Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
xxxnr. 6 | 13 juli 2022
HvJ: Unierecht geeft verblijfsrecht aan derdelands familielid ‘afhankelijk’ van statische Unieburger ondanks onvoldoende bestaansmiddelen
Het Hof van Justitie verfijnt in zijn arrest XU en QP van 5 mei 2022 haar voorgaande rechtspraak RH van 27 februari 2020 en KA van 8 mei 2018, en verruimt het recht op gezinshereniging. De aanvraag gezinshereniging van het derdelands familielid van een statische Unieburger (Belg) kan niet worden geweigerd omdat de Belg niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt wanneer er tussen beiden een zodanige afhankelijkheid bestaat dat de statische Belg de EU zou moeten verlaten. Het HvJ definieert ook het begrip ‘afhankelijkheidsverhouding’. Tussen ouders en kinderen geldt soms een weerlegbaar vermoeden van afhankelijkheidsverhouding. Ook een derdelands halfbroer of -zus van een Unieburger kan een afgeleid verblijfsrecht genieten wanneer er tussen hen en de (derdelands) moeder een afhankelijkheidsverhouding bestaat.
 
Grondwettelijk Hof: ouderschapsverlof geen onderbreking van werk bij nationaliteitsverklaring
In sommige gevallen kan je bij een nationaliteitsverklaring de maatschappelijke integratie of talenkennis bewijzen met vijf jaar onafgebroken tewerkstelling. In een arrest van 9 juni 2022 verduidelijkt het Grondwettelijk Hof (GwH) dat ouderschapsverlof een tewerkstelling niet onderbreekt. Het ouderschapsverlof als een onderbreking beschouwen zou volgens het Hof strijdig zijn met het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.
 
Rb. Luik: toekenning nationaliteit art. 11bis WBN - toestemming mogelijk door onwettig verblijvende ouder
Onder bepaalde voorwaarden kan een kind dat in België geboren wordt en voor wie de ouders voor de twaalfde verjaardag een verklaring afleggen, Belg worden. Ook een ouder in onwettig verblijf kan toestemmen om de Belgische nationaliteit aan het kind te geven. De toestemming kan blijken uit de tussenkomst van de ouder in de procedure voor de rechtbank. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Luik in een vonnis van 18 juni 2021.
 
RvV: Risico op ernstige schade door willekeurig geweld voor elke Malinees uit het Noorden of centrum van Mali
In twee arresten nrs. 272.907 en 272.908 van 18 mei 2022 beslist de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat de mate van willekeurig geweld in het Noorden en centrum van Mali zo hoog is dat elke Malinese burger afkomstig uit deze regio’s daar een reëel risico loopt op ernstige schade. Mensen uit deze regio’s hebben geen intern vestigingsalternatief in andere delen van het land. De RvV kent beide verzoekers de subsidiaire beschermingsstatus toe.
 
RvV: Vóór weigering internationale bescherming is verder onderzoek nodig naar rekruteringspraktijk van lokale bendes en beschermingsmogelijkheden in Colombia, regio Antioqia
Verder onderzoek is nodig naar de rekruteringspraktijk van lokale bendes in regio Antioqia, Colombia alvorens de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming te weigeren. Dat besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arrest nummer 261.885 van 8 oktober 2021. Verder benadrukte de Raad dat NGO’s en privépersonen geen actoren van bescherming zijn in de zin van artikel 48/5, §2 van de Vreemdelingenwet (Vw).
 
Vlaamse beleidswijziging: middengeschoolde knelpuntberoepers geen ongeschoolde arbeidskrachten meer voor bepaling minimumloon
Sinds begin 2022 vereist het Vlaams gewest dat werkgevers de middengeschoolde werknemer inschalen als 'geschoolde arbeidskracht' volgens het paritair comité (kwalificatieniveau 3 of 4) voor een (hernieuwing van) gecombineerde vergunning zonder arbeidsmarktonderzoek.
 
Minimuminkomen beroepssporters en -trainers in Brussels gewest en Duitstalige gemeenschap geïndexeerd vanaf 1 juli 2022
Voor een gecombineerde vergunning zonder arbeidsmarktonderzoek hebben buitenlandse beroepssporters en -trainers in het Brussels gewest en in de Duitstalige gemeenschap vanaf 1 juli 2022 een bruto jaarloon van minstens 88.320 euro nodig. In het Vlaams gewest en in het Waals gewest (buiten Duitstalig gebied) volstaat in 2022 nog 86.209 euro bruto jaarloon; dat bedrag wordt geïndexeerd op 1 januari 2023.
 
