Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 2| 2 maart 2023
Aardbeving in Syrië en Turkije: gevolgen op toegang tot en verblijf in België en internationale familiesituaties
De aardbeving op 6-2-2023 in het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost, miljoenen mensen dakloos gemaakt en volledige steden verwoest. Verschillende slachtoffers hebben gezins- en familieleden in België met wie zij al een procedure gezinshereniging hadden opgestart. Anderen hebben familieleden in België die hen tijdelijk willen opvangen. Er rijzen hierover dan ook heel wat vragen. In dit artikel vind je een actueel overzicht van de informatie hierover die wij ter beschikking hebben. Er blijven nog een aantal onduidelijkheden, maar wij volgen de ontwikkeling op de voet en blijven dit nieuwsbericht actualiseren.
 
Gecombineerde vergunning, korte- en langetermijnmobiliteit en gezinshereniging voor onderzoekers met gastovereenkomst
Op 1-3-2023 wordt richtlijn (EU) 2016/801 gedeeltelijk omgezet. Vanaf dan stappen ook onderzoekers met een gastovereenkomst bij een erkende onderzoeksinstelling in het systeem van de gecombineerde vergunning. Zij zijn dus niet langer vrijgesteld van gecombineerde vergunning. Onderzoekers met een vergunning voor onderzoekers uit een andere EU-lidstaat kunnen vanaf 1-3-2023 gebruik maken van hun recht op korte- of lange-termijnmobiliteit. Er gelden afwijkende regels voor gezinshereniging.
 
Update RIZIV-omzendbrief ‘ingeschrevene in het rijksregister’
In omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 die omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 vervangt, voegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal vreemdelingenkaarten toe aan de lijst met documenten waarmee je als gerechtigde kan aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het rijksregister’. De elektronische verblijfskaarten K, L, EU en EU+ die de oude kaarten C, D, E en E+ op termijn gaan vervangen zijn opgenomen. Ook de verblijfskaarten M en N voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord tussen de Euroepese Unie en het Verenigd Koninkrijk staan in die lijst.
 
HvJ verduidelijkt Dublin-procedure voor asielzoeker met aanvragen in meerdere lidstaten
Het Hof van Justitie oordeelt op 12-1-2023 in verschillende zaken over de regels voor terugname van een asielzoeker die opeenvolgend in drie verschillende EU-lidstaten een verzoek om internationale bescherming (VIB) indiende.
Ook al is de termijn voor een terugnameverzoek verstreken, toch kan de derde lidstaat terugname van een asielzoeker verzoeken aan de tweede lidstaat. De voorwaarden hiervoor zijn dat de derde lidstaat tijdig terugname verzocht heeft aan de eerste lidstaat én dat de tweede lidstaat na de overdrachtstermijn de verantwoordelijkheid gekregen heeft. Het terugnameverzoek van de derde lidstaat is dan echter niet meer mogelijk binnen de vooropgestelde termijnen. Toch wordt de derde lidstaat dan niet automatisch verantwoordelijk voor het verzoek om internationale bescherming (VIB). Zodra de verantwoordelijkheid overgaat van de eerste lidstaat naar de tweede lidstaat start een nieuwe termijn waarbinnen de derde staat een terugname kan verzoeken.
Een daadwerkelijk rechtsmiddel tegen een overdrachtsbesluit heeft ook betrekking op de situatie die dateert van na het overdrachtsbesluit. Dit impliceert dat het rechtsmiddel ook betrekking kan hebben op het feit dat de overdrachtstermijn tegenover de eerste, aangezochte lidstaat is verstreken. In dat geval waarborgt het rechtsmiddel dat de overdracht naar de eerste, aangezochte lidstaat niet doorgaat.
 
GwH: termijn 8 dagen voor verzet tegen vervallenverklaring Belgische nationaliteit bij verstek te kort
Het Grondwettelijk Hof oordeelt op 26-1-2023 dat de termijn van 8 dagen om verzet aan te tekenen tegen een vervallenverklaring die bij verstek uitgesproken is door een hof van beroep, te kort is. Deze termijn uit artikel 23, §5 Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) is in strijd met het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel (artikelen 10 en 11 van de Grondwet) en met het recht op toegang tot de bevoegde rechter (artikel 13 Grondwet). Vervallenverklaring wil zeggen dat het hof van beroep beslist om de Belgische nationaliteit af te nemen van een persoon om de maatschappij te beschermen. Bij verstek betekent dat de betrokkene niet aanwezig en niet vertegenwoordigd was in de procedure. Het is aan de wetgever om een nieuwe termijn te bepalen. Intussen mag het hof van beroep een verzet na de huidige achtdagentermijn uit het WBN niet meer zomaar afwijzen.
 
