Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 10 | 2 december 2022
EHRM legt voorlopige maatregelen op: België moet asielzoekers voorzien van opvang en materiële bijstand
De Belgische Staat moet de uitspraak van de arbeidsrechtbank van Brussel uitvoeren en de verzoeker van internationale bescherming (VIB) onderdak en materiële bijstand verlenen om in zijn basisbehoeften te voorzien. Dat beslist het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 31 oktober 2022. Op 15 november legt het EHRM in een andere vergelijkbare zaak van verschillende VIB opnieuw voorlopige maatregelen op.
 
Verzadiging opvangnetwerk asiel: verplichte en vrijwillige opheffing code 207 op basis van werk, en inwonen als apart gezin mogelijk
Vanaf 14-11-2022 tot 1-4-2023 kunnen asielzoekers die werken verplicht of vrijwillig een opheffing van hun toewijzing aan een opvangplaats (code 207) krijgen. Vanaf december 2022 wordt in het Rijksregister IT141 een nieuwe code (LOG) 7 gecreëerd voor deze asielzoekers maar ook voor sinds minder dan 6 maanden erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden die bij familie of vrienden verblijven. Als de gemeente die code aanduidt, heeft dergelijke samenwoonst geen negatieve impact op belastingen en op eventuele steun of uitkering van alle betrokkenen. Deze tijdelijke maatregelen staan in een nieuwe instructie van Fedasil en worden nog verder toegelicht.
 
Update - Arbeidshof Brussel: geen code 207 als asielzoeker geen opvang krijgt binnen 48 uur; dan OCMW-steun
Na dit arrest van het Arbeidshof, spraken verschillende arbeidsrechtbanken nog veroordelingen uit in deze zin. De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) bevestigt in zijn nieuwsbrief E-cho van november 2022 dat verzoekers om internationale bescherming (VIB) op basis van dergelijke veroordeling beroep kunnen doen op het OCMW voor steunverlening. Onderaan het artikel gaan we dieper in op de praktische gevolgen hiervan en de verschillende concrete situaties die zich kunnen voordoen in de praktijk.
 
Ommezwaai in 40 jaar cassatierechtspraak: rechter moet zich uitspreken over wettelijkheid van administratieve detentie ook na nieuwe detentiebeslissing, repatriëring of vrijlating
Het Nederlandstalig Hof van Cassatie-arrest van 27-9-2022 verlaat de traditionele “zonder voorwerp”-rechtspraak bij beroepen tegen administratieve detentie als de vreemdeling intussen vrij is. Dan moet de rechter zich toch nog uitspreken over het beroep. Dat is in lijn met EHRM-arrest Saqawat van 30-6-2020. Opmerkelijk, het Franstalig Hof van Cassatie-arrest van 9-11-2022 blijkt toch nog terughoudend om de koerswijziging helemaal door te voeren in de eigen rechtspraak.
 
Leefloon verhoogd op 1 november en 1 december 2022
Vanaf 1 augustus 2022 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.845,48 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.​
 
Vluchtelingenstatus voor “getrouwde vrouw in El Salvador niet in staat om relatie te verlaten” als lid van specifieke sociale groep
Op 29 april 2022 kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de vluchtelingenstatus toe aan een Salvadoraanse vrouw die het slachtoffer is van huiselijk geweld. De RvV acht het namelijk niet redelijk om aan te nemen dat de Salvadoraanse autoriteiten haar konden beschermen. “Getrouwde vrouwen in El Salvador die niet in staat zijn om hun relatie te verlaten” zijn een herkenbare, specifieke sociale groep. Dit kan de basis kan zijn voor een nood aan internationale bescherming.
 
