Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 1 | 3 februari 2023
Oprichting centrale autoriteit nationaliteit en wijzigingen artikel 10 WBN: kinderen geboren in België zonder nationaliteit zijn Belg
Op 31-12-2022 traden een aantal wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) in werking. Vooral artikel 10 WBN wordt inhoudelijk en vormelijk gewijzigd. Zo staat het nu wettelijk vast dat er geen erkenning als staatloze nodig is om de Belgische nationaliteit toe te kennen aan een kind dat in België geboren wordt zonder nationaliteit. Daarnaast wordt een Centrale Autoriteit inzake nationaliteit opgericht binnen de FOD Justitie. Die kan niet-bindende adviezen geven bij twijfel over nationaliteitsverwerving. Maar voor artikel 10 WBN wordt die adviesbevoegdheid bij de parketten gelegd en niet bij de Centrale Autoriteit.
 
Statuutswijziging naar arbeidsmigrant opnieuw mogelijk vanuit wettig kort of lang verblijf
Sinds 30-12-2022 is het opnieuw mogelijk om vanuit België een gecombineerde vergunning aan te vragen vanuit wettig kort verblijf of vanuit lang verblijf. Hiermee wordt de wetswijziging van 1 september 2020 teruggedraaid. Hierdoor was statuutswijziging naar arbeidsmigrant alleen nog mogelijk was vanuit wettig kort verblijf, verblijf als student of verblijf als onderzoeker. In de praktijk aanvaardde DVZ al langer een statuutswijziging vanuit lang verblijf. Deze wetswijziging officialiseert deze soepele praktijk nu ook.
 
Wettelijk kader en rechtspraak over gebrek aan opvang van asielzoekers met oneigenlijke code no show
De rechtspraak blijft Fedasil en de Belgische staat veroordelen voor het gebrek aan materiële hulp aan verzoekers van internationale bescherming (VIB). We geven een overzicht en gaan dieper in op de praktijk waarbij Fedasil aan VIB voor wie er nog geen opvang is een 'code 207 no show' toekent. Wat betekent dat, welke situaties zijn mogelijk, en wat zijn de gevolgen?
 
Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor hooggeschoolden, leidinggevenden, Europese Blauwe kaart, beroepssporters en schouwspelartiesten
Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Vanaf 1-1-2023 veranderen de minimumbedragen. Deze worden jaarlijks aangepast. De bedragen en berekeningswijze verschilt per gewest.
 
Rechtstreekse reizigers uit China moeten negatieve COVID-test of -certificaat voorleggen
België legt vanaf 6 januari nieuwe reisbeperkingen op aan reizigers die rechtstreeks van China naar België reizen per luchtvervoer. Deze beperkingen gelden tot 12 maart en worden mogelijk verlengd. Elke reiziger ouder dan 12 jaar moet een negatieve COVID-test van minder dan 48 uur oud of een erkend COVID-certificaat kunnen voorleggen bij het boarden van het vliegtuig en bij aankomst in België. Dit volgt uit de koninklijke besluiten van 6 januari 2023 en 29 januari 2023. Deze regels kaderen in een gezamenlijke Europese aanpak die de lidstaten afspraken binnen de Raad van Europese Unie naar aanleiding van de stijgende besmettingscijfers in China.
 
Leefloon verhoogd op 1 januari 2023
Op 1 november, 1 december 2022 en 1 januari 2023 waren er indexeringen van de leefloonbedragen ten gevolge van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1 januari 2023 is dat 1.969,00 euro.
 
Indexering bijdrage in administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 1 januari 2023
Sinds 26 mei 2022 werden de bedragen van de bijdrage in administratieve kosten voor bepaalde soorten verblijfsaanvragen aangepast naar aanleiding van rechtspraak van de Raad van State. Het betalen van deze bijdrage is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor sommige visa type D en voor sommige verblijfsaanvragen in België. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.
 
HvJ - geen uitwijzing ernstig zieke derdelander bij reëel risico op onomkeerbare en snelle toename pijn door gebrek pijnbehandeling in terugkeerland
Een ernstig zieke derdelander kan niet worden teruggestuurd naar zijn land waar hij geen adequate behandeling kan krijgen, als zijn pijn daardoor snel, aanzienlijk en onomkeerbaar zou toenemen. Volgens een Hof van Justitie arrest van 22-11-2022 verzet de Europese Terugkeerrichtlijn 2008/115 en het Handvest van de Grondrechten van de EU zich in dat geval tegen een terugkeerbesluit of repatriëring.
 
HvJ verduidelijkt ‘minderjarigheid’ en ‘werkelijk gezinsleven’ bij gezinshereniging met erkend vluchteling
EU-lidstaten moeten bij een aanvraag gezinshereniging na internationale bescherming de minderjarigheid van een kind beoordelen op het tijdstip dat het kind of de ouder internationale bescherming vraagt. Ook als het kind meerderjarig wordt tijdens of na de asielprocedure blijft het recht op gezinshereniging bestaan. De aanvraag gezinshereniging moet wel binnen een redelijke termijn worden ingediend. Een werkelijk gezinsleven tussen ouder en kind vereist geen samenwoonst: bezoeken en regelmatige contacten kunnen volstaan. Dat volgt uit twee arresten van het Hof van Justitie van 1 augustus 2022 over gezinshereniging met een erkende vluchteling. In België gelden dezelfde regels voor gezinshereniging met subsidiair beschermden.
 
