Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 3 | 6 april 2022
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
In dit nieuwsbericht vind je een actueel overzicht van de informatie die wij ter beschikking hebben. Er blijven onduidelijkheden. We volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven dit overzicht actualiseren. Consulteer regelmatig deze pagina, alsook de websites van de bevoegde instanties: DVZ, CGVS, Fedasil, FOD Buitenlandse Zaken.
 
Rusland: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
In dit nieuwsbericht vind je een actueel overzicht van de praktisch informatie die wij ter beschikking hebben. De informatie is beperkt en er zijn nog onduidelijkheden. We volgende de ontwikkelingen op en blijven dit overzicht ook actualiseren.
 
Update: Afghanistan documenten en verblijfsaanvragen
We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan evacuatie en verblijfsaanvragen” een grondige update. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Het gaat over de aflevering van Afghaanse documenten en paspoorten, legalisatie van Afghaanse documenten, bijstand voor grensoversteek en voorwaarden voor de grensoversteek van Afghanistan-Pakistan, reizen uit Afghanistan en het beleid van het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen over Afghaanse aanvragen om internationale bescherming.
 
Update: De impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen

Dit nieuwsbericht geeft een actueel overzicht van de concrete, nog relevante gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen. We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren.
 
Nederlandse RvS: geen interstatelijk vertrouwen in Malta bij Dublin-procedure
De Nederlandse Raad van State (RvS) oordeelde in een uitspraak van 15 december 2021 (nr. 202104510/1/V3) dat bij de Dublin-procedure niet zonder meer mag worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel ten aanzien van Malta. De Nederlandse staatssecretaris moet meer informatie inwinnen over de detentie(-omstandigheden) en de toegang tot een effectief rechtsmiddel van Dublin-terugkeerders in Malta om zich ervan te verzekeren dat de verzoeker er niet aan een onmenselijke of vernederende behandeling zou worden blootgesteld.
 
Nieuwe EU-asielagentschap (EUAA) vervangt EASO
Sinds 19 januari 2022 is het nieuwe European Union Agency for Asylum (EUAA) operationeel. Dit agentschap vervangt het European Asylum Support Office (EASO), met een verbreed en versterkt mandaat. Het EUAA zal operationele bijstand verlenen aan lidstaten bij de toepassing van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel. Het is een initiatief in het kader van het nieuwe Europese asiel- en migratiepact.
 
Nieuw KB veilige landen: lijst blijft ongewijzigd
Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2022, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.
 
RvS: geen effectief rechtsmiddel door beroepstermijn 10 dagen bij vasthouding verzoeker die nieuwe raadsman moet vinden na betekening beslissing
In arrest nr. 252.042 van 4 november 2021 oordeelt de Raad van State (RvS) dat de termijn van 10 dagen voor een beroep tegen een beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) tot weigering van een volgend verzoek strijdig is met het recht op een effectief rechtsmiddel in het geval dat de verzoeker drie dagen voor het einde van de termijn een nieuwe raadsman moet raadplegen.
 
RvV: Niet gelegaliseerde Somalische huwelijksakte kan erkend worden door de burgerlijke rechtbank, niet door de RvV
Als Belgische autoriteiten een buitenlandse authentieke akte of een buitenlandse rechterlijke beslissing niet hebben gelegaliseerd, blijft erkenning door de burgerlijke rechtbank mogelijk. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) heeft hierover geen rechtsmacht. Dit stelt de RvV in arrest nr. 256.571 van 16 juni 2021.
 
