Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 3| 7 april 2023
Wettelijke samenwoning voortaan huwelijksbeletsel
De wet van 8 februari 2023 voert de wettelijke samenwoning (WS) in als huwelijksbeletsel in artikel 147 Burgerlijk Wetboek (BW). Sinds 11 maart 2023 kan je geen huwelijk meer aangaan als je nog wettelijk samenwoont met een derde persoon. Deze wetwijziging roept een aantal vragen op. Geldt dit beletsel ook voor buitenlandse relaties van samenleven? Het antwoord is niet éénduidig.
 
Aanvraag gecombineerde vergunning onbepaalde duur via digitaal platform ‘Working in Belgium’
Sinds 1 februari 2023 kunnen werknemers die in aanmerking komen voor een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur hun aanvraag indienen via het digitale platform ‘Working in Belgium’. Het Vlaams Gewest aanvaardt aanvragen via e-mail voorlopig ook nog; tot wanneer is nog niet duidelijk. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest is er geen overgangsperiode voorzien.
 
GwH: Minderjarige die Belgische nationaliteit verliest wanneer afstamming met Belgische ouder niet langer vaststaat, moet beroepsmogelijkheid hebben
Een minderjarige die de Belgische nationaliteit heeft omdat een van zijn ouders Belg is, verliest de Belgische nationaliteit wanneer de afstammingsband met die ouder niet langer vaststaat. Dit bepaalt artikel 8, §4 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit. De Belgische nationaliteit wordt wel behouden als het kind ondertussen achttien jaar is of ontvoogd voor die leeftijd. Het Grondwettelijk Hof vindt het in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie dat er geen beroepsmogelijkheid voorzien is tegen het verlies van de Belgische nationaliteit als minderjarige, voor het geval dat de concrete gevolgen van dat verlies buitensporig zijn.
 
GwH: Analfabeten moeten uitzondering krijgen op talenkennisvereiste om Belg te worden
Om Belg te worden moet je in de meeste gevallen een bewijs van talenkennis voorleggen. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) vereist een bewijs van talenkennis van niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK), en dat houdt zowel een mondeling als een schriftelijk luik in. Voor analfabeten bestaat geen uitzondering op deze voorwaarde. Ook zij moeten bewijzen dat ze ook schriftelijk het niveau A2 hebben. Dit is in strijd met de artikels 10 en 11 van de Grondwet (Gw) zo stelt het Grondwettelijk Hof. Die artikels waarborgen het gelijkheidsbeginsel. Dat beginsel houdt in dat categorieën van personen die zich in verschillende situaties bevinden ten aanzien van een maatregel, in dit geval al dan niet analfabeet zijn, niet op gelijke wijze behandeld mogen worden. Dat wil zeggen dat er voor analfabete vreemdelingen een uitzondering moet bestaan op de voorwaarde om ook schriftelijk het niveau A2 te bewijzen.
 
Arbrb. Gent: niet opdagen bij gesprek met oog op vasthouding mag niet automatisch leiden tot opheffing materiële hulp aan asielzoeker
De Arbeidsrechtbank van Gent vernietigt op 8-2-2023 een intrekking van materiële hulp. Fedasil nam de beslissing omdat de verzoeker om internationale bescherming (VIB) niet kwam opdagen voor een tweede gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit gesprek had als doel om een Dublin-overdracht naar Duitsland te organiseren. De VIB werkte nog altijd mee aan de asielprocedure en was niet ondergedoken. Als de VIB opgedaagd zou zijn voor het gesprek, was er een reëel risico op vasthouding in strijd met artikel 27 en 28 van de Dublin-III Verordening. Er liep nog een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen het overdrachtsbesluit (bijlage 26quater). Een vasthouding zou de effectiviteit van dit beroep schaden. De opvang stop zetten is volgens de rechter hier niet evenredig aan het doel. Zolang het beroep bij de RvV in behandeling is, is er geen plicht om (een onrechtmatige) vasthouding te riskeren in een gesloten centrum.
 
Rechtbank Eerste aanleg Den Haag (Nederland): interstatelijk vertrouwensbeginsel tegenover België in vraag omwille van opvangcrisis
Door de asielopvangcrisis en na meer dan 600 voorlopige maatregelen van het EHRM tegenover België, is het interstatelijk vertrouwensbeginsel niet langer zonder meer van toepassing op België. De toegang tot het opvangnetwerk is voor volwassen verzoekers om internationale bescherming namelijk niet langer gegarandeerd. Daarnaast lijkt er niet langer sprake van een effectief rechtsmiddel. Bijgevolg moeten de Nederlandse asieldiensten bij een Dublin-overdracht naar België nader onderzoeken of er sprake is van een mogelijke schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest Grondrechten EU.
 
