Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 11 | 23 december 2022
Gecombineerde vergunning voor vrijwilligers en stagiairs en zoekjaar na voltooiing onderzoek vanaf 1 januari 2023
Op 1-1-2023 wordt richtlijn (EU) 2016/801 gedeeltelijk omgezet. Vanaf dan is het mogelijk om voor vrijwilligers in het kader van Europese vrijwilligersprojecten een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aan te vragen. Daarnaast veranderen de regels voor gecombineerde vergunningen en arbeidskaarten voor stagiairs. Ook onderzoekers stappen binnenkort in het gecombineerde vergunningen- en arbeidskaartensysteem, maar die regels treden pas op 1-3-2023 in werking. Vanaf 1-1-2023 kunnen onderzoekers die hun onderzoek voltooid hebben wel een zoekjaar aanvragen. Het koninklijk besluit van 27-11-2022 dat deze regels in werking laat treden werd op 23-12-2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 
KB ’s voeren mogelijkheid in tot videogehoor door DVZ en CGVS tijdens asielprocedure
Sinds 19-9-2022 kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen gehoren op afstand organiseren. De koninklijke besluiten van 2003 die de asielprocedure regelen voor DVZ en voor CGVS zijn daartoe aangepast.
 
Update - Wijziging Vlaams inburgeringsdecreet: wat verandert vanaf 1 januari 2023
Op 1-1-2023 treedt de zogenaamde “vierde pijler”, het participatie- en netwerktraject (PNT) van het inburgeringstraject in werking. Sinds 1-3-2022 moeten verplichte inburgeraars de doelstellingen behalen van drie trajectonderdelen: maatschappelijk oriëntatie, Nederlands tweede taal en VDAB. Inburgeraars die verplicht worden tot inburgering vanaf 1-1-2023 zullen ook de doelstellingen moeten behalen van een PNT. Zij voldoen aan hun plicht door het behalen van de doelstellingen van de vier pijlers. Dan hebben zij recht op een inburgeringsattest. Rechthebbende inburgeraars (vrijgesteld van verplichting) kunnen kiezen of zij dit PNT wel of niet doen.
 
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
De volgende titels werden recent toegevoegd of de informatie werd aangevuld of gewijzigd:
  • 2.3.3.2: een nieuwe omzendbrief van 30-11-2022 herhaalt de principes voor de inschrijving van tijdelijk beschermden in de bevolkingsregisters en benadrukt de verplichting van de gemeente om een op haar grondgebied aanwezige persoon (minstens voorlopig) in te schrijven, zodra de effectieve hoofdverblijfplaats correct werd vastgesteld.
  • 2.3.3.3 over de hernieuwing van de verblijfskaart A: tijdelijk beschermden met een verblijfskaart A geldig tot 4-3-2023 kunnen zich vanaf 4-1-2023 bij de gemeente aanbieden om de hernieuwing ervan aan te vragen. Deze nieuwe verblijfskaart zal geldig zijn tot en met 4-3-2024.
    • In de praktijk blijkt dat veel gemeenten proactief contact opnemen met de tijdelijk beschermden die er ingeschreven zijn om hen te informeren over of uit te nodigen voor de hernieuwing van hun kaart.
    • Je kan ook na het verval van je huidige kaart (4-3-2023) nog een hernieuwing vragen. Als echter blijkt dat je niet meer op je adres van inschrijving woont, kan je uitgeschreven zijn. In dat geval moet je opnieuw naar het registratiecentrum voor een nieuw attest tijdelijke bescherming.
 
Woonplaatsvoorwaarde Brusselse kinderbijslag discrimineert kinderen zonder wettig verblijf
Het Grondwettelijk Hof stelt in een arrest van 24-11-2022 een discriminatie vast in de woonplaatsvoorwaarde van de Brusselse ordonnantie van 25-4-2019 voor kinderen die vóór 1-1-2020 recht hadden op de ‘oude’ federale gezinsbijslagen ook als hun hoofdverblijfplaats niet geregistreerd staat in het Rijksregister in een Brusselse gemeente maar ze er wel daadwerkelijk verblijven. Volgens de letter van de ordonnantie voldeden deze kinderen wel nog aan de verblijfsvoorwaarde van de nieuwe Brusselse gezinsbijslag, maar niet aan de woonplaatsvoorwaarde. Dat is ongrondwettig ook omdat het niet strookt met de wens van de Brusselse regelgever om kinderen zonder wettig verblijf het recht op kinderbijslag niet te ontnemen als zij hier voor 1-1-2020 recht op hadden.
 
