Dit is een gearchiveerde versie van een digitale nieuwsbrief. De links worden niet meer bijgewerkt.
Voor up-to-date informatie kan u bladeren en zoeken op vreemdelingenrecht.be.
nr. 4 | 16 mei 2023
Vacature jurist webredactie vreemdelingenrecht.be
Gedreven om de complexe rechtspositie van vreemdelingen heerlijk helder weer te geven op onze website vreemdelingenrecht.be ter ondersteuning van het brede werkveld? Tot 29 mei 2023 kan je solliciteren op onze voltijdse vacature voor 6 maanden.
 
Verplichte inschrijving VDAB voor tijdelijk beschermden​
Volgens een decreet van 21-4-2023 moeten tijdelijk beschermden uit Oekraïne zich vanaf 16-5-2023 inschrijven bij de VDAB als zij ingeschreven zijn in een gemeente in het Vlaamse Gewest, op beroepsactieve leeftijd zijn en niet werken. VDAB biedt aangepaste begeleiding aan. Deze tijdelijk beschermden moeten hieraan hun medewerking verlenen.
 
Bijlage 15: extra vakje en gewijzigde nummering - impact op doelgroep inburgering, OCMW-steun en aansluiting ziekenfonds
Er werd een nieuw vakje 6 op de bijlage 15 toegevoegd voor het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage. De bijlage 15 wordt in verschillende verblijfssituaties afgeleverd. De gewijzigde vakjes van de bijlage 15 hebben een impact in verschillende domeinen: Doelgroep van inburgering, OCMW-steun en publiek ziekteverzekering. In dit artikel gaan we in op de concrete gevolgen.
 
HvJ: gezinslid derdelander niet altijd verplicht aanvraag gezinshereniging persoonlijk in te dienen bij Belgische diplomatieke post
Het Hof van Justitie oordeelt in het arrest Afrin van 18-04-2023 dat de Belgische wet en praktijk niet altijd mag eisen dat een gezinslid van een derdelander zich persoonlijk aanbiedt bij de bevoegde diplomatieke of consulaire post in het buitenland om gezinshereniging aan te vragen. Richtlijn 2003/86/EG (Gezinsherenigingsrichtlijn) vereist alternatieven in situaties waarin het onmogelijk of bijzonder moeilijk is voor het gezinslid om zich te verplaatsen naar de bevoegde post. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor familie van een erkend vluchteling. Lidstaten mogen wel vragen dat het gezinslid persoonlijk verschijnt in een latere fase van de aanvraagprocedure, op voorwaarde dat ze de persoonlijke verschijning van het gezinslid faciliteren. Ook moeten lidstaten het aantal persoonlijke verschijningen beperken tot het strikt noodzakelijke. Indien mogelijk moet het gezinslid zich alleen persoonlijk aanbieden wanneer het visum wordt afgeven.
 
Arbeidsrechtbank Turnhout: aansluiting als gerechtigde bij ziekenfonds beletsel voor ‘ten laste’ zijn bij tegemoetkoming personen met handicap
De Arbeidsrechtbank van Turnhout oordeelde op 16-3-2023 dat een niet-Belgische vrouw ouder dan 25 jaar met een verblijfskaart F niet voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarde van het Koninklijk Besluit van 17-7-2006 (KB) voor de tegemoetkoming voor personen met een handicap. Reden: ze is niet ingeschreven in het bevolkingsregister (wel in het vreemdelingenregister) en ze wordt niet als ten laste van haar Belgische moeder beschouwd (waar ze wel feitelijk inwoont). Het KB verwijst immers naar de regels uit de verplichte ziekteverzekering die inschrijving als kind ten laste maar toestaat voor kinderen jonger dan 25 jaar. Bedenking: het KB verwijst echter ook naar Verordening nr. 1408/71 die voor kinderen ten laste geen leeftijdsbeperking oplegt. Een te enge interpretatie van 'kind ten laste' staat mogelijk op gespannen voet met artikel 1, f van Verordening nr. 1408/71.
 
Arbeidsrechtbank Gent: Fedasil moet bij opheffing opvang ook zelfredzaamheid en menselijke waardigheid waarborgen
In drie vonnissen van 17-3-2023 stelt de arbeidsrechtbank van Gent dat een opheffing alleen als doel heeft om zelfredzame verzoekers de opvang te doen verlaten. Zelfs als een persoon strikt genomen in aanmerking komt voor een opheffing, moet Fedasil de gevolgen van deze beslissing uitgebreid onderzoeken. Als Fedasil de zelfredzaamheid en menselijke waardigheid niet kan waarborgen, is een opheffing niet aan de orde volgens de arbeidsrechtbank.
 
Update - Wettelijk kader en rechtspraak over gebrek aan opvang van asielzoekers met oneigenlijke code no show
In een arrest van 13 februari 2023 stelt het Arbeidshof van Gent dat Fedasil verder materiële hulp moet verschaffen aan de verzoeker om internationale bescherming (VIB) met een volgend verzoek. De menselijke waardigheid (art. 4, §4 Opvangwet) moet gegarandeerd blijven bij het inperken van de materiële hulp. Fedasil betoogt dat de VIB onvoldoende bewijst dat hij zich in een precaire situatie bevindt zodat de beslissing van Fedasil zijn menselijke waardigheid zou schenden. Hierover zegt het Hof dat deze bewijslast moet omgekeerd worden: Fedasil moet nagaan of de VIB ingeval van beperking of intrekking van de materiële hulp een waardige levensstandaard kan blijven genieten.
 
