Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 7 | 3 augustus 2022
‘Verklaring geleverde inspanningen tot het behalen van een inburgeringsattest’ is bewijs maatschappelijke integratie bij nationaliteitsverklaring
Het gewijzigde decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid van 7 juni 2013 (Inburgeringsdecreet) heeft een nieuw document in het leven geroepen: de verklaring van geleverde inspanningen tot het behalen van een inburgeringsattest. Het Agentschap Integratie en Inburgering geeft deze verklaring aan de inburgeraars die door beperkte leercapaciteiten de doelen van maatschappelijke oriëntatie (MO) of Nederlands (NT2) niet kunnen behalen, maar wel hun inburgeringsplicht voldaan hebben. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat deze verklaring zal gelden als bewijs van maatschappelijke integratie voor een nationaliteitsverklaring, maar niet als bewijs van talenkennis.
 
Vlaamse gezinsbijslag en schooltoeslag - MB en BVRs wijzigen gelijkstellingen aan de verblijfsvoorwaarden voor het rechtgevend kind: ook zonder AI gelijkstelling mogelijk
Het ministerieel besluit (MB) van 31 maart 2022 wijzigt artikel 2 van het MB van 13 maart 2019 met betrekking tot de gelijkstellingen aan de verblijfsvoorwaarden voor het rechtgevend kind op de gezinsbijslagen in Vlaanderen. Het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 24 juni 2022 wijzigt het BVR van 17 mei 2019 met betrekking tot de gelijkstellingen aan de verblijfsvoorwaarden voor het rechtgevend kind op de selectieve participatietoeslagen (schooltoeslagen) in Vlaanderen. Hieruit volgt dat niet-begeleid minderjarige vreemdelingen (nbmv) en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel of mensmokkel niet langer een attest van immatriculatie (AI) moeten hebben om het recht te hebben op gezinsbijslagen en schooltoeslagen. Zij voldoen aan de verblijfsvoorwaarden wanneer zij het recht hebben om voorlopig op het grondgebied te verblijven in afwachting van de definitieve beslissing over de verblijfsaanvraag.
 
Vlaamse gezinsbijslag: één derde gezinsbijslag voor kinderen met materiële ondersteuning en uitsluiting attest van immatriculatie
Het decreet van 1 juli 2022 bepaalt dat wanneer kinderen verblijven in een collectieve of individuele opvangstructuur voor verzoekers om internationale bescherming, de begunstigden slechts één derde van de gezinsbijslagen ontvangen. Een uitzondering geldt voor het startbedrag en de pleegzorgtoeslag. Daarnaast voegt dit decreet een interpretatieve bepaling toe aan de verblijfsvoorwaarden in het Groeipakketdecreet (GPD). Deze stelt dat het attest van immatriculatie (AI) geen toelating of machtiging tot verblijf vormt. Dit bevestigt de vaste interpretatie over de verblijfsvoorwaarden van het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Kinderen met een AI voldoen dus niet aan de verblijfsvoorwaarden uit artikel 8 GPD. Er zijn uitzonderingen voorzien voor niet-begeleid minderjarige vreemdelingen en kinderen slachtoffer mensenhandel en mensensmokkel met een voorlopig verblijfsrecht in afwachting van de definitieve beslissing over de verbljifsaanvraag.
 
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We actualiseerden ons artikel over Oekraïne met de volgende titels en informatie:
 • 1.3 Belgische ambassade in Kiev en consulaire teams in buurlanden: over de heropening van de Belgische ambassade in Kiev
 • 3.1.3 Financiële ondersteuning huisvesting: update n.a.v. het wijzigingsbesluit van 30 juni 2022 tot toekenning van een subsidie aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit voor tijdelijk ontheemden uit Oekraïne
 • 3.10 Bankdiensten: aanvulling over het inwisselen van contante hryvnia’s
 • 3.14 Erkenning Oekraïense rijbewijzen
 
Update - Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban
We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We actualiseerden de onderstaande titels, informatie en wijzigden ook de structuur van het artikel. In het huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
 • 1.1.1 Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum
 • 1.1.2 Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?
 • 1.2.1 Behandeling van dossiers internationale bescherming
 • 2.5 Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten
 
Nieuwe standaardformulieren derdelands student
De wet van 11 juli 2021 en het koninklijk besluit van 13 oktober 2021 wijzigden de verblijfsregelgeving over studenten uitgebreid. Het was nog wachten op nieuwe standaardformulieren voor de aanvraag of hernieuwing van het verblijf als student. Deze zijn er nu. Het ministerieel besluit van 28 maart 2022 verspreidt drie verplicht te gebruiken formulieren: het inschrijvingsbewijs hoger onderwijs, het attest voortgang van de studies en de kennisgeving van mobiliteit.
 
HvJ: economisch niet-actieve Unieburger met afgeleid verblijfsrecht op grond van Verordening 492/2011 geniet gelijke behandeling op vlak van sociale bijstand
Een voormalig Unieburger-werknemer heeft voor de sociale bijstand soms recht op een behandeling gelijk aan die van de onderdanen van het gastland waarin hij eerder werknemer was. Dat is zo wanneer hij een autonoom verblijfsrecht op basis van Verordering 492/2011 behoudt omwille van zijn kinderen die in dat gastland naar school gaan en waarvoor hij daadwerkelijk zorgt. Deze ouder en de schoolgaande kinderen hebben een verblijfsrecht in het gastland tot aan het einde van de opleiding. DVZ kan het verblijfrecht van de kinderen, dat van de voormalig Unieburger-werknemer of dat van de ouder die daadwerkelijk voor hen zorgt, niet beëindigen omdat de Unieburger werkloos wordt of omdat zij een belasting voor de sociale bijstand vormen. Zij hebben recht op sociale bijstand. De toekenning van sociale bijstand vormt geen risico voor het behoud van dit verblijfsrecht. Zo oordeelde het Hof van Justitie in arrest nr. C181/19 van 6 oktober 2020.
 
