Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 5 | 1 juni 2022
Verplichting tot inburgering in Brussel vanaf 1 juni 2022: wie is waartoe verplicht?
Het Brussels inburgeringsbeleid gaat uit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar vergt samenwerking en afstemming met onder andere de Vlaamse inburgering, en legt de verantwoordelijkheid tot vaststelling van de verplichte doelgroepen bij de 19 Brusselse gemeenten.
We verwerkten alle info op nieuwe webpagina's en in een gedetailleerde doelgroepbrochure over de verplichte inburgering in Brussel. Hieronder leest u een samenvatting, en helemaal onderaan links naar meer info.
 
Bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 26 mei 2022
Het koninklijk besluit (KB) van 9 februari 2022 vervangt het vernietigde artikel 1/1/1 van het Verblijfsbesluit (Vb), zoals ingevoerd door het KB van 16 februari 2015. Hiermee komt de Belgische staat tegemoet aan de rechtspraak van de Raad van State (RvS arresten 245.403 en 245.404 van 11 september 2019). De RvS bepaalde toen dat de retributiebedragen voor het indienen van een verblijfsaanvraag in redelijke verhouding moeten staan tot wat de geleverde dienst (de behandeling van de verblijfsaanvraag door Dienst Vreemdelingenzaken) effectief kost. Dit was niet het geval. Uit het verslag aan de Koning bij het nieuwe KB blijkt dat de effectieve kosten werden herberekend en dat de nieuwe retributiebedragen hierop zijn afgestemd. De nieuwe bedragen zijn van toepassing vanaf 26 mei 2022. De historiek van de bedragen en van het juridisch kader over de retributies kan je hier raadplegen.
 
RvS verwerpt poging tot wraking RvV-rechter
In arrest nr. 235.038 van 21 februari 2022 verwerpt de Raad van State (RvS) het verzoek tot wraking van een rechter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). De verzoekers wierpen op dat de rechter niet onpartijdig meer kon oordelen, nadat hij het beroep tegen de weigering van het verzoek tot internationale bescherming van de broer van een van de verzoekers had verworpen. De RvS oordeelt dat dit niet onder de definitie van ‘wettige verdenking’ valt en dat het niet om hetzelfde geschil gaat.
 
RvV: Toekenning subsidiaire bescherming aan Palestijn uit Gaza wegens risico op extreme armoede bij terugkeer
RvV arrest nr. 268.005 van 8 februari 2022 houdt rekening met de socio-economische gevolgen van de escalatie van het conflict in mei 2021 en met de individuele situatie van de verzoeker, die hij staaft met documenten. De RvV besluit dat de verzoeker voldoende aantoont dat hij in geval van terugkeer in een extreme armoede terecht zou komen die een onmenselijke en vernederende behandeling zou vormen.
 
RvV: Geen belang bij beroep tegen opheffing beschermingsstatus indien onbeperkt verblijfsrecht
RvV arrest nr. 261.893 van 8 oktober 2021 oordeelt dat de vordering geen voordeel meer kan opleveren aangezien de verzoeker in dat geval al blijvende bescherming tegen refoulement geniet.
 
RvV: Kopieën als ‘nieuw element’ bij volgend verzoek om IB vereisen inhoudelijk onderzoek
RvV arrest nr. 261.886 van 8 oktober 2021 vernietigt een beslissing van het CGVS tot niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek om internationale bescherming (IB) omdat de kopieën van documenten die door de verzoeker als ‘nieuw element’ werden neergelegd, niet inhoudelijk onderzocht werden.
 
COVID-19 inreisbeperkingen naar België geschrapt vanaf 23 mei 2022
Het overlegcomité heeft de geldende coronamaatregelen verder versoepeld vanaf maandag 23 mei 2022. Een belangrijke wijziging is de verregaande schrapping van de maatregelen voor reizigers naar België. Zo werd de verplichting om een Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) en een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat voor te leggen afgeschaft. De impact van deze regels hebben we verwerkt op de pagina over “de impact van de COVID-19-pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen”.
 
Nieuw platform - Tijd voor Mensenrechten
Het Tijdschrift voor Mensenrechten lanceert een nieuw online platform "Tijd voor Mensenrechten". Dit plaform neemt de Belgische actualiteit onder de loep vanuit mensenrechtelijk perspectief. Bijdragen op het platform behandelen nieuwe rechtspraak en wetgeving, of evalueren hot topics. Af en toe zullen er ook bijdragen te vinden zijn die een link hebben met vreemdelingenrecht en de rechtspositie van vreemdelingen in België.
 
Vorming
Vormingen door AgII dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht:
 • Inleiding verblijfsrecht op 10 juni 2022 in Leuven
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 21 juni 2022 in Leuven
 • Inleiding verblijfsrecht op 12 september 2022 op 12 september 2022 in Hasselt
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 13 september 2022 in Mechelen
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 22 september 2022 in Brugge
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 3 oktober 2022 in Leuven
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en parktijk op 6 oktober in Brussel
 • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 11 oktober 2022 in Gent
 • Verblijf van unieburgers op 12 oktober 2022 in Brussel
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 27 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent

 
Publicaties
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
13 mei tot 1 juni 2022
BS 16 mei 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 mei 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 23 mei 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 23 mei 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 31 mei 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 31 mei 2021
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD
5 MEI 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers en van het besluit van het Verenigd College van 19 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject voor de nieuwkomers
 
13 mei tot 1 juni 2022
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.