Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 4 | 11 mei 2022
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We gaven ons Oekraïne-bericht een nieuwe structuur en deden ook inhoudelijke aanvullingen. De volgende titels of informatie voegden we toe: 3.10 Basisbankdienst, 3.12 Recht om een woning te huren, 4. Oekraïense documenten vanuit IPR-rechtelijk oogpunt, 5. Bescherming kinderen uit Oekraïne, 6. Oekraïense kinderen die in België geboren worden.
 
Verstrengde verblijfsduur- en inburgeringvoorwaarde voor Vlaamse Sociale Bescherming
Zowel voor de verlaagde zorgpremie van 27 euro in plaats van 54 euro, als voor de tegemoetkomingen (zorgbudgetten) voert het Decreet van 18 juni 2021 tot wijziging van regelgeving in het kader van de Vlaamse sociale bescherming een inburgeringsvoorwaarde en strengere verblijfsduurvoorwaarde in. Het Grondwettelijk Hof zal zich hierover nog uitspreken in een vernietigingsberoep.
 
EHRM veroordeelt België wegens binnendringen woonst zonder huiszoekingsbevel
In het arrest Sabani t/België van 8-3-2022 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het binnendringen in een woning van een vreemdeling zonder wettig verblijf zonder huiszoekingsbevel of toestemming van de betrokkene, een schending uitmaakt van het recht op eerbiediging van de woning (artikel 8 EVRM) en op onschendbaarheid van de woning (artikel 15 Grondwet).
 
HvJ: langdurige ingezetene verliest status niet ondanks slechts enkele dagen aanwezigheid op EU grondgebied in periode van 12 maanden
Volgens Hof van Justitie arrest nr. C- 432/20 van 20-1-2022 verliest een langdurig ingezetene in de EU zijn status niet, ook al is hij maar enkele dagen per jaar fysiek aanwezig in de EU. Elke, zelfs minieme, aanwezigheid in de EU onderbreekt de “aaneengesloten periode van twaalf maanden” bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2003/109.
 
RvV: CGVS onderzoekt onvoldoende volgend verzoek om internationale bescherming Afghanistan na machtsovername Taliban

Sinds begin maart 2022 neemt het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) terug beslissingen over Afghaanse verzoeken om internationale bescherming (VIB). Het past hierbij een nieuw beleid toe na de machtsovername door de Taliban. De RvV meent in arrest nr. 270.813 van 31 maart 2022 dat de verzoeker onvoldoende de mogelijkheid kreeg om relevante elementen aan te brengen om zijn volgend VIB te ondersteunen in het licht van de gewijzigde situatie na de machtswissel.

Ook moest het CGVS uitvoeriger onderzoeken of verzoeker een risico op vervolging loopt omwille van zijn profiel van terugkeerder en onderzocht het CGVS niet zorgvuldig of de subsidiaire beschermingsstatus moest worden toegekend, omdat de precaire socio-economische en humanitaire situatie in Afghanistan overwegend te wijten is aan gedragingen van de Taliban, of omdat er voor de betrokkene persoonlijke omstandigheden zijn die het risico, verbonden aan het willekeurig geweld, verhogen.

 
RvV: DVZ kan gevraagde gezinshereniging met erkend vluchteling niet zomaar omzetten naar een humanitair visum zonder beoordeling ‘andere geldige bewijzen’ familieband
Volgens RvV arrest nr. 268.111 van 11-2-2022 mag DVZ een aanvraag gezinshereniging met erkend vluchteling (artikel 10 Vw) niet impliciet weigeren door toekenning van een humanitair visum (artikel 9 en 13 Vw) zonder eerst de familieband volgens het cascade-systeem te beoordelen. Somalische documenten worden door België niet gelegaliseerd, maar kunnen wel gelden als een "ander geldig bewijs" van de familieband.
 
RvV: Medisch advies bij 9ter-weigering waaruit individueel onderzoek naar toegankelijke zorg en medicatie niet blijkt, schendt zorgvuldigheidsbeginsel
Voor een medische regularisatiebeslissing moet de ambtenaar-geneesheer van DVZ niet slechts algemeen verwijzen naar theoretisch toegankelijke zorg in het herkomstland. Uit het medisch advies moet blijken of de nodige gespecialiseerde zorg en medicatie in de individuele, concrete situatie van de aanvrager voldoende, ook financieel, toegankelijk is. Extra zorgvuldigheid is nodig als er een historiek is van herhaalde vernietigde weigeringsbeslissingen, zo stelt RvV-arrest nr. 264.781 van 2-12-2021.
 
Update - Hoe ‘gezinscel’ bewijzen bij gezinshereniging met Belgisch kind als er geen samenwoonst is?
RvV arrest nr. 256.807 van 18-5-2021 bevestigt eerdere rechtspraak. DVZ mag voor gezinshereniging van een derdelands ouder met een Belgisch minderjarig kind geen strengere voorwaarden aan het gezinsleven stellen dan dat het beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. Er moet een minimum aan relatie met affectieve of financiële banden zijn tussen beiden. Samenwoonst of zeer actieve betrokkenheid is niet vereist. De RvV stelt dat dit gezinsleven wordt verondersteld en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen als verbroken kan worden beschouwd.
 
Overeenkomst sociale zekerheid België-Marokko treedt in werking op 1 juni 2022
De bilaterale overeenkomst van 18-2-2014 over sociale zekerheid tussen België en Marokko vervangt vanaf 1-6-2022 het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Marokko dat dateert van 24-6-1968.
 
