Nietigverklaring van een schijnhuwelijk

Ook een reeds afgesloten huwelijk kan nietigverklaard worden op basis van een vermoeden van schijnhuwelijk. 

De meeste rechtbanken zijn zeer voorzichtig bij de nietigverklaring. Het risico bestaat dat de procedure van de nietigverklaring misbruikt wordt als een alternatieve of eenvoudige echtscheidingsprocedure.

Wie kan de nietigverklaring vorderen?

 • De echtgenoten zelf
 • Alle belanghebbenden
 • Het parket. Het parket is verplicht om de nietigheid te vorderen van een schijnhuwelijk.

Welke gevolgen heeft een nietigverklaring?

 • De nietigverklaring door de rechtbank heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat jullie geacht worden nooit gehuwd te zijn.
 • Jij of je toekomstige echtgenoot kunnen het verblijfsrecht verliezen. Zelfs van vreemdelingen die een definitief of onvoorwaardelijk verblijfsrecht hebben (bijvoorbeeld de elektronische C kaart of de elektronische F+ kaart) kan de DVZ de verblijfskaart intrekken. Aangezien het huwelijk beschouwd wordt alsof het nooit bestaan heeft, kan je je recht op gezinshereniging niet inroepen.
 • Een nietig verklaard huwelijk heeft ook gevolgen voor de partij die het huwelijk te goeder trouw aangegaan is.

 • Ten aanzien van de kinderen hebben de positieve gevolgen van een nietigverklaard huwelijk toch uitwerking. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor het vermoeden van vaderschap dat gebaseerd is op het huwelijk. Hun verblijfsrecht kunnen ze wel verliezen na de nietigverklaring van het huwelijk van de ouders. Dat is het standpunt van de Dienst Vreemdelingenzaken. Rechtspraak hierover is ons niet bekend.

 • De definitieve nietigverklaring van een schijnhuwelijk kan zelfs leiden tot het verlies van de Belgische nationaliteit.

Hoe weet de Dienst Vreemdelingenzaken dat een schijnhuwelijk nietig verklaard werd?

Wanneer een schijnhuwelijk vernietigd is in een definitief vonnis of arrest, dan stuurt de griffier bij de rechtbank of het hof van beroep een uitreksel van de uitspraak naar de gemeente en naar de DVZ. De partijen worden hiervan in kennis gesteld.

Kan je hoger beroep aantekenen tegen een beslissing tot nietigverklaring? 

Tegen een nietig verklaard huwelijk kan je hoger beroep aangetekenen bij het hof van beroep.

Bestraffing van een misdrijf

 • Iemand die (wetens en willens) een schijnhuwelijk afsluit, kan door de correctionele rechtbank veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met een geldboete van 50 tot 500 euro. Dit geldt enkel voor schijnhuwelijken afgesloten vanaf 3 oktober 2013. Schijnhuwelijken afgesloten vóór die datum vallen onder de oude (en mildere) strafmaat van 8 dagen tot 3 maanden of een geldboete van 26 tot 100 euro.
 • Wie geld kreeg om een schijnhuwelijk af te sluiten, riskeert een gevangenisstraf van twee maanden tot vier jaar en met een geldboete van 100 tot 2500 eur. Gebeurde dit vóór 3 oktober 2013 dan kan die persoon enkel gestraft worden met een gevangenisstraf van 15 dagen tot een jaar of een geldboete van 50 tot 250 euro.
 • Wie geweld of bedreigingen gebruikt om iemand anders te dwingen tot het sluiten van een schijnhuwelijk, riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van 250 tot 5000 euro. Gebeurde dit vóór 3 oktober 2013 dan kan die persoon enkel gestraft worden met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar of een geldboete van 100 tot 500 euro.

Ook pogingen om een schijnhuwelijk te sluiten in alle hierboven omschreven situaties zijn strafbaar.

De strafrechter kan, bovenop het uitspreken van een straf, ook de nietigheid van het huwelijk uitspreken op vordering van het parket of een partij in het geding.

Inreisverbod

Wanneer de rechter op definitieve wijze vastgesteld heeft dat een derdelands onderdaan een schijnhuwelijk afgesloten heeft, dan kan een later afgegeven bevel om het grondgebied te verlaten gepaard gaan met een extra lang inreisverbod van maximum vijf jaar. Dit kan alleen wanneer het BGV geen termijn voorziet voor vrijwillig vertrek of wanneer een eerder BGV niet uitgevoerd werd.

 

Extra informatie