Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 9 | 28 oktober 2022
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We actualiseerden ons artikel op de volgende punten:
 • Nieuwe locatie registratiecentrum: sinds 24 oktober 2022 is het het registratiecentrum voor tijdelijke bescherming niet langer op de Heizel maar in het Eurostation (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel)! De openingsuren zijn van maandag t.e.m. vrijdag van 8u30 tot 16u. Omwille van Allerheiligen zal het centrum uitzonderlijk gesloten zijn op maandag 31 oktober en dinsdag 1 november 2022.
 • 2.3.3.3 Wat de duur van het statuut tijdelijke bescherming betreft: het statuut tijdelijke bescherming geldt voorlopig tot 4 maart 2023. Er is wettelijk voorzien dat deze termijn automatisch verlengd wordt met twee keer zes maanden, voor zover de Raad van de Europese Unie geen besluit neemt dat eerder een einde stelt aan dit statuut. De Raad bevestigde intussen deze automatische verlenging tot 4 maart 2024.
 • 3.15 Gezinshereniging voor familieleden van personen met tijdelijke bescherming.
 • 3.1 Crisishuisvesting: een aantal kleine wijzigingen werden aangebracht om rekening te houden met de gewijzigde praktijk van toewijzing aan huisvesting in het registratiecentrum en naar aanleiding van het Vlaams Besluit van 9 september 2022 dat de toekenning van subsidies aan lokale besturen voor de opbouw van opvangcapaciteit wijzigt
 
Update - Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban
We actualiseerden ons artikel op de volgende punten:
 • 1.1.1. Praktische verloop visumaanvraag
  • c) Indiening verblijfsaanvraag - Plaats en wijze van indiening: Voorwaarden waaronder Afghanen uitzonderlijk een visum kunnen aanvragen in een andere ambassade dan Islamabad; grensovergang: Mogelijkheid om een e-visum voor Pakistan aan te vragen of te verlengen; Verloop indiening: stopzetting algemene walk-in procedure
  • d) Behandeling verblijfsaanvraag: Hoog aantal aanvragen, behandelingsduur van ongeveer 4 à 5 maanden
  • f) Afleveren visum - geldigheid instructie tot visumaflevering: 6 maand; geldigheid afgeleverde visa: 1 jaar vanaf afgiftedatum
  • g) Reis naar België en uitreis Pakistan - Personen die Pakistan willen verlaten moeten in het bezit zijn van een geldig visum voor Pakistan; het is niet duidelijk of de Pakistaanse autoriteiten een Belgisch doorlaatbewijs aanvaarden als geldig reisdocument om Pakistan te verlaten. OPGELET! Pakistan heeft een amnestiemaatregel afgekondigd: Afghanen die legaal het rijk zijn binnengekomen maar wiens visum inmiddels verstreken is kunnen alsnog Pakistan verlaten tot ten laatste 31 december 2022.
 • 1.2.3. Terugkeer naar Afghanistan - DVZ "geen gedwongen terugkeer naar Afghanistan. Wel opnieuw aflevering 'bevelen om het grondgebied te verlaten'. Vrijwilliger terugkeer is altijd mogelijk op eigen initiatief."
 
HvJ bevestigt: Britten zijn derdelanders en kunnen zich niet langer op rechten als Unieburger beroepen, tenzij op deze uit Terugtrekkingsakkoord
Hof van Justitie arrest nr. C-673/20 van 9-6-2022 bevestigt dat Britten vanaf 1-2-2020 niet langer EU-burgers zijn. Zij genieten bijgevolg niet meer van de rechten die voortvloeien uit het Unieburgerschap die niet beschermd worden door het Terugtrekkingsakkoord, zoals het actief en passief gemeentekiesrecht in de lidstaat waar zij verblijven. Britten die in België verblijven moeten voortaan dus, net zoals andere derdelanders, vijf jaar onafgebroken hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad om zich te kunnen laten registreren voor het gemeentekiesrecht.
 
