Sinds 1 januari 2016 is de subsidiëring van woonwagenterreinen een bevoegdheid van het agentschap Wonen-Vlaanderen.

Het gaat hier om de subsidiëring van de kostprijs voor de verwerving, inrichting of uitbreiding van zowel een doortrekkers- als residentieel terrein of de renovatie van een woonwagenterrein.

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de regelgeving over de subsidiëring:

Mogelijke initiatiefnemers

 • Gemeenten, gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)
 • Provincie en provinciale EVA’s
 • OCMW's
 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Sociale Huisvestingsmaatschappijen

Subsidiepercentages

 • de subsidie voor de verwerving van een woonwagenterrein bedraagt 100% van de aankoopprijs, maar beperkt tot de raming opgemaakt door de Vlaamse commissarissen van de Vlaamse Belastingsdienst
 • de subsidie voor de inrichting of uitbreiding van een woonwagenterrein bedraagt 100% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW)
 • de subsidie voor de renovatie van een woonwagenterrein bedraagt 90% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW)
 • de subsidie wordt verhoogd met 7% voor de algemene kosten

Oppervlakte van de standplaats

 • residentiële woonwagenterreinen: minimaal 150 m² en maximaal 250 m²
 • doortrekkersterreinen: minimaal 100 m² en maximaal 200 m²

Minimale uitrusting van de standplaatsen

 • de toegangswegen zijn verhard en voldoende breed
 • iedere standplaats van een residentieel woonwagenterrein beschikt over een individueel dienstgebouw
 • standplaatsen van een doortrekkersterrein kunnen uitgerust worden met een collectief dienstgebouw
 • elke standplaats is uitgerust met aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteits-, aardgas- en drinkwaternet
 • standplaatsen en dienstgebouwen zijn aangesloten op een rioleringsnet of eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie

Renovatie: de werken moeten aan beide onderstaande voorwaarden voldoen

 • renovatie van de infrastructuur, van de collectieve of individuele dienstgebouwen of van de technische uitrusting van het woonwagenterrein of de dienstgebouwen
 • renovaties gebeuren voor het volledige woonwagenterrein of voor alle standplaatsen of dienstgebouwen die in dezelfde fase zijn gerealiseerd

Subsidieaanvraag

 • de aanvraag dien je in bij:

Agentschap Wonen-Vlaanderen
Koning Albert II-laan 19 bus 40
1210 Brussel

 • de subsidie wordt toegekend bij ministerieel besluit na het indienen van het ontwerpdossiers en wordt aangepast op basis van de aanbesteding
 • voor het technisch nazicht van de ontwerpdossiers wordt er beroep gedaan op de expertise van deskundigen bij de VMSW

Betalingen

De subsidie voor de uitrusting wordt betaald in drie voorschotten van 30% van de toegekende subsidie. De resterende 10% wordt betaald na de goedkeuring van de eindafrekening.

Richtinggevend technisch verslag

Er is ook aandacht voor de kwaliteit van de woonwagens die getoetst wordt aan de hand van een richtinggevend technisch verslag.

Beheer van woonwagenterreinen

Het beheer van woonwagenterreinen is in handen van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer stelt een toezichter aan en stelt een huishoudelijk reglement op.

Van toepassing zijnde regelgeving

Meer info

 • Het Agentschap Wonen: voor meer info over de subsidiëring kan je terecht bij Hugo Schoevaerts (T 02-553 75 02 of hugo.schoevaerts[@]rwo.vlaanderen.be) 
 • VMSW: voor meer info over de technische aspecten van het bouwdossier kan je terecht bij Bruno De Schryver (T 02-505 42 21 of bruno.deschryver[@]vmsw.be)
 • Ruimte Vlaanderen: info over het richtinggevend technisch verlag kan je krijgen bij Luc Bollaert (T 02-553 85 80 of luc.bollaert[@]rwo.vlaanderen.be) 
 • Het Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering: voor meer info over de maatschappelijke integratie van woonwagenbewoners kan je terecht bij Stijn De Reu (T 0483-351 174 of stijn.dereu[@]integratie-inburgering.be)