Dringende medische hulp niet in gedrang door wetswijziging die de rol regelt van controlearts Hulpkas ZIV
Het Grondwettelijk Hof oordeelt in arrest nr. 22/2022 dat de toegang tot en de invulling van ‘dringende medische hulp’ (DMH) niet in het gedrang komt door de wetswijziging die de rol regelt van de controlearts van de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit (HZIV). Dit gebeurde met de wet van 29 maart 2018 tot wijziging van de artikelen 2 en 9ter van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 
Aanpassing gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen vanaf 1 april 2022
Op 1 april 2022 trad CAO nr. 43/16 van 9 maart 2022 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen in werking. Hierdoor stijgt het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) vanaf 1 april 2022 naar 1806,16 euro bruto. Daarnaast wordt er niet langer een onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd of anciënniteit van werknemers. Het nieuwe bedrag geldt voortaan als minimuminkomen voor alle werknemers ouder dan 18 jaar. Het GMMI geldt ook als ondergrens om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te krijgen.
 
Bestaansmiddelen derdelands student of zoekjaar in 2022-2023
Derdelanders die in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen of die na hun studies een zoekjaar aanvragen, moeten tijdens het academiejaar 2022-2023 over een maandelijks bedrag van 730 euro kunnen beschikken. Vorig academiejaar gold een bedrag van 679 euro.
 
Nieuw centraal oproepnummer voor juridische helpdesk
Vorige week nam het Agentschap Integratie en Inburgering een nieuwe telefooncentrale voor juridisch helpdeskadvies in gebruik. Op het nieuwe oproepnummer 02-2050055 kan het werkveld in Vlaanderen en Brussel voortaan terecht voor advies over specifieke toepassingsvragen over:
 • 02-2050055 toets 1: Internationaal familierecht: op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 12.30 uur. Vragen over “IPR” kunnen ook per mail aan juridesk@integratie-inburgering.be.
 • 02-2050055 toets 2: Asielrecht (bij juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen): op dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 9.00 tot 12.30 uur. Geen e-mail advies.
 • 02-2050055 toets 3: Vreemdelingenrecht: elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur, en ook op woensdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur. Geen e-mail advies.
Gelieve ons oude oproepnummer 02-7017555 te wijzigen naar ons nieuwe oproepnummer 02-2050055. Voorlopig staat ons oude nummer nog automatisch doorverbonden naar ons nieuwe nummer.
 
Vorming
 • Vormingen door AgII dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht:
  • Gezinshereniging met derdelanders (module 1) op 20 april 2022 (online)
  • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 22 april 2022 in Brussel
  • Belgische nationaliteitswetgeving op 26 april 2022 in Gent
  • Inleiding verblijfsrecht op 28 april 2022 in Gent
  • Gezinshereniging met Belgen en Unieburgers (module 2) op 28 april 2022 (online)
  • Verblijf Unieburgers op 4 mei 2022 in Brugge
  • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 10 mei 2022 in Brussel
  • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 16 mei 2022 in Gent
  • Inleiding verblijfsrecht op 10 juni 2022 in Leuven
  • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 21 juni 2022 in Leuven
 
Publicaties
Publicaties


 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
2 maart tot 6 april
BS 4 maart 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 11 maart 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 11 maart 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 maart 2022
DIENST VREEMDELINGENZAKEN

BS 24 maart 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 29 maart 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 30 maart 2022
VLAAMSE OVERHEID
ECONOMIE, WETENSCHAP EN INNOVATIE

BS 31 maart 2022
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 4 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 5 april 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 5 april 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 5 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de kandidatenlijst voor twee vacante betrekkingen van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken
 
2 maart tot 6 april
Pb. L 4 maart 2022, afl. 69, 105
BESLUITEN

Pb. L 4 maart 2022, afl. 71, 1
BESLUITEN

Pb. C 4 maart 2022, afl. 104I, 1
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Pb. C 14 maart 2022, afl. 119, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 14 maart 2022, afl. 119, 13
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 21 maart 2022, afl. 126I, 1
MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Pb. C 29 maart 2022, afl. 139, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 31 maart 2022, afl. 143, 6
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 4 april 2022, afl. 148, 12
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 6 april 2022, afl. 107 I, 1
EUROPESE COMMISSIE
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.