HvJ verduidelijkt begrip “ander familielid dat inwoont bij Unieburger”
Het begrip “ander familielid dat in het herkomstland inwoont bij de Unieburger” slaat op personen die met de Unieburger een afhankelijkheidsrelatie hebben gebaseerd op een nauwe, duurzame en persoonlijke band. De band moet ontstaan zijn in hetzelfde huishouden in het kader van een gemeenschappelijk huiselijk leven dat verder gaat dan tijdelijk samenwonen om louter praktische redenen. Het is daarbij niet vereist dat de Unieburger aan het ‘hoofd van de huishouding’ staat. Ook mogen lidstaten niet eisen dat de band zodanig is dat de Unieburger zijn vrijheid van verkeer niet zou uitoefenen, als het ander familielid hem niet zou kunnen begeleiden of vervoegen in het gastland. Tot slot is ook de duurtijd van het samenleven belangrijk. Daarbij moet men rekening houden met een eventuele periode van samenleven vooraleer het statuut van Unieburger bekomen werd. Dat alles zegt het Hof van Justitie (HvJ) in een arrest van 15 september 2022.
 
Update - Arbeidshof Brussel: geen code 207 als asielzoeker geen opvang krijgt binnen 48 uur; dan OCMW-steun
Op 28-9-2022 veroordeelde het Franstalig Arbeidshof van Brussel Fedasil om artikel 11, § 3 van de Opvangwet toe te passen als Fedasil binnen de 48 uur geen opvangplaats geeft aan de verzoeker. Artikel 11, § 3 Opvangwet laat toe om bij verzadiging van het opvangnetwerk geen verplichte plaats van inschrijving (code 207) toe te wijzen. Hierdoor krijgt de verzoeker om internationale bescherming recht op maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Ook het Nederlandstalig Arbeidshof van Brussel sprak zich op 22 december 2022 in dezelfde zin uit.
 
Voorzitter arbeidsrechtbank Charleroi schorst opheffing code 207 werkende asielzoeker
Door nieuw beleid sinds 14-11-2022 had Fedasil de toewijzing aan een materiële opvangplaats (code 207) opgeheven van een verzoeker om internationale bescherming (VIB) die halftijds werkt met een contract van onbepaalde duur. De voorzitter van de arbeidsrechtbank van Charleroi schorst die opheffing omdat het nettoloon van de VIB lager is dan het leefloon (er is dus niet voldaan aan de voorwaarden uit artikel 9 van het KB van 12-01-2011), en omdat de opheffing gestandaardiseerd is opgesteld in algemene bewoordingen (er is dus niet voldaan aan de motiveringsplicht van de Wet van 29-7-1991). De voorzitter veroordeelt Fedasil om de VIB terug op te vangen tot aan de uitspraak door de Arbeidsrechtbank ten gronde.
 
Geschillencommissie: startdatum Groeipakket voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen pas na aanstelling voogd ondanks vertraging
De Geschillencommissie Groeipakket bevestigt in een beslissing van 19 augustus 2022 dat de leeftijdsbeslissing van Dienst Voogdij niet voldoende is om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) aangemerkt te worden. De NBMV heeft pas recht op Groeipakket vanaf de definitieve aanstelling van de voogd.
 
Vorming
 
Publicaties
7 december 2022 tot 6 januari 2023
Publicaties
 
Belgisch staatsblad
24 december tot 3 februari
BS 29 december 2022
VLAAMSE OVERHEID

BS 30 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 5 januari 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 6 januari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 13 januari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 18 januari 2023
GRONDWETTELIJK HOF

BS 24 januari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 26 januari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 1 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 1 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 3 februari 2023
ADDENDUM

BS 21 december 2022
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
 
24 december tot 3 februari
Pb. C 16 januari 2023, afl. 15, 13
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-230/21: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 november 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — België) — X, handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van haar minderjarige kinderen Y en Z / Belgische Staat (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Immigratiebeleid – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 2, onder f) – Artikel 10, lid 3, onder a) – Begrip “alleenstaande minderjarige” – Recht op gezinshereniging – Minderjarige vluchteling die gehuwd is op het ogenblik waarop hij op het grondgebied van een lidstaat aankomt – Kindhuwelijk dat in die lidstaat niet is erkend – Samenwoning met de echtgenoot die rechtsgeldig in die lidstaat verblijft)

Pb. C 23 januari 2023, afl. 24, 4
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-69/21: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 november 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de rechtbank Den Haag — Nederland) — X/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Artikelen 4, 7 en 19 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Verbod van onmenselijke of vernederende behandeling – Eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven – Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering – Verblijfsrecht op medische gronden – Gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven – Richtlijn 2008/115/EG – Derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt – Medische behandeling met het oog op pijnbestrijding – Behandeling niet beschikbaar in het land van herkomst – Voorwaarden waaronder de verwijdering moet worden uitgesteld)

Pb. L 31 januari 2023, afl. 27, 29
BESLUITEN


 
xxx
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.