Aanvraag bij de gemeente

Bij de gemeente van je verblijfplaats vraag je, via een bijlage 19ter, een ‘verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie’ aan. Een bijlage 19ter is een ‘aanvraag voor een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie’ Je moet dat doen binnen 3 maanden na je aankomst in België.

De gemeente geeft een bijlage 19ter na bewijs van verwantschap

Om een bijlage 19ter te krijgen, moet je eerst je verwantschap met de Unieburger bewijzen. Voor de bijlage 19ter is het niet nodig om het bewijs van identiteit te leveren.

Als je dat bewijs niet kan leveren, dan neemt de gemeente een beslissing tot niet-inoverwegingname. De gemeente geeft je een bijlage 19quinquies. Je krijgt geen bijlage 19ter. Je kan alleen een niet-schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Woonstcontrole en inschrijving in het rijksregister

Na een positieve woonstcontrole schrijft de gemeente je in het vreemdelingenregister in en geeft het je een attest van immatriculatie (oranje kaart). Dat attest heeft een geldigheidsduur van 6 maanden vanaf de aanvraag. De datum van de aanvraag is de datum op de bijlage 19ter.

Als je niet woont op het opgegeven adres, dan weigert de gemeente je aanvraag. De gemeente geeft je dan een bijlage 20, zo nodig met een bevel om het grondgebied te verlaten. Het attest van immatriculatie wordt ingetrokken. Je kan tegen de beslissing tot weigering in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat beroep is schorsend. Je moet het beroep binnen de 30 dagen indienen. Als je tijdig een beroep indient levert de gemeente een bijlage 35 af. Een bijlage 35 is een voorlopig verblijfsrecht. Het wordt maandelijks verlengd, in afwachting van de afhandeling van het beroep. Als je geen beroep instelt moet je het grondgebied verlaten. Anders wordt je verblijf in België onwettig.

Je legt bewijzen voor

Je moet ten laatste binnen 3 maanden na datum van de bijlage 19ter alle documenten voorleggen die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden.

Als je niet alle bewijsstukken overmaakt binnen 3 maanden na je aanvraag, dan weigert de gemeente je aanvraag. De gemeente levert dan een bijlage 20 af, zo nodig met een bevel om het grondgebied te verlaten. De gemeente trekt je attest van immatriculatie in. Je kan in beroep gaan tegen die beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Dat beroep is schorsend. Je moet het beroep instellen binnen 30 dagen. Als je tijdig een beroep indient levert de gemeente een bijlage 35 af.

Als je dossier volledig is binnen de termijn van 3 maanden stuurt de gemeente je dossier door naar de DVZ.

Bijlage 20

De bijlage 20 is een modelformulier.

De Europese Commissie staat toe dat België gebruik maakt van modelformulieren. Maar er moet ruimte zijn om de beslissing te motiveren. Als de gemeente louter een vakje op het formulier aanvinkt zonder bijkomende uitleg, dan is dat niet aanvaardbaar.

De huidige bijlage 20 heeft een vak “heeft niet binnen de gestelde termijn aangetoond dat hij/zij zich in de voorwaarden bevindt om te genieten van het recht van verblijf van meer dan 3 maanden in de hoedanigheid van familielid van een burger van de Unie”. De gemeente kan een kruisje plaatsen voor het vak, zonder bijkomende uitleg. Dat is strijdig met de procedurele waarborgen in richtlijn 2004/38 en de richtlijnen van de Commissie. Zonder uitleg kan je onmogelijk weten waarom de documenten die je voorlegde onvoldoende zijn.

DVZ beslist over je aanvraag binnen 6 maanden

De DVZ beslist over je aanvraag gezinshereniging binnen 6 maanden na de datum van je aanvraag (= datum op de bijlage 19ter). Ofwel weigert de DVZ je aanvraag, ofwel erkent de DVZ je verblijfsrecht.

Wat als de DVZ geen beslissing neemt binnen die termijn? Een niet-tijdige beslissing staat gelijk aan een erkenning van je verblijfsrecht.

DVZ weigert je aanvraag

Als de DVZ het verblijfsrecht niet erkent, dan krijg je een bijlage 20. Zo nodig, geeft de DVZ je ook een bevel om het grondgebied te verlaten.

Als je voldoet aan de voorwaarden voor gezinshereniging kan de DVZ je aanvraag niet weigeren, tenzij:

  • je fraude pleegde of andere onwettige middelen gebruikte.
  • je een gevaar bent voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een strafrechtelijke veroordeling is daarvan op zich nog geen bewijs. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.
  • je een gevaar bent voor de volksgezondheid. Het moet gaan om een ziekte die staat in de bijlage tot de Verblijfswet.

Alvorens het verblijfsrecht te weigeren moet de DVZ rekening houden met deze elementen:

  • de duur van je verblijf in België
  • je leeftijd
  • je gezondheidstoestand
  • je gezins- en economische situatie
  • je sociale en culturele integratie in België, en
  • je banden met het herkomstland

Je kan tegen de beslissing tot weigering in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het beroep is schorsend, behalve als de beslissing gebaseerd is op dwingende redenen van nationale veiligheid in de zin van artikel 39/79 §3 Vw. Dit laatste wordt vermeld in de beslissing zelf. Je beroep is dan niet meer automatisch schorsend. Als je toch een schorsing wil bekomen kan je gebruik maken van de gewone schorsingsprocedure, eventueel volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Je moet het beroep binnen de 30 dagen indienen. Als je tijdig een beroep indient, levert de gemeente een bijlage 35 af. Een bijlage 35 is een voorlopig verblijfsrecht. Het wordt maandelijks verlengd, in afwachting van de afhandeling van het beroep.

DVZ erkent je verblijfsrecht

Als de DVZ een positieve beslissing neemt over je aanvraag gezinshereniging of als het geen beslissing neemt binnen de 6 maanden, wordt je verblijfsrecht in België erkend.

Je geniet dan van een onbeperkt verblijfsrecht dat tijdens de eerste 5 jaar voorwaardelijk is.

Je krijgt een ‘verblijfskaart van een familielid van een burger van de Europese Unie’ in de vorm van een elektronische F kaart. De F kaart heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Als de gemeente je niet onmiddellijk een elektronische F kaart kan geven, verlengt het je attest van immatriculatie tot de afgifte van je verblijfskaart.

Extra informatie