RvV: DVZ mag visum gezinshereniging niet weigeren in afwachting van DNA-test en mag opstart DNA-onderzoek niet afhankelijk maken van uittreksel strafregister
Wanneer de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een visumaanvraag gezinshereniging weigert en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om de verwantschaps- en afstammingsbanden alsnog aan te tonen door een DNA-test mag DVZ dit niet afhankelijk maken van het voorleggen van een uittreksel uit het strafregister van de betrokkene. Beide zaken staan namelijk los van elkaar. DVZ kan bovendien de aanvraag nog niet weigeren vooraleer de DNA-test werd uitgevoerd. Ook mag het ontbreken van een uittreksel uit het strafregister niet noodzakelijk leiden tot een weigering van de aanvraag. Dat besliste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arrest nr. 274.047 van 14 juni 2022.
 
RvV: ook feitelijke gezinsbeleving als bijzondere omstandigheid bij 9bis-aanvraag kan onder bescherming artikel 8 EVRM vallen
Ook als de afstammingsband niet bewezen is, kunnen ook feitelijke vormen van gezinsbeleving bij een 9bis-aanvraag onder de bescherming van artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) vallen. Zo redeneerde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 5 november 2021, nr. 263.382. De Raad verwees onder meer naar het begrip ‘bezit van staat’ in het burgerlijk recht en artikel 331nonies van het Burgerlijk Wetboek (BW).
 
RvV: Family assessment voor terugkeer nmbv vereist zorgvuldige beoordeling seksuele geaardheid
In arrest 267.725 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 3 februari 2022 het bevel tot terugbrenging (bijlage 38) dat betekend werd aan de voogd van een niet-begeleid minderjarige vreemdeling (nbmv). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) oordeelde dat het hoger belang van de minderjarige om een hereniging met de ouders vroeg. De RvV vernietigde deze beslissing die onvoldoende rekening hield met de informatie over de seksuele geaardheid van de nbmv in combinatie met diens kwetsbaar profiel.
 
Nieuw webpagina's over humanitair visum online
De dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht publiceerde in samenwerking met Myria nieuwe webpagina's over het humanitair visum. Het gaat om een uitzonderingsprocedure op basis van artikel 9 en artikel 13 van de Verblijfswet. Deze wettelijke bepalingen voorzien geen definitie of criteria voor de toekenning van het humanitair visum. In de praktijk heeft DVZ een brede beoordelingsmarge. DVZ beoordeelt elke aanvraag op individuele basis. Een humanitair visum is geen recht, maar een gunst. Alleen de Belgische praktijken over humanitaire visa voor familieleden van personen met een verblijfsrecht in België zijn behandeld. De andere types van humanitaire visa in België, met name deze voor hervestiging, voor ‘ad hoc’ reddingsoperaties van vluchtelingen en de humanitaire visa voor kort verblijf om medische en prangende redenen, staan uitgelegd in dit overzicht van Myria.
 
Odisee Hogeschool onderzoekt opvangbeleid ontheemden uit Oekraïne
Onderzoekers van Odisee Hogeschool onderzoeken hoe groot de animo nog is bij mensen en gezinnen die ontheemden uit Oekraïne opgevangen hebben en hoe ze die periode beleefd hebben. Met een vragenlijst zoeken ze naar de lastige maar ook naar de positieve of leerrijke ervaringen bij de opvang die de laatste maanden plaatsvond.
Vang jij thuis zelf ontheemden op of ken je iemand dit doet? Neem even 15 minuutjes om de vragenlijst in te vullen. Dit kan nog tot 15 augustus.
 
Vorming


 • Inleiding verblijfsrecht op 12 september 2022 op 12 september 2022 in Hasselt
 • Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen op 13 september 2022, online
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 22 september 2022 in Brugge
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 3 oktober 2022 in Leuven
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 6 oktober in Brussel
 • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 11 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 27 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 6 december 2022 in Brussel
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent
 
Publicaties
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
14 juli tot 3 augustus
BS 15 juli 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 15 juli 2022
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BS 18 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 25 juli 2022
GRONDWETTELIJK HOF

BS 25 juli 2022
GRONDWETTELIJK HOF

BS 25 juli 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 29 juli 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 29 juli 2022
VLAAMSE OVERHEID
 
14 juli tot 3 augustus
Pb. L 14 juli 2022, afl. 187, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 14 juli 2022, afl. 187, 4
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 15 juli 2022, afl. 272, 4
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 18 juli 2022, afl. 274, 3
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 18 juli 2022, afl. 276, 5
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 18 juli 2022, afl. 276, 6
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 22 juli 2022, afl. 195, 13
VERORDENING

Pb. C 29 juli 2022, afl. 290, 90
ADVIEZEN

Pb. C 29 juli 2022, afl. 290, 154
ADVIEZEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.