RvV: Palestijnen uit Gaza lopen mogelijk gegronde vrees voor vervolging wegens nationaliteit
RvV arrest nr. 283.023 van 11-1-2023 oordeelt dat de schending of beperking van verschillende fundamentele basisrechten in de Gazastrook zo’n hoog niveau heeft bereikt dat elke Palestijn uit deze regio een gegronde vrees voor vervolging kan hebben. Deze vrees volgt uit de nationaliteit in de zin van artikel 10, §1, c) van de Kwalificatierichtlijn.
 
RvV: medewerking weigeren aan vrijwillige terugkeer niet gelijk aan onderduiken, automatisch verlenging Dublin-overdrachtstermijn onwettig
Op 29-11-2022 en 23-12-2022 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in arresten 281.100, 282.525 en 282.524 de verlengingen van de overdrachtstermijn in het kader van een Dublinprocedure. Medewerking weigeren aan vrijwillige terugkeer mag niet automatisch leiden tot een verlengingsbeslissing. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet aantonen dat een verzoeker om internationale bescherming (VIB) zich doelbewust onttrekt aan de procedure. De DVZ moet aantonen dat de uitvoering van de overdracht materieel onmogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als een verzoeker zijn laatst gekende woonplaats verlaten heeft. Een asielzoeker is niet verplicht om een Dublin-beslissing vrijwillig uit te voeren bijvoorbeeld wanneer hij hierdoor zijn belang bij een hangende beroepsprocedure zou verliezen.
 
Update - Aardbeving in Syrië en Turkije: gevolgen op toegang tot en verblijf in België en internationale familiesituaties
België stopt de prioritaire behandeling van visumaanvragen van slachtoffers van de aardbeving van 6 februari 2023 in Turkije en Syrië voor visumaanvragen vanaf 1-5-2023. Priotaire behandeling blijft wel van toepassing op aanvragen ingediend voor die datum.
 
Jaarverslag AgII 2022
Het afgelopen jaar deden weer heel wat professionals een beroep op onze juridische dienstverlening. Onze website www.vreemdelingenrecht werd maar liefst 3.296.983 keer geconsulteerd. Via de telefonische helpdesk beantwoordden we 10.170 vragen. We gaven vormingen aan 3.965 mensen. Een van die veelgevraagde vormingen is ‘Tewerkstelling van vreemdelingen’. Jurist Filipe Van Huylenbroeck vertelt wat daarin aan bod komt.
Ontdek de cijfers en getuigenissen van onze medewerkers en klanten in het nieuwe online jaarverslag 2022.
 
Vorming
 
Publicaties
7 maart tot 6 mei
Publicaties


 
Vacatures
Vacatures
 
Belgisch staatsblad
8 april tot 16 mei
BS 12 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 12 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 14 april 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 17 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 20 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

BS 24 april 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 28 april 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

BS 5 mei 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

BS 10 mei 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 15 mei 2023
VLAAMSE OVERHEID

BS 16 mei 2023
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
 
8 april tot 16 mei
Pb. C 11 april 2023, afl. 127, 13
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-745/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Ongeboren kind op het moment van de asielaanvraag): Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 16 februari 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle — Nederland) — L.G./Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Prejudiciële verwijzing – Asielbeleid – Verordening (EU) nr. 604/2013 – Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming – Artikel 6, lid 1 – Belang van het kind – Artikel 16, lid 1 – Afhankelijke persoon – Artikel 17, lid 1 – Discretionaire bepaling – Tenuitvoerlegging door een lidstaat – Derdelander die zwanger was op het moment van indiening van het verzoek om internationale bescherming – Huwelijk – Echtgenoot die in de betrokken lidstaat internationale bescherming geniet – Besluit om het verzoek niet te behandelen en om de verzoeker over te dragen aan een andere lidstaat die wordt geacht voor dat verzoek verantwoordelijk te zijn]

Pb. C 11 april 2023, afl. 127, 14
HOF VAN JUSTITIE
Zaak C-638/22 PPU, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (opschorting van het terugkeerbesluit): Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 februari 2023 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) — T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny [Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Internationale kinderontvoering – Haags Verdrag van 1980 – Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 11 – Verzoek om terugkeer van het kind – Definitieve beslissing waarbij de terugkeer van het kind wordt gelast – Wettelijke regeling van een lidstaat die voorziet in schorsing van rechtswege van de tenuitvoerlegging van deze beslissing wanneer bepaalde nationale autoriteiten hiertoe een verzoek indienen]

Pb. C 17 april 2023, afl. 134, 3
HOF VAN JUSTITIE

Pb. L 20 april 2023, afl. 105, 1
INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Pb. L 25 april 2023, afl. 110, 1
VERORDENINGEN

Pb. L 28 april 2023, afl. 113, 44
BESLUITEN

Pb. C 28 april 2023, afl. 149, 11
RESOLUTIES

Pb. C 28 april 2023, afl. 149, 300
EUROPEES PARLEMENT

Pb. C 12 mei 2023, afl. 169, 2
INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
 
Samenstelling en eindredactie:
dienst Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht​

Op de thematische website www.vreemdelingenrecht.be van het Agentschap Integratie en Inburgering vindt u meer nieuws, thema's, rechtspraak, nieuwsbrieven,...
© De Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht is een uitgave van het Agentschap Integratie en Inburgering.