HvJ: grenscontrole in Schengen van meer dan zes maanden zonder nieuwe ernstige bedreiging openbare orde of veiligheid strijdig met Unierecht
De mogelijkheid voor lidstaten om tijdelijk terug grenscontroles in te voeren is een uitzondering op het vrij verkeer in de Europese Unie. Volgens een Hof van Justitie arrest van 26 april 2022 is de termijn van 6 maanden uit artikel 25 Schengengrenscode een dwingende termijn die lidstaten alleen kunnen verlengen als er een nieuwe ernstige bedreiging is voor de openbare orde of binnenlandse veiligheid.
 
GwH verduidelijkt grondrechten verstekelingen en vernietigt ontschepingsverbod in Scheepvaartwetboek gedeeltelijk
Grondwettelijk Hof arrest nr. 75/2022 van 9-6-2022 vernietigt gedeeltelijk artikel 2.4.4.2 van het Belgisch Scheepvaartwetboek (BSW). Het ontschepingsverbod voor verstekelingen is op een aantal punten onevenredig, heeft onevenredige gevolgen of is onevenredig ten opzichte van het nagestreefde doel. Ook is het strijdig met artikel 12, eerste lid van de Grondwet en artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
 
Cassatie: lijst van gewichtige feiten om Belgische nationaliteit te weigeren is limitatief
Hof van Cassatie arrest C.20.0448.F van 17-6-2022 oordeelt dat de lijst van gewichtige feiten eigen aan de persoon, zoals opgesomd in het Wetboek van de Belgische nationaliteit en het KB van 14/01/2013, limitatief is. Deze beslissing van het Hof maakt een einde aan de situaties waarbij bijvoorbeeld verkeersboetes aanleiding gaven tot weigeringen.
 
RvS 9 juni 2022: BGV moet uitdrukkelijk gemotiveerd zijn ook over hoger belang kind, familieleven en gezondheidstoestand
Raad van State arrest nr. 253.942 van 9-6-2022 oordeelt dat de DVZ een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) uitdrukkelijk moet motiveren. De formele motiveringsplicht van bestuurshandelingen vereist dat de DVZ de feitelijke en juridische gronden uiteenzet waarop deze is gebaseerd. Wanneer DVZ beveelt het grondgebied te verlaten, moet hij daarbij in het bijzonder rekening houden met de grondrechten van de vreemdeling en uitleggen hoe hij rekening heeft gehouden met de vereisten uit artikel 74/13 Vw nl. het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand. De RvS oordeelde in arrest nr. 253.374 van 28-3-2022 in andere zin. De rechtspraak lijkt verdeeld op dit punt.
 
Arbeidshof Brussel: geen code 207 als asielzoeker geen opvang krijgt binnen 48 uur; dan OCMW-steun
Op 28-9-2022 veroordeelde het Arbeidshof van Brussel in arrest nr. 2022/KB/14 Fedasil om artikel 11, § 3 van de Opvangwet toe te passen als Fedasil binnen de 48 uur geen opvangplaats geeft aan de verzoeker. Artikel 11, § 3 Opvangwet laat toe om bij verzadiging van het opvangnetwerk geen verplichte plaats van inschrijving (code 207) toe te wijzen. Hierdoor krijgt de verzoeker om internationale bescherming recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW.
 
Familierechtbank Dendermonde: erkenning religieus huwelijk gesloten in Soedan
In vonnis nr. 21/875/B van 21-9-2022 oordeelde de familierechtbank te Dendermonde dat een religieus huwelijk gesloten in februari 2017 voor de Eritrese Orthodoxe kerk in Soedan erkend moest worden. De rechtbank controleerde de authenticiteit van de huwelijksakte en de geldigheid van het huwelijk. Anders dan het Openbaar Ministerie en de Dienst Vreemdelingenzaken oordeelde de rechter dat er geen sprake was van een schijnhuwelijk aangezien geen van beide echtgenoten op het ogenblik van de huwelijkssluiting al een verblijfsrecht hadden in België. Het huwelijk kan in 2017 niet gesloten zijn met als enige doel een verblijfsrechtelijk voordeel te krijgen voor een echtgenoot in 2019.
 