Palestijnen die zich bevinden buiten Palestijns gebied zijn staatloos (Hof van beroep Bergen)
Het hof van beroep van Bergen onderzoekt in dit arrest van 18-7-2022 nogmaals de vraag die al tot zoveel controverse leidde: zijn Palestijnen staatloos? Het hof concludeert, zoals het Hof van Cassatie op 19-11-2021, dat Palestina een staat is volgens de criteria van de Conventie van Montevideo. Maar het hof van beroep van Bergen stelt wel dat twee categorieën Palestijnen staatloos zijn: deze geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied verblijven en deze niet-geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied én ook niet in Palestijns bezet gebied verblijven.
 
Fedasil moet opvang voorzien aangepast aan kwetsbaarheid van homoseksuele VIB slachtoffer van verkrachting
Bij vonnis van 18-8-2022 veroordeelt de Arbeidsrechtbank van Brussel Fedasil om aangepaste opvang te voorzien voor een verzoeker om internationale bescherming (VIB) die het slachtoffer werd van verkrachting in een opvangcentrum. Deze opvang moet aangepast zijn aan de kwetsbaarheid van deze VIB zoals voorzien in de Opvangwet.
 
Bijzonder profiel van Hazara’s in Afghanistan vereist asielbeoordeling van algemene landeninformatie en individuele risicoanalyse
Het bijzonder profiel van Afghaanse verzoekers om internationale bescherming van Hazara-afkomst vereist een individuele risicoanalyse gecombineerd met een analyse van de algemene landeninformatie. Hazara’s hebben herkenbare fysieke kenmerken waardoor zij de belangrijkste slachtoffers zijn van sektarische aanvallen op sjiieten. Veel Hazara’s zijn immers sjiitische moslims. Bij terugkeer naar Afghanistan kunnen zij een gegronde vrees voor vervolging hebben waartegen de talibanregering geen behoorlijke bescherming kan bieden. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen erkende op 13-10-2022 een Afghaanse verzoeker van Hazara-afkomst als vluchteling.
 
Willekeurig geweld in Afghanistan gedaald na machtsovername taliban: persoonlijke omstandigheden aantonen nodig voor asiel
Het willekeurig geweld in Afghanistan is aanzienlijk gedaald sinds de machtsovername van de Taliban. Er zijn geen ernstige redenen om aan te nemen dat een burger die naar Afghanistan terugkeert een reëel risico loopt om te worden onderworpen aan een ernstige bedreiging van zijn leven of persoon. Om in aanmerking te komen voor subsidiaire bescherming moeten verzoekers aantonen hoe hun persoonlijke omstandigheden het risico om het slachtoffer te worden van willekeurig geweld verhogen. Dit oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in twee arresten op 13-10-2022.
 
Verwesterde Afghanen of terugkeerders zijn geen sociale groep in het kader van de vluchtelingenstatus
Volgens vier arresten van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op 12 en 13 oktober 2022 zijn 'verwesterde' Afghanen die vanuit Europa terugkeren naar Afghanistan geen sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Verblijfswet. Zij kunnen wel worden erkend als vluchteling op basis van hun politieke of religieuze overtuiging als na individueel onderzoek blijkt dat zij zich westerse waarden en normen of kenmerken of gedragingen zodanig eigen hebben gemaakt dat niet kan worden verwacht dat zij deze opgeven. Een verzoeker moet bewijzen dat hij in die zin is verwesterd of als verwesterd kan worden beschouwd.
 
Socio-economische situatie in Afghanistan geen onmenselijke behandeling in kader van subsidiaire bescherming, wel mogelijke schending artikel 3 EVRM bij terugkeer
De socio-economische situatie in Afghanistan is geen “onmenselijke behandeling” in de zin van artikel 48/4, § 2, b) van de Verblijfswet. De onmenselijke behandeling moet worden veroorzaakt door een opzettelijke handeling of nalaten van een actor en moet gericht zijn tegen de betrokkene. De socio-economische situatie is na de machtsovername door de taliban in augustus 2021 is het gevolg van een complexe crisis waarvoor niet één specifieke actor verantwoordelijk is. Dit oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in twee arresten op 12 en 13 oktober 2022. De RvV beklemtoont wel dat de huidige socio-economische situatie een schending van artikel 3 van het EVRM kan uitmaken en mee moet worden onderzocht bij de afgifte van een bevel om het grondgebied te verlaten.
 