Beroepstermijn EHRM verlaagd naar 4 maanden vanaf nationale definitieve beslissing
Sinds 1 februari 2022 is de beroepstermijn om een zaak voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te brengen, verlaagd tot vier maand. De termijn loopt vanaf de datum van de definitieve nationale beslissing. De nieuwe termijn heeft geen terugwerkende kracht. Voor nationale definitieve beslissingen genomen vóór 1 februari 2022 geldt nog de oude termijn van zes maanden. De termijn van vier maanden is dus alleen van toepassing op verzoeken tegen nationale definitieve beslissing genomen vanaf 1 februari 2022. Protocol nummer 15 bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bevat deze wijziging.
 
Terugtrekking Rusland uit Raad van Europa en EVRM
Vanaf 16 maart 2022 is Rusland geen lid meer van de Raad van Europa. Vanaf 16 september 2022 zal Rusland ook geen lid meer zijn van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wanneer Belgische overheden verzoeken om internationale bescherming en verblijfsaanvragen behandelen, zullen zij rekening moeten houden met deze verminderde rechtsbescherming.
 
HvB Brussel: vrijspraak voor hulp voornamelijk om humanitaire beweegredenen bij onwettige binnenkomst
In een arrest van 12 januari 2021 maakt het Hof van Beroep (HvB) van Brussel toepassing van de "humanitaire clausule", voorzien in artikel 77, tweede lid Vreemdelingenwet (Vw). HvB spreekt de beklaagden vrij voor het verlenen van hulp bij onwettige binnenkomst omdat zij voornamelijk hebben gehandeld vanuit humanitaire overwegingen. Ze hadden een vriend geholpen om weg te geraken van een uitzichtloze situatie in Griekenland en om via België zijn familie in het Verenigd Koninkrijk (VK) te vervoegen.
 
Vorming
Vormingen door AgII dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht:
 • Inleiding verblijfsrecht op 12 september 2022 op 12 september 2022 in Hasselt
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 13 september 2022, online
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 22 september 2022 in Brugge
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 3 oktober 2022 in Leuven
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 6 oktober in Brussel
 • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 11 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 27 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 6 december 2022 in Brussel
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
2 juni tot 13 juli
BS 15 juni 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 15 juni 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

BS 17 juni 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 20 juni 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 28 juni 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 30 juni 2022
WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BS 1 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

BS 1 juli 2022
GRONDWETTELIJK HOF

BS 4 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 juli 2022
VLAAMSE OVERHEID
 
2 juni tot 13 juli
Pb. L 3 juni 2022, afl. 152, 112
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 3 juni 2022, afl. 152, 113
VERORDENINGEN

Pb. C 8 juni 2022, afl. 224, 69
RESOLUTIES

Pb. C 14 juni 2022, afl. 229, 8
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 15 juni 2022, afl. 160, 1
VERORDENINGEN

Pb. C 16 juni 2022, afl. 233, 1
EUROPESE COMMISSIE

Pb. C 20 juni 2022, afl. 237, 7
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-368/20 en 369/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 26 april 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark — Oostenrijk) — NW/Landespolizeidirektion Steiermark (C-368/20), Bezirkshauptmannschaft Leibnitz (C-369/20) [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Vrij verkeer van personen – Verordening (EU) 2016/399 – Schengengrenscode – Artikel 25, lid 4 – Tijdelijke herinvoering van het grenstoezicht aan de binnengrenzen voor een totale periode van ten hoogste zes maanden – Nationale regeling die voorziet in verschillende opeenvolgende perioden van grenstoezicht waardoor deze periode wordt overschreden – Onverenigbaarheid van een dergelijke regeling met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer de opeenvolgende perioden gebaseerd zijn op dezelfde bedreiging of dezelfde bedreigingen – Nationale regeling op grond waarvan op straffe van een sanctie een paspoort of identiteitskaart moet worden getoond bij het grenstoezicht aan de binnengrens – Onverenigbaarheid van deze verplichting met artikel 25, lid 4, van de Schengengrenscode wanneer het toezicht zelf in strijd is met deze bepaling]

Pb. C 24 juni 2022, afl. 241, 6
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 27 juni 2022, afl. 244, 3
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-451/19 en C-532/19: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 mei 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — Subdelegación del Gobierno en Toledo / XU (C-451/19), QP (C-532/19) (Prejudiciële verwijzing – Artikel 20 VWEU – Burgerschap van de Europese Unie – Unieburger die nooit gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer – Aanvraag voor een verblijfskaart voor een gezinslid dat onderdaan van een derde land is – Afwijzing – Verplichting van voldoende bestaansmiddelen voor de Unieburger – Samenwoonverplichting van de echtgenoten – Minderjarig kind, burger van de Unie – Nationale wettelijke regeling en praktijk – Effectief genot van de belangrijkste aan de Unieburgers toegekende rechten – Verlies daarvan)

Pb. L 30 juni 2022, afl. 173, 37
VERORDENING

Pb. L 30 juni 2022, afl. 173, 46
VERORDENING

Pb. C 5 juli 2022, afl. 258, 13
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 12 juli 2022, afl. 185, 1
VERORDENING
 
xxx
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.