Nederlandse RvS over risico op indirect refoulement bij Dublin-overdracht Syrische asielzoekers naar Denemarken en Zweden
In twee arresten van 6 juli 2022 concludeert de Nederlandse Raad van State dat er een evident en fundamenteel verschil is tussen het beschermingsbeleid van Nederland enerzijds en Denemarken en Zweden anderzijds. De RvS nam aan dat er een risico was op indirect refoulement bij overdracht aan Denemarken van een Syrische asielzoeker die alle Deense rechtsmiddelen had uitgeput. Een andere asielzoeker die eerder een verzoek om internationale bescherming (VIB) in Zweden had ingediend kon niet bewijzen dat alle Zweedse rechtsmiddelen waren uitgeput. De bevindingen van de Nederlandse Raad van State kunnen nuttig zijn voor de Belgische praktijk rond VIB van Syriërs die eerder een aanvraag hebben ingediend in Zweden of Denemarken.
 
RvV: intrekking verblijfsrecht gezinshereniging na verlenging verblijfskaart ondanks overlijden echtgenoot schendt vertrouwensbeginsel niet
Volgens RvV-arrest nr. 261.727 van 6-10-2021 schendt DVZ het vertrouwensbeginsel niet wanneer hij eerst de verblijfskaart van de echtgenote van een derdelander verlengt, ondanks het overlijden van de referentiepersoon, en een jaar later het verblijf toch intrekt omdat er geen werkelijk gezinsleven meer is ten gevolge van dit overlijden. De chronologie en de feiten van de zaak roepen toch enkele vragen op.
 
RvV: DVZ moet bij gezinsherenigingsaanvraag derdelands ouder met begeleide minderjarige erkend vluchteling met beperking rekening houden met hoger belang kind
RvV arrest nr. 270.601 van 29-3-2022 vernietigt de weigering van gezinshereniging van een Afghaanse moeder met haar minderjarig kind dat in België erkend vluchteling is en hier vergezeld is door zijn vader. Die weigering hield onvoldoende rekening met het hoger belang van haar bijzonder kwetsbare, minderjarige zoon met een beperking. Dit schendt de formele motiveringsplicht en artikel 12bis, §7 van de Verblijfswet.
 
RvV: Vluchtelingenstatus na bekering - oorspronkelijk opportunistische motieven wegen niet op tegen volgehouden en werkelijk engagement
RvV arrest nr. 269.049 van 25-2-2022 kent de vluchtelingenstatus toe aan een verzoeker die voor de achtste keer om internationale bescherming vroeg. Hoewel de bekering van de verzoeker tot het christendom eerder als weinig oprecht en opportunistisch gezien werd, duiden zijn consistente verklaringen en neergelegde documenten op een volgehouden en werkelijk engagement als christen. Minstens leidt zijn betrokkenheid bij de christelijke gemeenschap ertoe dat hij in Irak als bekeerd kan worden gepercipieerd. De RvV kent hem de vluchtelingenstatus toe.
 
RvV: Geloofwaardigheid asielaanvraag wegens bekering vraagt beoordeling van motieven, kennis en beleving nieuwe religie
RvV arrest nr. 264.018 van 22-11-2021 beoordeelt de geloofwaardigheid van een bekering tot het christendom van een Iraanse verzoekster om internationale bescherming aan de hand van de drie elementen van HvJ arrest Fathi van 4-10-2018: de motieven van het bekeringsproces, de kennis en de beleving van het nieuwe geloof. De RvV oordeelt dat de verzoekster geen oprechte bekering tot het christendom aannemelijk maakt en verwerpt het beroep.
 