Pleegzorg betekent niet het einde van de gezinscel voor artikel 8 EVRM en voor het recht op gezinshereniging
Volgens een RvV-arrest van 31-5-2022 staat het beperkt omgangsrecht bij pleegzorg de vereiste gezinscel voor gezinshereniging tussen ouder en kind niet in de weg. DVZ schendt de materiële motiveringsplicht en artikel 8 EVRM wanneer hij met een bijlage 21 het verblijfsrecht op basis van gezinshereniging met een Belgisch minderjarig kind beëindigt zonder voldoende rekening te houden met het hoger belang van het kind.
 
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
We actualiseerden ons artikel op het volgende punt:
  • 2.3.3.3 Over de hernieuwing van de verblijfskaart A: tijdelijk beschermden met een verblijfskaart A geldig tot 4 maart 2023 kunnen zich vanaf 4 januari 2023 bij de gemeente aanbieden om de hernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfskaart A zal geldig zijn tot en met 4 maart 2024.
 
Studievoormiddag: De EU-ziekteverzekering en het sociaal onderzoek van het OCMW - schrijf je in!
Met sprekers Chris Segaert, adviseur/diensthoofd bij de directie internationale relaties - dienst geneeskundige verzorging van de RIZIV; Kris Verwimp, administratief expert internationale relaties van de HZIV en Annemarieke De Knijf, diensthoofd inspectie van de POD MI, belooft dit een boeiende voormiddag te worden!
 
Vorming

Schrijf je in voor de studievoormiddag van dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering!
Vormingsaanbod 2023 van dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering
 
Publicaties
van 6 oktober tot 6 november
Publicaties
29 oktober tot 2 december
 
Belgisch staatsblad
van 29 oktober tot 2 december
BS 31 oktober 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 8 november 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

BS 9 november 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 9 november 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 10 november 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 10 november 2022
RAAD VAN STATE

BS 25 november 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 1 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

BS 2 december 2022
FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
VERGADERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE


 
van 29 oktober tot 2 december
Pb. C 24 oktober 2022, afl. 408, 15
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-19/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 1 augustus 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem — Nederland) — I, S/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 8, lid 2, en artikel 27, lid 1 – Niet-begeleide minderjarige met een familielid dat zich wettig in een andere lidstaat ophoudt – Afwijzing door die lidstaat van het verzoek tot overname van deze minderjarige – Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel van deze minderjarige of dit familielid tegen de afwijzing van het verzoek – Artikelen 7, 24 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Belang van het kind)

Pb. C 31 oktober 2022, afl. 418, 2
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-420/20: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 september 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad — Bulgarije) — Strafzaak tegen HN [Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in strafzaken – Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Artikelen 47 en 48 – Verdrag tot bescherming van de rechten van mens en de fundamentele vrijheden – Artikel 6 – Richtlijn (EU) 2016/343 – Versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn – Artikel 8 – Recht om aanwezig te zijn bij de terechtzitting – Terugkeerbesluit dat gepaard gaat met een voor een periode van vijf jaar geldend inreisverbod – Voorwaarden voor het voeren van een proces in afwezigheid van de betrokkene – De in het nationale recht neergelegde verplichting om bij de terechtzitting aanwezig te zijn]

Pb. C 31 oktober 2022, afl. 418, 4
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 31 oktober 2022, afl. 418, 6
HOF VAN JUSTITIE

Pb. C 7 november 2022, afl. 424, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-497/21: Arrest van het Hof (tiende kamer) van 22 september 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht — Duitsland) — SI e.a./Bundesrepublik Deutschland (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Richtlijn 2013/32/EU – Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming – Verzoek om internationale bescherming – Niet-ontvankelijkheidsgronden – Artikel 2, onder q) – Begrip “volgend verzoek” – Artikel 33, lid 2, onder d) – Niet-ontvankelijkverklaring van een verzoek om internationale bescherming door een lidstaat omdat een eerder verzoek van de betrokkene in Denemarken is afgewezen – Definitieve beslissing van het Koninkrijk Denemarken)

Pb. L 11 november 2022, afl. 292, 47
BESLUITEN

Pb. C 15 november 2022, afl. 434, 50
RESOLUTIES
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.