen gebracht door een nieuwe overeenkomst. Kaapverdianen kunnen aan soepelere voorwaarden naar de EU reizen voor een kort verblijf. Omgekeerd geldt dit ook voor Unieburgers die naar Kaapverdië reizen.
 
Indexering bestaansmiddelen langdurig ingezetene en kosten van detentie
Wie de status van langdurig ingezeten derdelander in België wil bekomen, moet in 2022 een maandelijks minimuminkomen hebben van 883 euro, plus 295 euro per persoon ten laste. In 2021 was dat nog 862 euro, plus 288 euro per persoon ten laste.
 
Raad van State bevestigt rechtspraak over schending motiveringsplicht van leeftijdsbeslissing na triple scan van vermeende NBMV
RvS arresten nr. 252.072 van 9-11-2021 en nr. 246.340 van 9-12-2019 veroordelen de gebrekkige motivering van leeftijdsbeslissingen na triple scan onderzoek van jongeren die zich niet-begeleide minderjarige hadden verklaard. Het was in beide zaken niet mogelijk te begrijpen hoe de dokter uit de uiteenlopende resultaten van de drie scans het eindresultaat heeft afgeleid.
 
Verhoging leefloon vanaf 1 maart 2022
Vanaf 1-3-2022 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.773,86 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.
 
Vormingen
 • Vormingen door AgII dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht:
  • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 24 maart 2022 in Hasselt
  • Belgische nationaliteitswetgeving op 29 maart 2022 in Mechelen
  • Gezinshereniging met derdelanders (module 1) op 20 april 2022 (online)
  • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 22 april 2022 in Brussel
  • Belgische nationaliteitswetgeving op 26 april 2022 in Gent
  • Inleiding verblijfsrecht op 28 april 2022 in Gent
  • Gezinshereniging met Belgen en Unieburgers (module 2) op 28 april 2022 (online)
  • Verblijf Unieburgers op 4 mei 2022 in Brugge
  • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 10 mei 2022 in Brussel
  • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 16 mei 2022 in Gent
  • Inleiding verblijfsrecht op 10 juni 2022 in Leuven
  • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 21 juni 2022 in Leuven
  • Bekijk ons volledig vormingsaanbod op onze website
 • UGent, Onderzoeksgroep Migratierecht, Finale van International Migration and Refugee Law Moot Court Competition, 18 maart 2022
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
9 februari tot 1 maart
BS 10 februari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 15 februari 2022
GRONDWETTELIJK HOF

BS 17 februari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 februari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 februari 2022
GRONDWETTELIJK HOF

BS 24 februari 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 28 februari 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


 
9 februari tot 1 maart
Pb. C 10 februari 2022, afl. 69, 11
EVA-hof

Pb. L 16 februari 2022, afl. 34, 46
BESLUITEN

Pb. L 16 februari 2022, afl. 34, 49
BESLUITEN

Pb. C 21 februari 2022, afl. 84, 17
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-490/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 14 december 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarije) — V.M.A./Stolichna obshtina, rayon “Pancharevo” (Prejudiciële verwijzing – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Kind dat is geboren in het gastland van zijn ouders – Door deze lidstaat afgegeven geboorteakte waarin voor dat kind twee moeders vermeld staan – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om voor dat kind een geboorteakte af te geven bij gebreke van informatie over de identiteit van zijn biologische moeder – Bezit van een dergelijke akte dat de voorwaarde vormt voor afgifte van een identiteitskaart of een paspoort – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst waarin het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet wordt erkend)

Pb. L 24 februari 2022, afl. 43, 79
AANBEVELINGEN

 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.