Invloed machtsovername taliban op persoonlijke situatie: asielzoekers moeten dat duiden - nieuw onderhoud bij CGVS niet altijd vereist
Verzoekers om internationale bescherming uit Afghanistan moeten kunnen duiden wat de invloed is van de machtsovername door de taliban op hun persoonlijke situatie. Een nieuw persoonlijk onderhoud met het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen (CGVS) of het invullen van een nieuwe vragenlijst is niet altijd vereist. Verzoekers kunnen dat ook duiden in hun verzoekschrift, bij aanvullende nota of ter terechtzitting bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Dit oordeelt de RvV op 13-10-2022.
 
Subsidiaire bescherming Gaza - onderzoek nodig naar persoonlijke omstandigheden zoals verscherpte lokale vatbaarheid
In een arrest van 11-2-2022 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat er in de Gazastrook sprake is van een gewapend conflict. Voor de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus moet het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) de persoonlijke omstandigheden onderzoeken. De RvV vernietigt de weigering van het CGVS omdat deze de verscherpte lokale vatbaarheid te weinig heeft onderzocht. De familiewoning van verzoekster licht immers dichtbij doelwitlocaties.
 
RvV erkent verwesterde Somalische als vluchteling, omdat ze tot een geviseerde sociale groep behoort
Een RvV arrest van 22-6-2022 erkent een 17-jarig Somalisch meisje dat vier jaar met haar moeder in België woont als vluchteling, gelet op haar vrees voor vervolging (genitale verminking, discriminatie, ...) doordat ze tot een bepaalde sociale groep behoort, met name verwesterde personen.
 
Verzoek internationale bescherming in België volstaat niet als gegronde vrees voor vervolging in Burundi
De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen oordeelde in arresten van 4 en 9 augustus 2022 dat om internationale bescherming verzoeken in België niet volstaat om een gegronde vrees voor vervolging te hebben in Burundi. Verzoekers moeten concreet aantonen dat zij persoonlijk een gegronde vrees voor vervolging hebben.
 
Vorming
Vormingsaanbod 2023 van dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering
 
Publicaties
6 november 2022 tot 6 december 2022
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
Educatief Communicatiemedewerker bij Fairworks Belgium, contract 75% van bepaalde duur (mogelijkheden onbepaalde duur en voltijds worden onderzocht), deadline 11 januari 2023
 
Belgisch staatsblad
3 december tot 23 december
BS 12 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

BS 14 december 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 20 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 21 december 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 22 december 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 23 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
3 december tot 23 december
Pb. C 12 december 2022, afl. 472, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-66/21: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 oktober 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag — Nederland) — O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Grenscontroles, asiel en immigratie – Asielbeleid – Verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie – Richtlijn 2004/81/EG – Artikel 6 – Werkingssfeer – Onderdaan van een derde land die stelt slachtoffer te zijn geweest van een strafbaar feit in verband met mensenhandel – Toekenning van de bedenktijd van artikel 6, lid 1, van deze richtlijn – Verbod op tenuitvoerlegging van een verwijderingsmaatregel – Begrip – Draagwijdte – Berekening van deze bedenktijd – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend – Overdracht aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van dit verzoek om internationale bescherming)

Pb. L 13 december 2022, afl. 319, 66
BESLUITEN

Pb. L 14 december 2022, afl. 320, 39
BESLUITEN

Pb. L 14 december 2022, afl. 320, 41
BESLUITEN

Pb. L 14 december 2022, afl. 320, 47
BESLUITEN

Pb. L 15 december 2022, afl. 321, 18
BESLUITEN

Pb. L 21 december 2022, afl. 326, 1
BESLUITEN
Besluit (EU) 2022/2512 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de niet-aanvaarding van in Oekraïne en Georgië afgegeven reisdocumenten van de Russische Federatie
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.