GwH: woonplaatsvoorwaarde Brusselse gezinsbijslag discrimineert kinderen met ambtelijke schrapping
Volgens Grondwettelijk Hof arrest nr. 7/23 van 19-1-2023 schendt de woonplaatsvoorwaarde voor de Brusselse gezinsbijslag het gelijkheidsbeginsel voor kinderen die feitelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven, maar er niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.
 
HvB Brussel: vrijstelling retributie bij aanvraag humanitaire regularisatie (9bis) mogelijk in het kader van rechtsbijstand
Volgens een arrest van het Hof van Beroep Brussel op 9-6-2022 kan een bureau voor juridische bijstand vrijstelling verlenen voor de betaling van de retributie voor een humanitaire regularisatie-aanvraag (artikel 9bis Verblijfswet), in het kader van rechtsbijstand op basis van artikel 664 Gerechtelijk Wetboek.
 
RvV: E-taskara is betrouwbaarder dan papieren taskara
Dienst Vreemdelingenzaken mag de inhoud van Afghaanse e-taskara’s en paspoorten niet zomaar in twijfel trekken om een aanvraag gezinshereniging te weigeren, ook niet als de geboortedatum in deze documenten niet overeenkomt met de geboortedatum vermeld in een vroeger voorgelegde papieren taskara. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 3-5-2022.
 
RvV: Toch tijdelijke bescherming en verblijfsmachtiging in België bij verblijfsrecht in andere lidstaat?
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan verblijfsmachting weigeren aan een tijdelijk beschermde (TB) als deze al gemachtigd is tot verblijf in een andere EU-lidstaat die verplicht is om het Uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 toe te passen (artikel 57/30, § 2, eerste lid, 2° Vw). De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) spreekt zich in twee arresten van 27-9-2022 echter tegenstrijdig uit over de toepassing van die bepaling. Enerzijds stelt de RvV dat de DVZ machtiging alleen kan weigeren als de TB al een verblijfsmachtiging in een andere lidstaat heeft op basis van tijdelijke bescherming. Dit staat op gespannen voet met overweging 15 van het Uitvoeringsbesluit. Anderzijds stelt de RvV dat de DVZ alleen kan weigeren als de TB al een machtiging heeft op basis van een andere grond dan tijdelijke bescherming. DVZ volgt in de praktijk de laatste interpretatie. Maar het Europees recht voorziet die weigeringsgrond niet.
 
RvV: tijdelijke bescherming voor huwelijkspartner Oekraïner vereist geen aanwezigheid Oekraïner in België en geen bijkomende bewijzen relatie
De huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan krijgt tijdelijke bescherming, voor zover beiden vóór 24-2-2022 in Oekraïne verbleven en de huwelijkspartner sinds deze datum ontheemd is geraakt als gevolg van de Russische inval (art. 2 Uitvoeringsbesluit 2022/382). Het is hiervoor niet nodig dat de Oekraïner ook in België is. Bovendien volstaat het om de huwelijksband aan te tonen. Bijkomende bewijzen van de relatie zijn niet vereist. Dit bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 24-3-2023.
 
Burundese onderdanen die in België asiel vroegen, lopen risico op vervolging
In een arrest van 22-12-2022 met 3 rechters kent de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de vluchtelingenstatus toe aan een Burundese verzoeker om internationale bescherming. Er werd geen geloof gehecht aan de verklaringen van de vrouw. Toch vindt de RvV een langdurig verblijf en een verzoek om internationale bescherming in België voldoende om een gegronde vrees voor vervolging aan te tonen. Het Burundese regime beschouwt personen in deze situatie als opposanten. Uit landeninformatie blijkt dat opposanten risico lopen op vervolging in Burundi. In eerdere arresten van augustus 2022 had de RvV in andere zin geoordeeld.
 