Vrijstelling visumplicht kort verblijf in Schengenzone voor burgers van Oost-Timor
Vanaf 1 mei 2022 kunnen burgers van de EU en burgers van Oost-Timor voor een kort verblijf naar het grondgebied van de andere partij reizen voor maximaal 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen met een paspoort en zonder visum.
 
Tijdelijke opschorting vrijstelling visumverplichting kort verblijf voor burgers van Vanuatu​
Onderdanen van Vanuatu kunnen van 4 mei 2022 tot en met 3 februari 2023 geen gebuik maken van de vrijstelling van de visumplicht voor een kortverblijf in de Europese Unie (EU). De vrijstelling die sinds 2015 van toepassing was, wordt tijdelijk opgeschort voor onderdanen met een gewoon paspoort door Vanuatu afgeleverd vanaf 25 mei 2015. Onderdanen die voor 4 mei 2022 voor een kort verblijf de EU zijn ingereisd zonder visum kunnen hun verblijf verderzetten en ook zonder visum uitreizen.
 
Indexering leefloon
Sinds 1 mei 2022 gelden hogere leefloonbedragen wegens de indexering. De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging
 
Wat konden we in 2021 voor jou betekenen?
In 2021 volgden 3.482 medewerkers van organisaties en besturen een van onze 105 vormingen rond vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Onze juridische helpdesk beantwoordde 9.717 vragen. We werkten op maat met 7 organisatiegerichte begeleidingen, gingen op knelpunten in met 10 problematiekgerichte begeleidingen, en waren actief in 13 lerende netwerken. De website www.vreemdelingenrecht werd druk geconsulteerd met 3.528.179 paginaweergaven door 639.418 gebruikers. We publiceerden daarop 116 nieuwsberichten en 386 nieuwe arresten in de databank rechtspraak, en actualiseerden tal van themapagina’s (met grondige wijzigingen rond arbeidsmigratie en werk, studieverblijf en zoekjaar na studie, …).

Onder meer de machtsovername in Afghanistan riep veel vragen op waarop onze medewerkers een antwoord zochten. Eric Somers, diensthoofd Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht, vertelt hoe dit verliep. Lees zijn verhaal en vele andere getuigenissen in ons online jaarverslag!
 
Vorming
- Vormingen door AgII dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht:
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 16 mei 2022 in Gent
 • Inleiding verblijfsrecht op 10 juni 2022 in Leuven
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 21 juni 2022 in Leuven
 • Inleiding verblijfsrecht op 12 september 2022 op 12 september 2022 in Hasselt
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 13 september 2022 in Mechelen
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 22 september 2022 in Brugge
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 3 oktober 2022 in Leuven
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en parktijk op 6 oktober in Brussel
 • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 11 oktober 2022 in Gent
 • Verblijf van unieburgers op 12 oktober 2022 in Brussel
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 27 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent
Vorming
 
Publicaties
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
7 april tot 12 mei
BS 8 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 8 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 14 april 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 19 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 20 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 april 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 10 mei 2022
WAALSE OVERHEIDSDIENST
 
7 april tot 12 mei
Pb. L 8 april 2022, afl. 109, 1
VERORDENING

Pb. L 8 april 2022, afl. 109, 13
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 11 april 2022, afl. 112, 1
VERORDENING

Pb. L 11 april 2022, afl. 113, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 11 april 2022, afl. 113, 3
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 11 april 2022, afl. 113, 9
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 11 april 2022, afl. 113, 11
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 11 april 2022, afl. 157, 1
AANBEVELINGEN

Pb. L 13 april 2022, afl 115, 42
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 19 april 2022, afl. 165, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-483/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 februari 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — XXXX/Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Niet-ontvankelijkheid van een verzoek om internationale bescherming dat in een lidstaat is ingediend door een derdelander die in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus heeft verkregen, terwijl het minderjarige kind van die derdelander, dat de subsidiairebeschermingsstatus geniet, in de eerste lidstaat verblijft – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikel 7 – Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven – Artikel 24 – Belangen van het kind – Geen schending van de artikelen 7 en 24 van het Handvest van de grondrechten wegens de niet-ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 23, lid 2 – Verplichting voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gezin van personen die internationale bescherming genieten in stand wordt gehouden)

Pb. C 20 april 2022, afl. 166, 1
AANBEVELINGEN

Pb. C 25 april 2022, afl. 171, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 25 april 2022, afl. 171, 10
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-409/20: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 3 maart 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado Contencioso Administrativo no 1 de Pontevedra — Spanje) — UN / Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Richtlijn 2008/115/EG – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van derdelanders die illegaal op hun grondgebied verblijven – Artikel 6, lid 1, en artikel 8, lid 1 – Nationale regeling op grond waarvan in geval van illegaal verblijf een geldboete en een bevel om het grondgebied te verlaten worden opgelegd – Mogelijkheid om het verblijf binnen een gestelde termijn te regulariseren – Artikel 7, leden 1 en 2 – Termijn voor vrijwillig vertrek)

Pb. C 25 april 2022, afl. 171, 12
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 3 mei 2022, afl. 129, 18
VERORDENINGEN

Pb. L 11 mei 2022, afl. 134, 28
BESLUITEN

Pb. L 11 mei 2022, afl. 134, 31
BESLUITEN

Pb. L 11 mei 2022, afl. 134, 34
BESLUITEN

 
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.