Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 8 | 21 september 2022
Brussel IIter Verordening in werking sinds 1 augustus 2022
De Brussel IIter Verordening is een herziening van de Brussel IIbis Verordening, de hoeksteen van de gerechtelijke samenwerking in familiezaken in de EU (behalve Denemarken). De Verordening stelt uniforme regels vast over de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk, en over geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende situaties. Bij Wet van 20 juli 2022 werd ons nationale recht aangepast om uitvoering te geven aan deze Verordening.
 
HvJ verduidelijkt verplichtingen lidstaten betreffende vrij verkeer en erkenning afstammingsbanden bij gezinnen met ouders van hetzelfde geslacht
Hof van Justitie verplicht Polen in arrest nr. C-2/21 van 24 juni 2022 om een identiteitskaart of paspoort af te leveren aan een Pools kind geboren in Spanje uit twee moeders (een Ierse en een Poolse) zodat het kind haar rechten als Unieburger, onder andere het recht op vrij verkeer, kan uitoefenen. Dat moet op basis van de Spaanse geboorteakte, zelfs zonder inschrijving daarvan in de Poolse registers van burgerlijke stand. Dit HvJ-arrest bevestigt eerdere rechtspraak.
 
Leefloon verhoogd sinds 1 augustus 2022
Vanaf 1 augustus 2022 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.845,48 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.
 
Inkomensgarantie voor ouderen: wijzigingen controleprocedure werkelijke verblijfplaats in België
Het Koninklijk Besluit (KB) van 29 mei 2022 tot wijziging van artikel 42 van het KB van 23 mei 2001 ‘tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen’ trad 15 juni in werking. Het KB hervormt de procedure voor controle van het hoofd- of daadwerkelijk tijdelijke verblijfplaats in België van de gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Bovendien breidt het KB de categorieën van gerechtigden die uitgesloten worden van de controleprocedure en versoepelt het KB de meldingsplicht voor gerechtigden die het Belgisch grondgebied tijdelijk verlaten.
 
Nieuwe instructie Fedasil over vrijwillige opheffing code 207
Een instructie van Fedasil van 12 juli 2022 laat bepaalde categorieën verzoekers om internationale bescherming toe om hun toewijzing aan een materiële opvangstructuur (code 207) op te heffen. In geval van behoeftigheid komen zij dan in aanmerking voor financiële OCMW-steun.
 
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We actualiseerden ons artikel met de volgende titels en informatie:
 • 2.3.1 Wie krijgt tijdelijke bescherming in België: aanvullingen over wie al tijdelijke bescherming kreeg in een andere lidstaat van de Europese Unie en de weigeringsgrond voor personen met een visum in een andere lidstaat;
 • 3.4 Werk: tijdelijk beschermden kunnen sinds 20 augustus 2022 zelfstandige activiteiten uitvoeren zonder houder te zijn van een beroepskaart;
 • 3.7.1 Leerplicht voor minderjarigen: aanvullingen over de gelijkstelling tussen het volgen van onderwijs via het Oekraïens online leerplatform en thuisonderwijs, de bijbehorende meldingsprocedure en de mogelijkheid als jobstudent te werken;
 • 3.7.2 Hoger onderwijs: over studietoelagen en de categorie van alleenstaande student
 
Update - Rusland: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We actualiseerden ons artikel met de volgende titels en informatie:
 • 1b. Volledige opschorting soepele voorwaarden voor visum type C kort verblijf
 
RvS en RvV: Werkzoekende Unieburger moet reële kans op tewerkstelling pas 6 maanden na verblijfsaanvraag bewijzen
Raad van State arrest nr. 251.458 van 10 september 2021 en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen arrest nr. 263.727 van 16 november 2021 passen het Hof van Justitie arrest G.M.A. van 17 december 2020 toe: een Unieburger die zich als werkzoekende in België wil inschrijven moet een redelijke termijn van minstens zes maanden vanaf de verblijfsaanvraag krijgen om kennis te nemen van de vacatures die bij zijn beroepskwalificaties passen en om het nodige te doen om te worden aangesteld. Pas na deze termijn moet hij kunnen bewijzen dat hij nog altijd werk zoekt, én dat hij een reële kans maakt om te worden aangesteld. Voor die termijn moet hij alleen aantonen dat hij werk zoekt. Bijgevolg mag Dienst Vreemdelingenzaken de aanvraag tot inschrijving van een werkzoekende Unieburger niet weigeren omdat hij zijn reële kans op tewerkstelling niet aantoont voor de termijn van zes maanden is verstreken.
 
