Mogelijk moet je deze documenten niet meer voorleggen bij de gemeente wanneer je ze eerder al overmaakte om een C-visum te bekomen.

Akte van het wettelijk geregistreerd partnerschap

Het wettelijk geregistreerd partnerschap met de Unieburger bewijs je met een akte van wettelijk geregistreerd partnerschap, bijvoorbeeld je verklaring van wettelijke samenwoning.

Heb je een buitenlandse akte? Dan moet je die eventueel laten legaliseren of voorzien van een apostille. Als de akte in een andere taal is opgesteld dan in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, moet een beëdigd vertaler de akte vertalen. De Belgische ambassade werkt samen met een aantal beëdigde vertalers. Contacteer de ambassade om te weten op welke vertalers je een beroep kan doen.

België moet het buitenlands wettelijk geregistreerd partnerschap erkennen. In de praktijk gaat de erkenning soms gepaard met een onderzoek naar een schijnpartnerschap. 

Een lopend onderzoek naar schijnpartnerschap mag jouw rechten of die van je Unieburger-wettelijke partner niet belemmeren. Dat wil zeggen dat de procedure voor gezinshereniging moet verder lopen zonder vertraging. Je moet binnen de voorziene termijn alle verblijfsdocumenten krijgen. Als het onderzoek uitwijst dat het effectief om een schijnpartnerschap gaat, dan kan de DVZ het verblijfsrecht altijd intrekken (richtlijnen van de Europese Commissie over gezinshereniging). 

Als je onmogelijk een officiële akte kan voorleggen, dan kan de DVZ rekening houden met ‘andere geldige bewijzen’. 

Voorbeelden van andere geldige bewijzen zijn:

 • een notariële akte, gehomologeerd door de bevoegde overheid
 • een vervangend vonnis

De onmogelijkheid moet ontstaan zijn onafhankelijk van je wil. Dat is zo in de volgende gevallen:

 • België erkent het betrokken land niet.
 • Je persoonlijke situatie is moeilijk verzoenbaar met een terugkeer naar de betrokken staat of met een contact met de lokale overheden.

Soms maakt de interne situatie van het betrokken land het onmogelijk om zelf de officiële akte voor te leggen, doordat:

 • de documenten vernietigd werden en er geen enkel ander middel bestaat om ze te vervangen
 • de bevoegde nationale overheden niet naar behoren functioneren, of
 • de bevoegde nationale overheden niet meer bestaan

Als je ook geen ‘andere geldige bewijzen’ kan voorleggen, dan kan de DVZ jou en je partner uitnodigen voor een gesprek.

Bewijs van identiteit

Je moet je identiteit bewijzen. Dat doe je normaal met een geldig paspoort of identiteitskaart. Als je visumplichtig bent moet je in principe ook een visum hebben.

Maar je mag het bewijs van je identiteit ook leveren met:

 • een vervallen paspoort
 • een vervallen identiteitskaart
 • een verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, afgegeven door een andere lidstaat van de EER
 • een duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie, afgegeven door een andere lidstaat van de EER
 • enig ander bewijs van je identiteit

Als je bij binnenkomst in België niet in het bezit bent van een geldig paspoort en, eventueel, geldig visum, kan DVZ een administratieve geldboete opleggen van 200 euro.

Kopie verblijfsdocument Unieburger

Je moet bewijzen dat de Unieburger, bij wie je je komt voegen, een verblijfsrecht heeft in België. Bijvoorbeeld met een kopie van zijn bijlage 19 of van zijn E kaart.

Bewijs van de duurzame en stabiele relatie

Je kan dit bijvoorbeeld bewijzen met briefwisseling, e-mail, telefoon, ontmoetingen, vliegtickets, bewijs dat men samenleeft, geboorteakte van een gemeenschappelijk kind.

Bewijs leeftijd

Je bewijst je leeftijd met een geboorteakte of een akte van bekendheid. Of met een paspoort.

Heb je een buitenlandse geboorteakte? Dan moet je die eventueel laten legaliseren of voorzien van een apostille. Als de akte in een andere taal is opgesteld dan in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, moet een beëdigd vertaler de akte vertalen. De Belgische ambassade werkt samen met een aantal beëdigde vertalers. Contacteer de ambassade om te weten op welke vertalers je een beroep kan doen.

Bewijs ongehuwdheid

Je bewijst dat jij en je EU-partner ongehuwd zijn door het voorleggen van attesten van ongehuwdheid. Of eventueel met een echtscheidingsvonnis of overlijdensakte.

Heb je een buitenlands attest of buitenlandse akte? Dan moet je die eventueel laten legaliseren of voorzien van een apostille. Als het attest of de akte in een andere taal is opgesteld dan in het Nederlands, Frans, Duits of Engels, moet een beëdigd vertaler het attest vertalen. De Belgische ambassade werkt samen met een aantal beëdigde vertalers. Contacteer de ambassade om te weten op welke vertalers je een beroep kan doen.

 

Extra informatie