RvS: Bewijs identiteit bij 9ter-aanvraag mogelijk met geboorteakte en rijbewijs
Op 17-3-2022 oordeelde de Raad van State (Franstalig) dat een geboorteakte en rijbewijs een voldoende bewijs van identiteit vormen bij een aanvraag tot medische regularisatie op grond van artikel 9ter Verblijfswet (Vw). Volgens artikel 9ter Vw is het immers voldoende dat één van de voorgelegde alternatieve bewijsmiddelen toelaat de fysieke band tussen de houder ervan en de aanvrager vast te stellen.
 
RvV: onzorgvuldig gebruik signalementsfiche NBMV in asielprocedure
Op 22-4-2022 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een weigering door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) van de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming aan een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) op basis van tegenstrijdige verklaringen in de NBMV-signalementsfiche en bij het CGVS-interview. Dit is onzorgvuldig omdat in de signalementsfiche niet uitdrukkelijk werd gevraagd naar de redenen voor het verzoek om internationale bescherming (VIB). Bovendien confronteerde het CGVS verzoekster nooit met de tegenstrijdigheden.
 
RvV: willekeurig geweld in het zuiden van Mali
In vier Franstalige arresten van 28-10-2022 oordeelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) over de actuele veiligheidssituatie in het zuiden van Mali. De RvV maakt een onderscheid tussen de districten Bamako, Kayes, Sikasso en Koulikoro. Alleen in de regio’s Sikasso en Koulikoro is er volgens de RvV sprake van een situatie van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, § 2, c) Vw. Deze situatie is niet van die aard dat elke burger in geval van terugkeer louter door zijn aanwezigheid een reëel risico loopt op ernstige bedreiging van zijn leven of zijn persoon. Verzoekers moeten bijgevolg persoonlijke elementen aanvoeren die specifiek voor hen het risico verhogen om slachtoffer te worden van het willekeurige geweld.
 
Update - Verwesterde Afghanen of terugkeerders zijn geen sociale groep in het kader van de vluchtelingenstatus
In twee arresten van 16 januari 2023 en 19 januari 2023 geeft de Raad voor Vreemelingenbetwistingen (RvV) meer duiding over "verwestering". Eerder stelde de RvV op 12 en 13 oktober 2022 dat verwesterde Afghanen die vanuit Europa terugkeren naar Afghanistan geen sociale groep in de zin van artikel 48/3, § 4, d) van de Verblijfswet. Zij kunnen wel worden erkend als vluchteling op basis van hun politieke of religieuze overtuiging als na individueel onderzoek blijkt dat zij zich westerse waarden en normen of kenmerken of gedragingen zodanig eigen hebben gemaakt dat niet kan worden verwacht dat zij deze opgeven. Een verzoeker moet bewijzen dat hij in die zin is verwesterd of als verwesterd kan worden beschouwd.
 
Update - redelijke termijn aanvraag gezinshereniging bij meerderjarigheid tijdens asielprocedure
Volgens het Hof van Justitie moet de ouder van een alleenstaande minderjarige vluchteling en het kind van een erkend vluchteling, de aanvraag gezinshereniging indienen binnen een redelijke termijn van drie maanden na de toekenning van de vluchtelingenstatus, wanneer het kind respectievelijk de ouder meerderjarig wordt tijdens de asielprocedure. In een arrest van 23 december 2022 (nr. 255.380) verduidelijkt de Raad van State dat er in België een redelijke termijn geldt van 12 maanden in plaats van drie maanden. DVZ past de termijn van 12 maanden alleen toe op de aanvraag gezinshereniging van het (meerderjarig geworden) kind van een persoon met internationale bescherming. De ouder van een erkend vluchteling of subsidiair beschermde die het land binnenkwam als niet-begeleide minderjarige vreemdeling, moet zijn aanvraag volgens DVZ nog steeds indienen binnen drie maanden na de toekenning van de internationale bescherming. De praktijk staat op gespannen voet met de rechtspraak van het HvJ en de RvS.
 