Update - reisbeperkingen rechtstreekse reizigers uit China afgeschaft
De reisbeperkingen die sinds 6-1-2023 golden voor reizigers die rechtstreeks van China naar België reizen per luchtvervoergolden zijn afgeschaft vanaf 27-2-2023 door het KB van 26-1-2023. Elke reiziger ouder dan 12 jaar moest een negatieve COVID-test van minder dan 48 uur oud of een erkend COVID-certificaat kunnen voorleggen bij het boarden van het vliegtuig en bij aankomst in België. De beperkingen kaderden in een gezamenlijke Europese aanpak die de lidstaten afspraken binnen de Raad van Europese Unie naar aanleiding van de stijgende besmettingscijfers in China.
 
Tijdelijke opschorting vrijstelling visumplicht onderdanen Vanuatu
De vrijstelling van de visumplicht wordt voor alle onderdanen van Vanuatu opgeschort van 4-2-2023 tot en met 3-8-2024”. Dit bepaalt de gedelegeerde verordening (EU) 2023/222 van 1-12-2022.
 
Onderzoek UGent - interacties tussen internationaal privaatrecht en asielrecht
Aan de Universtiteit Gent loopt een onderzoek naar interacties tussen het internationaal privaatrecht en het asielrecht. De focus van het onderzoek ligt op de erkenning van het personeel statuut van verzoekers om internationale bescherming, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden: naam, leeftijd, geslacht, afstamming, huwelijkse staat. Met een online bevraging wil men het belang en de rol van buitenlandse documenten over de persoonlijke staat onderzoeken. Hierbij wil men nagaan hoe ambtenaren, advocaten, magistraten en voogden omgaan met deze documenten. De online bevraging verloopt volledig anoniem.
Om deel te nemen, klik hier (NL) of ici (FR). Aarzel niet om deze vragenlijst door te sturen naar collega’s of uw professioneel netwerk.

 
Vorming
 
Publicaties
7 januari tot 6 februari
Publicaties
Erratum nieuwsbrief 2023 nr. 1
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
4 februari tot 2 maart
BS 6 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 10 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 15 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Vacature Franstalig rechter in vreemdelingenzaken)

BS 15 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Vacature Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken)

BS 17 februari 2023
WAALSE OVERHEIDSDIENST

BS 17 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

BS 21 februari 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 23 februari 2023
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

BS 24 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 27 februari 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 27 februari 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 1 maart 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
 
4 februari tot 2 maart
Pb. C 20 februari 2023, afl. 63, 2
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-279/21: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 22 december 2022 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret — Denemarken) — X / Udlændingenævnet (Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Artikel 9 – Besluit nr. 1/80 – Artikel 10, lid 1 – Artikel 13 – Standstillbepaling – Gezinshereniging – Nationale regeling die nieuwe, strengere voorwaarden inzake gezinshereniging invoert voor echtgenoten van Turkse staatsburgers die een permanente verblijfsvergunning hebben verkregen in de betrokken lidstaat – Aan de Turkse werknemer opgelegd vereiste om te slagen voor een test waaruit een bepaald kennisniveau van de officiële taal van die lidstaat blijkt – Rechtvaardiging – Doel van het waarborgen van een succesvolle integratie)

Pb. C 27 februari 2023, afl. 71, 8
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-280/21: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 12 januari 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litouwen) — P.I. / Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos [Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Gemeenschappelijk asielbeleid – Voorwaarden om voor de vluchtelingenstatus in aanmerking te komen – Richtlijn 2011/95/EU – Artikel 10, lid 1, onder e), en lid 2 – Gronden van de vervolging – Begrippen “politieke overtuiging” en “toegeschreven politieke overtuiging” – Pogingen van een asielzoeker om zich in zijn land van herkomst met wettige middelen te verdedigen tegen niet-overheidsactoren die illegaal opereren en in staat zijn het repressieve apparaat van de betrokken staat in te zetten]

Pb. C 27 februari 2023, afl. 71, 8
HOF VAN JUSTITIE
Gevoegde zaken C-323/21, C-324/21 en C-325/21: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 januari 2023 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B (C-323/21), F (C-324/21), en K / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (C-325/21) [Prejudiciële verwijzing – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Bepaling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Indiening van meerdere verzoeken om internationale bescherming in drie lidstaten – Artikel 29 – Overdrachtstermijn – Verstrijken – Overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek – Artikel 27 – Rechtsmiddelen – Omvang van de rechterlijke toetsing – Mogelijkheid voor de verzoeker om zich te beroepen op de overgang van de verantwoordelijkheid voor de behandeling van het verzoek]

Pb. 28 februari 2023, afl. 72, 44
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Bijwerking van de lijst van verblijfsvergunningen bedoeld in artikel 2, punt 16, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.