RvV: moderne communicatiemiddelen zijn onvoldoende om gezinsband te onderhouden met minderjarige kinderen
Volgens RvV-arrest nr. 261.780 van 7 oktober 2021 kan DVZ niet rechtsgeldig stellen dat een uitwijzingsbevel geen inmenging in het gezinsleven is omdat de ouder vanuit het buitenland via moderne communicatiemiddelen contact kan onderhouden met zijn minderjarige kinderen. Een beschermenswaardige gezinsband (artikel 8 EVRM) wordt vermoed bij ouders en hun minderjarige kinderen. Het wordt pas beschouwd als ‘verbroken’ in uitzonderlijke omstandigheden. Hoewel dit tussen partners tijdelijk wel kan worden aanvaard, is communicatie via moderne communicatiemiddelen met kleine kinderen onvoldoende om dit gezinsleven te onderhouden.
 
Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel: DVZ moet binnen redelijke termijn beslissen over aanvraag humanitair visum
Vonnis nr. 21/382/A van 1 april 2022 dwingt de Belgische staat om binnen een redelijke termijn te beslissen over een aanvraag voor een humanitair visum, op straffe van een dwangsom. De Verblijfswet bepaalt geen beslissingstermijn, maar dit algemeen rechtsbeginsel creëert ook subjectieve rechten. Het niet respecteren van dit beginsel is in deze zaak een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Update: RvV vernietigt niet-ontvankelijkheid asielaanvraag van verzoekers met beschermingsstatuut in Griekenland wegens onvoldoende onderzoek
In een arrest van 29 april 2022 (nr. 272.124) vernietigt de RvV de niet-ontvankelijkheidsbeslissing omdat het CGVS geen onderzoek heeft gevoerd naar de situatie van verzoekers met een beschermingsstatuut in Griekenland die niet langer over een geldige verblijfsvergunning beschikken en er terugkeren.
 
Update - RvV: Inreisverbod aan ‘gewone derdelander’ géén obstakel voor latere gezinshereniging met Unieburger
DVZ mag een aanvraag gezinshereniging met een Unieburger op basis van artikel 40bis Verblijfswet niet weigeren omwille van een seining op grond van art. 24 van de SIS II-Vo (Schengengrenscode) zonder eerst na te gaan of hij begunstigde is van het recht op vrij verkeer (Burgerschapsrichtlijn) . De rechten uit de Burgerschapsrichtlijn primeren op die van de Schengengrenscode. Wanneer blijkt dat de aanvrager een familielid van een Unieburger is in de zin van de Burgerschapsrichtlijn vormt een eerder en nog altijd geldig inreisverbod van een ander Schengenland geen beletsel voor de gezinshereniging. Dat stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van artikel 17 november 2021 en een arrest van 23 juni 2022. We actualiseerden ons eerder artikel "

 
Vorming
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 3 oktober 2022 in Leuven
 • Basisopleiding internationaal privaatrecht voor gemeenteambtenaren: theorie en praktijk op 6 oktober in Brussel
 • Verblijf en sociale rechten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen op 11 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging met Belg, Unieburger of derdelander op 27 oktober 2022 in Gent
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 6 december 2022 in Brussel
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent

 • Sessie 2: donderdag 6 oktober 2022 - EU migratiebeleid, kennismigratie en tijdelijke bescherming
 • Sessie 3: dinsdag 22 november 2022 - Kinderrechten, sociale rechten en staatloosheid
 • Vrijdag 30 september 2022 van 8.45 tot 17.30 uur, in Brussel (in de Koninklijke Bibliotheek KBR)
 
Publicaties
27 juli 2022 tot 1 september 2022
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
4 augustus tot 21 september
BS 8 augustus 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 10 augustus 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

BS 19 augustus 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 9 september 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 9 september 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 september 2022
VLAAMSE OVERHEID

 
4 augustus tot 21 september
Pb. C 22 augustus 2022, afl. 318, 2
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 29 augustus 2022, afl. 326, 2
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-2/21: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 24 juni 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie — Polen) — Rzecznik Praw Obywatelskich (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Burgerschap van de Unie – Artikelen 20 en 21 VWEU – Recht om vrij op het grondgebied van de lidstaten te reizen en te verblijven – Geboorteakte die is afgegeven door de lidstaat waar het kind is geboren en waarin voor dat kind twee moeders worden vermeld – Weigering door de lidstaat van herkomst van een van deze twee moeders om deze geboorteakte in te schrijven in het nationale register van de burgerlijke stand – Inschrijving van die akte die de voorwaarde vormt voor de afgifte van identiteitsbewijzen – Nationale regeling van deze lidstaat van herkomst die het ouderschap van personen van hetzelfde geslacht niet toestaat)

Pb. C 2 september 2022, afl. 335, 15
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. L 9 september 2022, afl. 234I, 1
BESLUITEN

Pb. L 12 september 2022, afl. 235, 34
BESLUITEN

Pb. L 16 september 2022, afl. 240, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 16 september 2022, afl. 240, 2
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. C 20 september 2022, afl. 361, 42
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 20 september 2022, afl. 361, 43
EUROPEES PARLEMENT
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.