Update - Wettelijk kader en rechtspraak over gebrek aan opvang van asielzoekers met oneigenlijke code no show
De volgende titels werden recent toegevoegd of de informatie werd aangevuld of gewijzigd:
 • 1. Toewijzing aan materiële opvang: praktijk Fedasil en regelgeving
  • online wachtlijst
 • 2. Veroordelingen wegens gebrek aan opvang
  • Arbeidshof Brussel 28-3-2023
 • 3. Materiële opvang bij Dublin-transfer vanuit België of naar België?
  • recht op opvang tot aan transfer en zonder inperking bewegingsvrijheid
  • interstatelijk vertrouwen: Rb Den Haag 20-2-2023
 • 4. Vrijwillige of verplichte opheffing van code 207 van bepaalde personen in opvang
  • ​Stopzetting flankerende maatregel vanaf 1-4-2023 (Fedasil instructie 10-11-2022)
 
Update - Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban
De volgende titels werden recent toegevoegd of de informatie werd aangevuld of gewijzigd:
 • 1.1.1. Praktische verloop visumaanvraag
  • a) Afghaanse documenten verkrijgen
 • 1.2.3. Terugkeer naar Afghanistan
 • 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming

 
Update - Oekraïne: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
De volgende titels werden recent toegevoegd of de informatie werd aangevuld of gewijzigd:
 • In 2.3.3.2: een Omzendbrief van 1 maart 2023 bepaalt dat tijdelijk beschermden vanaf 1 maart 2023 niet meer worden ingeschreven in de gemeente (in IT001, IT020 en IT141) op datum van het attest van tijdelijke bescherming. De gemeente schrijft hen voortaan in op datum van hun aanvraag tot inschrijving in de gemeente, na een positieve woonstcontrole.
 • in 2.3.1.1: rechtspraak over toepassingsgebied tijdelijke bescherming voor derdelands echtgenoot van Oekraïense onderdaan
 • in 2.3.1.4: rechtspraak over tijdelijke bescherming ondanks verblijfsrecht in ander EU-land
 • in 2.3.3.2: wanneer je je aanmeldt bij de gemeente met een attest tijdelijke bescherming dat ouder is dan 90 dagen, moet de gemeente eerst contact opnemen met DVZ voor instructies
 • in 2.3.3.3 over de laattijdige aanvraag tot hernieuwing van de A kaart
 • in 2.6 over het statuut van langdurig ingezetene: je kan vanuit een verblijf op basis van tijdelijke bescherming geen aanvraag indienen voor het bekomen van dat statuut. De periode waarin je in België verblijft onder het statuut tijdelijke bescherming telt ook niet mee voor de periode van ononderbroken wettelijk verblijf van 5 jaar vereist voor het bekomen van het statuut van langdurig ingezetene.
 • onder 'Meer info' voegden we de link toe naar een update van de FOD Financiën over de fiscale impact voor gastgezinnen die tijdelijk beschermden opvangen.
 
Update - Rusland: verblijfsmogelijkheden en rechtspositie in België
De volgende titels werden recent toegevoegd of de informatie werd aangevuld of gewijzigd:
 • 1. a) Visumaanvragen voor België: Aanvragen via de Belgische ambassade in Moskou


 
Vorming
 
Publicaties
7 februari tot 6 maart
Publicaties
 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
3 maart tot 7 april
 
3 maart tot 7 april
Pb. C 7 maart 2023, afl. 85, 1
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 7 maart 2023, afl. 85, 299
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 10 maart 2023, afl. 89, 14
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 21 maart 2023, afl. 105, 4
DE RAAD

Pb. C 21 maart 2023, afl. 105, 8
DE RAAD

Pb. L 23 maart 2023, afl. 84, 16
DE RAAD

Pb. C 23 maart 2023, afl. 107, 63
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

Pb. C 27 maart 2023, afl. 112, 3
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid e.a. (Intrekking van het verblijfsrecht van een Turkse werknemer): Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 9 februari 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — Nederland) — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/S en E, C/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Prejudiciële verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Besluit nr. 1/80 – Artikelen 6 en 7 – Turkse onderdanen die reeds tot de arbeidsmarkt van de lidstaat van ontvangst behoren en een daarmee samenhangend verblijfsrecht hebben – Besluiten van de nationale autoriteiten waarbij het verblijfsrecht van Turkse onderdanen die al meer dan twintig jaar legaal in de betrokken lidstaat verblijven, wordt ingetrokken op grond dat zij een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving – Artikel 13 – ‚Standstill’-clausule – Artikel 14 – Rechtvaardiging – Redenen van openbare orde)
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.