RvV: DVZ moet bij gezinsherenigingsaanvraag derdelands ouder met begeleide minderjarige erkend vluchteling met beperking rekening houden met hoger belang kind
RvV arrest nr. 270.601 van 29-3-2022 vernietigt de weigering van gezinshereniging van een Afghaanse moeder met haar minderjarig kind dat in België erkend vluchteling is en hier vergezeld is door zijn vader. Die weigering hield onvoldoende rekening met het hoger belang van haar bijzonder kwetsbare, minderjarige zoon met een beperking. Dit schendt de formele motiveringsplicht en artikel 12bis, §7 van de Verblijfswet.
 
RvV: PKK geen terroristische organisatie, maar uitsluiting van internationale bescherming door individuele verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdrijven mogelijk
RvV arrest nr. 273.049 van 20-05-2022 oordeelt dat steun aan de Koerdische PKK geen uitsluiting rechtvaardigt van internationale bescherming (IB) op grond van artikel 1, F (c) van het Vluchtelingenverdrag. Een uitsluiting van IB kan wel gerechtvaardigd zijn op grond van artikel 1, F (a) Vluchtelingenverdrag wanneer de verzoeker individueel verantwoordelijk kan worden gesteld voor oorlogsmisdrijven.
 
Nieuwe webpagina - Vaak gestelde vragen werk
We publiceerden nieuwe webpagina's met antwoorden op vaak voorkomende vragen in verband met toegang tot werk en arbeidsmigratie zoals onder andere:
 • Hoe bereken je het loon van een arbeidsmigrant?
 • Kan je verschillende contracten combineren bij een aanvraag gecombineerde vergunning?
 • Kan de familie van een arbeidsmigrant meereizen?
 
Brochure “Traject asielzoeker” geactualiseerd
Welk traject op vlak van verblijfsprocedure en rechten leggen asielzoekers af in ons land, tot en met hun erkenning als vluchteling of toekenning van subsidiaire bescherming?
 
Vorming
 • Gezinshereniging voor beginners op 10 november 2022, online
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 21 november 2022 in Gent
 • Asielprocedure en sociale rechten van asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden op 24 november 2022 in Gent
 • Belgische nationaliteitswetgeving op 24 november 2022 in Brussel
 • Tweedaagse basisvorming verblijfsrecht op 1 december 2022 in Mechelen
 • Tewerkstelling van vreemdelingen op 6 december 2022 in Brussel
 • Inleiding verblijfsrecht op 13 december 2022 in Gent
 • Sessie 3: dinsdag 22 november 2022 - Kinderrechten, sociale rechten en staatloosheid
Detentie van kinderen in een migratiecontext: grondrechten verdedigen en alternatieven verkennen, Defence for Children International - België, inschrijven via deze link.
 • 10 november in Gent, Stadsmuseum,
  Godshuizenlaan 2, 9000 Gent (Nederlands)
 • 8 november Rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles (Frans)
Publicaties
Van 2 september tot 5 oktober
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
Van 22 september tot 28 oktober
Van 22 september tot 28 oktober
 
Van 22 september tot 28 oktober
Pb. L 12 oktober 2022, afl. 265, 81
BESLUIT

Pb. C 13 oktober 2022, afl. 393, 10
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 4
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 7
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 11
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-720/20: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 augustus 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Verwaltungsgericht Cottbus -Duitsland) — RO, wettelijk vertegenwoordigd / Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk asielbeleid – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Verordening (EU) nr. 604/2013 (Dublin III) – Verzoek om internationale bescherming ingediend door een minderjarige in de lidstaat waar hij is geboren – Ouders van deze minderjarige die eerder in een andere lidstaat de vluchtelingenstatus hebben verkregen – Artikel 3, lid 2 – Artikel 9 – Artikel 20, lid 3 – Richtlijn 2013/32/EU – Artikel 33, lid 2, onder a) – Ontvankelijkheid van het verzoek om internationale bescherming en verantwoordelijkheid voor de behandeling ervan)

Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 15
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-19/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 augustus 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem — Nederland) — I, S/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1 – Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt – Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek – Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belang van het kind)
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.